2/55677/ΔΠΓΚ/2019

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικ. έτους 2020

5 Ιούλ 2019

Taxheaven.gr

Αθήνα, 5/7/2019
Αρ. πρωτ.: 2/55677/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37,
101 65 Αθήνα
Fax : 210 3338 206
Ηλεκτρ. Δ/νση: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Γενικές Αρχές


Η γενική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο συνολικό αυτό πλαίσιο εντάσσεται η εποπτεία στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση υποβολής στη Βουλή προσχεδίου και σχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψης των προϋπολογισμών των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται από βασικές αρχές (άρθρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α' 143), σύμφωνα με τις οποίες τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρχή της ετήσιας διάρκειας), με την εμφάνιση όλων των εσόδων και δαπανών σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό (αρχή της ενότητας και της καθολικότητας). Ειδικότερα, τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν σε κωδικούς/ λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό τους, ενώ καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα ΝΠΔΔ τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα ΝΠΙΔ τον προϋπολογισμό τους.
Η συμμόρφωση με την αρχή της ενότητας και καθολικότητας κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων περί μη ειδικού προορισμού των εσόδων και μη συμψηφισμού των δαπανών με έσοδα. Σύμφωνα δε με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων, τα έσοδα και οι δαπάνες των προϋπολογισμών προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση, ενώ οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του ν.4270/2014.
Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι.
Η μη τήρηση των αρχών αυτών κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνιστά ουσιώδη παραβίαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

2. Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Προϋπολογισμού

Για την καλύτερη και ενιαία κωδικοποίηση και ταξινόμηση των εξόδων και εσόδων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σχεδιάζεται και πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα νέο ενιαίο σχέδιο λογαριασμών. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μετάβαση από την υφιστάμενη πολυμορφία, δηλαδή από τα πέντε υφιστάμενα επιμέρους κλαδικά λογιστικά σχέδια που εφαρμόζονται σήμερα (π.δ. 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2003 και 15/2011), σε ένα ενιαίο λογιστικό σχέδιο που θα βελτιώσει την εξαγωγή των δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών, βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).
Με το Π.Δ.54/2018 (Α'103) καθορίζεται το κοινό σχέδιο λογαριασμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο εξυπηρετεί την οικονομική, τη διοικητική και τη λειτουργική ταξινόμηση, καθώς και λοιπές ταξινομήσεις.
Οι διατάξεις του π.δ/τος, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, εφαρμόζονται για την Κεντρική Διοίκηση από την 1.1.2019, ενώ σε επόμενο στάδιο θα επεκταθούν στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται το νέο σχέδιο λογαριασμών και η αναλυτική οικονομική και η διοικητική ταξινόμηση όπως καθορίστηκαν με την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών. Η ανάλυση ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). Η οικονομική ταξινόμηση αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών.
H οικονομική ταξινόμηση αναπτύσσεται σε έξι βαθμούς ανάλυσης, εκ των οποίων ο πρώτος δηλώνει την ομάδα λογαριασμών. Από το σύνολο των ομάδων λογαριασμών που καθορίζονται στο π.δ., για τις ανάγκες του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι παρακάτω:
• ομάδα λογαριασμών 1: Έσοδα,
• ομάδα λογαριασμών 2: Δαπάνες,
• ομάδα λογαριασμών 3: Ενσώματα Πάγια, Άυλα Πάγια (αγορές - πωλήσεις),
• ομάδα λογαριασμών 4: Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (αγορές - πωλήσεις),
• ομάδα λογαριασμών 5: Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις (εισροές - εκροές).
Οι επόμενοι βαθμοί μέχρι και τον έκτο αναλύουν σε περαιτέρω κατηγορίες τον εκάστοτε προηγούμενο βαθμό, ανάλογα με τη φύση τους και το απαιτούμενο επίπεδο συγκέντρωσης των πληροφοριών. Ο έκτος βαθμός καλύπτει τις ανάγκες προϋπολογισμού. Ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος βαθμός έχουν από ένα (1) ψηφίο. Ο τέταρτος και ο πέμπτος βαθμός έχουν από δύο (2) ψηφία (01 - 89), ενώ ο έκτος αναπτύσσεται σε τρία (3) ψηφία. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος βαθμός ανάλυσης αντιστοιχεί στις μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού.
Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά κυρίως την οργανωτική και ιεραρχική δομή των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα πληροφοριών. Για τους σκοπούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, η διοικητική ταξινόμηση έχει αναπτυχθεί μέχρι το δεύτερο επίπεδο (10ΧΧ-ΧΧΧ-0000000) και σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. περιφερειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες χωρίς υπερκείμενη οργανική μονάδα) μέχρι και το τρίτο επίπεδο (10ΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ).
Στο Παράρτημα του Π.Δ.54/2018 αναπτύσσονται οι λογαριασμοί της οικονομικής ταξινόμησης μέχρι και τον τέταρτο βαθμό. Οι περαιτέρω βαθμοί ανάλυσης των λογαριασμών (πέμπτος και έκτος βαθμός), καθώς και η διοικητική ταξινόμηση, καθορίζονται με την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα Παραρτήματα της απόφασης, όπως τροποποιούνται κάθε φορά, βρίσκονται αναρτημένα και ενημερωμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στη διαδρομή Εκδόσεις / Αναφορές - Οικονομικά στοιχεία - Προϋπολογισμός - Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. Γενικά

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως εμφανίζονται στους πίνακες Ι ως VII του Παραρτήματος Α, σύμφωνα με το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Σταθερότητας και τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που νομοθετήθηκαν στη συνέχεια. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να κατανεμηθούν εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα I του Παραρτήματος Α, ενώ οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να φροντίσουν για την επίτευξη κατ' ελάχιστον του δημοσιονομικού αποτελέσματος που περιγράφεται στους πίνακες II, III, IV, V, VI και VII του Παραρτήματος Α.
Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβάσεων, καθώς και οι στόχοι δημοσιονομικού αποτελέσματος, ενδέχεται να αναμορφωθούν σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές μετά την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ή σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές στις βασικές παραμέτρους εκτιμήσεων ή υιοθετηθούν νέες πολιτικές στο υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις (3) υποτομείς:
α) την Κεντρική Κυβέρνηση που αποτελείται από:
- τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές - ΑΔΑ που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και αποτελούν ειδικούς φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στις ενότητες 2 και 3 του Μέρους Β' και στην ενότητα 1 του Μέρους Γ',
- τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και τις ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 4 του Μέρους Β' και στις ενότητες 2 και 3 του Μέρους Γ' (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, ΑΔΑ), καθώς και στην ενότητα 4 του Μέρους Γ' (νοσοκομεία, Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - ΠΦΥ),
β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 4 του Μέρους Γ', γ) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην ενότητα 5 του Μέρους Γ'.
Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίζονται αναλυτικά ανά υποτομέα σε σχετικό μητρώο που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της (www.statistics.gr).
Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων του Παραρτήματος Β της παρούσας εγκυκλίου, τα ποσά των εκτιμήσεων του έτους 2019, καθώς και τα ποσά των προβλέψεων για το έτος 2020 καταχωρούνται σε ευρώ. Για την Κεντρική Διοίκηση επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των πινάκων πραγματοποιείται με βάση την οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου λογαριασμών, σύμφωνα με το Π.Δ.54/2018 και την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός

Τα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στον πίνακα I του Παραρτήματος Α.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανεμηθούν ορθά οι πιστώσεις των φορέων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και κατά προτεραιότητα, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελαστικές δαπάνες, να ελαχιστοποιηθούν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του και να διασφαλιστεί ότι θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες κατηγορίες υποχρεώσεων του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, δεδομένου ότι πλέον δεν προβλέπεται σχετική διακριτή μείζονα κατηγορία εξόδων, κατανέμονται
στις αντίστοιχες μείζονες κατηγορίες εξόδων και οι σχετικές υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων αυτών.
Πιστώσεις για δαπάνες μεταναστευτικών ροών έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών έτους 2020 των φορέων που εκτελούν δαπάνες αυτού του σκοπού, όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επιπλέον, πιστώσεις για δαπάνες μεταναστευτικών ροών έχουν προβλεφθεί και στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες, με τις οποίες θα ενισχύονται οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων στους συγκεκριμένους ειδικούς φορείς που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

2.1 Παροχές σε εργαζομένους (Μείζονα κατηγορία εξόδων 21)

Δεδομένου ότι οι αποδοχές αποτελούν κρίσιμο μέγεθος, λόγω του σημαντικού ύψους των σχετικών δαπανών επί του συνόλου του Προϋπολογισμού και της ανελαστικότητας που τις χαρακτηρίζει, είναι απαραίτητη η ακριβής εκτίμησή τους. Με την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πινάκων σχετικά με το προσωπικό, θα επιτευχθεί ορθότερη κατανομή πόρων μεταξύ των φορέων.
Στα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί για το οικονομικό έτος 2020 έχουν ληφθεί υπόψη, μεμονωμένα ανά Υπουργείο / φορέα, τυχόν εξοικονομήσεις ή / και δαπάνες από τις υλοποιηθείσες μέχρι την 31.12.2018 μετατάξεις και αποσπάσεις, από τις υλοποιηθείσες μέχρι την 28.2.2019 προσλήψεις, από τις προβλεπόμενες για το 2019 και το 2020 αποχωρήσεις προσωπικού, καθώς και οι δαπάνες για παραγωγικές σχολές (ενστόλων, δικαστικών, διπλωματών).
Πιστώσεις για νέες προσλήψεις προσωπικού προβλέπονται συνολικά για όλους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες.
Για τον προσδιορισμό των δαπανών για αποδοχές προσωπικού, τόσο για τις εκτιμήσεις του 2019, όσο και για τις προβλέψεις του 2020, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις της μισθολογικής νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο της σταδιακής αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.γ του άρθρου 5 του ν.4387/2016, οι εργοδοτικές εισφορές για τους υπαλλήλους που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (31.12.2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, έχουν προβλεφθεί για το 2020 με ποσοστό 13,33%, προσαυξημένες κατά 3,33 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.
Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς οφείλουν να θέσουν υπόψη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) τυχόν νέα δεδομένα που σχετίζονται με τις προβλέψεις αποδοχών του φορέα τους, προσκομίζοντας σχετική επαρκή τεκμηρίωση.

2.2 Μεταβιβάσεις (Μείζονα κατηγορία εξόδων 23)

Στον πίνακα I του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια δαπανών για τις μεταβιβάσεις σε εποπτευόμενους, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, φορείς.
Στον εν λόγω πίνακα οι μεταβιβάσεις διαχωρίζονται σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης. Ο κάθε φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, τηρώντας το ανώτατο όριο μεταβιβάσεων που προσδιορίζεται για αυτόν, δύναται να τροποποιήσει την κατανομή του μεταξύ των εποπτευόμενων φορέων (πλην ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ). Τυχόν τροποποίηση της κατανομής πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων που εποπτεύει, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες II, III, V και VI του Παραρτήματος Α.
Ειδικότερα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την εκτίμηση του ύψους των επιχορηγήσεων / αποδόσεων Τακτικού Προϋπολογισμού που προγραμματίζουν να μεταβιβάσουν τα Υπουργεία στους εποπτευόμενους φορείς τους, αφού βάσει αυτών οι τελευταίοι διενεργούν τις προβλέψεις τους για τον προϋπολογισμό τους. Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) μεριμνούν για τον έλεγχο της ταύτισης του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους, με την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (τα έσοδα από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις δύναται να είναι μεγαλύτερα από την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερους του ενός φορέα Κεντρικής Διοίκησης). Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών.
Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας οι ανάγκες λειτουργίας των φορέων, όπως αποδοχές, τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων, πάγιες δαπάνες και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι μεταβιβάσεις αυτές για τους περισσότερους εποπτευόμενους φορείς αποτελούν βασική πηγή των εσόδων τους.
Με την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πινάκων σχετικά με το προσωπικό, θα επιτευχθεί ορθότερη κατανομή πόρων μεταξύ των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων που υπάγονται σε κάθε υποτομέα.

2.3 Λοιπές δαπάνες και Πιστώσεις υπό κατανομή (Μείζονα κατηγορία εξόδων 29)

Στον πίνακα I του Παραρτήματος Α αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ανώτατα όρια δαπανών για τις λοιπές δαπάνες, ανά φορέα.
Στα ανώτατα όρια δαπανών για τις λοιπές δαπάνες, περιλαμβάνονται και οι «Πιστώσεις υπό κατανομή» (μείζονα κατηγορία 29). Στη μείζονα κατηγορία αυτή προβλέπονται πιστώσεις για δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις αυτές κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν, ανάλογα με την αιτία και τη φύση της δαπάνης που αφορούν, θα μεταφερθούν στις λοιπές μείζονες κατηγορίες εξόδων (σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων - Α.Λ.Ε.), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων).
Στην κατηγορία αυτή, με βάση την οικονομική ταξινόμηση, περιλαμβάνονται και οι πιστώσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και συνδέονται με την εισροή αντίστοιχων πόρων από την Ε.Ε., καθώς και δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που αφορούν σε συγκεκριμένα προγράμματα (πρώην κατηγορία Κωδικών Αριθμών Εξόδων - Κ.Α.Ε. 5000).
Επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 είχαν προβλεφθεί πιστώσεις στη μείζονα κατηγορία 29, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξειδικεύτηκαν περαιτέρω και μεταφέρθηκαν σε Α.Λ.Ε. των λοιπών μειζόνων κατηγοριών, είτε σε υφιστάμενους είτε σε Α.Λ.Ε. που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης. Στις περιπτώσεις που πλέον έχει διευκρινιστεί η ταξινόμηση της δαπάνης ανάλογα με τη φύση της, σε Α.Λ.Ε. των λοιπών, πλην της 29, μειζόνων κατηγοριών, οι σχετικές πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2020 πρέπει να προβλεφθούν στις μείζονες κατηγορίες αυτές που αντιστοιχούν στη φύση της δαπάνης.

3. Κεντρική Διοίκηση - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υλοποιεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για τον προϋπολογισμό των δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης του οικονομικού έτους 2020, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, διακριτά για το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.
Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο άμεσες δαπάνες του φορέα, όσο και μεταβιβάσεις σε φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης και πρέπει να κατανεμηθούν κατά ειδικό φορέα στους Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού, στις οικείες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης .
Επισημαίνεται ότι η ειδική πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 55 του ν.4270/2014 για ψήφιση του ΠΔΕ συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό του έτους 2019. Κατά συνέπεια, από τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και εφεξής οι πιστώσεις του ΠΔΕ ψηφίζονται κατά μείζονα κατηγορία, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα ενιαία οικονομική και διοικητική ταξινόμηση. Επομένως, το σύνολο των πιστώσεων του ΠΔΕ οικονομικού έτους 2020 θα κατανεμηθεί αναλυτικά σε Α.Λ.Ε. των λοιπών μειζόνων κατηγοριών εξόδων, πλην της μείζονος κατηγορίας εξόδων 29.
Ειδικότερα, οι πιστώσεις που αφορούν δαπάνες μεταναστευτικών ροών προβλέπονται στους ειδικούς φορείς που υφίστανται για το σκοπό αυτό (10ΧΧ-701-0000000) σε όλα τα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την εκτίμηση του ύψους των επιχορηγήσεων του ΠΔΕ που προγραμματίζουν να μεταβιβάσουν τα Υπουργεία στους εποπτευόμενους φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (μείζονα κατηγορία εξόδων 23 «Μεταβιβάσεις»), αφού βάσει αυτών οι φορείς διενεργούν τις προβλέψεις τους για τον προϋπολογισμό. Οι ΓΔΟΥ των Υπουργείων μεριμνούν για τον έλεγχο της ταύτισης του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις από το ΠΔΕ όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους, με την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του Υπουργείου (τα έσοδα από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις δύναται να είναι μεγαλύτερα από την αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταβιβάσεις του Υπουργείου, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερα του ενός Υπουργεία).
Τα σχετικά με τις επιχορηγήσεις στοιχεία στον πίνακα 2 του Παραρτήματος Β της παρούσας εγκυκλίου, πρέπει να συμφωνούν με το ποσό της μείζονος κατηγορίας εξόδων 23 για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, καταγράφοντας σε χωριστή γραμμή τις επιχορηγήσεις ανά φορέα. Στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Β έχουν αναφερθεί ενδεικτικά ορισμένοι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν σημαντικά ποσά επιχορήγησης από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς επίσης και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι κάθε φορέας πρέπει να προσαρμόζει τον πίνακα ανάλογα με τους επιχορηγούμενους φορείς του.
Σε περιπτώσεις που λόγω μεγάλου αριθμού επιχορηγούμενων φορέων δεν καθίσταται δυνατό να συμπληρωθούν οι επιχορηγήσεις ανά φορέα σε διακριτές γραμμές στον πίνακα, μπορεί να γίνεται ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες (π.χ. επιχορηγήσεις σε ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα, σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρίες, ενδιάμεσους φορείς Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, λόγω του σημαντικού ύψους τους οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α' του ν.3429/2005 (Α' 314), πρέπει να καταγραφούν διακριτά ανά φορέα.

4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

4.1 Γενικά


Κατά την κατάρτιση των συνοπτικών προϋπολογισμών των φορέων, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις προβλέψεις των εσόδων και δαπανών (όπως για μισθώματα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες), ώστε να βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις με ταυτόχρονη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών και εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης των ιδίων εσόδων.
Ειδικότερα, στο σκέλος των εσόδων πρέπει να περιλαμβάνονται ρεαλιστικές εκτιμήσεις, καθώς τυχόν υπερεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ανάληψη επιπλέον υποχρεώσεων, με επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο σκέλος των εσόδων πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται και τα ποσά των επιχορηγήσεων και των αποδόσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στο σκέλος των δαπανών πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων του φορέα.
Εφόσον από το συνοπτικό σχέδιο του προϋπολογισμού των φορέων προκύπτει συνολική απόκλιση των μεγεθών του (έσοδα ή δαπάνες) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χρήσης έτους 2018, τα συνοπτικά σχέδια προϋπολογισμών πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αιτιολογούνται οι λόγοι της απόκλισης.
Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων του Παραρτήματος Β πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017 περί μη μισθολογικών παροχών, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, όπως ισχύει, περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, καθώς και οι διατάξεις του Μέρους ΣΤ' του ν.4472/2017 περί μισθολογικών ρυθμίσεων ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι σχετικές εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της σταδιακής αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.γ του άρθρου 5 του ν.4387/2016, οι προβλέψεις των εργοδοτικών εισφορών για τους υπαλλήλους που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (31.12.2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, για το 2020 πρέπει να υπολογιστούν με ποσοστό 13,33%, προσαυξημένες κατά 3,33 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

4.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ

Στον πίνακα II του Παραρτήματος Α παρατίθεται το κατ' ελάχιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών, πλην επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΑΔΑ) και στον πίνακα III παρατίθεται το κατ' ελάχιστο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου.
Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ), όπως θα διαμορφωθούν ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος Α, είναι δεσμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκησης των φορέων και για το εποπτεύον Υπουργείο, καθώς θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των αναλυτικών προϋπολογισμών των φορέων.
Επισημαίνεται ότι για τους φορείς για τους οποίους δεν προσδιορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνοπτικού προϋπολογισμού τους, όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.1, 4.3 και 4.4, πρέπει, για τεχνικούς λόγους, να μην είναι ακριβώς ίσο με μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός τυχόν αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων.

4.1.2 ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού

Στον πίνακα IV του Παραρτήματος Α παρατίθεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ανά ΑΔΑ για εκείνες που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Για τις ανωτέρω ΑΔΑ, ακολουθούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014 και ιδιαίτερα των παραγράφων 5 και 9. Ειδικότερα, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και εάν αυτό δεν είναι συμβατό με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας εγκυκλίου, κατ' αρχήν επιδιώκεται συμφωνία με το ΓΛΚ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέχρι την 1.9.2019, ο συνοπτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το ΓΛΚ.
Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιοθετούνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και είναι συνεπείς με το συνοπτικό προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης δεν υιοθετεί και δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 και συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς στόχους και τα επιδιωκόμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα.
Για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους οι ανωτέρω ΑΔΑ, εφόσον εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ή / και το π.δ. 205/1998 (προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση), ακολουθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.3 της παρούσας εγκυκλίου, ενώ εφόσον τηρούν λογιστικά βιβλία σε δεδουλευμένη βάση ακολουθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.4.

4.2 Διάκριση εσόδων - εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος, όπως αυτό ορίζεται στους πίνακες II, III, IV, V, VI και VII του Παραρτήματος Α δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, από πώληση μετοχών ή ομολόγων, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους, από πράξεις repos κ.λπ.
Τα έσοδα από τόκους ή μερίσματα από τις ανωτέρω πράξεις δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά καταχωρούνται στις ειδικές για αυτά κατηγορίες εσόδων.
Ως έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ή ομολόγων, οι πράξεις «reverse repos» κ.λπ. Οι πληρωμές για τόκους δεν αποτελούν έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά καταχωρούνται σε ειδική κατηγορία εξόδων.

4.3 Κατάρτιση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

4.3.1 Συνοπτικοί προϋπολογισμοί - Προσδιορισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος


Από το σύνολο των συνοπτικών προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Α της παρούσας εγκυκλίου.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
Στο σκέλος των εσόδων που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνεται η χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους και δύναται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 (Β'5171) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Αναφορικά με την αποτύπωση των επιχορηγήσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ισχύουν οι βασικές αρχές που αναφέρονται στην ενότητα 4.4 του Μέρους Β' για τα ΝΠΙΔ.
Τα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριασμοί που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ή / και το π.δ. 205/1998 (Προϋπολογισμός ταμειακής βάσης) συμπληρώνουν τον πίνακα 6 του Παραρτήματος Β.

4.3.2 Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί ΝΠΔΔ

Αναλυτικός προϋπολογισμός είναι η αναλυτική πρόβλεψη κατά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) των εσόδων και δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος, η οποία πρέπει να είναι εντός των στόχων που έχουν προσδιοριστεί. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα έσοδα λειτουργικής, επενδυτικής και χρηματοοικονομικής φύσεως και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ και είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν και είναι σύμφωνοι με τους δεσμευτικούς στόχους και το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων του και το σύνολο των εξόδων του. Η διαφορά «συνολικά έσοδα μείον συνολικά έξοδα» προσδιορίζει το ταμειακό ισοζύγιο.
Παράλληλα, από τα στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισμού προκύπτει και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.3.1 του Μέρους
Για λόγους επαλήθευσης, κατά την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα για έγκριση, πρέπει να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ιδιαίτερο πίνακα, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του.
Οι φορείς πρέπει να φροντίσουν να συμπίπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (σύμφωνα με το κάτωθι παράδειγμα), όπως προκύπτει κατά την υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών, με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά την κατάρτιση και έγκριση του αναλυτικού τους προϋπολογισμού.
Για την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακού και δημοσιονομικού αποτελέσματος παρατίθεται το κάτωθι παράδειγμα.

Έστω ότι ένα ΝΠΔΔ υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό με τα εξής οικονομικά στοιχεία:Ο υπολογισμός του ταμειακού και του δημοσιονομικού αποτελέσματος προκύπτει ως εξής:Σημειώνεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα ισχύει και για τους ΟΤΑ.

4.4 Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου - Ανωνύμων Εταιριών

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενός νομικού προσώπου που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε δεδουλευμένη βάση είναι το αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει στον πίνακα 7 του Παραρτήματος Β, ο οποίος συμπληρώνεται από τα ΝΠΙΔ και τις Ανώνυμες Εταιρίες, σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία.
Ειδικότερα:
• Οι προβλέψεις των ιδίων εσόδων πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν τα εκτιμώμενα δεδουλευμένα έσοδα.
• Στη γραμμή «επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» καταχωρούνται οι προβλέψεις για την τακτική επιχορήγηση και οι προβλέψεις για τυχόν αποδόσεις εσόδων προς το φορέα, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των Υπουργείων. Τέλος, στην ίδια γραμμή καταχωρούνται από το φορέα και οι προβλέψεις για ποσά που τυχόν αναμένεται να εισπραχθούν μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία αναγράφονται επίσης και στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (γραμμή 10) στον πίνακα του προϋπολογισμού.
• Στη γραμμή «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» καταχωρούνται οι προβλέψεις επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ, είτε από το εθνικό σκέλος, είτε από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ανεξάρτητα αν στα βιβλία του φορέα λογιστικοποιούνται ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όχι.
• Στη γραμμή «επιχορηγήσεις από ΕΕ» καταχωρούνται οι προβλέψεις για ποσά που ο φορέας αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.
• Στη γραμμή «λοιπές επιχορηγήσεις» καταχωρούνται οι προβλέψεις για ποσά από τυχόν επιχορηγήσεις άλλων νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τυχόν άλλες επιχορηγήσεις ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που όμως δεν προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ.
Επίσης, στη γραμμή αυτή καταχωρούνται και τυχόν προβλέψεις πληρωμών τοκοχρεολυσίων (σε ακαθάριστη βάση) από το κράτος για λογαριασμό του φορέα λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων, αναλήψεις δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων από το κράτος, καθώς και ταμειακές διευκολύνσεις από το κράτος.
Από το ποσό των καταπτώσεων, οι προβλέψεις για τους τόκους καταχωρούνται στα έξοδα του πίνακα 7 του Παραρτήματος Β, ενώ για τις αποπληρωμές χρεολυσίων καταχωρούνται μόνο στα «πρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία» του πίνακα 7 του Παραρτήματος Β. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ οφείλει να επιβεβαιώσει με την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του ΓΛΚ, ότι τα εν λόγω αναφερόμενα ποσά (απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία), έχουν αποτυπωθεί ορθά στις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό του οικείου έτους.
• Οι προβλεπόμενες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πρέπει να λογίζονται στις αντίστοιχες γραμμές επιχορηγήσεων του πίνακα και όχι σε άλλη γραμμή εσόδου (π.χ. λοιπά έσοδα), ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο δίνονται, ώστε να μπορεί να γίνει αξιόπιστα η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, διαφορετικά θα προκύπτουν σημαντικές διαφορές.
• Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους και δύναται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27.03.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου περί φορέων του κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Β'1288) και την αριθ. 2/52342/ΔΠΓΚ/04.07.2018 (Β'2677) όμοια απόφαση, προκειμένου περί λοιπών ΝΠΙΔ.
• Τα ΝΠΙΔ δεν εγγράφουν στις προβλέψεις δαπανών του προϋπολογισμού τους τις απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στο οικονομικό έτος που δημιουργήθηκαν.
• Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες, πρέπει να καταχωρούνται στο έτος κατά το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Επίσης, στις προβλεπόμενες δαπάνες πρέπει να περιληφθούν και τυχόν αποδιδόμενα μερίσματα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014 οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου ΓΔΟΥ και πρέπει να είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.
Ειδικά, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, εφόσον υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού και είναι συνεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014.
Το αρμόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4270/2014 και είναι συμβατοί με τους δεσμευτικούς στόχους και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης


Στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς), τόσο για τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και για το ΠΔΕ. Στα ανωτέρω όρια περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των νομικών προσώπων οι οποίες καλύπτονται άμεσα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, κ.λπ.
Τα όρια αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις ενότητες 1 και 2 του Μέρους Β' της παρούσας εγκυκλίου.
Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, αφού λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια δαπανών για το οικονομικό έτος 2020, πρέπει να κατανείμουν τα ποσά αυτά στους επιμέρους ειδικούς φορείς και αναλυτικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού με βάση την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση.
Οι ΓΔΟΥ οφείλουν να κατανείμουν στους φορείς εποπτείας τους τα ποσά των επιχορηγήσεων και αποδόσεων που προβλέπονται στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Α και να τους τα γνωστοποιήσουν εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 12.7.2019, ώστε να συντάξουν τους δικούς τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Η εν λόγω κατανομή κοινοποιείται και στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ.
Με βάση όσα αναφέρονται στην ενότητα 2 του Μέρους Β', οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους πίνακες 1, 1α, 1β και 1γ του Παραρτήματος Β, κατανέμοντας κατά περίπτωση, τα όρια για τις αμοιβές προσωπικού, τις μεταβιβάσεις και τις λοιπές δαπάνες του πίνακα 1 του Παραρτήματος Α, στις μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανά ειδικό φορέα και συνολικά για τον φορέα. Για πρώτη φορά ζητείται η συμπλήρωση του πίνακα 1γ, ο οποίος έχει μεγαλύτερη ανάλυση για τις μείζονες κατηγορίες 24 «Αγορές αγαθών και υπηρεσιών», 31 «Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα» και 33 «Τιμαλφή».
Ο πίνακας 2 του Παραρτήματος Β αφορά στην ανάλυση της κατανομής των πιστώσεων του ΠΔΕ μεταξύ επιχορηγήσεων σε φορείς εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης και λοιπών δαπανών και συμπληρώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3 του Μέρους Β'.
Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπληρώνουν τους επισυναπτόμενους πίνακες 3 και 5 του Παραρτήματος Β. Ειδικότερα:
• Ο πίνακας 3 του Παραρτήματος Β συμπληρώνεται ανά ειδικό φορέα, για τις μεταβολές του προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) που έχουν πραγματοποιηθεί το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους (δαπάνη τρέχοντος έτους και δαπάνη σε 12μηνη βάση). Η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα και ως εκ τούτου πρέπει να συμπίπτει με τα στοιχεία των
μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
• Ο πίνακας 5 του Παραρτήματος Β αφορά στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμπληρώνεται από την οικεία ΓΔΟΥ, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, για τα έτη 2018 έως και 2020. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων, τόσο για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, όσο και για τη δαπάνη της υπό εξέταση περιόδου.
Οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (αναλυτικά κατά ειδικό φορέα και αναλυτικό λογαριασμό εξόδου - Α.Λ.Ε.) θα καταχωρηθούν μέσω e-portal. Ειδικότερα, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα υποβάλουν τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό τους, κάνοντας χρήση της λειτουργικότητας που παρέχεται στο e-portal του ΓΛΚ (https://portal-md.glk.gr). Οι υπεύθυνοι των ΓΔΟΥ των φορέων, πρέπει - σε περίπτωση αντικατάστασης των αρμοδίων υπαλλήλων - να αποστείλουν άμεσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αρμοδίων για την καταχώρηση των προτάσεων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το φορέα και τον ειδικό φορέα για τον οποίο εξουσιοδοτούνται να καταχωρήσουν προτάσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι ανωτέρω πίνακες του Παραρτήματος Β (1, 2, 3 και 5) και να αποσταλούν στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την 31.7.2019.

2. Λοιποί φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς)

Οι εποπτευόμενοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, το οποίο θα υποβάλουν στις ΓΔΟΥ των αρμόδιων Υπουργείων μέχρι την 31.7.2019.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των ΓΔΟΥ συγκεντρώνονται οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β και ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά τίθενται με την παρούσα εγκύκλιο και σε περίπτωση μη συμβατότητας, επιστρέφονται στους φορείς, παρέχοντας οδηγίες για τη διόρθωσή τους.
Κατόπιν, οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την 1.9.2019.
Οι ΑΔΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2020, το οποίο θα υποβάλουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β, στη ΔΠΓΚ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι την 31.7.2019.
Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι φορείς και οι ΑΔΑ να συμπληρώσουν τους πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος Β. Ειδικότερα:
• Ο πίνακας 4 συμπληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου ή της ΑΔΑ για τις μεταβολές του προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) σε αριθμό προσωπικού και δαπάνη. Η συμπλήρωσή του αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό και τη δαπάνη του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς και με το λογαριασμό 60 «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), εφόσον τηρείται. Σημειώνεται επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τις εν λόγω προσλήψεις αποτελεί η έγκρισή τους από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες προσλήψεις του έτους 2020 θα εγκριθούν από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους (αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.9816/28.2.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΑΔΑ: 97ΖΒ465ΧΘΨ-ΖΓ5), το κόστος αυτών δεν λαμβάνεται υπόψη στις πιστώσεις του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2020. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου ΓΔΟΥ ή της οικονομικής υπηρεσίας της ΑΔΑ.
• Ο πίνακας 5 αφορά στο εποχικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμπληρώνεται με την παραδοχή ότι παραμένει στο έτος 2020 κατ' ανώτατο όριο στο επίπεδο απασχόλησης του έτους 2018, χωρίς να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες υπερκαλύψεις που τυχόν προέκυψαν εντός του έτους αυτού, λόγω διατάξεων προσωρινού χαρακτήρα, παρατάσεων συμβάσεων κλπ. Αρμόδια για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ανωτέρω είναι η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου.

3. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση προϋπολογισμών νομικών προσώπων

3.1 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ


Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, εμφανίζοντας διακριτά τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και τα λοιπά ΝΠΙΔ.
Στον πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2020, κατά Υπουργείο και για το σύνολο των εποπτευόμενων από αυτό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των συνοπτικών προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠ πλην των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και των ΑΔΑ, καθώς και των ειδικών λογαριασμών) κάθε Υπουργείου, πρέπει να προκύπτει κατ' ελάχιστο το συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

3.2 Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ (εντός και εκτός του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005)


Η ΓΔΟΥ κάθε Υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς (πίνακας 7 του Παραρτήματος Β) των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ εποπτείας του, εμφανίζοντας αυτές διακριτά.
Στον πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2020 κατά εποπτεύον Υπουργείο και ΔΕΚΟ, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Οι φορείς οφείλουν να προσαρμόσουν τα μεγέθη του υποβαλλόμενου σχεδίου προϋπολογισμού τους σε τέτοιο ύψος, ώστε να προκύπτει κατ' ελάχιστο το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

3.3 ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς

Οι ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υποβάλλουν το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού τους απευθείας στο ΓΛΚ.
Στον πίνακα IV του Παραρτήματος Α περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για το έτος 2020, κατά ΑΔΑ, για:
• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Συνεπώς, από τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, πρέπει να προκύπτει κατ' ελάχιστο το συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

4. Κοινωνικός προϋπολογισμός (ΟΚΑ) - Νοσοκομεία και ΠΦΥ

Για την κατάρτιση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Υγείας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και τη Βουλή των Ελλήνων, θα προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
• Θα συγκεντρώσουν μέχρι την 31.7.2019 τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς όλων των νομικών προσώπων (πίνακες 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Β), τα οποία ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ή είναι δημόσια νοσοκομεία ή ανήκουν στους φορείς ΠΦΥ, σύμφωνα με το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων, του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το Υπουργείο που τα εποπτεύει, καθώς και των φορέων ΠΦΥ.
• Αφού επεξεργασθούν τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να κυμαίνονται εντός των ορίων που προβλέπονται για το έτος 2020, αποστέλλουν:
1. Τους συγκεντρωτικούς πίνακες 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Β που αφορούν στους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των εν λόγω νομικών προσώπων.
Επισημαίνεται ότι στους πίνακες 9 (Νοσοκομεία) και 10 (ΠΦΥ), στη στήλη «Προϋπολογισμός 2020», στο σκέλος των εξόδων θα αποτυπωθεί το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πληρωμών (για νέες και παρελθούσες υποχρεώσεις) του οικονομικού έτους 2020, ενώ στη στήλη «2020: Όρια νέων αγορών» θα εμφανιστούν αποκλειστικώς τα όρια νέων αγορών για τα Νοσοκομεία και τους φορείς ΠΦΥ αντίστοιχα.
2. Τους συγκεντρωτικούς πίνακες 11 και 12 του Παραρτήματος Β. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι οι πίνακες 11 και 12 πρέπει να απορρέουν και να συμφωνούν με τους επιμέρους συγκεντρωτικούς πίνακες των συνοπτικών προϋπολογισμών των ΟΚΑ, καθώς και των νοσοκομείων - φορέων ΠΦΥ, αντίστοιχα.
3. Όλους τους προαναφερόμενους πίνακες (8, 9, 10, 11 και 12), αναλυτικά και συγκεντρωτικά, όπως περιγράφεται παραπάνω, για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα νοσοκομεία, καθώς και τους φορείς ΠΦΥ, που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των ως άνω φορέων.
4. Τον πίνακα 13 του Παραρτήματος Β που αφορά τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) αναλυτικά ανά ταμείο και συγκεντρωτικά ανά Υπουργείο και υποτομέα ΟΚΑ.
• Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα μεγέθη των συγκεντρωτικών πινάκων V και VI και των συνοπτικών προϋπολογισμών, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ σε επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από τα Υπουργεία Υγείας, καθώς και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως 1.9.2019.
• Τέλος, σημειώνεται ότι: α) τα όρια των συνοπτικών προϋπολογισμών των ασφαλιστικών ταμείων πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) οι αναλυτικοί πίνακες 8 και 13 του Παραρτήματος Β ανά ασφαλιστικό ταμείο, καθώς και οι συγκεντρωτικοί πίνακες 8, 11 και 13 του Παραρτήματος Β ανά Υπουργείο, αποστέλλονται από τα εποπτεύοντα Υπουργεία στην ΔΠΓΚ και γ) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει τον συγκεντρωτικό πίνακα 11 για το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων, ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου.
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι γενικές οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αναφέρονται στην ενότητα 4 του Μέρους Β', καθώς και η ενότητα 2 του Μέρους Γ'.
Η διαμόρφωση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων και των φορέων ΠΦΥ περιλαμβάνεται στον πίνακα V του Παραρτήματος Α, ενώ η διαμόρφωση του κοινωνικού προϋπολογισμού περιλαμβάνεται στον πίνακα V! του Παραρτήματος Α.

5. ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013, πρέπει να προωθήσει την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, εγκαίρως.
Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (πίνακες 14α, 14β και 14γ του Παραρτήματος Β), καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ (πίνακας 13 του Παραρτήματος Β) πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 1.9.2019 στη ΔΠΓΚ.
Οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των οποίων επηρεάζει καθοριστικά το αποτέλεσμά της. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων - εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
Στον πίνακα VII του Παραρτήματος Α προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2020 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ι. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, αφού λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια του πίνακα 1 του Παραρτήματος Α, οφείλουν να:
α) κατανείμουν τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ειδικό φορέα και αναλυτικό λογαριασμό εξόδων του προϋπολογισμού,
β) κατανείμουν αναλυτικά τα ποσά των επιχορηγήσεων ή / και αποδόσεων, τόσο για τον Τακτικό Προϋπολογισμό όσο και για το ΠΔΕ, ανά φορέα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
γ) γνωστοποιήσουν μέχρι 12.7.2019 τα προβλεπόμενα παραπάνω ποσά επιχορηγήσεων ή / και αποδόσεων στους εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να τα εντάξουν στους προϋπολογισμούς τους,
δ) συμπληρώσουν τους πίνακες του Παραρτήματος Β μαζί με σχετική εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών τους μεγεθών για το έτος 2020 και να τους αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 31.7.2019.
Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία των πινάκων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα, ώστε κατά την εξέτασή τους να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

ΙΙ. Οι ΑΔΑ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, αφού λάβουν υπόψη τους τον πίνακα IV του Παραρτήματος Α, πρέπει να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2020 και να τους διαβιβάσουν, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Β στη ΔΠΓΚ, μέχρι την 31.7.2019.

ΙΙΙ. Οι λοιποί φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός των ΟΤΑ για τους οποίους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 5 του Μέρους Γ', αφού λάβουν υπόψη τους τα προβλεπόμενα ποσά επιχορηγήσεων ή / και αποδόσεων, όπως αυτά κατανεμηθούν και τους κοινοποιηθούν από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να καταρτίσουν συνοπτικούς προϋπολογισμούς για το έτος 2020 και να τους διαβιβάσουν στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέχρι τις 31.7.2019.

IV. Οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ πρέπει να συγκεντρώσουν όλους τους πίνακες (1 ως και 14 και 14α, 14β, 14γ) του Παραρτήματος Β που αφορούν στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και τις σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης, από τους φορείς εποπτείας τους.
Σε περίπτωση μη συμβατότητας των υποβληθέντων από τους φορείς συνοπτικών προϋπολογισμών με τα καθοριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο δημοσιονομικά αποτελέσματα, με ευθύνη των Προϊσταμένων των αρμοδίων ΓΔΟΥ, τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών επιστρέφονται στους φορείς με οδηγίες για τη διόρθωσή τους.
Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί, μαζί με τους πίνακες και τις εκθέσεις τεκμηρίωσης ως ανωτέρω, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ μέχρι την 1.9.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΥΕΕ.
Επιπλέον, για τους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 συμπληρώνονται οι πίνακες 7α και 7β του Παραρτήματος Β, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΓΛΚ, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες ως προς την εφαρμογή της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 και του άρθρου 43 του ν.4484/2017 αντίστοιχα, ενώ αποστέλλονται και τα ισοζύγια γενικής λογιστικής του έτους 2018, εφόσον αυτά δεν έχουν αποσταλεί, καθώς και του 1ου εξαμήνου του έτους 2019.
Για τα Υπουργεία τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4270/2014, τα σχέδια των προϋπολογισμών τους και οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητάς τους, συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΛΚ από την Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου.

V. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την υποβολή των στοιχείων τους, ισχύουν αντίστοιχα τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.4 του Μέρους Β' και την ενότητα 2 του Μέρους Γ' της παρούσας εγκυκλίου.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, όπως προβούν στις ανωτέρω περιγραφείσες ενέργειες των παραγράφων Δ.Ι, Δ.ΙΙΙ και Δ.Μ και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους φορείς τους, που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α
Πίνακας Ι Ανώτατα όρια δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού 2020
Πίνακας ΙΙ Προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα 2020 - Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης, πλην επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ και ΑΔΑ
Πίνακας ΙΙΙ Προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα 2020 -
Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ Γενικής Κυβέρνησης
Πίνακας IV Προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα 2020 - ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς
Πίνακας V Όρια Νοσοκομείων και φορέων ΠΦΥ 2020
Πίνακας VI Όρια Κοινωνικού προϋπολογισμού - ΟΚΑ 2020
Πίνακας VII Προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα 2020 - Ενοποιημένος προϋπολογισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες και ΝΠ)

ΣΤ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Πίνακας 1 Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2020
Πίνακας 1α Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία έτους 2020
Πίνακας 1β Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά μείζονα κατηγορία έτους 2020
Πίνακας 1γ Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού κατά μείζονα κατηγορία (Αγορές - Πάγια - Τιμαλφή)
Πίνακας 2 Δαπάνες Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (κατανομή σε φορείς)
Πίνακας 3 Μεταβολές προσωπικού (μονίμων και ΙΔΑΧ) Φορέων Κεντρικής Διοίκησης
Πίνακας 4 Μεταβολές προσωπικού (μονίμων και ΙΔΑΧ) Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Πίνακας 5 Μεταβολές προσωπικού ΙΔΟΧ Φορέων Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης
Πίνακας 6 Έσοδα - Έξοδα ΝΠΔΔ και ειδικών λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ
Πίνακας 7 Έσοδα - Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και ειδικών λογαριασμών
Πίνακας 7α Προϋπολογισθείσες μη μισθολογικές παροχές
Πίνακας 7β Προϋπολογισθείσες δαπάνες μετακίνησης
Πίνακας 8 Έσοδα - Έξοδα ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ)
Πίνακας 9 Έσοδα - Έξοδα Νοσοκομείων που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ
Πίνακας 10 Έσοδα - Έξοδα φορέων ΠΦΥ που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ
Πίνακας 11 Κοινωνικός Προϋπολογισμός
Πίνακας 12 Νοσοκομεία και φορείς ΠΦΥ
Πίνακας 13 Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ)
Πίνακας 14 Έσοδα - Έξοδα ΟΤΑ
Πίνακας 14α Έσοδα - Έξοδα Δήμων
Πίνακας 14β Έσοδα - Έξοδα Περιφερειών
Πίνακας 14γ Έσοδα - Έξοδα Νομικών Προσώπων ΟΤΑ.

Παρακαλούμε για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία σας και αναμένουμε να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για την ορθή κατάρτιση των προϋπολογισμών, τη διαμόρφωση τουλάχιστον των ανωτέρω καθοριζόμενων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των προτάσεών σας.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr → Νομικό Πλαίσιο → Εγκύκλιοι).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Taxheaven.gr