Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1237/2019 Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2019 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Α.1237/2019
Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1237/27-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2927/12-07-2019 και ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β' 3125/06-08-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' 2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Ε'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Κατσίκα / Μ. Προγουλάκη /
Α.Μελανίτου
Τηλέφωνο: 2106987455/ 419/407
Fax: 2106987459/408
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Α 1237/2019

ΘΕΜΑ: «Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα».

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013.

4. Τη Σύμβαση Marpol 73/78 για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. 2000/59/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L332/28-12-2000) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» όπως έχει τροποποιηθεί (ως προς το παράρτημα II) με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ (L329/12-12-2007).

6. Την 2000/532/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (L226/ 6-9-2000) όπως έχει τροποποιηθεί με τη νεότερη απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ (L370/30-12-2014) σχετικά με τον κατάλογο των αποβλήτων.

7. Την αριθμ. 2008/98/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L312/22-11-2008) «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών».

8. To v. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄) «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ».

9. Το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» και ιδίως το άρθρο 25.

10. Το ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄): Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, άρθρα 33 παρ.3 και 179 παρ. 2.

11. Το π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄) Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40/Β΄).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

12. Την Η.Π 13588/725/28-3-2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 383/Β΄) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα"».

13. Την 8111.1/41/09/09 (ΦΕΚ 412/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των αριθμ. 2000/59/ΕΚ και 2007/71/ΕΚ Οδηγιών».

14. Την οικ.62952/5384/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4326/Β΄) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».

15. Την αριθμ. 8136.16/01/16/13.02.2014 Μόνιμη εγκύκλιο ΓΓΛΛΠΝΕ για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου-3η (2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018/13-2-2018 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 572/Β΄) «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.

17. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2744/Β΄) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

18. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 (ΦΕΚ 2745/Β΄) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

19. Την 93237/22-8-1979 κοινή υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με την 23522/21-4-1986 κοινή υπουργική απόφαση περί ανταλλαγής ελαιώδους υπολείμματος πετρελαϊκής βάσεως, που προέρχεται από πετρελαιοειδή κατάλοιπα δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως μαζούτ και πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως ντήζελ.

20. Το αριθμ. οικ. 6633/398/60179/5214, 31951/3186/ 07.02.2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ «Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και υγρών καυσίμων (SLOPS) που προέρχονται από πλοία».

21. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)».

22. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄ και 372/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3α) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύουν.

23. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύουν.

24. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/ Α΄), όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 2, παρ. 2, περ. δ).

25. Την ανάγκη αναμόρφωσης της ισχύουσας τελωνειακής διαδικασίας συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων με στόχο οι σχετικές διατυπώσεις να είναι απλές και να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα, με την παράλληλη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων.

26. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής


1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει την τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και τη λειτουργία των πλοίων. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτει και η εισαγωγή από τρίτες χώρες αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), εφόσον μπορεί να αποδειχτεί από νομιμοποιητικά έγγραφα ότι τα εν λόγω απόβλητα παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων και η μεταφορά τους έγινε από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης η συλλογή πετρελαιοειδών αποβλήτων στο πλαίσιο απορρύπανσης θαλασσών και ακτών.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:

α) Σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα της χώρας μας, καθώς και των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος.

β) Σε όλους τους λιμένες της χώρας στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου (α) και στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων.

3. Ειδικότερα καθορίζονται:

α) Oι αρμόδιες τελωνειακές αρχές i) για την έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση και ii) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οριζόμενης στην παρούσα διαδικασίας,

β) Η διαδικασία για τη συλλογή-παραλαβή και μεταφορά των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της χώρας,

γ) Οι προορισμοί που μπορούν να λάβουν τα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων μετά τη συλλογή τους καθώς και μετά την επεξεργασία τους.

δ) Η διαδικασία για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παραληφθεισών ποσοτήτων αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και την ταυτόχρονη θέση τους σε καθεστώς εναποθήκευσης,

ε) Η διαδικασία για την παρακολούθηση και διαχείριση των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία,

στ) Η διαδικασία, για τη λήξη του καθεστώτος εναποθήκευσης και την κατά περίπτωση, βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και ΦΠΑ στα προϊόντα που προκύπτουν μετά την επεξεργασία τους.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

«SLOPS»: απόβλητα υγρών καυσίμων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων και πετρελαιοειδή κατάλοιπα φορτίου τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς ΕΚΑ του Καταλόγου Αποβλήτων, όπως ισχύει.

«Απόβλητα έλαια-ΑΛΕ»: τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων και δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν και κατατάσσονται στους κωδικούς ΕΚΑ του Καταλόγου Αποβλήτων, όπως ισχύει.

«Φορέας διαχείρισης λιμένων»: οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες της περιοχής αρμοδιότητας του. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση.

«Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής»: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου.

«Εταιρεία συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)»: ο Ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δηλαδή στο οποίο δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων η παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητας τους. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων.

«Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)»: η κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία που παραλαμβάνει απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) για την περαιτέρω επεξεργασία τους.
«Αναγέννηση αποβλήτων ελαίων»: οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση αποβλήτων ορυκτελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά.

«Τελωνείο Παραλαβής»: το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις κατάλληλες για την συλλογή-παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων και στο οποίο υποβάλλονται οι «Δηλώσεις Παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων» και οι «Αποδείξεις Παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων».

«Τελωνείο Ελέγχου»: το Τελωνείο που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του Άρθρου 3 παρ. 2 της παρούσας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οριζόμενης στην παρούσα διαδικασίας καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή των φορολογικών επιβαρύνσεων.

«Δήλωση παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων»: το έντυπο που αποστέλλεται στο Τελωνείο παραλαβής για την επικείμενη παραλαβή των αποβλήτων.

«Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων»: το έντυπο που προβλέπεται στην αριθμ. 8136.16/01/16/13.02.2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5) «Μόνιμη Εγκύκλιο ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου-3η (2013)» και υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής στο Τελωνείο Παραλαβής.

«Καθεστώς Εναποθήκευσης Αποβλήτων»: είναι το καθεστώς στο οποίο τίθενται τα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και τα απόβλητα ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται σε πλοία, με τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, για την παρακολούθηση των οποίων τηρείται λογιστική αποθήκης και τα οποία απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.».

«Λογιστική Αποθήκης»: το σύστημα λογιστικών καταχωρήσεων σε Ειδικό Βιβλίο που τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων, για την τελωνειακή παρακολούθηση των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ).

«Διαχείριση»: οι προορισμοί που μπορούν να λάβουν τα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων μετά τη συλλογή-παραλαβή-μεταφορά τους και μετά την επεξεργασία τους.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση-Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές


1. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας είναι:

α) εταιρείες συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ),

β) οι εταιρείες που λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ),

γ) οι εταιρείες που συλλέγουν-παραλαμβάνουν-μεταφέρουν και επεξεργάζονται απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ).

Οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να:

(α) κατέχουν τις κατά νόμο προβλεπόμενες άδειες,

(β) υποβάλουν Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, για τη χορήγηση έγκρισης υπαγωγής στη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων στην χωρικά αρμόδια για την έδρα τους Τελωνειακή Περιφέρεια, στην οποία

(i) αναφέρονται λεπτομερώς και ανάλογα με την περίπτωση:

Τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αρμόδια ΔΟΥ, τόπος τήρησης των λογιστικών καταχωρήσεων).

Η δραστηριότητα της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των ροών διακίνησης των αποβλήτων.

Οι χώροι εγκατάστασης (χερσαίοι/πλωτοί).

Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

Τα είδη των συλλεγόμενων αποβλήτων με αναφορά στον κωδικό ΕΚΑ του Καταλόγου Αποβλήτων, όπως ισχύει (Παράρτημα II της 62952/5384/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ4326/Β΄).

Οι λιμένες δραστηριοποίησης.

Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στις οποίες παραδίδονται τα απόβλητα,

(ii) επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων κατά νόμο αδειών.

Συμβάσεις με το Φορέα Διαχείρισης Λιμένα για τα εν λόγω απόβλητα.

Συμβάσεις με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που πρόκειται να παραδοθούν τα απόβλητα.

Έγκριση για την υποβολή εντύπου «Απόδειξης Παραλαβής Αποβλήτων» με τη συμπλήρωση λιγότερων στοιχείων, εφόσον έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον, για τις εισαγωγές αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τρίτες χώρες, επισυνάπτονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, άδειες ή/ και συμβάσεις, για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων.

(γ) ενημερώνουν την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για οποιαδήποτε μεταβολή (ανάκληση/τροποποίηση/ακύρωση) στοιχείου που σχετίζεται με την έκδοση της Έγκρισης Υπαγωγής προσκομίζοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

2. Αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την υποβολή της αίτησης, την έγκριση για την υπαγωγή στη διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, την τήρηση του αρχείου και τον καθορισμό του Τελωνείου Ελέγχου, ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες. Προς το σκοπό αυτό οι Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν Βιβλίο στο οποίο καταχωρούν με αύξουσα αρίθμηση τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις.

3. Η Τελωνειακή Περιφέρεια αφού διαπιστώσει την πληρότητα της Αίτησης και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών,

(α) εκδίδει Έγκριση Υπαγωγής στη διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση (Υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας) και καθορίζει το Τελωνείο ελέγχου, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης ή/και τον τόπο τήρησης των λογιστικών καταχωρήσεων της,

(β) κοινοποιεί την έγκριση στην εταιρεία, στο/στα Τελωνεία Παραλαβής και στο Τελωνείο Ελέγχου.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη πληρότητα της Αίτησης, η Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει εγγράφως την εταιρεία. Αν δεν προσκομιστούν οι απαιτούμενες πληροφορίες και/ή δικαιολογητικά εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης, ενημερώνει εγγράφως την εταιρεία πριν τη λήψη απορριπτικής απόφασης και παράλληλα χορηγεί επιπλέον διάστημα ενός μήνα προκειμένου ο αιτών να ασκήσει το δικαίωμα ακρόασης. Αν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, η αίτηση απορρίπτεται.

5. Σε περίπτωση που η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερωθεί για οποιαδήποτε μεταβολή (ανάκληση/ τροποποίηση/ακύρωση) στοιχείου που σχετίζεται με την έκδοση της άδειας αξιολογεί τα στοιχεία που προσκομίζονται και προβαίνει αντιστοίχως στην ανάκληση/ τροποποίηση της έγκρισης, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

6. Η Τελωνειακή Περιφέρεια τηρεί ειδικό φάκελο ανά εταιρεία.

Άρθρο 4
Συλλογή-Παραλαβή αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων και μεταφορά τους σε εταιρείες επεξεργασίας-Θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία και σε καθεστώς εναποθήκευσης


1. Η εταιρεία συλλογής-παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων, ενημερώνει το Τελωνείο Παραλαβής στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις κατάλληλες για τη συλλογή-παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επικείμενη παραλαβή των αποβλήτων, ή σε έκτακτες περιπτώσεις το συντομότερο δυνατό πριν την έναρξη παραλαβής και πάντα εντός του ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου.

2. Η ενημέρωση του Τελωνείου Παραλαβής πραγματοποιείται με την αποστολή του εντύπου «Δήλωση παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων» που προβλέπεται στο Παράρτημα III της παρούσας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). H εν λόγω Δήλωση καταχωρείται σε Ειδικό Βιβλίο στο Τελωνείο Παραλαβής με αρίθμηση και φυλάσσεται στο Τελωνείο προκειμένου να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και έλεγχοι εκ των υστέρων. Το Τελωνείο Παραλαβής ενημερώνει άμεσα την εταιρεία συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων για τον αριθμό καταχώρησης της Δήλωσης, ο οποίος και αναγράφεται σε κάθε Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων που σχετίζεται με την εν λόγω Δήλωση Παραλαβής Αποβλήτων και αποτελεί τον αύξοντα αριθμό της Απόδειξης Παραλαβής Αποβλήτων.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραλαβής αποβλήτων ενημερώνεται εγκαίρως το Τελωνείο Παραλαβής όπου έχει υποβληθεί η εν λόγω Δήλωση, το οποίο στη συνέχεια καταχωρεί την ακύρωση παραλαβής στο Ειδικό Βιβλίο.

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων, υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο Παραλαβής η «Απόδειξη/Αποδείξεις Παραλαβής Αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων» του Παραρτήματος IV της παρούσας μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Προκειμένου για τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή άλλο προβλεπόμενο προορισμό απαιτείται το προβλεπόμενο από τη φορολογική νομοθεσία συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς για τη μεταφερόμενη ποσότητα. Η εν λόγω Απόδειξη/Αποδείξεις Παραλαβής Αποβλήτων καταχωρείται στο ίδιο ως άνω Ειδικό Βιβλίο του Τελωνείου Παραλαβής, λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό καταχώρησης με τη «Δήλωση παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων». Με την καταχώρηση τους, το Τελωνείο Παραλαβής ενημερώνει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το Τελωνείο Ελέγχου για τις ποσότητες των αποβλήτων που έχουν παραληφθεί και τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα μεταφερθούν προκειμένου να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και έλεγχοι εκ των υστέρων.

5. Οι εταιρείες συλλογής-παραλαβής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων δύναται να υποβάλλουν την Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων με λιγότερα στοιχεία εφόσον έχουν έγκριση προς τούτο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Η «Απόδειξη Παραλαβής Αποβλήτων» επέχει θέση διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των συλλεγόμενων αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων. Ως χρόνος θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των αποβλήτων θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Παραλαβής.

7. Η ανωτέρω διαδικασία των παραγράφων 1 έως 6 εφαρμόζεται και κατά την παράδοση αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων απευθείας σε διυλιστήριο.

8. Στις περιπτώσεις εισαγωγής αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) από τρίτες χώρες, επισυνάπτονται στην Απόδειξη Παραλαβής των Αποβλήτων που υποβάλλεται στο Τελωνείο Παραλαβής τα έντυπα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1013/2006 για τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (άδειες/συμβάσεις), για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων.

9. Τα συλλεγόμενα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) με τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία τίθενται ταυτόχρονα σε καθεστώς εναποθήκευσης αποβλήτων και λαμβάνουν έναν από τους προβλεπόμενους στο κατωτέρω άρθρο 5, προορισμούς.

10. Με βάση τις «Αποδείξεις Παραλαβής Αποβλήτων» ενημερώνεται αυθημερόν από την εταιρεία το Βιβλίο Αποθήκης (Υπόδειγμα του Παραρτήματος V) που τηρείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 5
Διαχείριση των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και σε καθεστώς εναποθήκευσης


1. Τα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και την ταυτόχρονη θέση τους στο καθεστώς της εναποθήκευσης, ανάλογα με το είδος και τη φύση τους, είναι δυνατόν:

Α. Εφόσον πρόκειται για απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), να αποσταλούν σε εταιρεία αναγέννησης αποβλήτων ελαίων, μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαίων, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Β. Εφόσον πρόκειται για απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS),

α) να αποσταλούν σε εγκατάσταση επεξεργασίας,

β) να αποσταλούν σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1013/2006 σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων,

γ) να εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1013/2006 σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων.

2. Η αποστολή/εξαγωγή των αποβλήτων στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1B του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα παραστατικά της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.

3. Με τη λήψη των ανωτέρω προορισμών β) και γ) της παραγράφου 1B του παρόντος άρθρου, λήγει το καθεστώς εναποθήκευσης αποβλήτων και απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παράδοση των προϊόντων που αποτέλεσε αντικείμενο αποστολής σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και εξαγωγής σε τρίτη χώρα.

4. Εάν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Α και Β υποπερίπτωση α) του παρόντος άρθρου, η αποστολή των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) στην εγκατάσταση επεξεργασίας του παρόντος πραγματοποιείται συνεπεία πώλησης λήγει το καθεστώς εναποθήκευσης και ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Υπόχρεος στην υποβολή της ΔΕΦΚ είναι το πρόσωπο που δύναται βάσει του άρθρου 5 του ν. 2859/2000, να διενεργήσει τη φορολογητέα πράξη παράδοσης των προϊόντων.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των εταιρειών συλλογής παραλαβής-μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων-Τηρούμενα Βιβλία


1. Οι εταιρείες συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων τηρούν λογιστική αποθήκης σε Ειδικό Βιβλίο Αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και το οποίο τηρείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων και αποθηκεύεται σε μορφή pdf σε ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος φέρει αρίθμηση και θεώρηση από το Τελωνείο Ελέγχου.

2. Στο βιβλίο της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται ανά είδος:

α) Οι «Αποδείξεις Παραλαβής Αποβλήτων» με τις αντίστοιχες συνολικές ποσότητες.

β) Οι ποσότητες που παραδίδονται και ο προορισμός τους (άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., εξαγωγή, εγκατάσταση επεξεργασίας),

γ) Κατά περίπτωση, οι ποσότητες που παράγονται από την εγκατάσταση επεξεργασίας και ο προορισμός τους μετά την επεξεργασία των αρχικά παραλαμβανομένων αποβλήτων, σύμφωνα με τα Δελτία Παραγωγής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 της παρούσας.

3. Οι εταιρείες υποχρεούνται:

α) να αποθηκεύουν τη μηνιαία κίνηση του Ειδικού Βιβλίου στον ψηφιακό δίσκο και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος του μήνα,

β) να τηρούν στο αρχείο τους για τρία (3) έτη τις «Αποδείξεις Παραλαβής Αποβλήτων» καθώς και κάθε παραστατικό/δικαιολογητικό που καταχωρούν στα λογιστικά τους βιβλία και σχετίζεται με τις πράξεις συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς των αποβλήτων και

γ) να λαμβάνουν οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κρίνεται αναγκαίο και θα υποδείξει το Τελωνείο Ελέγχου με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης καθώς και του ελέγχου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4. Η λογιστική αποθήκης πρέπει να απεικονίζει τα αποθέματα και να περιλαμβάνει κάθε πράξη συλλογής και παράδοσης αποβλήτων.

Άρθρο 7
Διαχείριση των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων μετά την επεξεργασία τους από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας


1. Τα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων, μετά την επεξεργασία τους δύνανται να λάβουν τους κατωτέρω προορισμούς:

α) να αποσταλούν σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1013/2006 σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων,

β) να εξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1013/2006 σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων,

γ) να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό της χώρας ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατανάλωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018/13-02-2018 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων» (ΦΕΚ 572/Β΄).

δ) να διατεθούν στο εσωτερικό της χώρας για άλλες χρήσεις από αυτές της περίπτωσης Γ΄ με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα παραστατικά.

ε) με εξαίρεση τα ΑΛΕ, τα απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) μπορούν να παραδοθούν σε διυλιστήριο ως πρώτη ύλη. Σε περίπτωση που η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με ανταλλαγή έτοιμου προϊόντος, βάσει των 93237/22-08-1979 και 23522/21-04-1986 κοινών υπουργικών αποφάσεων τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.

2. Στην περίπτωση που τα προϊόντα που προκύπτουν μετά την επεξεργασία από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3, του άρθρου 72, του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του τρίτου μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται σε φορολογική αποθήκη και εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. και στην ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν.

Άρθρο 8
Λήξη καθεστώτος εναποθήκευσης αποβλήτωνΒεβαίωση και είσπραξη φορολογικών επιβαρύνσεων


Με τη λήψη των προορισμών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας, λήγει το καθεστώς εναποθήκευσης και βεβαιώνονται και εισπράττονται ή απαλλάσσονται οι κατά περίπτωση φορολογικές επιβαρύνσεις, ως ακολούθως:

1. Για την περίπτωση α) της παραγράφου 1, του άρθρου 7, κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής παράδοσης με βάση τα στοιχεία της μεταφοράς (φορτωτική, τιμολόγιο πώλησης) τηρουμένων, από το πρόσωπο που δύναται βάσει του άρθρου 5 του ν. 2859/2000, να διενεργήσει τη φορολογητέα πράξη παράδοσης, των δηλωτικών του υποχρεώσεων.

2. Για την περίπτωση β) της παραγράφου 1, του άρθρου 7, κατά την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής».

3. Για την περίπτωση γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 7, κατά τον χρόνο έκδοσης του Δελτίου Χρησιμοποίησης του άρθρου 3 της ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018/ 13-02-2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ή του παραστατικού πώλησης. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. γίνεται με την υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109, του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύει.

4. Για τις περιπτώσεις δ) και ε) της παραγράφου 1, του άρθρου 7, με την έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας. Κατά τον ίδιο χρόνο υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ. στο Τελωνείο Ελέγχου για την καταβολή ή την απαλλαγή από το Φ.Π.Α..

5. Για τα προϊόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 7, με τη θέση τους σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης στο οποίο τίθενται κατ' εφαρμογή της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο και της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

6. Υπόχρεος, για την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. και την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α., είναι το πρόσωπο που δύναται βάσει του άρθρου 5 του ν. 2859/2000, να διενεργήσει την φορολογητέα πράξη παράδοσης των προϊόντων.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις εταιρειών επεξεργασίας αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων


1. Οι εταιρείες που παραλαμβάνουν απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται σε πλοία για την περαιτέρω επεξεργασία τους, τηρούν λογιστική αποθήκης σε Ειδικό Βιβλίο Αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, το οποίο τηρείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων και αποθηκεύεται σε μορφή pdf σε ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος φέρει αρίθμηση και θεώρηση από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

2. Στο Βιβλίο της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται αναλυτικά ανά είδος:

α) οι ποσότητες που παραλαμβάνονται από τις εταιρείες συλλογής και μεταφοράς τους,

β) Oι ποσότητες του προϊόντος που προκύπτει μετά την επεξεργασία του, ο Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας για κάθε προϊόν σύμφωνα με το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης και ο προορισμός τους.

3. Οι εταιρείες επεξεργασίας τηρούν κατάσταση παραληπτών σύμφωνα με το Παράρτημα VII της παρούσας.

4. Η εγκατάσταση επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώνει την εταιρεία συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς με συγκεντρωτική κατάσταση των Δελτίων Παραγωγής με το σύνολο των ποσοτήτων που έχουν παραχθεί, ανά δεκαπενθήμερο, την 1η και 16η μέρα κάθε μήνα.

5. Σε περίπτωση που οι εταιρείες επεξεργασίας που παραλαμβάνουν απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), διαθέτουν περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τηρούν Λογιστική Αποθήκης και κατάσταση παραληπτών ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση.

6. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) υποχρεούνται να αποθηκεύουν τη μηνιαία κίνηση του Ειδικού Βιβλίου στον ψηφιακό δίσκο και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος του μήνα.

7. Η λογιστική αποθήκης πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή τα αποθέματα και να περιλαμβάνει κάθε πράξη παραλαβής και επεξεργασίας αποβλήτων. Η καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων και των παραστατικών για τον προορισμό των αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των απαραίτητων πληροφοριών για τη διενέργεια ελέγχου.

8. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της για 3 έτη κάθε παραστατικό/δικαιολογητικό που καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία και σχετίζεται με τις πράξεις παραλαβής και επεξεργασίας αποβλήτων.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις εταιρειών που συλλέγουν παραλαμβάνουν-μεταφέρουν και επεξεργάζονται απόβλητα υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων


1. Οι εταιρείες που συλλέγουν-παραλαμβάνουν-μεταφέρουν και διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), τηρούν λογιστική αποθήκης σε Ειδικό Βιβλίο Αποθήκης από το οποίο να προκύπτουν συνδυαστικά οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 της παρούσας απόφασης προκειμένου να υπάρχει η πλήρης λογιστική παρακολούθηση από το στάδιο της συλλογής των αποβλήτων έως και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων προϊόντων. Το εν λόγω Βιβλίο Αποθήκης, τηρείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει λογισμικού λογιστικών και εμπορικών καταχωρήσεων και αποθηκεύεται σε μορφή pdf σε ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος φέρει αρίθμηση και θεώρηση από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

2. Σε περίπτωση διάθεσης προς πώληση των προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οι εταιρείες τηρούν Κατάσταση Παραληπτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της παρούσας.

Άρθρο 11
Ανταλλαγή απόβλητων υγρών καυσίμων (SLOPS) με έτοιμο προϊόν


Για την εφαρμογή της περίπτωσης ε), της παραγράφου 1, του άρθρου 7, κατά την οποία το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) παραδίδεται στα διυλιστήρια ως πρώτη ύλη και ανταλλάσσεται με ποσότητα έτοιμου προϊόντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 93237/22-08-1979 και 23522/21-04-1986 κοινές υπουργικές αποφάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Για την παραλαβή των έτοιμων προϊόντων από την εταιρεία που παραδίδει το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS), το διυλιστήριο υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια χωρικά τελωνειακή αρχή στην οποία αναφέρονται: η ποσότητα των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) που παρέλαβε σε χιλιόλιτρα και μετρικούς τόνους, τα παραστατικά με τα οποία αυτά παρελήφθησαν, το είδος του έτοιμου προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.) που παραδίδεται ως αντάλλαγμα, η ποσότητα του σε χιλιόλιτρα και μετρικούς τόνους, τα παραστατικά με τα οποία παραδίδεται το έτοιμο προϊόν και ο παραλήπτης του έτοιμου προϊόντος. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται και στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του παραλήπτη του έτοιμου προϊόντος.

2. Στα βιβλία που προβλέπονται στα άρθρα 6, 9 και 10 κατά περίπτωση καταχωρούνται σε ξεχωριστό πεδίο οι ποσότητες των αποβλήτων υγρών καυσίμου (SLOPS) σε χιλιόλιτρα και μετρικούς τόνους, που παρέδωσε στο διυλιστήριο, οι ποσότητες έτοιμου προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.) σε χιλιόλιτρα και μετρικούς τόνους που παρέλαβε ως αντάλλαγμα, τα σχετικά παραστατικά για τις ως άνω συναλλαγές, καθώς και οι ποσότητες που διατέθηκαν για εφοδιασμό πλοίων ή εξαγωγή, με τα αντίστοιχα τελωνειακά παραστατικά.

4. Οι εταιρείες που παραδίδουν το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία των αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) στα διυλιστήρια και λαμβάνουν από αυτά ως αντάλλαγμα ποσότητα έτοιμου προϊόντος, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Α.Υ.Ο. και στην ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του ν. 4308/2014 ΦΕΚ 251/Α΄ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 12
Έλεγχοι


1. Τα Τελωνεία Ελέγχου προβαίνουν σε τακτικό ετήσιο έλεγχο, στις εταιρείες συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) καθώς και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών και επαληθεύουν τις σχετικές εγγραφές των τηρούμενων Βιβλίων των άρθρων 6, 9 και 10 της παρούσας, βάσει των αντίστοιχων εγγράφων ή παραστατικών, σε συνδυασμό και με την κατάσταση παραληπτών όπου προβλέπεται.

2. Έκτακτος έλεγχος διενεργείται από το Τελωνείο Ελέγχου, τις ΕΛ.Υ.Τ. ή οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και δύναται να είναι είτε φυσικός είτε λογιστικός.

3. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύναται να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων καθώς και στους παραλήπτες. Οι ελεγχόμενες εταιρείες συλλογής-παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών καθώς και οι παραλήπτες στους οποίους διατέθηκαν τα προϊόντα που προέκυψαν μετά την επεξεργασία τους υποχρεούνται να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των Τελωνειακών Αρχών και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.

5. Στους προαναφερόμενους ελέγχους δύναται να ζητηθεί η συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Άρθρο 13
Παραβάσεις-Κυρώσεις


Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 14
Μεταβατικές-Λοιπές διατάξεις


Με την έναρξη ισχύος της παρούσας οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους. Η τακτοποίηση των αποθεμάτων αυτών πραγματοποιείται με την προβλεπόμενη μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διαδικασία.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις


Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης καταργούνται:

1. Η αριθμ. Τ.3293/66/1978 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1074/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΔΔΘΤΟΚ Γ 5012491 ΕΞ 2015 απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 1159/Β΄).

2. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στα οριζόμενα με την παρούσα

Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις


Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης