Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 639/447/14.8.2002 Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Φ. 161/98/24.2.2003, την Φ. 293/197/12.5.2003, την ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 24.9.2013 και την ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016/10.2.2016.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με την απόφαση 5.002.918/302/20.1.2009 (ΦΕΚ Β' 103/27-01-2009).Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2002 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 639/447/14.8.2002
Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών


Αριθ. Φ.639/447

(ΦΕΚ Β' 1109/23-08-2002)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" (ΦΕΚ 265Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38A ).

3. Την ανάγκη αντικατάστασης της αρ. Δ.423/276/19- 3-1993 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 252/Β) με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συστήματος των φορολογικών αποθηκών και την προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2960/01.

4. Την αρ. πρ. 1100383/1330/Α0006/31-10-01 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών" (ΦΕΚ 1485Β)

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδια Αρχή χορήγησης αδείας


1. Η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης παρέχεται από την Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη. Η άδεια αυτή, δύναται να παρέχεται και από άλλη Τελωνειακή Αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός προς τούτο λόγος.

2. Για την παροχή της άδειας, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος ή κύριος των προϊόντων υποβάλλει στην Τελωνειακή Αρχή της χωρικής του αρμοδιότητας, αίτηση με συνημμένα, σχετικό σχεδιάγραμμα της αποθήκης, τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο, βεβαίωση πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια αρχή.

3. Η αίτηση και η άδεια των προηγουμένων παραγράφων εκδίδονται επί των υποδειγμάτων των Παραρτημάτων I και II της παρούσης. Η άδεια που εκδίδεται από την Τελωνειακή Αρχή καταχωρείται κατ' αύξοντα αριθμό, στο τηρούμενο μηχανογραφικά ή χειρόγραφα Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης αδειών φορολογικών αποθηκών.

4. Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία:
το Νο 1 παραδίδεται στο δικαιούχο
το Νο 2 κατατίθεται από το δικαιούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια
το Νο 3 παραμένει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης)
το Νο 4 αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Δ/νση Ε.Φ.Κ.).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας


Για τη χορήγηση της άδειας, πρέπει:

1. Να πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και καταλληλότητας των αποθηκευτικών χώρων, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό διενεργείται έλεγχος από δύο (2) Τελωνειακούς Υπαλλήλους, οι οποίοι διενεργούν αυτοψία του χώρου, ελέγχουν τα μέσα πυρόσβεσης, το φωτισμό και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες μέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων κατά περίπτωση. Αν κριθεί αναγκαίο οι εν λόγω υπάλληλοι, υποδεικνύουν τις απαραίτητες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης και του ελέγχου, λογιστικού ή φυσικού.

2. Αφού ληφθεί οποιοδήποτε πρόσθετο αναγκαίο μέτρο που τυχόν υποδειχθεί από τους κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους , συντάσσεται από τους τελευταίους σχετική έκθεση καταλληλότητας με βάση την οποία η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην έκδοση της σχετικής άδειας.

Άρθρο 3
Είδη αποθήκης


1. Με την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων του προηγούμενου άρθρου, οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε :
α. Γενικές Αποθήκες, οι οποίες ανήκουν στο Δημόσιο ή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στις οποίες μπορεί να αποθηκεύονται προϊόντα περισσοτέρων του ενός εγκεκριμένων αποθηκευτών.
β. Ατομικές Αποθήκες, στις οποίες αποθηκεύονται προϊόντα ενός μόνο εγκεκριμένου αποθηκευτή
γ. Ειδικές Αποθήκες,
- Τα δεξαμενόπλοια - σλέπια, μέγιστης χωρητικότητας μέχρι 2.500 κυβικά μέτρα (m3), εντός των οποίων αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα. Τα μέσα αυτά παραμένουν μόνιμα αγκυροβολημένα σε λιμάνια και όρμους της επικράτειας και σε θέσεις που έχουν καθορισθεί από τις Λιμενικές, Τελωνειακές και λοιπές συναρμόδιες Αρχές, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχός τους.
Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους από τις παραπάνω θέσεις για οποιοδήποτε λόγο και η χρησιμοποίησή τους ως εφοδιαστικών μέσων ή ως αποθηκών αποταμίευσης.
Κατ' εξαίρεση και μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, επιτρέπεται η μετακίνησή τους από το αγκυροβόλιό τους μόνο για παραλαβή υπό καθεστώς αναστολής πετρελαιοειδών προϊόντων ή για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και επισκευής τους.

Επιτρέπεται επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το δικαιολογούν, τα δεξαμενόπλοια - σλέπια που λειτουργούν ως εφοδιαστικά-μεταφορικά, να χαρακτηρίζονται, με έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων και ως ειδικές φορολογικές αποθήκες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για συγκεκριμένο είδος καυσίμου και για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού.

- Οι χώροι εντός των οποίων αποθηκεύονται εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, στα πλαίσια της Τ. 1400/10/2-3-2000 Α.Υ.Ο, όπως κάθε φορά ισχύει.
- Τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, που βρίσκονται μέσα στους χώρους λιμένων ή αερολιμένων και τα οποία ανταποκρίνονται στους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Προσωρινές Αποθήκες, οι χώροι εκθέσεων στις οποίες εναποτίθενται προϊόντα προς επίδειξη.

2. Για τις περιπτώσεις α - δ της παραγράφου 1, η ευθύνη για την αποθήκευση βαρύνει τον αποθηκευτή, ανεξαρτήτως αν, ως εκ του τύπου της αποθήκης, ευθύνεται και ο διαχειριστής.

Άρθρο 4
Συναποθήκευση προϊόντων


1. Με τη συνδρομή των προϋποθέσεων των προηγουμένων άρθρων και με τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και της μη δυσχέρειας των σχετικών ελέγχων, δύναται η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, να αναγνωρίσει ως φορολογική αποθήκη, χώρους στους οποίους εναποτίθενται προϊόντα, που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς άλλο από εκείνο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

2. Υπό τους ίδιους όρους παρέχεται η ευχέρεια στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, να επιτρέπει, με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή, την εναπόθεση σε φορολογική αποθήκη και άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

3. Επιτρέπονται περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων, που δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Επιτρέπεται η θέση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης κρασιών, υπαγομένων στο άρθρο 90 του Ν. 2960/2001 και ποτών παρασκευαζομένων με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, υπαγομένων στο άρθρο 92 του Ν. 2960/2001, τα οποία παράγονται ή κατέχονται εκτός καθεστώτος αναστολής ή προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς, υπαγομένων στο άρθρο 71 του Ν. 2960/2001. Η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται με βάση το προβλεπόμενο κατά περίπτωση εμπορικό ή συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς ή άλλο ανάλογο έγγραφο για τη λογιστική παρακολούθηση.

Άρθρο 5
Χρόνος αποθήκευσης


Η διάρκεια παραμονής των προϊόντων σε φορολογική αποθήκη είναι απεριόριστη, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσής τους ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 6
Είσοδος και έξοδος προϊόντων από φορολογική αποθήκη


1. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των προϊόντων διενεργείται, πέραν των κατά περίπτωση προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. στοιχείων, με την κάλυψη του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου. (Σ.Δ.Ε.), που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2719/92. Το έγγραφο αυτό καταχωρείται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, κατ' αύξοντα αριθμό στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Σ.Δ.Ε. (Υπόδειγμα Παράρτημα III).
Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνεται παράλληλα με την άμεση αποστολή σ' αυτή του αντιγράφου Νο 4 του ΣΔΕ, όπου αυτή ταυτόχρονα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εάν προτίθεται να διενεργήσει ή όχι έλεγχο επί των εναποτιθεμένων προϊόντων στη φορολογική αποθήκη.
Η παραπάνω διαδικασία και το ίδιο Συνοδευτικό Έγγραφο, χρησιμοποιείται και για τη διακίνηση προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. μεταξύ φορολογικών αποθηκών στο εσωτερικό της χώρας.

2. Οι ποσότητες των εισερχομένων στη φορολογική αποθήκη προϊόντων καταχωρούνται κατ' είδος στο τηρούμενο Βιβλίο Αποθήκης.

3. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης διαφορών (επί έλαττον ή επί πλέον) μεταξύ των ποσοτήτων που αναγράφονται στο ΣΔΕ και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και αυτών που πράγματι εκφορτώθηκαν στη φορολογική αποθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως εντός 24 ωρών την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει επαλήθευση για τη διαπίστωση των διαφορών.
Εάν όμως η Τελωνειακή Αρχή δεν ειδοποιηθεί εντός της τεθείσας προθεσμίας , από την άφιξη των προϊόντων, για τις διαφορές, αυτές δεν αναγνωρίζονται και ο φόρος καθίσταται άμεσα απαιτητός, ενώ εκ παραλλήλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.2960/2001.

4. Η έξοδος των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, αν συνδυάζεται με άμεση θέση σε ανάλωση, γίνεται με τη διαδικασία και τα οριζόμενα κατά περίπτωση παραστατικά από τα άρθρα 109, 110 και 111 του Ν.2960/2001 και τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση τα άρθρα αυτά.
Στις λοιπές περιπτώσεις που η έξοδος δεν συνδυάζεται με άμεση θέση σε ανάλωση, δηλαδή στις περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε άλλο Κράτος-Μέλος, ή σε φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας, εξαγωγής ή θέσης σε άλλο, εκτός της ελεύθερης κυκλοφορίας, τελωνειακό καθεστώς, εκδίδεται ΣΔΕ, το αντίτυπο Νο 5 του οποίου αποστέλλεται άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή ελέγχου της αποθήκης. Φωτοαντίγραφο του αντιγράφου αυτού αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια για τον έλεγχο Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ.

4. Για τις ποσότητες που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη θα γίνεται ενημέρωση τόσο στο σχετικό Βιβλίο Αποθήκης, όσο και στο Ειδικό Βιβλίο καταχώρησης των ΣΔΕ.

5. Μετά από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και με την λήψη σχετικής χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης, επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος προϊόντων από την φορολογική αποθήκη για την τοποθέτηση επ' αυτών διαφημιστικού υλικού και η επανεισαγωγή τους σ' αυτή. Στην έγκριση αυτή ορίζεται η προθεσμία επανεισόδου των εν λόγω προϊόντων στη φορολογική αποθήκη που δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα (1) από την ημερομηνία της προσωρινής εξόδου αυτών.

6. Επιτρέπεται η επιστροφή στη φορολογική αποθήκη προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, εφόσον ο Ε.Φ.Κ. δεν έχει ακόμη καταβληθεί με την έκδοση του προβλεπομένου από τον Κ.Β.Σ. πιστωτικού τιμολογίου, και την επανακαταχώρησή τους στο Βιβλίο Αποθήκης.

Άρθρο 7
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών - Εκθέσεις


Προκειμένου περί των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και των προσωρινών αποθηκών εκθέσεων, η είσοδος, η έξοδος, ο τρόπος παρακολούθησης και οι συναφείς διαδικασίες, γίνονται βάσει των σχετικών αποφάσεων που κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 8
Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης


1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκείται από την Τελωνειακή Αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής.

2. Για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, στους οποίους λειτουργούν περισσότερες της μιας Τελωνειακές Αρχές, η εποπτεία και ο έλεγχος ασκείται από τα εξειδικευμένα τελωνεία που έχουν ορισθεί για ορισμένα προϊόντα ή για ορισμένες δραστηριότητες, ως ακολούθως:
α. Νομαρχία Πειραιά:
- για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων από το Ζ' Τελωνείο Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων
- για τις φορολογικές αποθήκες αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τις φορολογικές αποθήκες βιομηχανοποιημένων καπνών από το Β' Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών.
- για τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών, το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων.
β. Νομαρχία Θεσσαλονίκης
- για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων από το ΣΤ' Τελωνείο Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων
- για τις φορολογικές αποθήκες αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τις φορολογικές αποθήκες βιομηχανοποιημένων καπνών από το Ζ' Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών.
- για τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών, το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων.

γ. Προκειμένου για φορολογικές αποθήκες που είναι εγκατεστημένες εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης, η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών, ασκείται από το Τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης.

3. Επιτρέπεται, σε φορολογική αποθήκη η εγκατάσταση κλιμακίου υπαλλήλων της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.
Η εγκατάσταση του κλιμακίου αυτού γίνεται, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή οίκοθεν, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Άρθρο 9
Ανάκληση και ακύρωση Άδειας


1. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, άνευ των οποίων δεν θα εκδίδετο.

2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Αρχή που την εξέδωσε, εφόσον εξέλιπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της.

3. Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα από την έκδοσή της, η δε ανάκληση από την επομένη της κοινοποίησής της.

Άρθρο 10
Κατάργηση διατάξεων - Έναρξη ισχύος


1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθ. Δ. 423/276/19-3-1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 252/ Β).

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης