80959 ΕΞ 2019 Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

80959 ΕΞ 2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2019 ]
80959 ΕΞ 2019
Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65)

Κατηγορία: Λοιπά

ΥΠΟΙΚ 18/07/2019
Α. Π.: 80959 ΕΞ 2019
Απάντηση στο έγγραφο: 71862 El 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: B' (ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ)

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ.: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Γάκη
Τηλέφωνο: 210 - 5230751
FAX: 210 - 5237968

ΘΕΜΑ: «Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65)».

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61715/6041/25.06.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 2. το υπ' αριθμ. πρωτ. 58921/27.06.2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής.

Ύστερα από τα παραπάνω σχετικά έγγραφα, που αφορούν στη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθ. 33 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65), όπως ισχύει, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α', 285), προβλέπονται τα εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού..., υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας..., για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς..., ύδρευσης, αποχέτευσης... Η παραχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει και την απλή χρήση του αιγιαλού, της παραλίας... υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας... για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών. 3. Στα έργα, τα οποία μπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, περιλαμβάνονται η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων.».

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1063649/790/Α0006/03.08.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καταγραφή - διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004», η οποία εξακολουθεί να ισχύει (και στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες και περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών), μεταξύ άλλων, αναφέρεται ως παραχωρηθείσα αρμοδιότητα «Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκονται εκτός ζώνης λιμένα για την κατασκευή έργων οποιασδήποτε αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, εξαιρουμένων των έργων, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 (νυν 7) του άρθρου αυτού» (Κεφάλαιο Β' - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ - εδάφιο μδ).

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α', 87), ορίσθηκε ότι: «Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ Α', 107), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες». Οι εν λόγω διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ την 01.01.2011 (βλ. σχετ. αρθ. 286 του ν. 3852/2010).

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65), όπως ισχύει, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α', 285).

Επιπρόσθετα, κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν έκφραση της Συνταγματικής επιταγής του άρθρου 101, παρ. 1,2,3 που οργανώνει την ελληνική δημόσια διοίκηση κατά το «αποκεντρωτικό σύστημα», ενώ οι κεντρικές Υπηρεσίες του κράτους (Υπουργεία) έχουν επιτελικό - συντονιστικό ρόλο, σε κάθε δε περίπτωση η εκτελεστική αρμοδιότητα ανήκει στις αποκεντρωμένες μονάδες, με αποτέλεσμα να καθιερώνεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική Διοίκηση στην περιφέρεια (βλ. σχετ. ΣτΕ 3440/1998, ΣτΕ 3444/1998, ΣτΕ 1024/2008, ΣτΕ 1339/2009, ΣτΕ 1488/2010). Η δε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πραγματοποιείται σε περιφερειακά κρατικά όργανα (κρατικός Νομάρχης, Περιφερειακός Διευθυντής, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας και ήδη Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης), και όχι σε περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων (βλ. σχετ. ΣτΕ 1306/2000, ΣτΕ 3440/1998, ΣτΕ 3441/1998).

Κατά συνέπεια, η επαναφορά στα κεντρικά όργανα του κράτους αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταφέρθηκαν προηγουμένως σε περιφερειακά όργανα είναι συνταγματικώς ανεπίτρεπτη (βλ. σχετ. ΣτΕ 1306/2000, ΣτΕ 1974/1991, ΣτΕ 519/1992, ΣτΕ 524/1992, ΣτΕ 610/1977), για τον λόγο αυτό νομοθετική διάταξη με την οποία αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί σε περιφερειακό όργανο, επαναφέρονται στον Υπουργό, είναι αντισυνταγματική.

Ενόψει των ανωτέρω, όσον αφορά την υπογραφή των αποφάσεων παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, η αρμοδιότητα ανήκει ήδη στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ στον Υπουργό Οικονομικών παραμένει η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων παραχώρησης μόνο κατά το μέρος που αφορά συγκεκριμένα την παραχώρηση όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, της λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΣΤΥΛ. ΜΠΑΚΑΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab