Αποτελέσματα live αναζήτησης

29491/556/2019 Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

29491/556/2019
Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αριθμ. οικ. 29491/556/28-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2817/05-07-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174),

2. το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205),

3. τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258),

4. τον νόμο 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

5. το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29),

6. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α' 70),

7. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013 σ. 1 έως 8),

9. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ),

10. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

11. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

12. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),

13. το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α' 161),

14. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),

15. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),

16. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

17. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),

18. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37),

19. το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

20. το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 28),

21. το π.δ. 58/2019 «Διορισμός του Υπουργού Εσωτερικών» (Α' 98),

22. τη με αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168),

23. τη με αριθμ. 91589/03-09-2018 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β' 3814),

24. τη με αριθμ. Υ6/28-02-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β' 695),

25. τη με αριθμ. οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα» (Β' 733),

26. τις με αριθμ. 1342/18/05-03-2019 και 2078/28/2304-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,

27. το με αριθμ. 7172/523/1-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων,

28. τη με αριθμ. 21054/717/10-05-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης τροποποίησης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔΝΛ465Θ1Ω-ΖΘΤ),

29. τη με αριθμ. 19468/1780/14-05-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

30. τη με αριθμ. 36833/14-05-2019 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

31. τις με αριθμ 9584, 9585/13-05-2019 και 5762, 5763/14-05-2019 αποφάσεις ανάληψης πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ9Φ34691Ω2-7ΙΟ, Ω6ΞΧ4691Ω2-6ΑΝ και ΩΗΨ6469ΙΩΖ-
ΦΣΦ, 60ΒΖ4691Ω2-Ψ7Σ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κ & Δ.Μακεδονίας και Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ,

32. την ανάγκη αντιμετώπισης της αυξημένης ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας,

33. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.300.000,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2019: έως 2.400.000,00 ευρώ,
για το 2020: έως 3.900.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος προεργασίας και ειδικού προγράμματος απασχόλησης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός των προγραμμάτων


Τα προγράμματα έχουν ως διττό σκοπό:
α) την προετοιμασία των νέων ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται από την ανεργία, καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες ΟΑΕΔ, παροχών και φορέων υποδοχής


1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων είναι ο ΟΑΕΔ.

2. Ο ΟΑΕΔ εκδίδει δημόσιες προσκλήσεις στις οποίες εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων.

3. Οι πάροχοι/φορείς υποδοχής πιστοποιούν στον ΟΑΕΔ την προεργασία/απασχόληση των ωφελουμένων, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

4. Οι πάροχοι/φορείς υποδοχής ή και η υπηρεσία τοποθέτησης ωφελουμένων συλλέγουν νομίμως στοιχεία αναφορικά με τα απογραφικά δελτία ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων των προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως ειδικότερα καθορίζεται στην πρόσκληση.

5. Οι πάροχοι/φορείς υποδοχής συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη συλλογή, την τήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων και απογραφικών στοιχείων ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων που διαβιβάζονται στον ΟΑΕΔ.

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα των απογραφικών δελτίων ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (microdata) των ωφελουμένων ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άλλη, πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.

7. Επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12 επ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Άρθρο 3
Στόχος του προγράμματος


Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία τριακοσίων (300) εγγεγραμμένων ανέργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 18-30 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξης τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση-Πλαίσιο ένταξης


1. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000€) η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493 και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το έτος 2019: έως 500.000,00 ευρώ και, για το έτος 2020: έως 1.700.000,00 ευρώ.

2. Ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για την υλοποίηση του προγράμματος προεργασίας ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

4. Τα ποσά ενίσχυσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις της ανωτέρω παραγράφου από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ και των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατά το άρθρο 5 του Κανονισμού).

5. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τη χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ) με την υποβολή σε αυτήν υπεύθυνης δήλωσης, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού). Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.

6. Στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

7. Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

8. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Καν. 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

9. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

10. Δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων αφορά, πέραν των παροχών, εξίσου και τη χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ) που υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις, που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 5
Πάροχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα (πάροχοι) και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

2. Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ως εξής: α) πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για έναν (1) ωφελούμενο,
β) πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους,
γ) πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους,
δ) πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους,
ε) πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους,
στ) πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

4. Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

5. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

6. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

7. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού της παρ. 6, κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
ε) η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α' 137).
Για όλα τα παραπάνω, οι πάροχοι προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για παρόχους που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

10. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής πάροχοι:
α) όσοι πάροχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,
β) τα νυχτερινά κέντρα,
γ) τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής,
αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός πάροχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις,
στ) ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένοι σε αυτά,
ζ) οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,
η) οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί),
θ) οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,
ι) οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).

11. Όταν η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και κάποια εξ αυτών είναι μη επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στη μη επιλέξιμη δραστηριότητα. Η επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση τηρεί διακριτή λογιστική παρακολούθηση.

12. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 300 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ νέοι, ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

13. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο,
β) να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling,
γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και, δ) οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

14. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση:
α) ωφελουμένων που είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
β) ατόμων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),
γ) ατόμων που στην ίδια επιχείρηση/συνεταιρισμό/ πάροχο:
αα. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε,
ββ. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
γγ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων,
δδ. είναι μέλη των συνεταιρισμών (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

15. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 6
Διάρκεια προγράμματος


Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Άρθρο 7
Ωράριο-Απουσίες


1. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 14 ημερολογιακές ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος.

2. Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου.

3. Δεν είναι δυνατή προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρουσιολογίου.

Άρθρο 8
Αποζημίωση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε ωφελούμενους


1. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μεικτή ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ), των συνεισπραττόμενων κλάδων ΟΑΕΔ (και των πρώην ΟΕΚ και ΟΕΕ) και επίσης ασφαλίζονται και για επαγγελματικό κίνδυνο. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

3. Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα προεργασίας το οποίο κοινοποιείται στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα του παρόχου, το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα προεργασίας.

4. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (πρόσληψη) και την λήξη ή την αποχώρηση από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως), οι οποίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από τους ίδιους τους ωφελούμενους με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθεταν ως άνεργοι. Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων.

5. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί, με ευθύνη του ωφελούμενου, προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη πληρωμή του, όπως αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου, προκειμένου να του καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στον ωφελούμενο το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα προεργασίας.

6. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να καταβληθεί στον ωφελούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο διάστημα της προεργασίας του.

7. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες ωφελουμένων.

Άρθρο 9
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Έλεγχος προϋποθέσεων -Έγκριση Αναζήτησης/ Υπόδειξης Συμφωνητικό συνεργασίας


1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφορικό σύστημα του ΟΑΕΔ (e-services) υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση εντολή κενής θέσης υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι ο ενδιαφερόμενος πάροχος να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

2. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητάς τους.

3. Πάροχοι που δε διαθέτουν κλειδάριθμο, καλούνται μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης να τον προμηθευτούν από το ΚΠΑ2, όπου ανήκουν, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ ωφελουμένων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν προεργασία.

5. Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει ο πάροχος και θα αποκτήσει την προεργασία ο ωφελούμενος.

6. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση/πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στη δημόσια πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα πληροφοριακά συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

7. Το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και εξετάζει την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και των στοιχείων που εξήχθησαν, καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

8. Κατόπιν ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον πάροχο για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τη δυνατότητα επιλογής ωφελούμενου ανέργου. Παράλληλα ενημερώνεται και ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

9. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να συμμετέχει στο παρόν πρόγραμμα, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του αρμοδίου ΚΠΑ2 και δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2.

10. Αρμόδιος για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης υπαγωγής των δυνητικών παροχών είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2.

11. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης προεργασίας.

12. Η υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) διενεργείται μέσω συστατικού σημειώματος σύμφωνα με:
α) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς ζήτησης εργασίας,
β) τον τίτλο σπουδών του ανέργου,
γ) την αίτηση υπεύθυνη δήλωση εντολή κενής θέσης εργασίας από τον πάροχο,
δ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling,
ε) την κατάταξη του στις ομάδες κατηγορίες του Profiling.

13. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήρια τον χρόνο της εγγεγραμμένης ανεργίας, την κατάταξη τους στις ομάδες σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία του Profiling και σε συμφωνία με τον πάροχο, του υποδεικνύει τους ανέργους.

14. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης των ανέργων στους παρόχους εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

15. Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους ενδιαφερόμενους παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας. Το πρόγραμμα αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, του παρόχου και του ωφελούμενου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παροχών και των ωφελουμένων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης του προγράμματος.

16. Υπεύθυνος-επιβλέπων της προεργασίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα παρέχει την προεργασία του ο ωφελούμενος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της θέσης του υπεύθυνου-επιβλέποντος της προεργασίας, θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 10
Δεσμεύσεις


1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ωφελούμενος για λόγους που δεν αφορούν στον ίδιο αλλά στον πάροχο, είναι δυνατή η τοποθέτηση του σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που απασχολήθηκε στον πάροχο και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος στον πάροχο.

2. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, κατά τον πρώτο μήνα της προεργασίας το ΚΠΑ2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε και δεν υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

4. Στην περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού του παρόχου από όμοια προγράμματα προεργασίας ή προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

5. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 7μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ατόμου από το προϋπάρχον προσωπικό, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός
(1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο να ολοκληρώσει την προεργασία σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

6. Μείωση θεωρείται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής μισθωτού από το προϋπάρχον προσωπικό ή η μείωση των ωρών εργασίας στο προϋπάρχον προσωπικό.

7. Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), η οικειοθελής αποχώρηση, θάνατος, φυλάκιση και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις παρόχου


1. Ο πάροχος διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο προεργασίας τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

2. Ο πάροχος παρέχει προεργασία στους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν επιλεγεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

3. Ο πάροχος παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

4. Ο πάροχος δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους.

Άρθρο 12
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος


1. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:
α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των παροχών ή των ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ωφελούμενος ή ο πάροχος εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος είναι επιτόπιες και διοικητικές. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία οποιαδήποτε χρονική στιγμή και είναι τουλάχιστον δύο (ένας μετά την έναρξη και ένας πριν τη λήξη του προγράμματος), προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

5. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος) από ελεγκτές υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί από το αρμόδιο τμήμα διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του προϋπάρχοντος προσωπικού, ύπαρξη υπεύθυνου επιβλέποντα του προγράμματος προεργασίας).

6. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος για την υπαγωγή του παρόχου η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

7. Στην περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης καταβάλλεται στον ωφελούμενο η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα προεργασίας και υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά μηνών.

8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παρ. 12 έως 15 του άρθρου 5, ανακαλείται η υπόδειξη του και η ένταξη του στο πρόγραμμα.

9. Για τις επιτόπιες και διοικητικές επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους του προγράμματος. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πάροχο.

9. Οι ελεγχόμενοι πάροχοι υποχρεούνται:
α) να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
β) να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχους και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
γ) να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.


Άρθρο 13
Στόχος του προγράμματος


Στόχος του ειδικού προγράμματος είναι η απασχόληση 250 άνεργων πτυχιούχων μέσω της τοποθέτησης και απασχόλησης προσωπικού (ωφελούμενοι) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε φορείς υποδοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 14
Φορείς Υποδοχής

Ως φορείς υποδοχής ορίζονται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 15
Αμοιβές ωφελουμένων-Χρηματοδότηση


1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:
α) για την κατηγορία ΠΕ έως τα 1.040,00 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ έως τα 990,00 ευρώ.

2. Για τους ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα και διαμορφώνονται ως εξής:
α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου:
αα. για την κατηγορία ΠΕ έως τα 1.090,00 ευρώ και, ββ. για την κατηγορία ΤΕ έως τα 1.040,00 ευρώ.
β) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος: αα. για την κατηγορία ΠΕ έως τα 1.140,00 ευρώ και β.β. για την κατηγορία ΤΕ έως τα 1.090,00 ευρώ.
Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι οι οποίοι διαθέτουν και τους δύο αναφερόμενους τίτλους σπουδών λαμβάνουν ως μηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία.

3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται σε ωφελούμενους που απασχολούνται σε ειδικότητες που προβλέπει ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

4. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και ορίζεται μέχρι τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ' ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

5. Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται ως εξής:
α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών:
i. 1,56 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ,
ii. 1,48 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και
β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών:
i. 2,34 ευρώ για την κατηγορία ΠΕ,
ii. 2,22 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ.

6. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, καλύπτει: α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελουμένων που απασχολούνται στο φορέα υποδοχής και β) τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του φορέα υποδοχής.

7. Εκτός από τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στην παρ. 6, ο ΟΑΕΔ και οι φορείς υποδοχής δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.

8. Για κάθε ημέρα απουσίας η οποία δεν οφείλεται σε άσκηση νομίμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα), το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο του φορέα υποδοχής.

9. Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 4.100.000,00 ευρώ και οι θέσεις στις 250. Η δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το έτος 2019: έως 1.900.000,00 ευρώ, για το έτος 2020: έως 2.200.000,00 ευρώ.

Άρθρο 16
Διαδικασία Ένταξης-Διάρκεια και Όροι Απασχόλησης


1. Οι φορείς υποδοχής υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται:
α) Παράρτημα Ι όπου αναγράφονται: η Περιφερειακή Ενότητα, η υπηρεσία τοποθέτησης του φορέα υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας και ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
β) Παράρτημα II, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά και γενικά προσόντα της θέσης απασχόλησης. γ) Παράρτημα III, στο οποίο αναλυτικά αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα προσόντα της θέσης απασχόλησης.
Τα Παραρτήματα II και III συντάσσονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τους φορείς υποδοχής.
Στη συνέχεια, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ εκδίδει τη σχετική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα.
Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν μετά την παρέλευση της αναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζονται.

2. Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης στους φορείς υποδοχής, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους φορείς υποδοχής, την καταβολή των αμοιβών και των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων.

3. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης το ίδιο ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28).

4. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει.

Άρθρο 17
Ωφελούμενοι-Κριτήρια κατάταξης και σύστημα επιλογής


1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 250 άνεργοι νέοι, ηλικίας 22 έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, οι οποίοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης:
α) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τόσο κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτηση τους στον Φορέα Υποδοχής.
β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling.
γ) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

2. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες,
β) ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
γ) μεταπτυχιακός τίτλος,
δ) διδακτορικό δίπλωμα,
ε) εγγραφή στο Μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και,
στ) δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση την οποία εκδίδει ο ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 18
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων


1. Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για έναν κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης συνολικά των φορέων υποδοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 14.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικοί ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (e-services) στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

5. Ειδικότερα, συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων υποδοχής και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17.

6. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του.
Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες οι οποίες ακυρώνονται.

7. Ο υποψήφιος δηλώνει στην αίτηση ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του προγράμματος και της πρόσκλησης.

8. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης.

9. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

10. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόληση τους ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του άρθρου 17, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο υπεύθυνος φορέας υποδοχής ή και η υπηρεσία τοποθέτησης.

11. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους φορείς υποδοχής είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

12. Ο πίνακας της παραγράφου 10, ο οποίος αποτελεί προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

13. Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

14. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καθώς και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

15. Κατά των πινάκων των παρ. 10 και 13 επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

16. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ ή άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του, εγκρίνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

17. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους στους φορείς υποδοχής. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης τους στους φορείς υποδοχής, επανεγγράφονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 19
Επιλογή προσωπικού-Πρόσληψη σε Φορείς Υποδοχής


1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους φορείς υποδοχής έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο και κατά την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης τους από τον φορέα υποδοχής ή και την υπηρεσία τοποθέτησης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.

2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά κλάδο και ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με την πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα κριτήρια της παρ.2 του άρθρου
17. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

3. Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά στον φορέα υποδοχής στον οποίο θα απασχοληθούν. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

4. Ο φορέας υποδοχής υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε.3 για τους υποδειχθέντες από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντες ανέργους, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ωφελούμενος θα προσκομίσει στον φορέα το συστατικό σημείωμα και στη συνέχεια ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

5. Ο φορέας υποδοχής, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την πρόσληψη τους στον φορέα Υποδοχής ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και τυχόν ειδικά προσόντα, ή αποχωρούν οικειοθελώς, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων.

6. Εάν ο φορέας υποδοχής δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις απασχόλησης με ευθύνη των φορέων υποδοχής, τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σε αντίστοιχη θέση άλλου φορέα υποδοχής, βάσει της αίτησης τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε φορείς υποδοχής μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

8. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου δύναται, με αιτιολογημένη έκθεση του φορέα υποδοχής, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος (όπως απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά) κοινοποιούμενη στον ΟΑΕΔ.

9. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Οι φορείς υποδοχής, με τη λήξη του προγράμματος, χορηγούν στους ωφελούμενους βεβαίωση χρόνου απασχόλησης.

10. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχτηκε στον οριστικό πίνακα κατάταξης, η ένταξη του ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

11. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ των φορέων υποδοχής, των ωφελούμενων και των υπηρεσιών απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ.

12. Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται τα άρθρα 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το άρθρο 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Άρθρο 20
Διαδικασία καταβολής των αποδοχών σε Ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής


1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι φορείς υποδοχής υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
β) μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:
αα. ονοματεπώνυμο και ονόματα πατέρα και μητέρας
ββ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
γγ. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
δδ. A.M. πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ
εε. A.M. ETAA (όπου και εάν απαιτείται)
στ. ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης
ζζ. αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο
ηη. αριθμός ημερών ασφάλισης
θθ. ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
ιι. μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένου
κκ. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
λλ. καθαρές μηνιαίες αποδοχές
μμ. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές φορέα υποδοχής
νν. συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένου και φορέα υποδοχής).
Το περιεχόμενο της ανωτέρω μηνιαίας κατάστασης συμπληρώνεται, εφόσον χρειαστεί, στη δημόσια πρόσκληση.
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,
δ) αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου φορέα υποδοχής,
ε) αριθμός λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ ή των τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας υποδοχής είναι φορέας κεντρικής διοίκησης,

2. Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στη δημόσια πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των φορέων υποδοχής ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, ή των τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας υποδοχής είναι φορέας κεντρικής διοίκησης, με το ποσό που αντιστοιχεί α) στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και φορέων υποδοχής) και β) στον Φ.Μ.Υ., προκειμένου να αποδοθούν από τους φορείς υποδοχής στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), αντίστοιχα.

3. Η πίστωση των λογαριασμών των φορέων υποδοχής γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών ΑΠΔ. Η υποχρέωση υποβολής των ΑΠΔ από τους φορείς υποδοχής της κεντρικής διοίκησης παραμένει.

4. Προκειμένου για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ συλλέγει και συγκεντρώνει δεδομένα (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

5. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (πρόσληψη) και τη λήξη ή την αποχώρηση από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως), οι οποίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από τους ίδιους ωφελούμενους με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθεταν ως άνεργοι.

6. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ωφελούμενο με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος.

7. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη πληρωμή του ωφελούμενου, με δική του ευθύνη. Αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου προκειμένου να καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στον ωφελούμενο το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, αντίστοιχα.

8. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από την λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να καταβληθεί στον ωφελούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησης.

9. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες.

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης τους είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον φορέα υποδοχής.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις Φορέα Υποδοχής


1. Ο φορέας υποδοχής διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

2. Ο φορέας υποδοχής απασχολεί τους ωφελούμενους στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

3. Ο φορέας υποδοχής παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

4. Ο φορέας υποδοχής δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από τον κλάδο και την ειδικότητα τους.

Άρθρο 22
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου


1. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:
α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους/επαληθεύσεις προς τους φορείς υποδοχής για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

3. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση επιτόπιας ή/και διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο φορέας υποδοχής, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τυχόν αντιρρήσεων αναφορικά με τα ευρήματα της έκθεσης, εντός προβλεπόμενων προθεσμιών. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος.

5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπάλληλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας


1. Οι προσκλήσεις των δράσεων δημοσιεύονται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr), αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω των προγραμμάτων.

3. Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξη του στην επιχείρηση/πάροχο ή φορέα υποδοχής, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι:
«Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Πρόγραμμα προεργασίας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» ή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ειδικό πρόγραμμα Απασχόλησης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις


1. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδονται οι Δημόσιες Προσκλήσεις των προγραμμάτων: α) πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και β) ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων νέων ηλικίας 22-39 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

2. Στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που εκδίδονται με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού εξειδικεύεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της απόφασης αυτής, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης