Αποτελέσματα live αναζήτησης

771/565/2019 Α' Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης“Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»”., (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

771/565/2019
Α' Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης“Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»”., (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018)

Αριθμ. απόφ. 771/565/6-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2913/12-07-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/ 2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/ 17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.6049/23-1-2019 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ. ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) “Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”, άρθρο 50.

5. Την 46415/22-11-2018 απόφαση“Προσθήκη παραρτήματος του άρθρου 50 «ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», της ΕΑΛΕ/ Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”, ΦΕΚ 5464/τ. Β΄/ 06-12-2018.

6. Την ΔΒ3Η/οικ.9032/08-03-2019 απόφαση «A’Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 52 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/ Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», ΦΕΚ 929/τ. Β΄/19-03-2019.

7. Την με αρ. ΔΒ3Η/506/οικ. 21357/05-06-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση-τροποποίηση της 46415/22-11-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5464/Β΄/06-12-2018), σύμφωνα με τον προσαρτημένο Πίνακα, ο οποίος καθορίζει τους κωδικούς παθήσεων βάσει της κωδικοποίησης ICD-10 για τη χορήγηση οστομικών υλικών καθώς και τον αναγκαίο αριθμό ανά είδος. Ο Πίνακας αποτελεί παράρτημα του άρθρου 50 «Οστομικά Υλικά» της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 (ΦΕΚ 4898/τ. Β΄/1-11-2018)
όπως ισχύει κάθε φορά.

Ο Πίνακας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης