ΔΕΔ Θ 1004/2019

Μη επιβολή ειδικής κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν.1882/1990 για λήψη εικονικού τιμολογίου στην περίπτωση που το ΦΠΑ έχει ήδη βεβαιωθεί σε βάρος της εκδότριας

3 Μάι 2019

Taxheaven.gr

Θεσσαλονίκη, 3/5/2019
Αριθμός απόφασης: 1004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2313-333254
ΦΑΕ : 2313-333258
E-Mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β722-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 15/1/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1504 ενδικοφανή προσφυγή του ...................... με Α.Φ.Μ.: .................... κατά α) της με αριθ. 936 -19/12/2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2008 και β) της με αριθ. 938 - 19/12/2018 πράξης επιβολής ειδικής κύρωσης του άρθρου 8§12 του Ν.1882/1990 διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2008 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ιωαννίνων και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις παραπάνω πράξεις του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ιωαννίνων, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α8 της Yπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 15/1/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1504 ενδικοφανούς προσφυγής του ................ με Α.Φ.Μ.................... η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

→ Με τη με αριθ. 936 - 19/12/2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ιωαννίνων για τη διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2008 δεν αναγνωρίστηκε πιστωτικό υπόλοιπο ποσού 170,74€, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντα ΦΠΑ 1.865,45€ καθώς και πρόστιμο του άρθρου 58α του Ν.4174/2013 και τόκοι του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 1.749,80€, δη σύνολο φόρου 3.615,25€, κατόπιν απόρριψης των βιβλίων του ως ανακριβών και συνακόλουθα εξωλογιστικού προσδιορισμού των φορολογητέων εκροών του λόγω λήψης ενός εικονικού φορολογικού στοιχείου (του υπ' αριθ. 31703-03-2008 τιμολογίου πώλησης), αξίας 6.350,00€ πλέον ΦΠΑ 1.206,50€ για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους, έκδοσης της επιχείρησης της............με ΑΦΜ:..................

→ Με τη με αριθ. 038 - 19/12/2018 πράξη επιβολής ειδικής κύρωσης του άρθρου 8§12 του Ν.1882/1990 για τη διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2008 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ιωαννίνων, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ειδική κύρωση ύψους 1.206,50€, ήτοι το ισόποσο της αξίας του ΦΠΑ που εξέπεσε από το φόρο εκροών ως λήπτης του προαναφερθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου και δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο από την εκδότρια αυτού επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν. 1882/1990.

Οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν βάσει των από 19/12/2018 εκθέσεων ελέγχου μερικού ελέγχου ΦΠΑ και ειδικής χρηματικής αποζημίωσης του άρθρου 8§12 του ν. 1882/1990 της ΔΟΥ Ιωαννίνων σε εκτέλεση της με αρ. 143 - 15/2/2018 εντολής φορολογικού ελέγχου του Προϊσταμένου της. Αιτία του ελέγχου, αποτέλεσε το με αριθ. πρωτ. 14470 - 12/2/2018 έγγραφο της ΔΟΥ Ε' Θεσσαλονίκης και η συνημμένη σε αυτό από 5/2/2018 έκθεση ελέγχου ΚΒΣ της ίδιας φορολογικής αρχής, μετά τη διενέργεια μερικού φορολογικού ελέγχου στην ατομική επιχείρηση της ........................, με ΑΦΜ:................., για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους. Μεταξύ των ληπτών της παραπάνω επιχείρησης είναι και ο προσφεύγων, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι στη χρήση 2008 έλαβε το παραπάνω εικονικό φορολογικό στοιχείο που αφορά την αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτου και συγκεκριμένα το με αρ. 31/03-03-2008 τιμολόγιο πώλησης, αξίας 6.350,00€ πλέον ΦΠΑ 1.206,50€.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω προσβαλλόμενων πράξεων της ΔΟΥ Ιωαννίνων, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

- Η ειδική χρηματική αποζημίωση του άρθρου 12 του ν. 1882/1990 πρέπει να επιβληθεί στην εκδότρια καθώς είναι υπαρκτό πρόσωπο. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του επικαλείται την ΠΟΛ.1165/1990, το Π06953/1762/ΔΕ/2003 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και τη με αριθ. 38/2016 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης.

- Εσφαλμένος ο εξωλογιστικός προσδιορισμός, διότι το σύνολο των βιβλίων και στοιχείων της υπό κρίση χρήσης έχει προσκομιστεί στον έλεγχο, οι ελεγκτικές επαληθεύσεις μπορούν να γίνουν με ευχέρεια και η έκταση της υποτιθέμενης φοροδιαφυγής μπορεί να προσδιοριστεί, η οποία σημειωτέον είναι μικρή σε σχέση με τα μεγέθη της ατομικής επιχείρησής του.

Αναφορικά με τον πρώτο προβαλλόμενο λόγο περί επιβολής της ειδικής χρηματικής αποζημίωσης του άρθρου 12 του Ν.1882/1990 στην εκδότρια καθώς είναι υπαρκτό πρόσωπο

Επειδή, στο άρθρο 8§12 του ν. 1882/1990 ορίζεται ότι: «12. Όποιος αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση· του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναγράφεται στα στοιχεία αυτά από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των άλλων κυρώσεων υποχρεούται και στην απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας αυτού, εφ' όσον δεν αποδόθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη των στοιχείων».

Επειδή
στην 1090559/5360/673/Α0014/ ΠΟΛ.1226/2001 του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 86/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ και η οποία στηρίζεται στη στενή (γραμματική) ερμηνεία της διατάξεως της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 25 του ν. 2523/1997, αναφερομένης σε κατάργηση διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή μόνον προσθέτων φόρων και προστίμων και όχι την επιβολή πάσης φύσεως χρηματικών κυρώσεων, σε συνδυασμό και με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, κατά την οποία δεν θίγονται διατάξεις που προβλέπουν «άλλες συνέπειες για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας», η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 αναφερόμενη σε ειδική κύρωση χρηματικού μεν περιεχομένου, μη οριζόμενη όμως στο νόμο ως πρόστιμο ή πρόσθετος φόρος, συνεχίζει να ισχύει και μετά το ν. 2523/1997, λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι η κύρωση αυτή έχει συγχρόνως και κυρίως αποζημιωτικό χαρακτήρα, καίτοι από το νόμο χαρακτηρίζεται «κύρωση», σκοπούσα προφανώς στην αποκατάσταση της ζημίας του Δημοσίου εκ της απώλειας του ΦΠΑ εξαιτίας της δολίας χρήσεως του πλαστού εν όλω ή εν μέρει τιμολογίου.

Επειδή
στην 1055500/4600/0009Α/ΠΟΛ.1165/1990 του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι: «....η αληθινή ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, είναι ότι μόνο στην περίπτωση των εικονικών τιμολογίων ( και όχι των πλαστών φορολογικών στοιχείων, στα οποία την ευθύνη την φέρει ο εκδότης) ευθύνεται και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου, οπότε εάν δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο Φ.Π.Α. από τον εκδότη και δεν υπάρχει δυνατότητα να βεβαιωθεί, γιατί ο εκδότης είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, τότε θα καταλογίζεται ο Φ.Π.Α. σε βάρος του λήπτη του φορολογικού στοιχείου.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το υποσύστημα TAXIS και κατά τηλεφωνικής επικοινωνίας της Υπηρεσίας μας με την αρμόδια ΔΟΥ ελέγχου της εκδότριας ατομική επιχείρησης ...... με ΑΦΜ:...... (ΔΟΥ Ε' Θεσσαλονίκης), προκύπτει ότι σε βάρος της, έχουν καταλογιστεί και βεβαιωθεί μεταξύ άλλων την 1/3/2018 πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ (ΑΧΚ.140/2/2018 - ΑΤΒ. 1770/2018) και επιβολής προστίμου ΦΠΑ (ΑΧΚ.141/2/2018 - ΑΤΒ. 1773/2018) για τη διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2008, που αφορούσαν το σύνολο των εκδοθέντων από αυτή εικονικών φορολογικών στοιχείων της εν λόγω περιόδου, (μεταξύ των οποίων και αυτού που έλαβε ο προσφεύγων). Ως εκ τούτου ο ΦΠΑ του επίμαχου εικονικού φορολογικού στοιχείου έχει ήδη βεβαιωθεί σε βάρος της εκδότριας επιχείρησης, οπότε μη ορθώς η αρμόδια ελεγκτική αρχή επέβαλε την ειδική χρηματική αποζημίωση του άρθρου 12 του Ν. 1882/1990 σε βάρος του προσφεύγοντα.

Συνεπώς, ο ως άνω ισχυρισμός του προσφεύγοντα κρίνεται βάσιμος και γίνεται αποδεκτός.

Ως προς τον δεύτερο ισχυρισμό του προσφεύγοντος για εσφαλμένη εφαρμογή εξωλογιστικού προσδιορισμού, διότι το σύνολο των βιβλίων και στοιχείων της υπό κρίση χρήσης προσκομίστηκε στον έλεγχο, οι ελεγκτικές επαληθεύσεις μπορούν να γίνουν με ευχέρεια και η έκταση της υποτιθέμενης φοροδιαφυγής που μπορεί να προσδιοριστεί, είναι μικρή σε σχέση με τα μεγέθη της ατομικής επιχείρησής του

Επειδή, στο άρθρο 30 του Π.Δ. 186/1992 ορίζεται ότι: «2: Τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, κατά περίπτωση, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από τις επόμενες παραγράφους 3, 4, 6 και 7........ "4. Τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:... γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβή ή εικονικά ή πλαστά ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας, ή λαμβάνει ανακριβή ή εικονικά ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοια στοιχεία, ... Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για τις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων στ' και θ' της παραγράφου αυτής».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 7 του Π.Δ. 186/1992 ορίζεται ότι: «7. Δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις των παραγράφων 3, 4 και 6 για συνολικά οικονομικά μεγέθη μέχρι τα όρια των ποσοστών ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και για αξία μικρότερη ή ίση των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα μέχρι και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για αξία μικρότερη ή διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. Κατ' εξαίρεση τα οριζόμενα όρια στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις:... ε) Χρήση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας άνω των 880 ευρώ για κάθε στοιχείο ή μικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση ξεπερνούν το όριο αυτό. ...»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 8 του Π.Δ. 186/1992 ορίζεται ότι: «Ειδικά όταν τα όρια είναι μεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου ή όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τότε το κύρος των βιβλίων και των στοιχείων κρίνεται με τις γενικές διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του ίδιου άρθρου του Κώδικα αυτού».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η αξία του ληφθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου υπ' αριθ. 31/03-03-2008 τιμολογίου πώλησης έκδοσης της ατομικής επιχείρησης............... του ....... με ΑΦΜ: ...........(6.350,00€) αντιπροσωπεύει μόλις το 2.37% των ακαθαρίστων εσόδων του προσφεύγοντα (267.919,63€), ποσοστό που δε θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά τα αποτέλεσμα της υπό κρίση περιόδου και ως εκ τούτου δε μπορεί να δικαιολογήσει την απόρριψη των βιβλίων ως ανακριβών και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων βάσει των παραγράφων 4γ, 7 και 8 του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992. Συνεπώς, τα βιβλία και στοιχεία του προσφεύγοντα για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο κρίνονται, δια της παρούσης, επαρκή και ακριβή.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. 2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση, επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, β. Τροποποιητική φορολογική δήλωση που υποβάλλεται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος, έχει όλες τις συνέπειες της εκπρόθεσμης δήλωσης, γ. Εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του προστίμου του άρθρου 54, πρόστιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου του άρθρου 58 παρ. 1, 58Α παρ. 2, ή 59 παρ. 2, κατά περίπτωση. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω προστίμου, λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το ποσό της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση και εκείνου που προκύπτει με βάση την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση, και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν τω.μεταξύ υποβληθεί. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση με επιφύλαξη, δ. Εξαιρουμένων των δη παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το επιβληθέν σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση πρόστιμο περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. Φόροι, πρόστιμα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' δεν διαγράφονται, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

Επειδή, ο προσφεύγων σύμφωνα προς το άρθρο 19 του ν.4174/2013 και πριν την κοινοποίηση σε αυτόν του με αρ. 131 - 3/12/2018 σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου μετά της προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, υπέβαλε τη με αρ. 8049/28-11-2018 τροποποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, καθώς και τη με αρ.145/28-11-2018 τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2008, αφαιρώντας από τις φορολογητέες εισροές και τον ΦΠΑ αυτών την αξία και τον ΦΠΑ του υπό κρίση ληφθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου. Συγκεκριμένα τα δεδομένα των υποβληθεισών δηλώσεων που ο έλεγχος έκανε αποδεκτές, έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1/1/2008 - 31/3/2008

Αρχική Αρ. 13020/08

Τροποποιητική Αρ.8049/18

Διαφορά

Αξία φορολογητέων εκροών

72.471,41

72.471,41

 

Αξία φορολογητέων εισροών

64.308,52

57.958,52

6.350,00

Φόρος εκροών

13.769,57

13.769,57

 

Φόρος εισροών

12.218,62

11.012,12

1.206,50

Προστ. ποσά στο φόρο εισροών 
Λοιπά

Χρεωστικό αρχ. δήλωσης

18,71

18,71

 

0,00

1.532,28

Υπόλοιπο φόρου εισροών

12.237,29

12.563,07

Χρεωστικό Υπόλοιπο

1.532,28

1.206,50

Προσαύξηση

 

723,90

Σύνολο για καταβολή (ΑΧΚ.100/18)

1.930,40ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1/1/2008-31/12/2008

Αρχική Αρ. 3733/08

Τροποποιητική Αρ.145/18

Διαφορά

Αξία φορολογητέων εκροών

267.919,63

267.919,63

 

Αξία φορολογητέων εισροών

235.579,45

229.229,45

6.350,00

Φόρος εκροών

50.904,73

50.904,73

 

Φόρος εισροών

44.746,57

43.540,07

1.206,50

Υπόλοιπο φόρου εισροών

51.075,47

51.075,47

 

Πιστωτικό Υπόλοιπο

170,74

170,74

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η με αριθ. 936 - 19/12/2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ιωαννίνων για τη διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2008 τροποποιείται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αξία φορολογητέων εκροών

267.919,63

278.636,42

267.919,63

0,00

Αξία φορολογητέων εισροών

229.229,45

229.229,45

229.229,45

0,00

Φόρος εκροών

50.904,73

52.940,92

50.904,73

0,00

Υπόλοιπο φόρου εισροών

51.075,47

51.075,47

51.075,47

0,00

Πιστωτικό υπόλοιπο

170,74

0,00

170,74

0,00

Χρεωστικό υπόλοιπο

0,00

1.865,45

0,00

0,00

Πρόστιμο άρθρου 58Α και τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013

0,00

1.749,80

0,00

0,00

Σύνολο φόρου για καταβολή

0,00

3.615,25

0,00

0,00

Κατά συνέπεια, ο ως άνω ισχυρισμός του προσφεύγοντα γίνεται αποδεκτός.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 1504 - 15/1/2019 ενδικοφανούς προσφυγής του ................. του .................. με Α.Φ.Μ.: ....................... και συγκεκριμένα την ακύρωση α) της με αριθ. 938 -19/12/2018 πράξης επιβολής ειδικής κύρωσης του άρθρου 8§12 του ν.1882/1990 της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2008 και β) της με αριθ. 936 - 19/12/2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2008 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ιωαννίνων.

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

→ Η με αριθ. 938 - 19/1-2/2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ

 

Βάσει Ελέγχου

Βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.

Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ

0,00€

170,74€

Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ

1.865,45€

0,00€

Πρόστιμο άρθρου 58Α και τόκοι άρθρου 53 του Ν.4174/2013

1.749,80€

0,00€

Σύνολο φόρου για καταβολή

3.615,25€

0,00€

→ Η με αριθ. 938 - 19/12/2018 πράξη επιβολής ειδικής κύρωσης του άρθρου 8§12 του Ν. 1882/1990
   

 

Βάσει Ελέγχου

Βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.

Πρόστιμο

1.206,50€

0,00€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
 

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση.


Taxheaven.gr