Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/55695/ΔΕΠ/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 124 του Ν. 4611/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Ομάδες εργασίας για τον κανονισμό συντάξεων δημόσιου τομέα - Τρόπος καταβολής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΓΛΚ

2/55695/ΔΕΠ/2019
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 124 του Ν. 4611/2019

Αθήνα, 5/7/2019
Αρ. πρωτ. οικ.2/55695/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Τηλέφωνο:
Α΄ ΤΜΗΜΑ: 210 33 38 244, 351, 402
477, 415, 350
Γ΄ ΤΜΗΜΑ: 210 33 38 388, 404, 218
422, 403, 478, 392, 418

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 124 του Ν. 4611/2019

Αναφορικά με ζητήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με τον τρόπο καταβολής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίοι μετέχουν στις προβλεπόμενες, κατά τις διατάξεις του αρ. 124 του ν. 4611/2019, ομάδες εργασίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5α του άρθρου 395 του ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4533/2018, ορίζεται ότι για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Φ.Κ.Α., για τη χορήγηση συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου των οργανικών μονάδων αυτής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Κατά εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ.24546/Δ1/8497/30-4-2018 κ.υ.α. (ΑΔΑ: ΩΑ7Α465Θ1Ω-6Η4), με την οποία προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αποσπάστηκαν, για ένα έτος, σε θέσεις ευθύνης ίδιου επιπέδου, στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. Με την ίδια απόφαση  ορίστηκε ότι ο μισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόματα καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διάρκεια των παραπάνω αποσπάσεων παρατάθηκε, εξ αρχής έως την 31η Μαΐου 2019, με τις ρυθμίσεις της αριθμ.21602/Δ17643/14-5-2019 (ΑΔΑ:6ΨΩΖ465Θ1Ω-3ΧΟ) κ.υ.α. και στη συνέχεια, έως την 30η Απριλίου 2020, με τις ρυθμίσεις της αριθμ.26027/Δ1/9185/10-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ5465Θ1ΩΥΣ4) όμοιας.

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4354/2015 «1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων αποδοχών (υπερωρίες αποζημιώσεις κλπ), των αποσπασμένων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής.

Πέραν αυτών, με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4611/2019, για την επιτάχυνση του έργου κανονισμού και πληρωμής των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα, συστάθηκαν κοινές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Με τις ίδιες ρυθμίσεις καθορίστηκε ότι η συμμετοχή των υπαλλήλων στις συνιστώμενες ομάδες εργασίας είναι υποχρεωτική και η απασχόληση σε αυτές αποκλειστική. Επίσης, χορηγήθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση προς έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εξειδίκευση του έργου της κάθε ομάδας, τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας λειτουργίας, τον αριθμό και την Υπηρεσία προέλευσης των μελών που θα συμμετέχουν, τον ορισμό του συντονιστή και γραμματέα αυτών, καθώς επίσης και για τον προσδιορισμό ποσοτικών στόχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Επιπροσθέτως, με τις ίδιες διατάξεις, προβλέφθηκε η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, η καταβολή επιδόματος στους συντονιστές των ομάδων εργασίας, καθώς επίσης και αποζημίωση επίτευξης στόχων.

Κατά εξουσιοδότηση, των διατάξεων του άρθρου 124 του ν.4611/2019 εκδόθηκε η αριθμ. 25599/Δ1/8959/5-6-2019 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ, 362/19), με την οποία συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας και τέθηκε η στοχοθεσία τους.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω και όσον αφορά τις αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής αποζημίωσης και της καταβολής του επιδόματος της παρ.4 του άρθρου 124 του ν.4611/2019) των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που μετέχουν στις ανωτέρω ομάδες εργασίας, αυτές συνεχίζουν να καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης, δεδομένου ότι δεν επέρχεται στο πρόσωπό των υπαλλήλων κάποιου είδους υπηρεσιακή μεταβολή και συνεχίζουν να κατέχουν τη θέση τους στο φορέα που ανήκουν οργανικά.

Ειδικά για την έγκριση υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων θα πρέπει να εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.3 της παρ.Γ του άρθρου 20 του ν.4354/2015, μετά από εισήγηση της  Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής και αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης. Επίσης, σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη από τις ρυθμίσεις της περ.1α της παρ. Α της αριθμ.2/1757/0026/10-1-17 (ΦΕΚ, 17/Β) κατάσταση πληρωμής θεωρείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκδίδει και την απόφαση συγκρότησης συνεργείου της περ.3α της παρ. Α της ίδιας απόφασης.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης επίτευξης στόχων στους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έχουν οριστεί ως μέλη ή συντονιστές στις ανωτέρω ομάδες εργασίας, θα πρέπει να οριστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 124 του ν.4611/2019 κοινή Υπουργική Απόφαση.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτ. Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης