57798/592/2019 Διευκρινίσεις για τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που χορηγούν τα ΚΤΕΟ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

57798/592/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2019 ]
57798/592/2019
Διευκρινίσεις για τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που χορηγούν τα ΚΤΕΟ

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 29 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 57798/592
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:156 69 Παπάγου
Πληροφορίες :Ε. Κατσαγούνος
Τηλέφωνο :2131308531
Fax :2131308596
E-mail:[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που χορηγούν τα ΚΤΕΟ


Σχετ.: α) Η Οδηγία 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ
β) Η υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β'1003) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)»
γ) Η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. οικ. 29946/321/29-05-2019 ΑΔΑ:7ΝΙ9465ΧΘΞ-0ΙΞ Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β'1003) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (ΑΔΑ: ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3)
δ) Η υ.α. με αριθμ. πρωτ. 33586/4277/2010 (Β' 1099): Τροποποίηση των υ.α. 44800/123/1985 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» και 71703/8028/03 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.»

Κατόπιν αιτημάτων από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας και ερωτημάτων από εταιρείες εκτύπωσης σχετικά με το απόθεμα των ΔΤΕ και τη διαχείρισή του και τη μορφή των ΔΤΕ μετά την έκδοση της (γ) σχετ., διευκρινίζουμε τα εξής:

1) Οι απαιτήσεις που αφορούν τις βασικές προδιαγραφές των ΔΤΕ (Διαστάσεις, αριθμός φύλλων, ποιότητα χαρτιού, πεδία - εκτύπωση - στοιχεία, επίπεδα ασφαλείας κ.λπ.) που εκδίδονται από ΚΤΕΟ και τέθηκαν στα Παραρτήματα III και IV της (β) σχετ., είναι ίδιες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της (δ) σχετ., με τη διαφοροποίηση που αφορά την προσθήκη της προεκτύπωσης των ενωσιακών κωδικών, των χρήσιμων οδηγιών και της ενημέρωσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οπίσθια όψη του ΔΤΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 14 της (γ) σχετ.
Λόγω ύπαρξης μεγάλου αποθέματος ΔΤΕ που συμμορφώνονται με τη (δ) σχετ., όπως προέκυψε από σχετική αλληλογραφία με τα ΙΚΤΕΟ, σας ενημερώνουμε ότι το απόθεμα ΔΤΕ που υφίσταται σε ΚΤΕΟ από τη δημοσίευση της (β) σχετ. ήτοι από 26/03/2019, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς του, με εκτύπωση των ενωσιακών κωδικών του Παραρτήματος II της κ.υ.α. οικ.49372/3352/7.7.2017 (Β' 2726) μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΚΤΕΟ.

2) Είναι εφικτή η χρήση ΔΤΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της (β) σχετ. και πριν την 26η Σεπτεμβρίου 2019.

3) Οι ενωσιακοί κωδικοί όπως ορίστηκαν στην (α) σχετ. και οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν "δείκτες" των αντίστοιχων πεδίων ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωση του ΔΤΕ από κάθε φορέα της ΕΕ., αποτυπώθηκαν στα υποδείγματα των ΔΤΕ των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, στους αντίστοιχους υποπίνακες των ΔΤΕ των Παραρτημάτων III και IV της (β) σχετ., χωρίς οι θέσεις τους εντός των υποπινάκων να είναι δεσμευτικές, καθώς αυτό δεν απαιτείται από την οδηγία.
Συνεπώς για τη αντιμετώπιση πιθανών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτύπωση, οι θέσεις των ενωσιακών κωδικών εντός των υποπινάκων του ΔΤΕ καθορίζονται ελεύθερα.
Επιπλέον είναι δυνατή η τοποθέτηση λογότυπου ΙΚΤΕΟ εντός του υποπίνακα Α1 του ΔΤΕ, εφόσον υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος και εφόσον δεν επηρεάζεται ο ενωσιακός κωδικός 3 σχετικά με τον τόπο ελέγχου και ο ενωσιακός κωδικός 9 με την ονομασία του κέντρου και τα λοιπά στοιχεία του ΙΚΤΕΟ.

4) Για τα αναγραφόμενα στον υποπίνακα Α4 του ΔΤΕ, λαμβάνεται υπ' όψη η φράση «Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω» όπως αποτυπώνεται στα υποδείγματα των ΔΤΕ των Παραρτημάτων III και IV της (β) σχετ.

5) Η παράγραφος «- Στην περίπτωση των σοβαρών ελλείψεων (ΣΕ) δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος το ΕΣΤΕ και απαιτείται η προσκόμιση για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο ΔΤΕ, αφού επιδιορθωθούν όλες τις ελλείψεις.» στις ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ του προεκτυπωμένου ενημερωτικού κειμένου στην οπίσθια όψη του πρωτοτύπου φύλλου του ΔΤΕ, αντικαθίσταται ως εξής: «- Στην περίπτωση των σοβαρών ελλείψεων (ΣΕ) δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος το ΕΣΤΕ και απαιτείται η προσκόμιση για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο ΔΤΕ, αφού επιδιορθωθούν όλες οι ελλείψεις.»

6) Ο αριθμός ΦΕΚ Β'2003, που αναγράφεται στο κείμενο της ενημέρωσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 14 της (γ) σχετ., αντικαθίσταται με τον αριθμό Β' 1003.

O Προϊστάμενος της Δ/νσης
Α. Σκυλλάκος

Ακριβές αντίγραφο
Ε. Χατζηκυριακίδου

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab