Αποτελέσματα live αναζήτησης

56166/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

56166/2019
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019

Αριθμ. 2242.5 - 1.10/56166/ 2019

(ΦΕΚ Β' 3097/01-08-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ.1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
β) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
γ) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/ 1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 49 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),
ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α΄ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α΄ 268),
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την αριθ. πρωτ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο Δ.Ν.ΕΡ. 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).

3. Το αριθ. πρωτ. 288 6396/2019 κοινό έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 08-07-2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 08-07-2019 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέρονται στο προοίμιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019 εκτός από το άρθρο 29 αυτής, το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, κυρώνονται ως εξής:
α. η παράγραφος 3 του άρθρου 8 στο μέτρο που δεν αντίκειται στο άρθρο 9 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την 3522.2/08/2013/28-06-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1671),
β. το άρθρο 9 υπό τον όρο ότι η εφαρμογή του δεν θίγει την εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, για την ασφάλεια έναντι έκνομων ενεργειών στα πλοία και τους λιμένες, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, για τους όρους και συνθήκες εργασίας ναυτικών, καθώς και υπό τον όρο κατάλληλης ρύθμισης για την εφαρμογή αυτού θεμάτων ασφαλιστικής φύσης,
γ. οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της παρούσας και της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ


Εν Πειραιεί σήμερον την 08/07/2019 οι υπογεγραμμένοι αφ’ενός, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ Πρόεδρος και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ Γενικός Γραμματέας της ενταύθα εδρευούσης Επαγγελματικής Οργάνωσης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και αφ’ ετέρου οι:
1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
2. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν.
3. Μιχάλης Πατζάρακης Πρόεδρος της Π.Ε.Μηχανικών Μ.Ε.Κ.
4. Εμμανουήλ Πατρώνης Πρόεδρος του Π.Σ. Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.
5. Χρήστος Κώστος, Πρόεδρος της Π.Ε. Φροντιστών Ε.Ν.
6. Ελευθέριος Σαριδάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Aρχιθ/λωνΘαλαμ/λων Ε.Ν.
7. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ε. Πρακτ. Πλοιάρχων Κυβερν. Ε.Ν.
8. Αριστείδης Καρκούλιας, Πρόεδρος της Π.Ε. Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.

Εκπροσωπούντες εν προκειμένω νομίμως, ο μεν πρώτος την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, οι δε λοιποί τις εις την δύναμη της Π.Ν.Ο. υπαγόμενες Κλαδικές Επαγγελματικές Οργανώσεις ως ανωτέρω, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα τα κατωτέρω ως προς τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των πληρωμάτων των Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, για την χρονική περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την παρούσα Συλλογική Σύμβαση δεν υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των Ναυτεργατικών Σωματείων:
1. Της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Ε.Ν.(ΠΕΜΕΝ)
2. Της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν.(ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ)
3. Της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Ε.Ν.
4. Της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων Ε.Ν.
5. Της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Ε.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

ΑΡΘΡΟΝ 1
Γενικά περί μισθολογίου


1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει επί των:
α. Επιβατηγών Μεσογειακών Πλοίων τα οποία εκτελούν πλόες εις τον Μεσογειακό χώρο, περιλαμβανομένου εις τούτον και του Ευξείνου Πόντου και μη δρομολογημένων κατά τας περί ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών διατάξεις και
β. Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων τα οποία εκτελούν τουριστικούς πλόες εντός και εκτός Μεσογειακού χώρου.
2. Το μισθολόγιο καθώς και οι πάσης φύσεως αποδοχές των επί των ανωτέρω επιβατηγών πλοίων εργαζομένων ναυτικών καθορίζονται σε euro €.
3. Αι πάσης φύσεως καταβολές προς τους ναυτικούς θα καλύπτονται εκ μέρους της εφοπλιστικής επιχειρήσεως δι’αντιστοίχων εκχωρήσεων ισόποσου συναλλάγματος, διατηρουμένων εκ παραλλήλου όλων των υπέρ των ναυτικών εκ μέρους της Πολιτείας υφισταμένων συναλλαγματικών διευκολύνσεων.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΡΘΡΟΝ 2
Mισθοί Ενεργείας


1. Οι μισθοί ενεργείας που προβλέπονται από την προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την αριθ. 2242.5 -1.10/81307/2018, ΦΕΚ 5124 Β΄/15-11-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δυο τοις εκατό (2 %) δια την χρονική περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

2. Επίδομα Κυριακών
α. Δια πάσας τας διανυομένας εν πλώ και εν λιμένι Κυριακάς, καταβάλλεται επίδομα Κυριακών ανερχόμενο μηνιαίως εις ποσοστό (22%) είκοσι δύο τοις εκατό επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης.
β. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του πληρώματος ανεξαρτήτως της παροχής ή μη εκ μέρους αυτών υπηρεσίας, καθ’ όλη την διάρκεια της ναυτολογήσεως των.Αντίτιμο Τροφής

ΑΡΘΡΟΝ 3


To ημερήσιο αντίτιμο τροφής του ναυτικού κάθε βαθμού και ειδικότητας και σε όσες περιπτώσεις δικαιούται τοιούτου, καθορίζεται εις euro 16,58 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

ΑΡΘΡΟΝ 4


1. Tα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αντιπροσωπεύοντα αποδοχές σαράντα πέντε ημερών, καταργήθηκαν από 01/01/1982, ενσωματωθέντα στην κανονική άδεια η οποία έτσι αυξάνεται σε (96) ενενήντα έξι ημέρες το χρόνο και υπολογίζεται κατά τα ειδικώτερον καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης,(Βάσει ειδικών συμφωνητικών μεταξύ της ΕΕΕΠ (νύν ΣΕΕΝ) αφ’ενός και των Π.Ε. Μηχανικών Ε.Ν. (ΠΕΜΕΝ) και Π.Ε. Πρακτικών Μηχανικών και Θερμαστών Θαλάσσης «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αφ’ετέρου, η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει ως προς τα μέλη τους. Και επομένως ως προς αυτούς εξακολουθεί να ισχύει ως έχει το άρθρο 4 της προηγουμένης από 30/03/1981 Συλλογικής Σύμβασης Μεσογειακών Τουριστικών Πλοίων, το οποίον αναφέρεται εις τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα).

2. Συμφωνείται ότι το καταβαλλόμενο ποσό για δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα στα μέλη των δύο ως άνω Οργανώσεων (ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) θα είναι κατ’ αναλογία ισόποσο με το ποσόν που καταβάλλεται για άδεια στις λοιπές κατηγορίες ναυτικών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης.

Ειδικά Επιδόματα

ΑΡΘΡΟΝ 5


Εις τους επί των πλοίων του άρθρου 1 της παρούσης υπηρετούντας ναυτικούς καταβάλλονται και τα παρακάτω γενικά και ειδικά επιδόματα.

1. Επίδομα Κυριακών
α. Δια πάσας τας διανυομένας εν πλω και εν λιμένι Κυριακάς, καταβάλλεται επίδομα Κυριακών ανερχόμενο μηνιαίως εις ποσοστό (22%) είκοσι δύο τοις εκατό επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης.
β. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του πληρώματος ανεξαρτήτως της παροχής ή μη εκ μέρους αυτών υπηρεσίας, καθ’ όλη την διάρκεια της
ναυτολογήσεώς των.

2. Επίδομα Αξιωματικών Καταστρώματος:
α. Eις τον Ύπαρχο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα euro 131,21 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019
β. Εις τον Ύπαρχο και Αξιωματικό Καταστρώματος ο οποίος ασχολείται ειδικώς με τα θέματα γκαράζ, δι’ όσα πλοία κατά κύριο λόγο μεταφέρουν αυτοκίνητα (επιβατηγά φορτηγά) εφ’ όσον δηλαδή πρόκειται περί 0/Γ πλοίων, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα εκ ποσοστού ένδεκα (11%) επί τοις εκατόν επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγ. 1 της παρούσης. Το αυτό μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται και εις τον Οικονομικό Αξιωματικό, εφ’ όσον αυτός ασχολείται με τον έλεγχο των αυτοκινήτων.

3. Επιδόματα Μηχανικών:
α. To επίδομα διοικήσεως του Α΄. Μηχανικού που προβλέπετο από την παραγρ.3 του άρθρου 5 της ΣΣΕ του 1979 κατηργήθη λόγω ενσωματώσεως του στο μισθό ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης ΣΣΕ.
β. Εις τον Α΄. Μηχανικό καταβάλλεται για κάθε διανυόμενο Σάββατο ένα πλήρες ημερομίσθιο υπολογιζόμενο στο 1/22 του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης ΣΣΕ.
γ. Εις τον Α΄. Μηχανικό καταβάλλεται ένα πλήρες ημερομίσθιο δι’εκάστη αργία διανυομένη εν πλω ή εν λιμένι, υπολογιζόμενο στο 1/22 του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης ΣΣΕ.
δ. Εις τον ναυτολογούμενο επί του πλοίου ως Α/Β διπλωματούχoν Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα euro 295,91 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
ε. Εις τους ναυτολογούμενους ως Β΄. και Γ΄. Μηχανικούς καταβάλλεται μηνιαίως επίδομα δια μεν τον Β΄. Μηχανικό εξ euro 222,19 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 δια δε τον Γ΄ Μηχανικό εξ euro 203,47 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019, τούτων υποχρεουμένων όπως παρακολουθούν και επιβλέπουν τακτικώς την καλή λειτουργία των προσθέτων μηχανημάτων των πλοίων, των εξυπηρετούντων την διαμονή και ενδιαίτηση των τουριστών επιβατών.
στ. Εις τον Α΄. Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα εξ euro 330,23 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 για την επίβλεψη εκτελέσεως ΕΧΤRA εργασιών.
ζ. Ο ναυτολογούμενος ως Δόκιμος Μηχανικός λαμβάνει μηνιαίως επίδομα εξ euro 75,47 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 λόγω απασχολήσεως του ως βοηθού εις τας ως άνω αναφερομένας εργασίας των
Β΄. και Γ΄. Μηχανικών.
η. Εις τον Δόκιμο Μηχανικό καταβάλλεται επίσης μηνιαίως επίδομα ιματισμού εξ euro 51,97 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

4. Επίδομα Ασυρμάτου και Ηλεκτρονικών Οργάνων: α. Eις τον Προϊστάμενο Αξιωματικό Ασυρμάτου καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ασυρμάτου και ηλεκτρονικών οργάνων, εξ Euro 229,54 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
β. Εις τους Αξιωματικούς Ασυρμάτου (Α και Β τάξεως) καταβάλλεται παρόμοιο μηνιαίο επίδομα εξ euro 191,31 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

5. Επίδομα Οικονομικών Αξ/κών:

Εις τους Οικονομικούς Αξιωματικούς χορηγείται μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών ως εξής:6. Επίδομα Φροντιστού
Εις τον Φροντιστή χορηγείται μηνιαίο διαχειριστικό επίδομα εξ euro 131,21 € δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019

7. Επίδομα Προϊσταμένου Ηλεκτρολόγου
Εις τον Προϊστάμενο Ηλεκτρολόγο, εφ’ όσον είναι κάτοχος αδείας συντηρητού Γ΄. τάξεως και άνω, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα εξ euro 89,44 € δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 τούτου υποχρεουμένου όπως παρακολουθεί τακτικώς τα πρόσθετα ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (μηχανήματα κλιματισμού και ανελκυστήρες).

8. Στον βοηθό φροντιστού ο οποίος, πέραν των κυρίως καθηκόντων του, θα ορίζεται ως υπεύθυνος για τον συντονισμό της εργασίας του προσωπικού τροφοδοσίας κατά τας οδηγίας του φροντιστού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα εξ euro 48,15 € δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 εφ’όσον το κατώτερο προσωπικό τροφοδοσίας του πλοίου είναι τουλάχιστον πέντε άτομα.

9. Εις τον Προϊστάμενο Αρχιθαλαμηπόλο Ξενοδοχείου δια την εποπτεία και τον ελέγχον κατά τις νυκτερινές ώρες των διαμερισμάτων αναψυκτηρίων κ.λπ. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα εξ euro 131,21 € δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

10. Εις τον Αρχιμάγειρα Α΄ καταβάλλεται μηνιαίο διοικητικό επίδομα εξ euro 131,21 € δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

11. Επίδομα Ιματισμού:
Εις τα κάτωθι μέλη του κατωτέρου πληρώματος καταστρώματος και μηχανοστασίου παρέχεται μηνιαίο επίδομα ιματισμού για την φθορά των ενδυμάτων ως ακολούθως:ΑΡΘΡΟΝ 6
Μισθός Ασθενείας Θέσεις Νοσηλείας


1. Ο μισθός ασθενείας ορίζεται σε κάθε περίπτωση ίσος με τον κατά το άρθρο 2 παρ. 1 μισθό ενεργείας, σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.

2. Εις τους υφισταμένους χειρουργική επέμβαση και τους τραυματιζόμενους στο πλοίο ναυτικούς, οι οποίοι όμως δεν καθίστανται ανίκανοι προς εργασία και των οποίων η θεραπεία δεν παρατείνεται πέραν των τεσσάρων(4) μηνών, καταβάλλεται ολόκληρος ο μισθός ενεργείας του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος.

3. Οι αξιωματικοί δικαιούνται νοσηλείας Α΄. θέση νοσοκομείου ή Κλινικής και τα κατώτερα πληρώματα στην Β θέση.

ΑΡΘΡΟΝ 7
Προκαταβολές και εξόφλησης μισθού


1. Με την ναυτολόγηση τους οι ναυτικοί δικαιούνται προκαταβολής μέχρι ενός 15νθημέρου.

2. Εις τους λιμένας της αλλοδαπής και εφ’όσον επιτρέπεται υπό των τοπικών αρχών η χορήγηση στον Πλοίαρχο συναλλάγματος, δύναται να χορηγηθεί στο ναυτικό προκαταβολή σε ξένο νόμισμα ίση προς το (70%) του μηνιαίου μισθού του.

3. Η εξόφληση των πάσης φύσεως αποδοχών του ναυτικού ήτοι του μισθού, υπερωριών, αποζημιώσεως, ειδικής αμοιβής των Κυριακών κ.λπ. θα γίνεται στο τέλος εκάστου μηνός, χορηγουμένου στο ναυτικό αντιγράφου του λ/σμού μισθοδοσίας του.

4. Επί των περιπτώσεων της παραγρ. 2 τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο ναυτικός σε ξένο συνάλλαγμα θα εκφράζονται σε € euro βάσει της επίσημης τιμής αγοράς της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημέρα της καταβολής.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη τιμή αγοράς για όλα τα ξένα νομίσματα ο Πλοίαρχος θα υπολογίζει την κατά την ημέρα της καταβολής ισοτιμία των ξένων νομισμάτων βάσει της επιτόπιου ισοτιμίας τούτων προς το δολλάριο.

5. Οι προκαταβολές στην Ελλάδα πραγματοποιούνται σε € euro.

6. Όταν ο ναυτικός αναχωρεί για να συναντήσει το πλοίον προς ναυτολόγηση ο μισθός του αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αναχωρήσεως, εφ’ όσον η ναυτολόγηση δεν ήθελε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

ΑΡΘΡΟΝ 8
Άδειες


1. Ο ναυτικός, πέραν των χορηγουμένων πεντήκοντα (50) ημερών ετησίας αδείας δικαιούται και ετέρων τεσσαράκοντα εξ (46) ημερών προς τας οποίας συμψηφίζονται από 1/1/82 και εφ’ εξής τα υπό του άρθρου 4 της Συλλογικής Σύμβασης 1981 προβλεπόμενα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, της ετησίας αδείας ανερχομένης ούτω εις (96) ενενήκοντα εξ ημέρας, υπολογιζόμενης εις οκτώ (8) ημέρας για κάθε μήνα υπηρεσίας, δια δε τας τυχόν ολιγώτερας του μηνός ημέρας αντίστοιχο κλάσμα. Η άδεια αυτή υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

2. Κατά τας ημέρας αδείας του ο ναυτικός δικαιούται του αναλογούντος εις ταύτας ποσού επί του μισθού ενεργείας του άρθρον 2 παραγρ. 1, προσηυξημένου με το εξ (22%) επίδομα Κυριακών, με το αντίτιμο τροφής σε κάθε περίπτωση και με τα υπό του άρθρου 5 της παρούσης οριζόμενα ειδικά επιδόματα τα οποία υπολογίζονται ως εξής: To ποσόν του κατά περίπτωσιν μηνιαίου ειδικού επιδόματος προσαυξάνεται κατά 50% και διαιρείται δια της ετησίας αδείας των (96) ημερών, το δε πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί τας ημέρας της δικαιούμενης αδείας. Το ούτω προκύπτον ποσόν αντιπροσωπεύει την αναλογία των ειδικών επιδομάτων επί των ενσωματουμένων εις την άδεια δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ειδικά για τον κατά τ’ανωτέρω υπολογισμό της αδείας το ημερομίσθιο καθορίζεται στο 1/22 του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1. (Βάσει ειδικών συμφωνητικών μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π.(νύν ΣΕΕΝ) αφ’ενός και των Π.Ε. Μηχανικών (ΠΕΜΕΝ) και Π.Ε.Πρακτικών Μηχανικών και Θερμαστών Θαλάσσης «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αφ’ ετέρου αι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν ως προς τα μέλη τους και επομένως ως προς αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 της από 30/3/1981 Συλλογικής Σύμβασης ΜεσογειακώνΤουριστικών πλοίων το οποίον αναφέρεται εις την άδεια διευκρινιζομένου ότι το συνυπολογιζόμενον επίδομα Κυριακών ανέρχεται εις ποσοστόν 22% του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγ. 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε..

3. Η άδεια παρέχεται σε όλους από τον Πλοίαρχο εφ’ όσον κατά την κρίση του επιτρέπουν την παροχή ταύτης οι ανάγκες του πλοίου, δύναται δε να χορηγείται και κατά την παραμονή του πλοίου σε λιμάνι επί επταήμερο καθώς και για επισκευές, ετήσια επιθεώρηση κ.λπ.
Οι ημέρες κατάπλου και απόπλου δεν λογίζονται σαν ημέρες αδείας αλλά σαν ημέρες εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η χορηγούμενη άδεια δεν είναι δυνατόν να δοθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά ημερών. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του πλοίου δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αδείας, η χορήγηση της κατ’επιλογήν του ναυτικού, είτε αναβάλλεται για τον κατάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ως παρασχεθείσα, καταβαλλομένου στην περίπτωση αυτή στο ναυτικό του αναλογούντος μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 και του εξ 22% επιδόματος Κυριακών μετά του αντιτίμου τροφής, έστω και αν ούτος παραμένει και διατρέφεται στο πλοίο. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να αποφεύγεται η μη παροχή της αδείας έναντι καταβολής χρηματικής αμοιβής.
4. Ο ναυτικός απολυόμενος από το πλοίο, δικαιούται οπωσδήποτε της υπό των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένης αδείας και αν ακόμη δεν ζήτησε την χορήγηση της από τον Πλοίαρχο διαρκούσης της υπηρεσίας του και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίον δεν εχορηγήθη στον ναυτικό η άδεια ή δεν κατεβλήθη εις τούτον ο αναλογούν εις αυτήν μισθός.

ΑΡΘΡΟΝ 9
Διανυκτέρευση
Επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία γραμμής Ελλάδας Ιταλίας


Στις δρομολογιακές γραμμές όλων των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων Ελλάδας – Ιταλίας και εάν οι συνθήκες υπό τη διακριτική ευχέρεια του Πλοιάρχου το επιτρέπουν θα μπορεί να διανυκτερεύει ο ναυτικός δύο ημερολογιακά συνεχόμενες φορές το μήνα και συνολικά μέχρι είκοσι (20) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον πληρούνται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Οι διανυκτερεύσεις θα χορηγούνται κατόπιν εγκρίσεως του Πλοιάρχου, μόνο εφόσον η απουσία του αιτούντος ναυτικού από το πλοίο τυγχάνει δυνατή, λαμβανομένων υπόψη των δρομολογιακών υποχρεώσεων του πλοίου, της εύρυθμης λειτουργίας του, και υπό την προϋπόθεση της μη υποχρέωσης αντικατάστασης του ναυτικού.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση των αιτούμενων διανυκτερεύσεων, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης αντιπαροχής. Η Εταιρεία στις περιπτώσεις που δεν θα χορηγηθούν οι αιτούμενες διανυκτερεύσεις θα καταβάλει προς το ΝΑΤ υπέρ του ναυτικού την εργοδοτική εισφορά μίας επιπλέον ημέρας ασφάλισης ανά μήνα για κάθε δύο ημέρες διανυκτέρευσης και μέχρι του συνόλου των δέκα (10) ανά έτος, υπό την προϋπόθεση της παραγράφου (η) του παρόντος.
γ. Τα μέρη συμφωνούν ότι η παροχή της διανυκτέρευσης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια.
δ. Την περίοδο εκάστου έτος από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου δεν χορηγούνται διανυκτερεύσεις.
ε. Οι διανυκτερεύσεις θα χορηγούνται με απόλυση του ναυτικού από το πλοίο.
στ. Οι διανυκτερεύσεις που χορηγούνται σε χρόνο κατά τον οποίο το πλοίο διανυκτερεύει σε λιμάνι συμπεριλαμβάνονται στις είκοσι (20) παρεχόμενες διανυκτερεύσεις.
ζ. Οι διανυκτερεύσεις χορηγούνται μετ’ αποδοχών (ενεργείας) χωρίς καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση των Εταιρειών. Υπό την προϋπόθεση της παραγράφου (η) του παρόντος η Εταιρεία θα καταβάλει στο ΝΑΤ υπέρ του ναυτικού την εργοδοτική εισφορά μίας επιπλέον ημέρας ασφάλισης το μήνα, για κάθε δύο ημέρες διανυκτέρευσης και μέχρι του συνόλου των δέκα (10) ανά έτος.
η. Καθώς τα μέρη αναγνωρίζουν ότι ελλείπει από το νόμο η δυνατότητα για την εκπλήρωση της παροχής αυτής, η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση νομοθετικής ρύθμισης Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή / και διοικητικής κανονιστικής αποφάσεως (ΝΑΤ), η οποία θα καθιστά δυνατή και σύννομη την εκπλήρωση της παροχής αυτής, τόσο σε ό,τι αφορά την ομαλή λειτουργία και απόπλου του πλοίου, όσο και σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των εταιριών προς το ΝΑΤ.
θ. Η ως άνω παροχή αφορά αποκλειστικά τα πληρώματα των πλοίων, τα οποία τυγχάνουν δρομολογημένα στη γραμμή Ελλάδα – Ιταλία και θα ισχύει από 1.1.2019 υπό την προϋπόθεση της παραγράφου (η) του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 10
Ημέραι αργίας εν πλώ και στο λιμάνι


1. Ως ημέρες αργίας εν πλω και στο λιμάνι ορίζονται:
α. H 1η του Έτους.
β. Η εορτή των Θεοφανείων.
γ. Η Καθαρή Δευτέρα.
δ. Η 25η Μαρτίου.
ε. Η Μεγάλη Παρασκευή.
στ. Η Δευτέρα του Πάσχα.
ζ. Η ημέρα του Αγίου Γεωργίου.
η. Η 1η Μαΐου.
θ. Η ημέρα της Αναλήψεως.
ι. Η 15 Αυγούστου.
ια. Η 14η Σεπτεμβρίου.
ιβ. Η 28η Οκτωβρίου.
ιγ. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου.
ιδ. Η ημέρα των Χριστουγέννων.
ιε. Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων.
ιστ. Οι εις τους Ελληνικούς λιμένας αναγνωρισμένες ως ημέρες αργίας τοπικές εορτές εφ’ όσον το πλοίον ναυλοχεί εις τίνα τούτων.

2. Κατά τας άνω ημέρας οι ναυτικοί απαλλάσσονται πάσης εργασίας. Τυχόν απασχόληση τούτων εν πλω και στο λιμάνι λόγω αναγκών του πλοίου είναι υποχρεωτική και αμείβεται υπερωριακώς (άρθρον 20).

3. Η εργασία στο λιμάνι κατά τας Κυριακάς εις τους απασχολουμένους εις εργασίας ημέρας (DAYMEN) διέπεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες περί εργασίας διατάξεις και αμείβεται υπερωριακώς (άρθρον 20).

ΑΡΘΡΟΝ 11
Ιματισμός


1. Εις έκαστο Αξιωματικό και μέλος του κατωτέρου πληρώματος, περιλαμβανομένου και του προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών, παρέχεται ο απαιτούμενος ιματισμός για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2. Εις έκαστο μέλος του κατωτέρου προσωπικού καταστρώματος χορηγείται επί πλέον ένας αδιάβροχος επενδύτης (νιτσεράδα) και ένα ζεύγος αδιάβροχων υποδημάτων εις δε το κατώτερο προσωπικό μηχανής φόρμες ή ανάλογος ιματισμός για την εκτέλεση της εργασίας των.

3. Σε όλους τους Αξ/κούς χορηγείται υπό του Πλοιοκτήτου μια στολή καθ’εκάστη τουριστική περίοδο, μετά δε τη λήξη της τουριστικής περιόδου (θερινής ή χειμερινής) η στολή αύτη ανήκει κατά κυριότητα στο ναυτικό.

ΑΡΘΡΟΝ 12
Είδη ενδιαιτήσεως και τροφοδοσίας


1. Εις έκαστο Αξ/κόν και μέλος του κατωτέρου πληρώματος παρέχονται επί του πλοίου.
α. Τα απαραίτητα είδη κλινοστρωμνής ως στρώματα, σινδόνια κλινοσκεπάσματα και προσκεφάλια.
β. Είδη καθαριότητας ως προσόψια, σαπούνι κοινό ενός χιλιόγραμμου ανά 15ήμερον, καθώς και η αναγκαία ποσότητα σάπωνος προσώπου.
γ. Είδη εστιάσεως ως πιάτα, πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, κύπελλα κ.λπ. κατάλληλα για τα γεύματα.

2. Από τα είδη της προηγούμενης παραγράφου, τα σινδόνια τα καλύμματα των προσκεφαλαίων και τα προσόψια πρέπει να εναλλάσσονται με καθαρά κάθε εβδομάδα.

3. Όλα τα ανωτέρω είδη καθώς και ο ιματισμός πρέπει να παραδίδονται στους ναυτικούς καθαρά και σε κατάσταση που να επιτρέπει την συνήθη χρήση τους. Οι ναυτικοί υποχρεούνται να επιστρέψουν τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου παρεχόμενα εις αυτούς μη αναλώσιμα είδη σε καλή κατάσταση στο τέλος εκάστης εβδομάδος προς αντικατάσταση και κατά την απόλυση τους, λογιζόμενης ως φυσιολογικής της λόγω συνήθους χρήσεως φθοράς των. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής είδους τινός εκ των ανωτέρω από αμέλεια η υπαιτιότητα του κατόχου, ούτος υποχρεούται όπως καταβάλει το αντίτιμο για την αντικατάσταση του απολεσθέντος η καταστραφέντος είδους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

ΑΡΘΡΟΝ 13
Ώρες Εργασίας


1. Οι ώρες εργασίας για όλους εν γένει τους ναυτικούς παντός βαθμού και ειδικότητας τους εργαζομένους επί των Μεσογειακών και Τουριστικών Πλοίων εν πλω και στα λιμάνια καθορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως ήτοι σε οκτώ (8) ώρες καθ’ εκάστη από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, της πέραν των ωρών τούτων εργασίας των μελών του πληρώματος εν γένει, ως και της εργασίας του Σαββάτου, αμειβομένης υπερωριακώς.

2. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της ανάγκης όπως οι εργασίες εν πλω συνεχίζονται καθ’ όλας τας ημέρας της εβδομάδος, οι άνδρες των φυλακών υποχρεούνται να εκτελούν εν πλω την υπηρεσία των φυλακών κατά Σάββατο, και Κυριακή επί 8ωρον, αμειβόμενοι υπερωριακώς για το Σάββατο, της εργασίας της Κυριακής, και μέχρι οκτώ (8) ωρών καλυπτόμενης δια του εξ 22% ειδικού επιδόματος Κυριακών.

3. Για τις Κυριακές που διανύονται εν πλω και στο λιμάνι, η υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης Σ.Σ. προβλεπόμενη ιδιαίτερη αμοιβή αφορά την μέχρις οκτώ (8) ωρών κατά Κυριακή εργασία.

4. Οι ώρες εργασίας του κατωτέρου πληρώματος καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου του απασχολουμένου εις ημερησία εργασία (DAYMEN) ορίζονται εν πλω εις (40) ώρες εβδομαδιαίως ήτοι οκτώ(8) ώρες ημερησίως από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, θα αμείβονται δε υπερωριακώς δια την κατά Σάββατο απασχόλησιν των και δι’ όσας ώρας απασχοληθούν κατά Κυριακή.

5. Καθ’ ον χρόνο το πλοίον ευρίσκεται στο λιμάνι, εις όλους τους ναυτικούς τους απασχολουμένους κατά την ήμερα του Σαββάτου και δι’ όσας ώρας απασχοληθούν καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή.

6. Η απασχόληση του πληρώματος της Κυριακής στο λιμάνι, θα πραγματοποιείται μόνον όταν λαμβάνει χώραν επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή εφ’ όσον απαιτούν αυτή την απασχόληση οι ανάγκες του πλοίου και κατ’ αναλογία του αριθμού των επί του πλοίου παραμενόντων επιβατών και συμφώνως προς τα μέχρι τώρα κρατούντα. Άλλως, σε περίπτωση απασχόλησης του για άλλη εργασία του πλοίου, θα καταβάλλεται εις αυτό υπερωριακή αμοιβή.
Όσον αφορά το προσωπικό του καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου, στην ως άνω απασχόληση δεν περιλαμβάνονται εργασίες συντηρήσεως και καθαρισμού του πλοίου.

ΑΡΘΡΟΝ 14
Προσωπικό Καταστρώματος εν πλω


1. Οι ώρες φυλακής του προσωπικού καταστρώματος εν πλω ορίζονται εις (40) εβδομαδιαίως ήτοι (8) ώρες ημερησίως από της Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας. Με την καθιέρωση όμως του ειδικού επιδόματος Κυριακών εξ 22% επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης ΣΣΕ., το προσωπικό καταστρώματος υποχρεούται εις οκτάωρο καθαρώς φυλακή, αποκλειόμενης πάσης άλλης απασχολήσεως του κατά τας Κυριακάς εν πλω άνευ ετέρας αμοιβής.

2. Οι ώρες ημερησίας απασχολήσεως του προσωπικού καταστρώματος εργασίας ημέρας (DAYMEN) συμπεριλαμβανομένου και του ξυλουργού, εις πάσης φύσεως εργασίας της ειδικότητος των, πλην φυλακών, ορίζονται εις οκτώ(8) ώρες από Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής. Ο Ξυλουργός οφείλει να εκτελεί κάθε ξυλουργική εργασία η οποία διατάσσεται από τον Πλοίαρχο εις όλα τα διαμερίσματα και τους χώρους του πλοίου, ως και κάθε εργασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας πλην της κατασκευής καινούργιων ειδών.

3. Ο καθορισμός των ανδρών οι οποίοι συγκροτούν τις φυλακές και εκείνων οι οποίοι διατίθενται εις πάσης φύσεως εργασίας ημέρας ενεργείται αποκλειστικώς υπό του Πλοιάρχου.

ΑΡΘΡΟΝ 15
Προσωπικόν Μηχανολεβητοστασίου εν πλώ


1. Οι ώρες φυλακής του προσωπικού μηχανολεβητοστασίου εν πλω ορίζονται εις (40) εβδομαδιαίως ήτοι (8) ώρες ημερησίως από της Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας. Με την καθιέρωση όμως του ειδικού επιδόματος Κυριακών εξ 22% επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης ΣΣΕ., το προσωπικό του μηχανολεβητοστασίου υποχρεούται εις οκτάωρο καθαρώς φυλακή αποκλειόμενης πάσης άλλης απασχολήσεως του κατά τας Κυριακάς εν πλω άνευ ετέρας αμοιβής.

2. Οι ώρες ημερησίας απασχολήσεως του προσωπικού εργασίας ημέρας μηχανολεβητοστασίου (DAYMEN) εις πάσης φύσεως εργασίας της ειδικότητας τους, πλην φυλακών ορίζονται εις οκτώ (8) ώρες από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής.

3. Ο καθορισμός των ανδρών οι οποίοι συγκροτούν τας φυλακάς και εκείνων οι οποίοι διατίθενται εις πάσης φύσεως εργασία της ειδικότητος των ενεργείται υπό του Α΄. Μηχανικού, του Πλοιάρχου πάντως έχοντος το δικαίωμα τελικής εγκρίσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 16
Προσωπικό Καταστρώματος και Μηχανολεβητοστασίου εν λιμένι


1. Στο λιμάνι οι φυλακές δύνανται να διατηρηθούν εφ’ όσον ο Πλοίαρχος κρίνει τούτο αναγκαίο δια λόγους ασφαλείας του πλοίου.
Εις τας περιπτώσεις ταύτας η εργασία διέπεται υπό των διατάξεων περί εργασίας εν πλω.

2. Σε περίπτωση που οι φυλακές διατηρούνται όχι για λόγους ασφαλείας του πλοίου, καταβάλλεται εις έκαστο άνδρα της φυλακής πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) για (3) τρεις ώρες από Δευτέρας μέχρι και της Κυριακής για κάθε ημέρα.

3. Όταν οι φυλακές διαλυθούν, οι ώρες υποχρεωτικής εργασίας ορίζονται εις (8) οκτώ ημερησίως από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής.

4. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο καθοριζόμενες (8) ώρες εργασίας κατανέμονται υπό του Πλοιάρχου μεταξύ των ωρών 08.00 έως 17.00 ώρας από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30ης Απριλίου και από της 07.00 ώρας έως της 17.00 ώρας από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου, παρεχομένου λογικού ορίου δια τα γεύματα.

5. Στις περιπτώσεις όπου μετά τη διάλυση των φυλακών διατηρούνται αυτές ειδικώς για το προσωπικό του καταστρώματος και του μηχανολεβητοστασίου δια τας εργασίας της ειδικότητος των (ναύτες για την φύλαξη του πλοίου και θερμαστές για εργασία μόνον εντός του λεβητοστασίου, αποκλειόμενης της απασχολήσεως των θερμαστών εις το μηχανοστάσιο ή έτερον τμήμα) καταβάλλεται εις τους ούτω απασχολουμένους στην καθαρώς αυτή ειδική φυλακή πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) κατ’ άνδρα και κατά φυλακή για δύο (2) ώρες από της Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής, πέντε (5) ώρες κατά Σάββατο και οκτώ ώρες (8) κατά Κυριακή.
Εννοείται ότι οι άνδρες της φυλακής θα εκτελούν και τις εργασίες του νυκτοφύλακος και θα διατηρούν και τα πυρά των λεβήτων για την λειτουργία των μηχανημάτων φορτοεκφορτώσεως του πλοίου, χωρίς άλλη αμοιβή.

6. Στο λιμάνι, τόσον οι Αξιωματικοί όσον και το κατώτερο προσωπικό παραμένουν εκ περιτροπής επί του πλοίου βάσει πίνακος καταρτιζομένου υπό του Πλοιάρχου και γνωστοποιουμένου καταλλήλως εις το πλήρωμα όπως ο νόμος και οι Κανονισμοί ορίζουν και είναι ελεύθεροι την 8ην πρωινή της επομένης. Εάν δε κατά τας ώρας της φυλακής ούτοι απασχοληθούν εις εργασία της ειδικότητος των, δικαιούνται ιδιαιτέρας αμοιβής ως αυτή καθορίζεται στο άρθρον 20.

ΑΡΘΡΟΝ 17
Ώρες εργασίας προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και εν λιμένι


1. Οι ώρες εργασίας του προσωπικού γενικών υπηρεσιών εν πλω ορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως ήτοι σε οκτώ (8) ώρας ημερησίως από της Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας. Μετά την καθιέρωση όμως του ειδικού επιδόματος Κυριακών εξ 22% επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης ΣΣΕ., το προσωπικό των Γενικών Υπηρεσιών υποχρεούται σε 8ωρη εργασία κατά τας Κυριακάς, εν πλω, χωρίς άλλη αμοιβή.

2. Οι ώρες εργασίας του Προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών στο λιμάνι ορίζονται σε (40) εβδομαδιαίως ήτοι σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως από της Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας. Μετά την καθιέρωση όμως του ειδικού επιδόματος Κυριακών εξ 22% εάν το προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών ήθελεν υποχρεωθεί λόγω ειδικών αναγκών του πλοίου, να εργασθεί κατά Κυριακή στο λιμάνι, δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής δια την μέχρι των (8) ωρών προσφερθησομένην εργασία. Ως ειδικές ανάγκες του πλοίου στη περίπτωση αυτή θεωρούνται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, η παραμονή επί του πλοίου επιβατών, η εξυπηρέτηση των Αξιωματικών και του πληρώματος, η παραλαβή τροφίμων εφοδίων και υλικών της ειδικότητας των.
Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ο αριθμός των υποχρεουμένων προς εργασία ανδρών θα είναι ανάλογος προς τον απαιτούμενο για την διεκπεραίωση της ειδικής αυτής εργασίας.

3. Η 8ωρος εργασία του προσωπικού των θαλαμηπόλων πάσης διαβαθμίσεως, (Αρχιθαλαμηπόλου, Θαλαμηπόλων, Επικούρων κ.λπ.) κατανέμονται κατά την κρίση του Πλοιάρχου ως ακολούθως:
α. Eν πλω και εν όρμω εφ’ όσον δεν διαλύονται οι φυλακές του λοιπού πληρώματος, μεταξύ των ωρών 06.00 και 21.00 με μια διακοπή.
β. Στο λιμάνι, εφ’ όσον διαλύονται οι φυλακές του λοιπού πληρώματος έστω και αν διατηρούνται ειδικώς οι φυλακές Μηχανολεβητοστασίου, μεταξύ των ωρών 06.00-18.00, εφ’ όσον δεν επιβαίνουν του πλοίου επιβάτες.

4. Οι ώρες εργασίας του προσωπικού μαγειρείου και τροφοδοσίας πάσης διαβαθμίσεως εν πλω κατανέμονται κατά την κρίση του Πλοιάρχου μεταξύ των ωρών 06.00-
22.00 κατά τα σήμερον κρατούντα. Οι ώρες εργασίας του προσωπικού μαγειρείου και τροφοδοσίας στα λιμάνια κατανέμονται κατά την κρίση του Πλοιάρχου μεταξύ των ωρών 06.00-18.00,εφ’ όσον δεν επιβαίνουν του πλοίου επιβάτες.

5. Εφ’ όσον επιβαίνουν του πλοίου επιβάτες ή διενεργείται επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, οι ώρες εργασίας του προσωπικού των Γενικών Υπηρεσιών εν γένει, διέπονται από τις ώρες εργασίας εν πλω.

6. Στο λιμάνι, τόσον οι Αξιωματικοί όσον και το κατώτερο προσωπικό παραμένουν εκ περιτροπής επί του πλοίου βάσει πίνακος καταρτιζομένου υπό του Πλοιάρχου και γνωστοποιουμένου καταλλήλως στο πλήρωμα ως ο Νόμος και οι Κανονισμοί ορίζουν και είναι ελεύθεροι την 8ην πρωινή της επομένης.

ΑΡΘΡΟΝ 18
Νυκτοφύλακες


1. Οι εργάσιμες ώρες των νυκτοφυλάκων ορίζονται σε δώδεκα (12) συνεχείς ώρες, περιλαμβανόμενες μεταξύ της 18.00 ώρας και της 06.00 ώρας της επομένης ημέρας.

2. Οι ώρες νυκτοφυλάκων του προσωπικού των θαλαμηπόλων πάσης διαβαθμίσεως ορίζονται εν πλω μεν από της 21ης ώρας μέχρι και της 6ης πρωινής της επομένης και εν όρμω από της 18ης μέχρι και της 6ης πρωινής της επομένης.

ΑΡΘΡΟΝ 19
Ημέρες κατάπλου και απόπλου


1. Κατά τις ημέρες κατάπλου και απόπλου, υπολογιζόμενης από μεσονυκτίου εις μεσονύκτιο, το προσωπικό καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου οφείλει να εργασθεί εάν διαταχθεί προς τούτο και πλέον των (8) ωρών, υπολογιζόμενων δια της αθροίσεως των ωρών φυλακής εν πλω και εργασίας στο λιμάνι, της πέραν του 8ωρου υπηρεσίας αμειβομένης υπερωριακώς.

2. Οι φυλακές μπορεί κατά την κρίση του Πλοιάρχου να αρχίζουν δώδεκα(12) ώρες προ του απόπλου του πλοίου από το λιμάνι και να διαλύονται μετά δώδεκα (12) ώρες από του κατάπλου εις λιμένα.

3. Επικειμένου κατάπλου η απόπλου του πλοίου και εφ’ όσον κατά την κρίση του Πλοιάρχου οι φυλακές διατηρούνται επί δωδεκάωρον μετά τον κατάπλου η προ του απόπλου, οι υπό των ναυτικών εκτελούμενες εργασίες κατά το Σάββατο και την Κυριακή διέπονται από τις διατάξεις περί εργασίας εν πλω της παρούσης συμβάσεως, ως εν άρθρω 12 παρ. 2 ορίζεται.

4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τους τελικούς και ενδιαμέσους λιμένες κατάπλου και απόπλου, θεωρείται δε για την εφαρμογή των συντελεσθείς ο κατάπλους όταν το πλοίον αγκυροβολήσει εις την θέση επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως επιβατών και ο απόπλους όταν τούτο αποσπασθεί του αγκυροβολίου επιβιβάσεως επιβατών.

5. Ειδικώς, προκειμένου περί κατάπλου ή απόπλου κατά Σάββατο ή Κυριακή εις τον ή από τον λιμένα αφετηρίας της κρουαζιέρας ή του ταξιδιού του πλοίου, παρέχεται ειδική υπερωριακή αμοιβή εις τους άνδρες φυλακής καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου εκ δύο (2) ωρών δι’ εκάστη των ανωτέρω ημερών και εφ’ όσον το πλοίον παραμένει εις λιμένα πλέον των εξ (6) ωρών. Εξαιρούνται τα εκ των Τουριστικών Επιβατηγών πλοίων ημερόπλοια.

ΑΡΘΡΟΝ 20
Πρόσθετη εργασία και πρόσθετη αμοιβή
Υπερωρία


1. Εάν ο ναυτικός διαταχθεί να εκτελέσει πρόσθετη εργασία, πέραν δηλαδή των κεκανονισμένων ωρών, είναι υποχρεωμένος να την εκτελέσει, δεν δύναται όμως η πρόσθετος αυτή εργασία να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες εντός του 24ώρου.

2. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εκτελέσας αυτήν ναυτικός δικαιούται σε πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Tο ποσόν του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 διαιρείται δια των ωρών της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχολήσεως, τούτων εξευρισκομένων δια της διαιρέσεως των εβδομάδων του έτους δια δώδεκα μηνών και του πολλαπλασιασμού του εκ της διαιρέσεως ταύτης προκύπτοντος πηλίκου (4,33) επί τας ώρας της εκάστοτε ισχυούσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχολήσεως. Βάσει του ανωτέρω υπολογισμού οι ώρες μηνιαίας υποχρεωτικής απασχολήσεως ανέρχονται εις (173).

3. Για κάθε πρόσθετη εργασία πέραν δηλαδή των κεκανονισμένων ωρών, η υπερωριακή αμοιβή των ναυτικών που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 25%.

3α. Για την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση του πληρώματος κατά τα Σάββατα, και τις αργίες, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 9 της παρούσης, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή ίση με το 1/173 του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1, προσαυξημένου κατά ποσοστό 50%, για όλες τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά τα Σάββατα και τις αργίες.

4. Ο πλέον της ημισείας ώρας χρόνος απασχόλησης λογίζεται σαν ολόκληρη ώρα.

Παρατίθεται κατωτέρω πίνακας υπερωριακής αμοιβής με βάση το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 1,25 και 1,50.5. Εις τους Αξιωματικούς Ασυρμάτου, λαμβανομένης υπ’ όψιν της φύσεως της εργασίας των επί των επιβατηγών πλοίων, η υπερωριακή απασχόληση τους υπολογίζεται ότι δεν θα είναι κατώτερη των (100) ωρών μηνιαίως εις τας οποίας ώρας συμπεριλαμβάνεται και η υπερωριακή εργασία των ημερών του Σαββάτου, ως και των αργιών της Σ.Σ. και μόνον εφ’ όσον το πλοίον ταξιδεύει και φέρει επιβάτες, άλλως θα λαμβάνουν την αποζημίωση δια τας τυχόν πραγματοποιούμενας υπερωρίας.

6. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της φύσεως της εργασίας στα επιβατηγά πλοία, η υπερωριακή απασχόληση των Αξιωματικών καταστρώματος (Υπάρχου, Υποπλοιάρχου και Ανθυποπλοιάρχου) των Αξιωματικών Μηχανής (Α/Β,Β,Γ) του Προϊσταμένου Ηλεκτρολόγου και του Προσοντούχου Ηλεκτρολόγου, των Οικονομικών Αξ/κών (Προϊστάμενου, Α΄. και Β΄.) και του Φροντιστού, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των (85) ογδοήκοντα πέντε ωρών κατά μήνα, συμπεριλαμβανομένης και της υπερωριακής εργασίας των ημερών Σαββάτου και αργιών της Σ.Σ.Ε και μόνον εφ’ όσον το πλοίον ταξιδεύει και φέρει επιβάτες, άλλως θα λαμβάνουν ούτοι αποζημίωση δια τας τυχόν πραγματοποιουμένας υπερωρίας.

7. Εις τους Αξιωματικούς Καταστρώματος και μηχανής που ασχολούνται με την μεταφορά επιβατών με βάρκες του πλοίου στην στεριά, μέσα στο οκτάωρο της υποχρεωτικής εργασίας των, καταβάλλεται συνολικά για κάθε βάρκα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των δρομολογίων της, το ποσόν των euro 112,24 δια την περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 εάν η εργασία αυτή εκτελείται σε λιμάνια του εσωτερικού και το ποσό των euro 144,37 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 εάν εκτελείται σε λιμάνια του εξωτερικού. Όταν η εργασία αυτή εκτελείται πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, τότε θα καταβάλλεται στους απασχολουμένους με την εργασία αυτή επί πλέον και υπερωριακή αμοιβή.

8. Στον Α΄. Μηχανικό καταβάλλεται ειδικό επίδομα εξ euro 73,35 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 όταν το πλοίον διέλθει τις Μεγάλες Λίμνες Καναδά, τη Διώρυγα του Παναμά (PANAMA CANAL) και τη διώρυγα του Σουέζ. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται άπαξ και για την πρώτη και μόνο διέλευση ανεξάρτητα άλλων διελεύσεων που τυχόν ήθελαν επακολουθήσει εντός τριάκοντα
ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 21
Πρόσθετοι εργασίαι και καθορισμός αμοιβής τούτων


1. Εις τους απασχολουμένους εις πρόσθετον εργασίαν (υπερωρία) ναυτικούς καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο άρθρον.

2. Πρόσθετοι εργασίαι αμειβόμεναι κατά την προηγουμένη παράγραφο θεωρούνται:
α. H κατά τας Κυριακάς, εν πλω και εν λιμένι, απασχόληση του προσωπικού Καταστρώματος και Μηχανολεβητοστασίου, πλέον της 8ωρου καθαρώς φυλακής του (άρθρον 13 παράγραφος 2).
β. Αι κατά Σάββατο εν πλω και εν λιμένι, πέραν της υποχρεωτικής φυλακής, ώρες απασχόλησης (άρθρον 13 παράγραφος 1).
γ. Η εν πλω πέραν της υποχρεωτικής απασχόλησης, παρεχομένη εργασία υπό των εκτός φυλακής ανδρών (DAYMEN)καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου (άρθρον 14ον παράγραφος 2 και άρθρον 15 παράγραφος 2).
δ. Η εν λιμένι, κατά τας Κυριακάς και ημέρας αργίας απασχόλησης εις εργασίας ημέρας (DAYMEN) (άρθρον 10 παράγραφος 3).
ε. Η εν λιμένι κατά Σαββάτο απασχόλησης των ναυτικών.
στ. Η εν λιμένι κατά τας Κυριακάς και αργίας απασχόλησης του πληρώματος εις εργασίας μη απαιτουμένας εκ των αναγκών του πλοίου η μη έχουσας σχέσιν με την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών (άρθρον 10 παρ.2 και άρθρον 13 παρ.6).
ζ. Η εν λιμένι κατά τας Κυριακάς απασχόλησης του προσωπικού καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου εις εργασίας συντηρήσεως και καθαρισμού του πλοίου (άρθρον 13 παρ.6).
η. Η εν λιμένι διατήρηση των φυλακών ουχί διά λόγους ασφαλείας του πλοίου.
Για την πρόσθετη αυτή εργασία καταβάλλεται εις έκαστο άνδρα πρόσθετη αμοιβή για (3) ώρας από Δευτέρας μέχρι και Κυριακής (άρθρον 16 παρ.2).
θ. Η εν λιμένι, μετά την διάλυση των φυλακών, διατήρηση φυλακών ειδικώς δια το προσωπικό καταστρώματος και μηχανολεβητοστασίου (ναύτες για την φύλαξη του πλοίου και θερμαστές μόνον εντός του λεβητοστασίου αποκλειόμενης της απασχόλησης τούτων στο Μηχανοστάσιο ή άλλο Τμήμα).
Για την πρόσθετη αυτή εργασία καταβάλλεται εις τους απασχολουμένους στην ειδική αυτή φυλακή πρόσθετη αμοιβή κατ’ άνδρα και κατά φυλακή (2) δύο ωρών από Δευτέρας μέχρι και της Παρασκευής, πέντε (5) ωρών κατά Σάββατο και οκτώ (8) ώρας κατά Κυριακή (άρθρον 16 παρ. 5).
ι. Η κατόπιν διαταγής εκτέλεση εργασίας της ειδικότητας των εκ μέρους των εν λιμένι επί του πλοίου παραμενόντων δια το πέραν των εργασίμων ωρών του τρέχοντος εικοσιτετραώρου χρονικό διάστημα (άρθρον 16 παρ.6)
ια. Η πέραν του 8ωρου εργασία (υπολογιζόμενου δια της αθροίσεως των ωρών φυλακής εν πλω και εργασίας εν λιμένι) των ανδρών Καταστρώματος και Μηχανολεβητοστασίου κατά τας ημέρας κατάπλου και απόπλου.
ιβ. Η πέραν του 8ώρου κατά 24ωρον εν πλω απασχόληση των ανδρών φυλακών δια την νυκτερινή ασφάλειαν του πλοίου.
ιγ. Η επί τετράωρο πέραν του 8ώρου ανά 24ωρον απασχόληση του νυκτοφύλακος εν λιμένι.
Για την απασχόληση αυτή καταβάλλεται αμοιβή (4) ωρών από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής και (12) ωρών κατά Σάββατο και Κυριακή. Ομοίως δια πάσα εργασία εκτελούμενη εντός του προηγηθέντος ή επακολουθήσαντος 24ωρου.
ιδ. Η εις τον νυκτοφύλακα καταστρώματος ανάθεση εργασίας μη υπαγόμενης εις τα καθήκοντα του νυκτοφύλακος. Για την απασχόληση αυτή οφείλεται πρόσθετη αμοιβή πλέον της εν τω προηγουμένω εδαφίω προβλεπομένης τοιαύτης, για το ήμισυ των ωρών καθ΄ ας ήθελεν απασχοληθεί εις την εργασία ταύτη.
ιε. Η υπό του νυκτοφύλακος θερμαστού τήρηση των πυρών των λεβήτων προς παραγωγή αναγκαιούσης ατμοθλίψεως για την διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών δια των μηχανημάτων του πλοίου. Για την πέραν του 8ωρου απασχόληση του οφείλεται πρόσθετη αμοιβή για το ήμισυ των ωρών κατά τας οποίας λειτούργησαν τα μηχανήματα φορτοεκφορτώσεως του πλοίου. Έτσι, εάν τα μηχανήματα λειτούργησαν καθ΄ όλον το διάστημα της 12ωρου φυλακής του, θα λάβει την 4ωρον υπερωρία (διαφορά μεταξύ των 8 και 12 ωρών) και επί πλέον υπερωρία για έξι (6) ώρες ήτοι εν συνόλω υπερωρία για (10) ώρες. Εάν τα μηχανήματα λειτούργησαν δέκα (10) μόνον ώρας, θα λάβει την 4ωρον υπερωρία, επί πλέον την πεντάωρο τοιαύτη ήτοι εν συνόλω υπερωρία εννέα (9) ωρών και ούτω καθ΄ εξής.

3. Εις ας περιπτώσεις δεν διατίθενται ειδικοί προς τούτο άνδρες για το κούρδισμα των ωρολογίων πυρασφαλείας, οι προς τούτο διατιθέμενοι κατά τας νυκτερινάς φυλακάς εν πλω δια την εργασία ταύτη θα αμείβονται υπερωριακώς με μίαν ώρα κατά φυλακή έκαστος εφ΄ όσον τα ωρολόγια θα υπερβαίνουν τα (12) δώδεκα.

ΑΡΘΡΟΝ 22
Πρόσθετοι εργασίαι μη αμειβόμενοι


Δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) εις τους Αξιωματικούς και το κατώτερο προσωπικό δια τις παρακάτω αναφερόμενες εργασίες τις οποίες υποχρεούνται ούτοι να εκτελούν οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος και σε οποιαδήποτε ώρα αυτής ήτοι εντός και εκτός εργασίμων ωρών.
α. Εργασία σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αφορώσα την ασφάλεια του πλοίου των επιβαινόντων αυτού, ή του φορτίου είτε την ασφάλεια του πλοίου εκ πολεμικών κινδύνων, ως και εργασία οπτήρος.
β. Εργασία για την εκτέλεση γυμνασίων καθαίρεσης των λέμβων του πλοίου στη θάλασσα, πυρκαγιάς και εγκαταλείψεως του πλοίου. Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται εντός των εργασίμων ωρών.
γ. Εργασία για παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία ή πρόσωπα κινδυνεύοντα στην θάλασσα.
Διευκρινίζεται ότι αι υπό τα στοιχεία α, β, γ, ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες δέον να εκτελούνται κατά την κρίση του Πλοιάρχου.

ΑΡΘΡΟΝ 23
Πρόσθετοι εργασίαι μη αμειβόμεναι όταν εκτελούνται εντός των εργασίμων ωρών


Δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) για τις παρακάτω αναφερόμενες εργασίες εφ΄οσον αυτές εκτελούνται εντός των εργασίμων ωρών η κατά τις ώρες φυλακής.
Ι. Εργασίες Καταστρώματος:
α. Για το κλείσιμο των κυτών διαρκούσης της φορτοεκφορτώσεως, εις εκτάκτους περιστάσεις ως π.χ. επερχόμενης θυέλλης ή βροχής.
β. Για την αποσκωρίωση ελασμάτων.
γ. Για την λίπανση των βαρούλκων.
δ. Για την εξασφάλιση αντικειμένων καταστρώματος, επικείμενης θαλασσοταραχής, πλην φορτίου και αυτοκινήτων.
ε. Για τον καθαρισμό υδροσυλλεκτών κύτους (κουτί σεντινών).
στ. Για τον χρωματισμό κλειστών χώρων (εναλλασσόμενοι ανά δίωρο και εφ΄ όσον υπάρχει τεχνικός ή φυσικός αερισμός) και των διαμερισμάτων εχόντων σχέση με το κατάστρωμα.
ζ. Για τον εξωτερικό χρωματισμό του πλοίου, κατά τη διάρκεια της ημέρας εν όρμω.
ΙΙ. Εργασίες Μηχανολεβητοστασίου:
α. Για τον καθαρισμό των φίλτρων ελαίου και πετρελαίου εφ΄ όσον η εργασία αυτή εκτελείται παρά των καθαριστών ή των διαθεσίμων εκ της μη λειτουργίας αριθμού τινός λεβήτων θερμαστών.
β. Για τον καθαρισμό του δαπέδου του μηχανολεβητοστασίου.
γ. Για την πλύση και τον χρωματισμό του μηχανολεβητοστασίου εν όρμω, της εργασίας αυτής μη δυναμένης να ανατεθεί στο θερμαστή φυλακής, απαγορευομένων των ικριωμάτων.
δ. Για την διατήρηση των πυρών του λέβητος.
ε. Για την εκκένωση των βαρελιών μηχανέλαιου στις δεξαμενές του πλοίου των εργασιών τούτων εκτελουμένων εν όρμω και εφ΄ όσον δεν διατηρούνται οι φυλακές, υφ΄ ολοκλήρου του κατωτέρου προσωπικού του μηχανολεβητοστασίου εν πλω δε μόνον υπό των καθαριστών.
στ. Για την παραλαβή καυσίμων υπό των μηχανικών. ζ. Για εργασίες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανών,
λέμβων και χειροκινήτων αντλιών υπό των τεχνικών και η. Για την υπό του νυκτοφύλακος διατήρηση των πυρών λέβητος ή αντιστοίχου μηχανικού μέσου αντί του λέβητος για την λειτουργία των μηχανημάτων φωτισμού, θερμάνσεως και του ψυγείου του πλοίου.
ΙΙΙ Γενικές Εργασίες:
α. Για την παράδοση κατά τον ως άνω τρόπον των ακαθάρτων ειδών ρουχισμού προς πλύσιν και για την παραλαβή αυτών.
β. Για την πλύση και καθαρισμό των διαμερισμάτων του πληρώματος.
γ. Για τον απαιτούμενο χρόνο για την αλλαγή των φυλακών.
IV Γενική Παρατήρηση
Ασχέτως των εργασιών του παρόντος άρθρου, οι οποίες μνημονεύονται ενδεικτικώς, όλοι οι ναυτικοί υποχρεούνται εις την εντός των εργασίμων ωρών εκτέλεσιν όλων των εργασιών που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας επί των επιβατηγών πλοίων άνω των 500 κοχ και ανάγονται στην ειδικότητα εκάστου ναυτικού.

ΑΡΘΡΟΝ 24
Έκτακτοι εργασίαι αμοιβόμεναι ιδιαιτέρως


Οι εργασίες που αναφέρονται στο επόμενο άρθρον είναι έκτακτοι και εκτελούνται κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών ή και πέραν αυτών, αλλά εντός του ανωτάτου ορίου προσθέτου εργασίας κατά 24ωρον , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 της παρούσης.
Η αμοιβή των εργασιών τούτων ορίζεται ιδιαιτέρως και κατ΄ αποκοπή, δηλαδή πέραν αυτής ουδεμία άλλη αμοιβή οφείλεται για την εκτέλεσιν των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟΝ 25
Έκτακτοι εργασίαι και αμοιβή


1. Για την παραλαβή των τροφίμων και υλικών του πλοίου εφ΄ όσον ταύτα δεν παραδίδονται υπό του προμηθευτού και δεν τοποθετούνται υπ΄ αυτού εις τας αποθήκας του πλοίου, υποχρεούνται τα υπό του Πλοιάρχου οριζόμενα εκάστοτε μέλη του πληρώματος όπως παραλάβουν ταύτα δια βαρούλκου εκ της πλευράς του πλοίου (σότο παλάγκο) μεταφέρουν και τοποθετήσουν ταύτα εις τας αποθήκας του πλοίου. Για την εργασία αυτή οφείλεται αμοιβή εξ euro 30,61 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 κατά τόννον μεταφερομένων τροφίμων για την παραλαβή τους εντός των εργασίμων ωρών και εξ euro 50,60 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 για την παραλαβή τους εκτός των εργασίμων ωρών. Το ποσόν τούτο κατανέμεται εξ ίσου σε όλους τους συμμετάσχοντας στην εν λόγω εργασία ναυτικούς.

2. Για τρόφιμα η υλικά μεταφερόμενα εντός του πλοίου εν πλω και εν όρμω από αποθήκης εις αποθήκη ή από οποιοδήποτε μέρος του πλοίου προς αποθήκες και ψυγεία τούτου, ανεξαρτήτως ωρών εργασίας, θα καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή εξ euro 30,61 δια την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 κατά τόννον μεταφερομένων τροφίμων, της αμοιβής ταύτης κατανεμομένης εξ ίσου μεταξύ των λαβόντων μέρος εις την μεταφορά ανδρών του πληρώματος.

3. Για τις αναφερόμενες παρακάτω εργασίες οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή η οποία καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ Πλοιάρχου και των ναυτικών στους οποίους ήθελον ανατεθεί αύται υπό όρους δικαίους και λογικούς για το πλοίον και τους ναυτικούς.
α. Για τον καθαρισμό των διπυθμένων.
β. Για τον καθαρισμόν των σεντινών εξ υπολειμμάτων φορτίου.
γ. Για τον καθαρισμόν των σεντινών του μηχανολεβητοστασίου.
δ. Για το κτίσιμον των τούβλων των λεβήτων.
ε. Για τον καθαρισμόν των αυλών των λεβήτων, των αυλοφόρων πλακών, των διαχωριστών ελαίου, των κλιβάνων, των αυλών του ψυγείου, του θερμοδοχείου μηχανής κ.λπ την απόρριψη τεφρών στο κατάστρωμα.
στ. Για την εκτέλεση καθαρισμού σαρώσεως καυσαερίων κυρίας μηχανής.
ζ. Για τον καθαρισμό των φίλτρων βόθρου στο μέλος του πληρώματος μηχανής που θα ανατεθεί η εργασία αυτή, καταβάλλεται υπερωρία δύο ωρών και χορηγούνται τ΄ απαραίτητα προστατευτικά μέσα (γάντια, μάσκες κ.λπ).

4. Για τον καθαρισμό των ψυκτικών χώρων καθορίζεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά κυβικό πόδα εξ 0,11 euro.

5. Για την παρακολούθηση του βοηθητικού ατμολέβητος, σε πλοία κινούμενα δια μηχανών εσωτερικής καύσεως , καθ΄ ον χρόνον ο λέβης ούτος λειτουργεί αυτοτελώς και ουχί δια των καυσαερίων των κυρίων μηχανών, εις τους ενεργούντας ταύτην ανδρας του μηχανοστασίου παρέχεται αντί, του μισθού του ελλείποντος θερμαστού, υπερωρία δι΄ όσον χρόνον εχρησιμοποιήθησαν ούτοι εις την εργασία αυτήν.

6. Για τον καθαρισμό των διαχωριστήρων DELAVAL καταβάλλεται εις τους άνδρας του κατωτέρου πληρώματος μηχανολεβητοστασίου απλή υπερωρία.

7. EXTRA εργασίες μηχανής: Εις τις εργασίες των προηγουμένων παραγράφων 3-6 προστίθενται οι εις τους κατωτέρω πίνακες αναγραφόμενες εργασίες οι οποίες εκτελούνται επ΄ αμοιβή εκτός συνήθων καθηκόντων και με τας εξής προϋποθέσεις.
Α. Οι εις τον πίνακα εργασίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών και πέραν αυτών, αλλά εντός του ανωτέρου ορίου προσθέτου εργασίας κατά 24ωρον κατά την διάταξιν του άρθρου 19 παρ. 1 της ΣΣΕ Μεσογειακών και Τουριστικών Πλοίων. Η αμοιβή των εργασιών τούτων ορίζεται ιδιαιτέρως και κατ΄ αποκοπήν, τουτέστιν πέραν αυτής ουδεμία ετέρα αμοιβή οφείλεται για την εκτέλεση τους.
Β. Εις τους Αξιωματικούς Μηχανής τους απασχολουμένους εν πλω ή εντός λιμένος κατ΄ εντολή του πλοιοκτήτου ή του Πλοιάρχου και μετά από έγκριση τούτων, με τας κατωτέρω αναφερομένας εργασίας άνευ συμπαραστάσεως άλλων συνεργείων παρέχονται οι αναφερόμενες κατωτέρω αμοιβές.
Γ. Η παρούσα συμφωνία είναι αυτονόητον ότι θα κινηθεί αυστηρώς εντός του πλαισίου του οικείου κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Επιβατηγών Πλοίων και της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.

E. H αναφερόμενη ανωτέρω για τις εργασίες αυτές αμοιβή αφορά ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται, κατανέμεται δε κατά δικαία κρίση του Α Μηχανικού.
Η αμοιβή εργασίας περιλαμβάνει και κάθε εργασία αναγκαία για την εκτέλεση αυτής συμπεριλαμβανομένης της προεργασίας, κυρίας εργασίας αποπερατώσεως και αποκαταστάσεως της.

ΣΤ. Η εκτέλεση των εργασιών τούτων είναι υποχρεωτική δια τους αξιωματικούς της μηχανής, την ευθύνη δε της εκτελέσεως έχουν ο Πλοίαρχος και η διεύθυνση της πλοιοκτήτριας εταιρίας.

Ζ. Καθαρισμοί σχετικοί με την εκτέλεση των πιο πάνω έξτρα εργασιών γίνονται αποκλειστικά από το κατώτερο προσωπικό μηχανής.
Όσοι συμμετέχουν σ΄ αυτούς μοιράζονται εξ ίσου το 15% του ποσού το οποίον προβλέπεται σαν συνολική αμοιβή της έξτρα εργασίας για την οποίαν έγιναν οι καθαρισμοί.

Η. Για την εκτέλεση έξτρα εργασιών μη προβλεπομένων εις τον ειδικόν ως άνω πίνακα καταβάλλονται εις τους αξιωματικούς μηχανής τα ακόλουθα μηνιαία επιδόματα.Εις τα μέλη του κατωτέρου πληρώματος μηχανής, δηλαδή στους μηχανοδηγούς Α΄ μηχανοδηγούς Β΄, Αρχιθερμαστές, θερμαστές και λιπαντές καταβάλλεται για την εκτέλεση «EXTRA» εργασιών μη προβλεπομένων εις τον ειδικό πίνακα του παρόντος άρθρου μηνιαίο επίδομα εξ euro 36,73.
Για τον αυτό ως άνω λόγο στους καθαριστές και υδραυλικούς καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα euro 30,61

Θ. Για την εκτέλεση υπό των ηλεκτρολόγων των ακολούθων εργασιών καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή κατά περίπτωση ως εξής:
α. Για την εξάρμοση κινητήρος, αντικατάσταση δι΄ αμοιβού επανατοποθέτηση μετά την επισκευή και παρακολούθηση λειτουργίας αυτού, καταβάλλεται αμοιβή εξ euro 74,10 για κινητήρες άνω των δύο (2) ίππων.
β. Για την εξάρμοση του κιβωτίου αντιστάσεων καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή εξ euro 51,60
γ. Για επιθεώρηση και πλήρη καθαρισμό πλύση και βερνίκωση κυρίας ηλεκτρογεννήτριας συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, για εξάρμοση των πωμάτων και μικάρισμα συλλέκτη, αντικατάσταση φθαρμένων ψηκτρών καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή εξ euro 90,43
δ. Για την περιέλιξη πηνίου κινητήρος βερνίκωμα αυτού ή αντίστοιχου πηνίου εκκινητού καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή εξ euro 34,08 για κινητήρες ισχύος μέχρι 2 ίππων και εξ euro 43,16 για κινητήρες άνω των δύο ίππων.
ε. Για αντικατάσταση ή νεοτοποθέτηση καλωδίου μετά στηριγμάτων και των συνδέσεων αυτού, καταβάλλεται αμοιβή αναλόγως της διατομής των καλωδίων ως εξής:ΑΡΘΡΟΝ 26
Βιβλίον προσθέτων και ιδιαιτέρων αμοιβών


1. Οι υπερωρίες καταβάλλονται επί τη βάσει του βιβλίου υπερωριών τηρουμένου υπό του Πλοιάρχου ή του παρ΄ αυτού οριζομένου Αξιωματικού. Οι εγγραφές εις το βιβλίον αυτό αφού επικυρωθούν υπό του Πλοιάρχου ή του παρ΄ αυτού οριζόμενου αξιωματικού, θεωρούνται δεσμευτικές δια αμφότερα τα μέρη και δεν δύναται να αμφισβητηθούν εφ΄ όσον καθημερινώς προσυπογράφονται από τους υπερωριακώς εργασθέντας ναυτικούς.

2. Υπόλογοι προς τον Πλοίαρχον Αξιωματικοί για την κανονική τήρηση του βιβλίου προσθέτων και ιδιαιτέρων αμοιβών είναι ο Ύπαρχος για το προσωπικό Καταστρώματος και Υγειονομικής υπηρεσίας, ο Α΄ Μηχανικός για το προσωπικό Μηχανοστασίου και λεβητοστασίου ο Προϊστάμενος του Σταθμού Ασυρμάτου Αξιωματικός Α΄ για κάθε εργασία συναφή προς την ειδικότητα του. Ο Αρχιλογιστής είναι υπεύθυνος για τις υπερωρίες του λογιστηρίου. Ο Φροντιστής, ο Αρχιθαλαμηπόλος και ο Αρχιμάγειρος τηρούν τα βιβλία υπερωριών των τμημάτων τους, υπό τον έλεγχο του Πλοιάρχου ή του παρ΄ αυτού οριζομένου Αξιωματικού.

3. Προ πάσης εκτελέσεως προσθέτου ή εκτάκτου εργασίας για την οποίαν οφείλεται πρόσθετη ή ιδιαίτερη αμοιβή, οι ως άνω υπόλογοι Αξιωματικοί οφείλουν ν΄ αναφέρουν τούτο στον Πλοίαρχο για να λάβουν την έγκριση του. Εν απουσία όμως του Πλοιάρχου οι ανωτέρω υπόλογοι δύνανται, υπαρχούσης επειγούσης ανάγκης, να διατάξουν την εκτέλεση της εργασίας υποχρεούμενοι
ν΄ αναφέρουν εν συνεχεία περί τούτου στον Πλοίαρχο.

4. Οι κατά τ΄ ανωτέρω υπόλογοι Αξιωματικοί υποχρεούνται όπως καταγράφουν κάθε μέρα στο βιβλίο προσθέτων και εκτάκτων αμοιβών τις οφειλόμενες στα μέλη του πληρώματος υπερωρίες και να καλούν τους δικαιούχους όπως προσυπογράφουν για το σύμφωνον των σχετικών εγγραφών.

ΑΡΘΡΟΝ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ


Εκτός περιπτώσεως εκτάκτου ανάγκης, μνημονευομένης εις το ημερολόγιον του πλοίου, απαγορεύεται:
α. H χρησιμοποίηση των αξιωματικών καταστρώματος για την εκτέλεση χειρονακτικών εργασιών.
β. Η χρησιμοποίηση των Αξιωματικών Α/Τ σε εργασίες εκτός της ειδικότητάς των.
γ. Ο χρωματισμός και η αποσκωρίαση του πλοίου εν πλω δια της χρησιμοποιήσεως ικριωμάτων (σκαλωσιών) ως και ο χρωματισμός των ιστών και της καπνοδόχου και επικινδύνων σημείων (εξωτερική πλευρά λέμβων, καπονίων κ.λπ.).
δ. Πάσα εργασία επί των ιστών εφ΄ όσον ευρίσκεται εν λειτουργία το αντίστοιχο βαρούλκο.
ε. Ο εξωτερικός χρωματισμός και αποσκωρίασις εφ΄ όσον το πλοίον ευρίσκεται εν δεξαμενή και κατά τας νυκτερινάς ώρας εν όρμω.
στ. Η πλύσις και ο χρωματισμός του άνωθεν λέβητος χώρου εφ΄ όσον ο λέβητας ευρίσκεται εν λειτουργία.

ΑΡΘΡΟΝ 28
Φορτοεκφόρτωση οχημάτων

1. Στα μέλη του πληρώματος των Ε/ΓΟ/Γ πλοίων που καλύπτονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Τουριστικών και Μεσογειακών Επιβατηγών Πλοίων, τα οποία είναι ναυτολογημένα στις ειδικότητες του κατωτέρου πληρώματος καταστρώματος και συγκεκριμένα στις ειδικότητες του ναύκληρου υποναύκληρου, ξυλουργού ναύτη και ναυτόπαιδα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τις εργασίες φόρτωσης, ευθέτησης έχμασης απέχμασης και εκφόρτωσης των ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων παντός τύπου που μεταφέρονται με τα ως άνω οχηματαγωγά πλοία.

2. Για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών στις περιπτώσεις όπου το κατώτερο πλήρωμα καταστρώματος αναλαμβάνει την εκτέλεση τους, η πρόσθετη συνολική αμοιβή προσδιορίζεται κατά όχημα ως εξής:
α. Για κάθε φορτηγό όχημα κάθε κατηγορίας δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως και για κάθε λεωφορείο ή πούλμαν (30) θέσεων και άνω euro 2,78 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
β. Για κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως ή τροχόσπιτο euro 0,84 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
Διευκρινίζεται ότι για κάθε τροχόσπιτο ρυμουλκούμενο από επιβατηγό αυτοκίνητο euro 2,47 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 συνολικά δι΄ αμφότερα τα οχήματα.
γ. Για κάθε δίκυκλο euro 0,63 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.
δ. Οι ως άνω αμοιβές καταβάλλονται για όλες τις φορτοεκφορτώσεις οχημάτων που πραγματοποιούνται σε όλα τα λιμάνια εσωτερικού και εξωτερικού.

3. Η καταβολή κατά μήνα των κατά τα ως άνω ποσών στους δικαιούχους γίνεται αναλογικά σε κάθε ένα από αυτούς. Ως προς το ναύκληρο και υποναύκληρο, το αναλογούν εις αυτούς ποσόν προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 10% του απομένοντος υπολοίπου ανακατανεμωμένου εξ ίσου μεταξύ των υπολοίπων μελών του κατωτέρου πληρώματος καταστρώματος.
Για το χρόνο υπηρεσίας ολιγότερο του μηνός καταβάλλεται στους δικαιούχους ανάλογο κλάσμα του αντίστοιχου ποσού.

4. Οι ως άνω πρόσθετες αμοιβές σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζονται με οποιαδήποτε άλλη παροχή ούτε συμπεριλαμβάνονται σε οποιονδήποτε συμφωνηθέντα κλειστό μισθό.


5. Στα μέλη του κατωτέρου προσωπικού καταστρώματος που είναι ναυτολογημένα στις ειδικότητες του ναύκληρου, υποναύκληρου, ξυλουργού, ναύτη και ναυτόπαιδα, που ασχολούνται με την μεταφορά επιβατών με βάρκες του πλοίου στη στεριά μέσα στο οκτάωρο της υποχρεωτικής εργασίας των, καταβάλλεται συνολικά για κάθε βάρκα και ανεξάρτητα από το αριθμό δρομολογίων της, το ποσόν των euro 128,20 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 εάν η εργασία αυτή εκτελείται σε λιμάνια του εσωτερικού και το ποσόν των euro 160,28 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 εάν η εργασία αυτή εκτελείται σε λιμάνια του εξωτερικού. Όταν η εργασία αυτή εκτελείται πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου καταβάλλεται επιπλέον και υπερωριακή αμοιβή στους αποκλειστικά απασχοληθέντας στην εργασία αυτή.

6. Τα παραπάνω ποσά κατανέμονται σε ίσα μέρη σε όλα ανεξαίρετα τα μέλη του πληρώματος που είναι ναυτολογημένα στις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από το αν απασχολήθηκαν ή όχι με την πρόσθετη αυτή εργασία, με εξαίρεση αυτούς, που με έγγραφη δήλωση τους προς τον Πλοίαρχο, δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στην πρόσθετη αυτή εργασία, οπότε η αναλογία του μεριδίου τους κατανέμεται μεταξύ των υπολοίπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ 29
Ναυτολόγηση


1. Τα πληρώματα των πλοίων, για τα οποία η παρούσα σύμβαση, καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη των συμβαλλομένων Ναυτεργατικών Οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) κατ΄ απόλυτον εκλογή του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή.

2. Κάθε πρόσληψη ή αντικατάσταση μέλους ή και ολοκλήρου του πληρώματος θα ενεργείται κατ΄ απόλυτον εκλογή του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή από τα τακτικά μέλη των συμβαλλομένων Ναυτεργατικών Οργανώσεων.

3. Προκειμένου περί ναυτικών που δεν ανήκουν στις συμβαλλόμενες Οργανώσεις αυτές υποχρεούνται στην εγγραφή τους ως μελών εφ΄ όσον κέκτηνται τα υπό του Καταστατικού της οικείας Οργάνωσης προβλεπόμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟΝ 30
Εννεάμηνον επανδρώσεως των πλοίων


1. Το εννεάμηνον επανδρώσεως του πλοίου πρέπει να συμπληρούται εντός δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος, αρχομένου από της αρχικής εκκινήσεως του πλοίου ή της προ της ημερομηνίας ταύτης ναυτολόγησης των ναυτικών και ως προς αυτούς και μόνον και λήγοντος την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους.
Προς διαπίστωση της ημέρας εκκινήσεως του πλοίου έκαστος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υποχρεούται όπως καταθέτη περί τούτου έγγραφη υπεύθυνη δήλωση προς το Τμήμα Ναυτολογίας της Λιμενικής Αρχής κατά την ημέραν της εκκινήσεως του πλοίου.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ανωτέρω έγγραφης δήλωσης θα θεωρείται αυτοδικαίως ως ημερομηνία αρχικής εκκινήσεως του πλοίου και ενάρξεως του έτους ή αμέσως μετά την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους ημέρα του πρώτου απόπλου του πλοίου για εκτέλεση Κρουαζιέρας. Ενδιάμεσες διακοπές των πλόων του πλοίου εντός της ανωτέρας χρονικής ετησίας περιόδου δεν παρέχουν δικαίωμα επιδοτήσεως του πληρώματος υπό τας προϋποθέσεις της επομένης παραγράφου.

2. Σε περίπτωση μη επανεκκινήσεως του πλοίου, μετά διακοπή των πλόων του ή μη συμπληρώσεως 9μήνου απασχολήσεως αυτού από της αρχικής εκκινήσεως του, το κατά τη διακοπή των πλόων απολυθέν πλήρωμα του πλοίου κατά την πρώτη περίπτωση και οι ναυτολογημένοι επ΄ αυτού κατά την δεύτερη περίπτωση, δικαιούνται μόνον της υπό της επομένης παραγράφου ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι της συμπληρώσεως πλήρους εννεαμήνου από της αρχικής εκκινήσεως του πλοίου είτε τριμήνου κατ΄ ανώτατον όριον (αναλόγως της περιπτώσεως) χωρίς να υποχρεούνται στην παροχή οιασδήποτε εργασίας.

3. Κατά το χρονικό διάστημα διατηρήσεως των ναυτικών εις το προς τούτο τηρούμενο ναυτολόγιο αργίας, οι υπέρ του ΝΑΤ και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων Εμπορικού Ναυτικού εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη και υπολογίζονται επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1 της παρούσης Συμβάσεως.

4. Εις περίπτωση τυχόν ναυτολόγησης ναυτικών προ της εκκινήσεως του πλοίου υπολογίζεται γι΄ αυτούς και μόνον ο διαδραμών από της ημέρας ναυτολόγησης των χρόνος για τη συμπλήρωση της εννεαμήνου υπηρεσίας των.

5. Της κατά τ΄ άνω οριζόμενης ασφαλιστικής κάλυψης δικαιούνται οι κατά τον παροπλισμό ή τη διακοπή των πλόων ναυτολογημένοι ναυτικοί ανεξαρτήτως χρόνου προσλήψεως των και όχι οι κατά την διάρκεια του 9μήνου υπηρετήσαντες ενδιαμέσως ναυτικοί, του παρόντος άρθρου αναφερομένου εις 9μηνον κατ΄ έτος απασχόλησιν του πλοίου.

6. Σε περίπτωση που ο ναυτικός ήθελε παράσχει τις υπηρεσίες του επί του πλοίου δικαιούται ούτος να πληρωθεί σύμφωνα με τον οριζόμενο στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της παρούσης μισθό ενεργείας και διατηρεί όλα τα υπό της Συλλογικής Συμβάσεως οριζόμενα δικαιώματα.

7. Ανεξάρτητα από την κατά τ΄ άνω παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, η παροχή των υπηρεσιών του ναυτικού στο πλοίο θα γίνεται απαραιτήτως μόνο κατόπιν προηγούμενης ναυτολόγησής του.

8. Κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης για τη συμπλήρωση του εννεαμήνου ή της κατ΄ ανώτατον όριον τριμήνου ναυτολόγησης, ο μεν ναυτικός δεν υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πλοίο, ο δε πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής μισθού και τροφής.

9. Η παράβαση όρου του παρόντος άρθρου εκ μέρους και ενός εκ των Πλοιοκτητών ή Εφοπλιστών πλοίου περί ων η παρούσα σύμβαση θεωρουμένου ως ουσιώδους μέρους της συμβάσεως, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη της καταγγελίας της στο σύνολό της ανεξαρτήτως χρόνου λήξεως αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 31
Επίλυση Διαφορών


1. Πάσα διαφορά που προκύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων ή πλοιοκτητών και εργαζομένων κατά την εφαρμογή και ερμηνεία των όρων της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης επιλύεται διαιτητικώς. Προς τούτο συνιστώνται δύο επιτροπές, εξ ων η μία Πρωτοβάθμια και η άλλη Δευτεροβάθμια εδρεύουσαι στα Γραφεία του ΣΕΕΝ.

2. Όταν εν από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να παραπέμψει ζήτημα στη διαιτησία, οφείλει να κοινοποιήσει στο άλλο σχετική εξώδικη δήλωση αναγράφουσα το επίδικο ζήτημα και περιέχουσα διορισμό των διαιτητών του και για τις δύο επιτροπές.

3. Εντός μιας εβδομάδος από την κοινοποίηση της ανωτέρω εξωδίκου δηλώσεως, το έτερον μέρος ήτοι Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) ή η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) αναλόγως της περιπτώσεως, πρέπει να κοινοποιήσει διορισμό των δικών του διαιτητών. Μετά ταύτα συγκροτείται η Πρωτοβάθμια Επιτροπή εντός του βραχυτάτου δυνατού χρόνου και επιλαμβάνεται της επιλύσεως της διαφοράς.

4. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή απαρτίζεται από τέσσαρα, η δε Δευτεροβάθμια από έξι μέλη. Τα μέλη εκάστης Διαιτητικής Επιτροπής ορίζονται κατ΄ ισοτιμία υπό του ΣΕΕΝ και της Π.Ν.Ο. Για το καθένα από τα τακτικά μέλη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ορίζεται και αναπληρωματικό μέλος. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Β/θμιας Επιτροπής ορίζονται για κάθε συνεδρίαση.

5. Για κάθε μία των κατά την προηγούμενη παράγραφο Επιτροπών διορίζεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, γραμματέας με ορισμένη θητεία, καθήκοντα του οποίου είναι η παραλαβή των αιτήσεων διαιτησίας, η κοινοποίηση τούτων στους ενδιαφερομένους, η σύγκληση σε συνεδρίαση των μελών της Διαιτητικής Επιτροπής , η σύνταξη Πρακτικών των Συνεδριάσεων, η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερομένους, η τήρηση του αρχείου και κάθε άλλη εργασία ανατιθέμενη εις αυτόν με κοινή εντολή των συμβαλλομένων.
Η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή συνεδριάζουν σε απαρτία εάν παρίστανται τα κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα δι΄ εκάστη τούτων μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά. Εκάστης Επιτροπής προεδρεύει μέλος ταύτης εκλεγόμενο δια κλήρου για κάθε συνεδρίαση. Ο προεδρεύων της συνεδριάσεως διευθύνει τη συζήτηση, δεν έχει όμως δικαίωμα διπλής ψήφου. Οι αποφάσεις των Επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, η διαφορά υποβάλλεται στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

6. Αμφότερες οι Διαιτητικές Επιτροπές κρίνουν κατ΄ ελευθέραν εκτίμησιν κατά την λήψη όμως των αποφάσεων πρέπει να μην απομακρύνονται του κειμένου της ισχυούσης Συλλογικής Συμβάσεως.

7. Οι δαπάνες λειτουργίας των Διαιτητικών Επιτροπών βαρύνουν εξ ημισείας τους συμβαλλομένους.

ΑΡΘΡΟΝ 32
Εισφορές υπέρ της Εστίας Ναυτικών


1. Η μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών και των ναυτικών υπέρ της Εστίας Ναυτικών καθορίζονται από τις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 92 (ΦΕΚ 169/1973) ως ετροποποιήθησαν με το άρθρο 22 του νόμου 1085/1980.

2. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί του υπό των Συλλογικών Συμβάσεων καθοριζόμενου μηνιαίου μισθού ενεργείας και δεν επεκτείνονται στα πάσης φύσεως επιδόματα, στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως ναυτολογήσεως, ναυαγίου, αδείας, ασθενείας η εργατικών ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟΝ 33
Οικογενειακά Επιδόματα


Οι πλοιοκτήτες, περί ων η παρούσα συλλογική σύμβαση, καταβάλλουν ποσοστό 2% μη δυνάμενον ν΄ αυξηθεί περαιτέρω, συμφώνως προς το άρθρο 25 του νόμου 1085/1980, εισπραττόμενον υπό του ΝΑΤ με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Ελληνες ναυτικούς. Το ανωτέρω ποσοστό, ομού μετά του εξ ενός επί τοις εκατόν (1%) ποσοστού συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων εις εισφορά υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

ΑΡΘΡΟΝ 34
Επικουρική Ασφάλιση


Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των Νόμων 4052/2012,4336/2015,4387/2016, ποσοστό εκ τρία και είκοσι πέντε τοις εκατό (3,25%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, μη δυνάμενο ν΄ αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρον 28 του νόμου 1220/1981, εισπραττόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την παροχή στους Έλληνες Ναυτικούς επικουρικής σύνταξης.
Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των νόμων 4052/2012,4336/2015,4387/2016, τρία και είκοσι πέντε τοις εκατό (3,25%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

ΑΡΘΡΟΝ 35
Διάρκεια Ναυτολόγησης


Η διάρκεια ναυτολόγησης για τη θεμελίωση του δικαιώματος του ναυτικού προς παλιννόστηση συμφωνείται επτάμηνος για τη Μεσόγειο και οκτάμηνος εκτός Μεσογείου.

ΑΡΘΡΟΝ 36
Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος


Συμφωνείται η από κοινού προσπάθεια προς την Πολιτεία και μέσα από την νομοθεσία του ΝΑΤ για το νομοθετικό χαρακτηρισμό του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού και τούτο μόνον για την προστασία των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων. Συμφωνείται ότι ο ανωτέρω χαρακτηρισμός ουδεμία θα έχει οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία πλην του ήδη χορηγουμένου μηνιαίου επιδόματος εξ euro 22,09 από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

ΑΡΘΡΟΝ 37
Πληρώματα Υπερωκεανίων


Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση υπάγονται και τα πληρώματα των Υπερωκεανίων.

ΑΡΘΡΟΝ 38
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών


Αναγνωρίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των μελών του πληρώματος ανδρών και γυναικών τόσον ως προς την διαδικασία ναυτολόγησης όσον και ως προς τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας.

ΑΡΘΡΟΝ 39
Σχολές Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν.


Συμφωνείται η από κοινού προσπάθεια προς την Πολιτεία για την λειτουργία Σχολών Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν. όλων των ειδικοτήτων (καταστρώματος μηχανής και γενικών υπηρεσιών).

ΑΡΘΡΟΝ 40
Συγκρότηση Επιτροπής


Συμφωνείται η συγκρότηση Επιτροπής από εκπροσώπους τού ΣΕΕΝ και της ΠΝΟ η οποία θέλει προβεί στη μελέτη και διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων θεσμικής φύσεως που αφορούν την κατηγορία των κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών πλοίων διεθνών πλόων.
Η εν λόγω Επιτροπή συμφωνείται να περατώσει το έργο της προ της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων για την επόμενη ΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟΝ 41

Συμφωνείται η ενεργοποίηση της υπό του προηγουμένου άρθρου συγκροτηθείσης Επιτροπής, η οποία θέλει προβεί στη μελέτη και διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων θεσμικής φύσεως που αφορούν την κατηγορία των κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών πλοίων διεθνών πλόων, ως κατώτερα όρια αμοιβής νεοπροσλαμβανομένων, σύσταση Ιδρύματος παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες, Σχολές κατωτέρων πληρωμάτων, σύναψη ενιαίας Συλλογικής Συμβάσεως αντιμετώπιση προβλημάτων ανταγωνισμού των ανωτέρω πλοίων κ.λπ.

ΑΡΘΡΟΝ 42
Ισχύς-Τροποποιήσεις-Καταγγελία


1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει από 01/01/2019 μέχρι 31/12/19.

2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης αι δι΄ αυτής καθοριζόμεναι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα πάσης φύσεως κατισχύουν των διατάξεων πάσης συνομολογηθησομένης τυχόν κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και αμοιβών μεταξύ των Επαγγελματικών Οργανώσεων Εφοπλιστών και Ναυτικών.

3. Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί εγγράφως παρ΄ εκάστου των συμβαλλομένων δύο μήνες προ της λήξεως της , της καταγγελίας επιδιδόμενης προς τον έτερον, παραμένει όμως αυτή εν ισχύει και μετά την καταγγελία της μέχρι της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενης ημερομηνίας λήξεως της ισχύος της.
Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταγγελίας συμφώνως προς τα ανωτέρω η ισχύς παρατείνεται επί ένα τρίμηνον από της ημερομηνίας λήξεως της, οπότε μετά την παρέλευση και του τριμήνου αυτού, παύει οριστικά αυτή να ισχύει.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και έλαβαν από ένα πρωτότυπο τα συμβαλλόμενα μέρη, το δε τρίτον θέλει υποβληθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για κύρωση σύμφωνα με το Νόμο.

Για τoν Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Ο Πρόεδρος
ΜIΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ

ΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

2. ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Ε.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

3. ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΩΝΗΣ

4. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΣ

6. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. AΡΧΙΘ/ΛΩΝ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

7. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΚΥΒΕΡΝ. Ε.Ν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

8. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ

Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης