ΠΟΛ.1083/11.4.1990

Φορολογία ιδιοκατοίκησης κύριας και δευτερεύουσας κατοικίαςΣχόλια:


11 Απρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1083/11.4.1990 Φορολογία ιδιοκατοίκησης κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας

Εγκ. 1028148/466/ΠΟΛ. 1083/11.4.1990

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 απαλλάσσεται από το φόρο, το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα. Αν το εμβαδόν της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από 200 τετραγωνικά μέτρα, η διαφορά μέχρι τα 200 τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εκμισθούμενες ή μισθούμενες από το φορολογούμενο κατοικίες.

Κατά συνέπεια αν ως κύρια κατοικία του ο φορολογούμενος δηλώνει κατοικία που μισθώνει από τρίτο ή αν φιλοξενείται στην κατοικία τρίτου, ανεξάρτητα από το εάν ο ίδιος εκμισθώνει σε τρίτους κατοικία, στην περίπτωση που δηλώνει ιδιοκατοίκηση δευτερευουσών κατοικιών, τότε θα ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν, μία μόνο δευτερεύουσα κατοικία αυτού.

3. Έτσι, π.χ. αν φορολογούμενος ως κύρια κατοικία του δηλώνει οικοδομή στα Ιωάννινα που μισθώνει από τρίτο, και δηλώνει τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοκατοίκησης δύο δευτερευουσών κατοικιών (μία στην Κέρκυρα επιφάνειας 80 τ.μ. και μια στη Ρόδο επιφάνειας 250 τ.μ.), τότε θα γίνει εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. β' της περίπτωσης Α' της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 για το τεκμαρτό ενοίκιο εκείνης της δευτερεύουσας κατοικίας που ο ίδιος ο φορολογούμενος θεωρεί πρώτη δευτερεύουσα.

Κατά συνέπεια: α) Αν ο φορολογούμενος δηλώσει ως πρώτη δευτερεύουσα την ιδιοκατοικούμενη κατοικία του στην Κέρκυρα, θα απαλλαγεί για ολόκληρο το ποσό του τεκμαρτού ενοικίου της κατοικίας αυτής και θα φορολογηθεί για ολόκληρο το ποσό του τεκμαρτού ενοικίου της κατοικίας του στη Ρόδο.

β) Αν ο φορολογούμενος δηλώσει την κατοικία της Ρόδου, ως πρώτη από τις δευτερεύουσες, τότε με τις υπόψη διατάξεις θα απαλλαγεί για το τεκμαρτό ενοίκιο που αναλογεί ποσοστιαία στα 200 τ.μ. αυτού, ενώ θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό εισόδημα που αναλογεί ποσοστιαία στα υπόλοιπα 50 τ.μ. της κατοικίας του στη Ρόδο και για ολόκληρο το τεκμαρτό εισόδημα της δευτερεύουσας κατοικίας του στην Κέρκυρα.

 

 

 

 
Taxheaven.gr