7Α/847/2019 Περιορισμοί στη διάθεση στην αγορά, στη διανομή και στην πώληση συμβάσεων επί διαφορών (CFDs) σε ιδιώτες πελάτες | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

7Α/847/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2019 ]
7Α/847/2019
Περιορισμοί στη διάθεση στην αγορά, στη διανομή και στην πώληση συμβάσεων επί διαφορών (CFDs) σε ιδιώτες πελάτες

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αριθμ. απόφ. 7Α/847/28-6-2019

(ΦΕΚ Β' 3024/26.07.2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

2. Το άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/567.

3. Το άρθρο 67 παρ. 3 (ια) του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/2018),

4. Το άρθρο 78 παρ. 1 ζ του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167/1991),

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137/1993), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43 /1994) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146/1995).

7. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/796 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των συμβάσεων επί διαφορών (Contracts for Difference, CFDs) στην Ένωση.

8. Την απόφαση (ΕΕ) 2018/1636, με την οποία η ΕΑΚΑΑ τροποποίησε και ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/796.

9. Την απόφαση (ΕΕ) 2019/155, με την οποία η ΕΑΚΑΑ ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1636.

10. Την απόφαση (ΕΕ) 2019/679, με την οποία η ΕΑΚΑΑ ανανέωσε την απόφαση (ΕΕ) 2018/1636 και την απόφαση (ΕΕ) 2019/155.

11. Το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών από τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή και την πώληση συμβάσεων επί διαφορών σε ιδιώτες πελάτες, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου α) (i) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

12. Ότι με τις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας δεν αίρεται η σοβαρή ανησυχία για την προστασία των επενδυτών, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου β) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014. Επιπροσθέτως δεν υφίστανται άλλες εθνικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του θέματος.

13. Ότι το μέτρο αντιμετωπίζει τη σημαντική ανησυχία για την προστασία των επενδυτών και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους επενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη του μέτρου, όπως διαπιστώνεται από την ΕΑΚΑΑ και αναλύεται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχ. 4 έως 7 αποφάσεις της και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου γ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

14. Ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προβεί στην προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου δ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

15. Ότι το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που παρέχονται από άλλο κράτος μέλος και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου ε) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

16. Ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν ενδείξεις ότι υπάρχουν CFDs που να ενέχουν σοβαρή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της φυσικής γεωργικής αγοράς και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου στ) της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

17. Ότι σε περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανακαλέσει τους περιορισμούς που τίθενται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 600/2014.

18. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «συμβάσεις επί διαφορών» ή «CFD»:παράγωγο που δεν είναι δικαίωμα προαίρεσης (option), συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (future), πράξη ανταλλαγής (swap) ή προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων (forward rate agreement) και έχει ως σκοπό να προσφέρει στον κάτοχο θετική ή αρνητική έκθεση σε διακυμάνσεις της τιμής, του επιπέδου ή της αξίας ενός υποκείμενου μέσου, ανεξαρτήτως του αν αυτό διαπραγματεύεται σε τόπο διαπραγμάτευσης, και που πρέπει να διακανονιστεί σε μετρητά ή μπορεί να διακανονιστεί σε μετρητά κατόπιν επιλογής ενός εκ των συμβαλλομένων μερών και εξαιρουμένης της αδυναμίας πληρωμής ή συνδρομής άλλου λόγου καταγγελίας της σύμβασης·
β) «εξαιρούμενη μη χρηματική ανταμοιβή»: οποιαδήποτε μη χρηματική ανταμοιβή εξαιρουμένων των εργαλείων πληροφόρησης και έρευνας, εφόσον αυτά τα εργαλεία αφορούν τις συμβάσεις CFDs·
γ) «αρχικό περιθώριο (initial margin)»:οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται για το άνοιγμα θέσης σε συμβόλαιο CFD, εξαιρουμένης της προμήθειας, των χρεώσεων συναλλαγής και κάθε άλλου σχετικού κόστους·
δ) «προστασία αρχικού περιθωρίου (initial margin protection)»:το αρχικό περιθώριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι·
ε) «προστασία περιθωρίου κλεισίματος θέσεως (margin close-out protection)»: το κλείσιμο μίας ή περισσότερων ανοιχτών θέσεων σε συμβάσεις CFDs ενός ιδιώτη πελάτη με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 του νόμου 4514/2018 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όταν το συνολικό ύψος των κεφαλαίων στον επενδυτικό λογαριασμό CFD και τα μη πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη όλων των ανοιχτών θέσεων CFDs που συνδέονται με αυτόν τον λογαριασμό υποχωρούν σε επίπεδα χαμηλότερα από το ήμισυ της συνολικής προστασίας αρχικού περιθωρίου για όλες αυτές τις ανοιχτές θέσεις συμβάσεων CFD·
στ) «προστασία αρνητικού υπολοίπου (negative balance protection)»:το όριο της συνολικής υποχρέωσης του ιδιώτη πελάτη για όλες τις συμβάσεις CFDs που συνδέονται με έναν επενδυτικό λογαριασμό CFD που ο πελάτης τηρεί σε έναν πάροχο CFD όσον αφορά τα κεφάλαια που περιλαμβάνει ο εν λόγω επενδυτικός λογαριασμός CFD.

Άρθρο 2
Περιορισμός των συμβάσεων CFDs σε σχέση με τους ιδιώτες πελάτες


Η διάθεση στην αγορά (marketing), διανομή ή πώληση συμβάσεων CFDs σε ιδιώτες πελάτες επιτρέπεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχει τουλάχιστον το σύνολο των εξής προϋποθέσεων:
α) ο πάροχος CFD υποχρεώνει τον ιδιώτη πελάτη να καταβάλει την προστασία αρχικού περιθωρίου.
β) ο πάροχος CFD παρέχει στον ιδιώτη πελάτη την προστασία περιθωρίου κλεισίματος θέσης.
γ) ο πάροχος CFD παρέχει στον ιδιώτη πελάτη την προστασία αρνητικού υπολοίπου.
δ) ο πάροχος CFD δεν παρέχει άμεσα ή έμμεσα στον ιδιώτη πελάτη μια πληρωμή, χρηματική ή εξαιρούμενη μη χρηματική ανταμοιβή σε σχέση με τη διάθεση στην αγορά (marketing), διανομή ή πώληση σύμβασης CFD, εκτός των πραγματοποιηθέντων κερδών από οποιαδήποτε προσφερόμενη σύμβαση CFD· και
ε) ο πάροχος CFD δεν αποστέλλει άμεσα ή έμμεσα ανακοίνωση σε ιδιώτη πελάτη ή δεν δημοσιεύει πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από ιδιώτη πελάτη σχετικά με τη διάθεση στην αγορά (marketing), διανομή ή πώληση σύμβασης CFD, εκτός και αν οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την απαραίτητη προειδοποίηση κινδύνου, όπως ορίζεται στο παράρτημα II και με τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 3
Απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες καταστρατήγησης


Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαιτήσεων του άρθρου 2, μεταξύ άλλων ενεργώντας ως υποκατάστατο του παρόχου CFD.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της και εφαρμόζεται από την 4η Ιουλίου 2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (INITIAL MARGIN PROTECTION) ANA ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ


α) 3,33 % της ονομαστικής αξίας (notional value) της σύμβασης CFD όταν το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων αποτελείται από οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα νομίσματα: Δολάριο Αμερικής, Ευρώ, Ιαπωνικό Γιεν, Λίρα Στερλίνα, Δολάριο Καναδά ή Ελβετικό Φράγκο·
β) 5 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του CFD όταν ο υποκείμενος δείκτης, το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ή το υποκείμενο εμπόρευμα είναι:
(ί) οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους δείκτες μετοχών: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30), Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100), Nikkei Index (Nikkei 225), Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200), EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50)·
(ii) ζεύγος νομισμάτων που αποτελείται από τουλάχιστον ένα νόμισμα που δεν αναφέρεται στο σημείο α) ανωτέρω· ή
(iii) χρυσός·
γ) 10 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του CFD όταν ο υποκείμενος δείκτης εμπορευμάτων ή μετοχών είναι δείκτης εμπορευμάτων ή μετοχών που δεν αναφέρεται στους δείκτες του σημείου β) ανωτέρω·
δ) 50 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του CFD όταν το υποκείμενο μέσο είναι κρυπτό νόμισμα (cryptocurrency)· ή
ε) 20 % της ονομαστικής αξίας (notional value) του CFD όταν το υποκείμενο μέσο είναι:
(i) μετοχή· ή (ii) δεν αναφέρεται αλλού στο παρόν παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α
Προϋποθέσεις προειδοποίησης κινδύνου


1. Η προειδοποίηση κινδύνου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την επαρκή προβολή της ενώ το μέγεθος της γραμματοσειράς της είναι τουλάχιστον ίσο με το μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς και στην ίδια γλώσσα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση ή στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται.

2. Αν η ανακοίνωση ή οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται σε σταθερό μέσο (durable medium) ή σε ιστοσελίδα, η προειδοποίηση κινδύνου έχει τη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Β.

3. Αν η ανακοίνωση ή οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε σταθερό μέσο ή σε ιστοσελίδα, η προειδοποίηση κινδύνου έχει τη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Γ.

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, εφόσον ο αριθμός των χαρακτήρων που περιλαμβάνεται στην προειδοποίηση κινδύνου στη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Β ή Γ υπερβαίνει τον αριθμό των χαρακτήρων που επιτρέπεται στους τυποποιημένους όρους τρίτου προσώπου που παρέχει υπηρεσίες προώθησης στην αγορά (marketing provider), η προειδοποίηση κινδύνου μπορεί αντιθέτως να έχει τη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Δ.

5. Στην περίπτωση που η προειδοποίηση κινδύνου έχει τη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Δ, η ανακοίνωση ή οι πληροφορίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν απευθείας σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του παρόχου CFDs στην οποία περιλαμβάνεται η προειδοποίηση κινδύνου στη μορφή που προβλέπεται στο τμήμα Β.

6. Η προειδοποίηση κινδύνου περιλαμβάνει επικαιροποιημένο ποσοστό για τις ζημίες που εμφανίζει ο συγκεκριμένος πάροχος. Υπολογίζεται εν προκειμένω το ποσοστό των επενδυτικών λογαριασμών CFDs που παρέχονται σε ιδιώτες πελάτες από τον πάροχο CFD και οι οποίοι έχασαν χρήματα. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες και καλύπτει τη 12μηνη περίοδο που προηγείται της ημέρας πραγματοποίησης του υπολογισμού («12μηνη περίοδος υπολογισμού»). Για τους σκοπούς του υπολογισμού: α) ένας μεμονωμένος επενδυτικός λογαριασμός CFD ιδιώτη πελάτη θεωρείται ότι έχει υποστεί ζημιές, αν το ποσό των συνολικών πραγματοποιηθέντων και μη πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών στις συμβάσεις CFDs που συνδέονται με τον επενδυτικό λογαριασμό CFD κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου υπολογισμού είναι αρνητικό• β) στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη κάθε κόστος που αφορά τις συμβάσεις CFDs και συνδέεται με τον επενδυτικό λογαριασμό CFD, μεταξύ άλλων το σύνολο των χρεώσεων, των αμοιβών και των προμηθειών γ) τα ακόλουθα στοιχεία εξαιρούνται από τον υπολογισμό: (i) όποιος επενδυτικός λογαριασμός CFD δεν είχε ανοιχτή θέση σε σύμβαση CFD συνδεδεμένη με αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού• (ii) όποια κέρδη ή όποιες ζημίες προκύπτουν από προϊόντα εκτός των προϊόντων CFDs που είναι συνδεδεμένα με τον επενδυτικό λογαριασμό CFD(iii) καταθέσεις κεφαλαίων ή αναλήψεις κεφαλαίων από τον επενδυτικό λογαριασμό CFD·

7. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 έως 6, αν κατά την τελευταία 12μηνη περίοδο υπολογισμού, ο πάροχος CFD δεν έχει προσφέρει ανοιχτή θέση σε σύμβαση CFD που να συνδέεται με επενδυτικό λογαριασμό CFD ενός ιδιώτη πελάτη, ο εν λόγω πάροχος CFD χρησιμοποιεί την τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου στη μορφή που προβλέπεται στα τμήματα Ε έως Ζ, ανάλογα με την περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ Β
Προειδοποίηση κινδύνου από παρόχους CFDs για σταθερά μέσα και ιστοσελίδες


Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω τη ς μόχλευσης.
[εμφανίζεται το ποσοστό για κάθε πάροχο] % των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο.
Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

ΤΜΗΜΑ Γ
Συνοπτική προειδοποίηση κινδύνου από παρόχους CFDs

[εμφανίζεται το ποσοστό για κάθε πάροχο] % των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο.

Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας

ΤΜΗΜΑ Δ
Προειδοποίηση κινδύνου περιορισμένου αριθμού χαρακτήρων από παρόχους CFD

[εισάγετε ποσοστό ανά πάροχο] % των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD.

ΤΜΗΜΑ Ε
Τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου για σταθερά μέσα και ιστοσελίδες


Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης.
74 % έως 89 % των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFDs.
Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ
Συνοπτική τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου 74 % έως 89 % των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFDs.

Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων σας

ΤΜΗΜΑ Ζ
Τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου περιορισμένου αριθμού χαρακτήρων


Ποσοστό 74-89 % των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab