Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 1628/2019 Παράληψη μεταβολής Μ3 που οφείλεται σε υπαιτιότητα ΓΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2019 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 1628/2019
Παράληψη μεταβολής Μ3 που οφείλεται σε υπαιτιότητα ΓΕΜΗ

Θεσσαλονίκη: 24/06/2019
Αριθμός απόφασης: 1628

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΞΕΛΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45-Θεσ/νικη
Ταχ. Κώδικας: 54630
Πληροφορίες: ..............
Τηλέφωνο: 2313-333245
Fax: 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 22-02-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « », με κύρια δραστηριότητα τις κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια και διεύθυνση έδρας στην , επί της οδού αριθ. - Τ.Κ , νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά της με αριθμό - /2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, με τις οποίες ζητείται η απόρριψη της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 22-02-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

-Με την με αρ - /...2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν.4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, φορολογικού έτους 2019, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 100,00 €, διότι υπέβαλε εκπρόθεσμα, ήτοι κατά την 24-01-2019 δήλωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10 και 54 παρ 1 περ. α' του Ν. 4174/2013, που επισύρουν τις κυρώσεις άρθρου 54 παρ. 2 περ. α' του ιδίου ως άνω νόμου.

Στις 17/4/2018 έγινε σύσταση της προσφεύγουσας εταιρίας στο ΓΕΜΗ Καρδίτσας, μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και ενώ στο έντυπο Μ3 δηλώθηκαν η υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ και η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η υπάλληλος του ΓΕΜΗ εκ παραδρομής δεν το καταχώρησε. Όταν η προσφεύγουσα αντιλήφθηκε την παράλειψη, ζήτησε τη διόρθωση από το ΓΕΜΗ, αλλά ενημερώθηκε ότι έπρεπε να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δεδομένου ότι η διόρθωση δεν καθίστατο εφικτή. Περαιτέρω, χορηγήθηκαν από το ΓΕΜΗ Καρδίτσας η υπ’ αριθ. πρωτ /2018 βεβαίωση και αντίγραφο του εντύπου Μ3, όπως συμπληρώθηκε, με ευθύνη της προσφεύγουσας.

Η Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας πραγματοποίησε τη μεταβολή κατά την 24/01/2019, όταν προσήλθε η προσφεύγουσα για τη διόρθωση του λάθους, με ημερομηνία μεταβολής την 17/04/2018, καταλογίζοντας το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής που προβλέπεται από το άρθρο 54 του Ν.4174/2013 ποσού 100,00 €.

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου /22-02-2019 ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα επιχείρηση ζητά κατ’ ουσίαν την ακύρωση της παραπάνω προσβαλλόμενης πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, επικαλούμενη ότι η παράλειψη καταχώρησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών κατά την έναρξη δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ /2018 προσκομιζόμενη βεβαίωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας προκύπτει η εκ παραδρομής μη καταχώρηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών κατά τη σύσταση της εταιρίας η οποία οφείλεται σε λάθος χρήστη.

Ως προς τον ανωτέρω ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, στην παρ 1 του άρθρου 36 - Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι: «1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α' 170). 2. Για κάθε υποκείμενο στον φόρο χρησιμοποιείται ο μοναδικός αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.), ο οποίος χορηγείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων,.. στ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης και παύσης πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών, ζ) το χρονικό διάστημα εργασιών ίδρυσης επιχείρησης.». Το πρώτο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ 1α και 2α του άρθρου 356 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17-01- 2018) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 17/01/2018, σύμφωνα με το άρθρο 406 του ιδίου νόμου.

Επειδή, στο άρθρο 10- Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι: «1.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο. Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.

β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση. Στη δήλωση έναρξης περιλαμβάνονται ο τόπος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τυχόν υποκαταστήματα, το αντικείμενο των εργασιών, το τηρούμενο λογιστικό σύστημα καθώς και το καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας στο οποίο υπάγεται ο φορολογούμενος.

γ. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης εγγραφής και έναρξης στο φορολογικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 α και 1 β του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό μητρώο καθώς και επιπλέον στοιχεία τα οποία πρέπει να δηλώνονται από τον φορολογούμενο με τη δήλωση εγγραφής και έναρξης, πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 α και 1 β. Με την εγγραφή η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε φορολογούμενο κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

2.α. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, υποχρεούται να δηλώνει την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών.

3α. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής. [..]

β. Ο φορολογούμενος που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας και πρόκειται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υποβάλλει δήλωση μεταβολών στο φορολογικό μητρώο για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος ενημέρωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και β) δύναται να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων του παρόντος άρθρου ή να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αυτών, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους. Η απόφαση παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.».

Επειδή, με την Κ.Υ.Α. Αριθμ /2011 των ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, με θέμα (Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών), ως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο, ορίστηκαν τα εξής:

Στο άρθρο 2 - Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών, ότι: «1. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών, ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργούν στα Επιμελητήρια, καθώς και τα Πιστοποιημένα σύμφωνα με το στοιχ. Δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3853/2010 (90 Α), Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

2. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και προσωπικών Εταιρειών που για τη σύσταση τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο συμβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, εφόσον αυτός πληροί της προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 της παρούσας.».

Στο άρθρο 4 - Προσκομιζόμενα Έγγραφα για τη σύσταση Εταιρειών, ότι:

«1. Για τη σύσταση Εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα (υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ί):....

Ε. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου, για την χορήγηση ΑΦΜ στην Εταιρεία μετά τη σύστασή της.
Εα. «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3.
Εβ. «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.
Εγ. «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7.
Εδ. «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται.

Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας Στάσης.

2. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω εγγράφων και σε περίπτωση που δεν είναι ορθά συμπληρωμένα, παρουσιάζουν ελλείψεις ή αντιφάσεις ή τα στοιχεία τους δεν είναι ευκρινή, τάσσει προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών, και εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία λήψης από τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση Εταιρείας της σχετικής πρόσκλησης για την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3 του άρθρου 5, παρ. 3 του άρθρου 6 και παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010.

5. Την ευθύνη για την ειλικρίνεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και για την ορθή συμπλήρωση των εντύπων φέρουν οι δηλούντες. Ο πρωτότυπες δηλώσεις καταχωρούνται στον φάκελο της Εταιρείας και μπορούν να διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρωτότυπα ή αντίγραφα κατόπιν σχετικού αιτήματος».

Στο άρθρο 10 - Καταχώρηση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, ότι:

«1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο τα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο χορηγεί τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο αυτόν καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης.

2. Η ανωτέρω καταχώρηση, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ, με ανακοίνωση που συντάσσει ο συμβολαιογράφος (υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ)...[..]».

Στο άρθρο 11 - Χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα Εταιρεία και λοιπές εγγραφές, ότι:

«Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώρηση της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ:
[..]

γ. Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3853/2010 (90 Α'), καθώς και τα στοιχεία της Δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3), της Δήλωσης σχέσεων φορολογουμένου (έντυπο Μ7), της Δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ8), όπου απαιτείται, και της Δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης (έντυπο Μ6), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα Εταιρεία. Ο ΑΦΜ αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι Δηλώσεις παραμένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της Εταιρείας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ και μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήματος.. δ. Καταχωρεί τον ΑΦΜ της νεοσυσταθείσας Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτά την ανακοίνωση της περ. α του παρόντος άρθρου με τον σχετικό ΚΑΔ στο διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ.»

Στο άρθρο 14α ότι:

«1. Η Υπηρεσία μιας Στάσης υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία των δηλώσεων Φ.Σ.Κ. που περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δήλωσης έναρξης/μεταβολής μη φυσικού προσώπου.
..[..]

9. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δημιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές που χρειάζεται στα υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) TAXIS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε ημερήσια βάση. [.]».(Το άρθρο 14α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013).

Στο άρθρο 15 - Διαβίβαση στοιχείων ότι:

«1. Το πληροφοριακό σύστημα Υπηρεσίας Μιας Στάσης διασυνδέεται ηλεκτρονικά με την Βάση Δεδομένων και το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ, προκειμένου να επικοινωνεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσει δεδομένα με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις Περιφέρειες, τα Δικαστήρια, το Εθνικό Τυπογραφείο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για την σύσταση Εταιρειών σύμφωνα με τους ν. 3419/2005 και ν. 3853/2010. Για την σύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων, τηρούνται οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές [.].

2. Η διαβίβαση στοιχείων, η ανταλλαγή πληροφοριών και η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και των Δημόσιων Υπηρεσιών, δύνανται να διενεργούνται και με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (290 Α') «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες Διατάξεις» και το π.δ. 342/2002 (284 Α') «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων». Η διαβίβαση στοιχείων με τα ανωτέρω μέσα γίνεται σε κάθε περίπτωση αδυναμίας διασύνδεσης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης με άλλα δημόσια μητρώα.

Επειδή στο παράρτημα Ι - Υπόδειγμα 2 της ως άνω Κ.Υ.Α. που συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, ως προς τον κατάλογο των εγγράφων που κατατίθενται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, περιλαμβάνεται και το έντυπο Μ3 (Δήλωση Έναρξης -Μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου, συμπληρωμένο.

Επειδή με το Νόμο 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ Α' 297/06-12-2005), ορίζονται τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 15 ότι: «1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα. β) [..]

4. Οι εγγραφές και καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. τεκμαίρονται ορθές και σύννομες μέχρι τη διόρθωσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9.». (Όπως η παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 118 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012) και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 330 του ιδίου νόμου ισχύει από 11-04-2012 και μετά).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ 1 περ. α' και παρ 2 περ α' του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, ....2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1,
».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η παράληψη καταχώρησης της πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών με την έναρξη δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα.

Επειδή, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, προσκομίζεται η υπ' αριθ. πρωτ. /2018 βεβαίωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω παράλειψη οφείλεται σε λάθος χρήστη της Υπηρεσίας Μιας Στάσης κατά τη διαδικασία σύστασης της προσφεύγουσας εταιρίας. Χορηγείται δε αντίγραφο του εντύπου Μ3, όπως κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ, με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου, βάσει του οποίου προκύπτει ότι δηλώθηκαν η υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ και η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την προσφεύγουσα για την εν λόγω μεταβολή στη φορολογική αρχή, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία σύστασης της, ήτοι την 17/04/2018.

Επειδή, η παράλειψη καταχώρησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της προσφεύγουσας, αλλά σε λάθος χρήστη της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Επειδή, η εν λόγω παράλειψη επιβεβαιώνεται και από το Επιμελητήριο Καρδίτσας-Υπηρεσία Μιας Στάσης, βάσει της ως άνω βεβαίωσης και με το επισυναπτόμενο σ' αυτήν έντυπο Μ3.

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, να επιβληθεί στην προσφεύγουσα το πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών, (της διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών) μη φυσικού προσώπου, διότι η εκπρόθεσμη υποβολή οφείλεται σε παράλειψη χρήστη της Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Κατόπιν αυτού, ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται αποδεκτός.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 22-02-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία « » - ΑΦΜ καθώς και την ακύρωση της υπ' αριθμ - /2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, με βάση το σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
Πρόστιμο ΚΦΔ άρθρου 54 ν. 4174/2013 Φορολογικό έτος 2019
0,00 €Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης