ΠΟΛ.1074/29.3.1990

Υπόκειται σε ΦΠΑ 16% η αποζημίωση για λύση εμπορικής μίσθωσηςΣχόλια:


29 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1074/29.3.1990 Υπόκειται σε ΦΠΑ 16% η αποζημίωση για λύση εμπορικής μίσθωσης

Εγκ.1026623/1345/0014/Πολ. 1074/29.3.1990

Ι. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α' του άρθρου 2 του Ν. 1642/1986, αντικείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο, που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.

2. Εξάλλου, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω νόμου (Ν. 1642/1986) ορίζεται, ότι ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού, θεωρείται εκτός άλλων, και:

α) η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, καθώς και

β) η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.

Όπως έχει διευκρινισθεί (υπ. Οικονομικών Εγκ. 10/1987):

(αα) Στην έννοια των όρων «άυλα αγαθά» περιλαμβάνονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και τα λοιπά παρόμοια δικαιώματα.

(ββ) Ως υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης νοείται π.χ. η ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε ορισμένο μέρος ή σε όλη τη χώρα, η ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση συγκεκριμένου δικαιώματος κλπ.

3. Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει, ότι επί εμπορικών μισθώσεων η αποζημίωση, που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) ακινήτου ή τρίτο στον μισθωτή, ο οποίος έχει μισθώσει το ακίνητο για εμπορική χρήση (α) για την εγκατάλειψη του μισθίου λόγω έξωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 813/1978 «περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων» ή (β) για την αποδέσμευση, κατόπιν συμφωνίας, του ακινήτου αυτού πριν από τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης αποτελεί αντικείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα πράξη παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1642/1986 (μεταβίβαση μισθωτικού δικαιώματος ή παραίτηση από μισθωτικό δικαίωμα) η οποία υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας με συντελεστή 16%.

Αντίθετα, δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας και συνεπώς είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του φόρου αυτού, η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) ακινήτου ή τρίτο στον μισθωτή για λύση, κατόπιν συμφωνίας, της σχετικής μισθωτικής σύμβασης, εφόσον ο μισθωτής (ο οποίος έχει μισθώσει το ακίνητο για εμπορική χρήση), κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης αυτής: (α) δεν έχει καταστεί ακόμη πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ, είτε γιατί δεν έχει υποβληθεί εκ μέρους του στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, η σχετική κατά νόμο δήλωση έναρξης δραστηριότητας, είτε γιατί, χωρίς να έχει υποβληθεί η δήλωση αυτή, δεν  έχει γίνει στην πράξη και πραγματική έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ή (β) έχει παύσει να είναι υποκείμενο στο ΦΠΑ γιατί έχει υποβληθεί εκ μέρους του στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ η σχετική κατά νόμο δήλωση διακοπής δραστηριότητας, χωρίς και να συνεχίζει και πραγματικά στην πράξη την επαγγελματική δραστηριότητα..

4. Στην περίπτωση της προαναφερόμενης αποζημίωσης, που υπόκειται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (16%), ο φόρος θα αποδοθεί στο Δημόσιο με την παρακάτω διαδικασία:

Υποβάλλεται έκτακτη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, στην αρμόδια για τον ΦΠΑ ΔΟΥ του μισθωτή, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας (για μη υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα), του μισθωτή και του εκμισθωτή ή του τρίτου που καταβάλλουν την αποζημίωση.

Στη δήλωση αυτή συμπληρώνονται όλες οι σχετικές ενδείξεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα ποσά της αποζημίωσης (ΚΑ ΙΙ), του ΦΠΑ που αναλογεί (ΚΑ 23), της τυχόν προσαύξησης (ΚΑ 67), του ποσού για καταβολή αριθμητικά (ΚΛ 73) και ολογράφως καθώς και το είδος της δήλωσης (έκτακτη) και της κατηγορίας των βιβλίων που τηρούνται.

Στις περιπτώσεις, που η αποζημίωση καταβάλλεται από υποκείμενο με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, πρόσωπο, εφόσον για την είσπραξη της αποζημίωσης, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ χορηγείται ειδικό κυρωμένο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ φωτοαντίγραφο της έκτακτης δήλωσης, στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά, ότι «ισχύει ως δικαιολογητικό για την έκπτωση του ΦΠΑ από τον μισθωτή ή τον τρίτο» που κατέβαλαν την αποζημίωση.

ΙΙ. Φορολογία χαρτοσήμου

1. Η κατά τ' ανωτέρω αποζημίωση, στην περίπτωση που, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν αποτελεί αντικείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας υπαγόμενη εκ του λόγου τούτου, στη ρύθμιση του φόρου αυτού δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1β του Ν. 1642/1986.

2. Αντίθετα, η αποζημίωση, στην περίπτωση που δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου προστιθέμενης και συνεπώς, εκ του λόγου τούτου, είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του φόρου αυτού, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου:

α) 2% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου, εάν αυτός που καταβάλει την αποζημίωση (εκμισθωτής ή τρίτος) είναι ανώνυμη εταιρία ή ΕΠΕ ή

β) 3% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1α, δ του Κώδικα Χαρτοσήμου, εάν αυτός που καταβάλει την αποζημίωση (εκμισθωτής ή τρίτος) είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πλην Α.Ε. ή ΕΠΕ.

Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση, που η εξόφληση των προαναφερομένων αποζημιώσεων, που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου γίνεται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

 

 
Taxheaven.gr