Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.13/22.3.1990 Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των «Τζιπ»

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.13/22.3.1990
Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των «Τζιπ»


ΠΟΛ.13/22.3.1990 Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των «Τζιπ»

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 13/22.3.90 Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των «Τζιπ»

Δ. 723/270/Πολ. 13/22.3.90

1. Σε συνέχεια των διαταγών Δ. 186/48/24.1.1990, Δ. 210/53/25.1.1990, με τις οποίες σας ανακοινώσαμε για εφαρμογή το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων του νόμου 1872/1990, σας κοινοποιούμε αυτούσιο το κείμενο αυτού, όπως τελικά ψηφίσθηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (ΦΕΚ 18 Α').

2. Ειδικότερα, για κάθε μία από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, παρατηρούμε τα εξής:

                                                                Στα άρθρα 1 και 2

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών και στα πλαίσια αναπροσαρμογής των τιμών βάσης ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, καθορίζονται νέοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά.

Οι ρυθμίσεις αυτές σας έχουν ήδη ανακοινωθεί με τις αριθμ. Δ. 139/38/18.1.1990 και Δ. 199/49/24.1.1990 τηλεγραφικές διαταγές.

                                                                      Στο άρθρο 3

α) Παράγραφος 1

Ως γνωστόν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1439/84 (ΦΕΚ 65 Α'), τα μη Κοινοτικής καταγωγής ελαφρά ανοικτού αμαξώματος φορτηγά αυτοκίνητα, που δεν είχαν μόνιμο θάλαμο οδηγού-συνοδηγού (κουβούκλιο) υπήχθησαν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων.

Αντίθετα για τα ίδια αυτοκίνητα με μόνιμο θάλαμο οδηγού-συνοδηγού, σύμφωνα με το ν. 1477/84, εισπράττετο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 15% επί της φορολογητέας αξίας.

Κατά την εφαρμογή όμως των παραπάνω διατάξεων δημιουργήθηκαν ερμηνευτικά προβλήματα αλλά και έγινε εκμετάλλευση της έννοιας του όρου «χωρίς μόνιμο θάλαμο οδηγού-συνοδηγού». Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν όλα τα υπό κρίση αυτοκίνητα, τύπου «τζιπ» και παρόμοια κατά τον χρόνο του τελωνισμού, έφεραν, μεταξύ των θέσεων οδηγού-συνοδηγού και του χώρου φόρτωσης, ένα διαχωριστικό, το οποίο συνήθως ήταν επιμελώς κοχλιωμένο ή συγκολλημένο ώστε να αφαιρείται εύκολα.

Έτσι τα εν λόγω αυτοκίνητα εμφανίζοντο ότι είχαν μόνιμο θάλαμο οδηγού-συνοδηγού, δεν εφορολογούντο ως επιβατικά και αμέσως μετά τον τελωνισμό αφαιρείτο το χώρισμα με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο νόμος και να υπάρχει σοβαρή απώλεια εσόδων του Δημοσίου.

Για την άρση των προβλημάτων αυτών και επειδή η διάταξη του άρθρου 25 του ν. 1439/84 είχε ουσιαστικά καταστεί ανενεργός, με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται νέοι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης χωρίς να λαμβάνεται ως κριτήριο η ύπαρξη ή μη μονίμου θαλάμου.

Συγκεκριμένα με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου «τζιπ» και παρόμοια της δασμ. κλάσης 87.04, που φέρουν πίσω από τις θέσεις οδηγού και συνοδηγού ελεύθερο χώρο φόρτωσης το μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1,60 μέτρα.

Οι συντελεστές του φόρου ορίσθηκαν ως εξής:

- Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού μέχρι 1.500 κυβ. εκατοστά 40%.

- Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 1.501-2.000 κυβ. εκατοστά 70% και

- Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 90%.

Οι συντελεστές αυτοί, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, εισπράττονται μειωμένοι κατά 40%, εφόσον πρόκειται περί αυτοκινήτων Κοινοτικής καταγωγής κατά την έννοια του Κοινοτικού Κανονισμού 802/1968.

Δηλαδή για τα αυτοκίνητα αυτά θα εφαρμόζονται οι συντελεστές 24%, 42%, 54% αντίστοιχα.

Είναι αυτονόητο ότι τα αυτοκίνητα τρίτων χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας και στη συνέχεια εισάγονται στην Ελλάδα, υποβάλλονται στους ακέραιους συντελεστές, καθ' όσον αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κοινοτικής καταγωγής κατά την έννοια των διατάξεων του παραπάνω κανονισμού.

β) Παράγραφος 2

Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ρητά ότι για τον υπολογισμό του παραπάνω ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου jeep και παρόμοια, θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 363/76 ως προς τα εισαγόμενα, και τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1573/85 ως προς τα εγχωρίως παραγόμενα.

γ) Παράγραφος 3

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι σε περίπτωση διασκευής των παραπάνω φορτηγών αυτοκινήτων σε επιβατικά ή μικτής μεταφοράς εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 1573/85 και συνεπώς πριν από την έναρξη των εργασιών διασκευής θα πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Επίσης με την ίδια διάταξη και για την άρση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει στην πράξη γύρω από την έννοια της διασκευής, ορίζεται πλέον ρητά ότι σαν τέτοια θεωρείται και η καθ' οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση καθισμάτων στο χώρο φόρτωσης.

δ) Παράγραφος 4

Με την παράγραφο αυτή αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις των αυτοκινήτων εκείνων (ελαφρών φορτηγών) που κατά το χρόνο του τελωνισμού τους δεν υπήχθησαν στο φορολογικό καθεστώς του άρθρου 25 του ν. 1439/84, λόγω ύπαρξης χωρίσματος μεταξύ των θέσεων οδηγού και συνοδηγού και χώρου φόρτωσης και οι κάτοχοι αυτών σήμερα επιθυμούν την αφαίρεση του εν λόγω χωρίσματος.

Συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, παρέχεται η δυνατότητα αφαίρεσης του χωρίσματος ύστερα από προηγούμενη έγκριση της τελωνειακής αρχής και καταβολή των προβλεπομένων σήμερα φορολογικών επιβαρύνσεων, μειουμένων βεβαίως κατά το ποσό των φόρων που αποδεδειγμένα έχουν καταβληθεί στον αρχικό τελωνισμό.

ε) Παράγραφοι 5 και 6

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 είναι μεταβατικού περιεχομένου και αναφέρονται στη φορολογική μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων κοινοτικής καταγωγής και τούτο γιατί τα κοινοτικά ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου jeep, σε αντίθεση με τα ίδια αυτοκίνητα τρίτων χωρών, δεν διέπονταν από τις διατάξεις του καταργούμενου με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου 25 του ν. 1439/84.

                                                                        Στο άρθρο 4

Η διάταξη του άρθρου αυτού είναι καθαρά μεταβατικού περιεχομένου και ισχύει μέχρι 25 Απριλίου 1990.

Με τη ρύθμιση του άρθρου επιδιώκεται η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αυτοκίνητα τα οποία είχαν τελωνισθεί ως φορτηγά με μόνιμο θάλαμο οδηγού-συνοδηγού, χωρίς την υπαγωγή τους στο φορολογικό καθεστώς του άρθρου 25 του ν. 1439/84, και στη συνέχεια με την τοποθέτηση καθισμάτων ή άλλων μετατροπών, διασκευάσθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβατικά ή μικτής μεταφοράς.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η επιβολή ενός φόρου 200 δρχ. ανά κυβικό εκατοστό του κυλινδρισμού του κινητήρα του αυτοκινήτου, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά επαναφερθούν στη μορφή που είχαν κατά το χρόνο του τελωνισμού τους.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις και τυχόν ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα τα δε αυτοκίνητα αποδίδονται στον ενδιαφερόμενο εφόσον καταβληθεί η παραπάνω οριζόμενη επιβάρυνση εντός της τασσομένης προθεσμίας.

Ενόψει των παραπάνω και με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης συμπληρωματικά παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:

α) Ως προς την επαναφορά των αυτοκινήτων στη μορφή που είχαν κατά τον τελωνισμό.

Προκειμένου περί ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων καταγωγής τρίτων χωρών, που δεν έχουν επιβαρυνθεί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του επιβατικού αυτοκινήτου κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 1439/84, λόγω ύπαρξης κατά τον τελωνισμό μονίμου χωρίσματος μεταξύ θαλάμου οδήγησης και χώρου φόρτωσης, θα πρέπει να επανατοποθετείται το χώρισμα αυτό κατά τρόπο μόνιμο και σταθερό έτσι ώστε να απομονώνονται πλήρως οι δύο αυτοί χώροι.

Επίσης στα φορτηγά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους, εφόσον έχουν τοποθετηθεί πρόσθετα καθίσματα οιασδήποτε μορφής (κάθετα, πλευρικά, αναδιπλούμενα, πάγκοι κλπ.), θα πρέπει να αφαιρούνται αυτά ενώ παράλληλα αν πρόκειται για τα παραπάνω αυτοκίνητα καταγωγής τρίτων χωρών θα πρέπει να τοποθετείται και το μόνιμο χώρισμα κατά τα προαναφερόμενα.

Η επαναφορά του αυτοκινήτου στην αρχική του μορφή, σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου στον οποίο θα παραδίνεται για εύλογο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο με τη λήψη βέβαια διασφαλιστικών για το δημόσιο μέτρων και στη συνέχεια μετά το τέλος των εργασιών επαναφοράς θα επαληθεύεται τούτο από τους αρμόδιους παράγοντες της Τελωνειακής Αρχής.

β) Ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Κατ' αρχή διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια (ποινικά και διοικητικά) σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται.

Η φορολογική υποχρέωση στις περιπτώσεις αυτές εξαντλείται με την καταβολή του ποσού των 200 δρχ. ανά κυβικό εκατοστό, χωρίς καμιά περαιτέρω πρόσθετη επιβάρυνση από πολλαπλά τέλη, πρόστιμα, κλπ. Ως προς το ποινικό μέρος η παύση της δίωξης θα γίνεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αφού προηγούμενα διαβιβασθεί σ' αυτόν ο σχετικός φάκελος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ. 1427/639/11.12.1984 τηλεγραφική Δ.Υ.Ο.

Ως προς το διοικητικό μέρος της υπόθεσης εφόσον έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, αυτή θα εξοφλείται με την προσάρτηση σ' αυτή αντιγράφου του σχετικού ΠΕΑΕ από το οποίο προκύπτει η καταβολή του φόρου των 200 δρχ. και η επαναφορά του αυτοκινήτου στην αρχική του μορφή.

Αυτονόητο είναι ότι εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη και εκτελεστή, θα πρέπει να εφαρμοσθεί.

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι μετά τη λήξη της διάταξης αυτής (25-4-1990) για ανάλογες περιπτώσεις θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1573/85.

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή καταγγελίες ότι κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός παρανόμως διασκευασθέντων αυτοκινήτων των παραπάνω κατηγοριών παρακαλούμε όπως εντείνετε τους σχετικούς ελέγχους και λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό και παράλληλα με τη λήξη της σχετικής μεταβατικής διάταξης, αναφέρατε  στην 33η Δ/νση Ελέγχων τον αριθμό τω αυτοκινήτων που ελέγχθησαν καθώς και τον αριθμό των παραβάσεων που διαπιστώσατε και το ποσό του βεβαιωθέντος φόρου».

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης