Αποτελέσματα live αναζήτησης

1771/149520/2019 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2340/223131/09-09-2019 και την 320/41449/06-02-2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

1771/149520/2019
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023

Αριθμ. 1771/149520

(ΦΕΚ Β' 2736/03.07.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

δ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).

ε) Την 2429/119958/7-9-2018 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄3901).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής (L 170/ 30-6-2008) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει.

β) (ΕΚ) αριθμ. 202/2013 της επιτροπής (L 67/10/ 09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής « για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

ε) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

στ) (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ζ) Αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

η) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

θ) Τον Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1 15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής.

ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 της επιτροπής.

κ)Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017) σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

3. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη από το 2020 έως και το 2023, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «πρόγραμμα»), όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές


Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι αρμόδια:
α. για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων,
β. για την εισήγηση προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο πριν την έκδοση αποφάσεων απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, πριν την έκδοση αποφάσεων επί των υποβληθεισών κατ’ άρθρο 12 της παρούσας απόφασης ενστάσεων και πριν την έκδοση αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων,
γ. για την ενημέρωση των αιτούντων περί της ανάγκης διόρθωσης ή προσκόμισης των προβλεπόμενων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης δικαιολογητικών πριν την εισήγηση, όπως αυτή προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου και
δ. για την ενημέρωση των αιτούντων με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24 παρ. 2-5 της παρούσας απόφασης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδια:
α. για την αξιολόγηση ως προς την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία, την επάρκεια των οικονομικών πόρων της επιχείρησης που αιτείται στήριξης,
β. για την αξιολόγηση σχετικά με την τρίτη παράγραφο του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Καν. 1308/2013 για τις προβληματικές επιχειρήσεις και κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2) και
γ. για την εισήγηση προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, πριν την έκδοση αποφάσεων απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, πριν την έκδοση αποφάσεων επί των υποβληθεισών κατ’ άρθρο 12 της παρούσας απόφασης ενστάσεων και πριν την έκδοση αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων.
3. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998 (Α΄200). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος για τους δευτεροβάθμιους ελέγχους και την καταβολή της ενίσχυσης.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και ειδικότερα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας (Δ.Α.Ο.Π.) και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), μετά από εκχώρηση μέρος των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων, τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
5. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ. υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, τήρηση βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων κ.α.), καθώς και για τη διαπίστωση των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) της παρούσας.


Άρθρο 3
Στόχοι του Προγράμματος

1. Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:

α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.

β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.

γ) Την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).

2. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.

β) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

γ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε) 1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Άρθρο 5
Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

1. Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου
ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ενδεικτική αναφορά επιλέξιμων δαπανών.

2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Άρθρο 6
Μη επιλέξιμες δαπάνες

1. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού, (δηλαδή παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας) όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε) 1149/2016. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.

3. Επιπλέον, μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι:

α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών).

δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.

ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

η) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

θ) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.

ι) Υπερβάσεις κόστους από την υπουργική απόφαση έγκρισης του Επενδυτικού Προγράμματος.

κ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση.

λ) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

μ) Εξοπλισμός που δεν έχει αποσβεστεί δεν δύνανται να αντικατασταθεί μέσω του προγράμματος, ακόμη και για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ως κάτωθι:

i. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Δηλαδή, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

ii. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

iii. 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.

3. Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων, ανάλογα την περιοχή που πραγματοποιούνται οι δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματός είναι μηδενική.

5. Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης Μη επιλέξιμες αιτήσεις

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειές τους είναι σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά.

β) Οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς και για το λόγο αυτό ο φάκελος, εκτός από την περιγραφή τους θα περιλαμβάνει και δύο συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας). Σε κάθε περίπτωση για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος επωμίζεται το επιπλέον κόστος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.

γ) Τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η επένδυση, αναλυτικότερα:

i) στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/και των κύριων μετόχων.

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της.

Σε περίπτωση δανεισμού, υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του έργου, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκεκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της ενωσιακής επιδότησης.

ii) Τεκμηρίωση ότι η αιτούσα επιχείρηση δεν συνιστά προβληματική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

δ) Τη συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών και των τεθέντων στόχων και τον πιθανό αντίκτυπο και τη συμβολή στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εμπορίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω οι αιτούντες οφείλουν μαζί με την αίτηση να υποβάλουν μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο δύναται να επηρεάσει την πληρωμή της επένδυσης.

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε: α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (π.χ υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων συγκομιδής, κ.α) και ειδικά στις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς τις προβλεπόμενες στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 άδειες,

β) προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2),

γ) αιτήσεις στήριξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και αιτήσεις στήριξης φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,

δ) νεοσύστατες παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν παράγει οίνο το έτος υποβολής της αίτησής τους στο εν λόγω πρόγραμμα, δηλαδή δεν έχουν υποβάλλει τις απαιτούμενες δηλώσεις συγκομιδής/παραγωγής.

ε) επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον δικαιούχο.

Άρθρο 9
Κριτήρια προτεραιότητας

1. Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή ανώτερη των 25 μονάδων.

2. Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α. Εξοικονόμηση ενέργειας- Περιβάλλον Αγορά μηχανημάτων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας 0,15 0/100
Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον 0,15 0/100
Παραγωγή βιολογικών προϊόντων 0,10 0/100
Β. Είδος παραγόμενου προϊόντος Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών και οίνων ονομασίας κατά παράδοση 0,10 0/100
Γ. Μέγεθος οινοπαραγωγής Σύνολο οινοπαραγωγής 200-500 εκατόλιτρα (Μ.Ο. διετίας) 0,15 0/100
Σύνολο οινοπαραγωγής 500,1-5.000 εκατόλιτρα (Μ.Ο. διετίας) 0,10 0/100
Σύνολο οινοπαραγωγής 5.000,1 και άνω (Μ.Ο. διετίας) 0,05 0/100
Δ. Είδος Επιχείρησης Συλλογικές δομές (Οργανώσεις παραγωγών/ Ενώσεις οινοπαραγωγών /Διεπαγγελματικές Οργανώσεις/Συνεταιρισμοί) 0,20 0/100


3. Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, με εφαρμογή του γενικού τύπου: Pt=W1 *Pt1 + W2 *Pt2 +……+ Wn*Ptn, όπου:
W1, W2…, Wn = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων.
Pt1, Pt2…., Ptn = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων η κατάταξη των δικαιούχων διενεργείται με βάση το μέγεθος οινοπαραγωγής ώστε να προηγείται ο δικαιούχος με τη μικρότερη οινοπαραγωγή.

5. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των δράσεων των οποίων έχουν αιτηθεί οι δικαιούχοι, προκρίνονται μόνο οι αιτήσεις που αφορούν στις επενδύσεις της σειράς κατάταξης των αιτήσεων του άρθρου 11 σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων ιδίου μεγέθους οινοπαραγωγής και μη επαρκών κονδυλίων, για την κάλυψη όλων των αιτήσεων εφαρμόζεται γραμμική μείωση των κονδυλίων σε όλους τους δικαιούχους της ισοβαθμίας.

6. Ως μέγεθος οινοπαραγωγής εννοείται ο μέσος όρος (Μ.Ο) της οινοπαραγωγής των δύο (2) τελευταίων αμπελουργικών περιόδων με βάση τις «δηλώσεις παραγωγής» που έχουν κατατεθεί.

7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη της οινοποιητικής δραστηριότητας, τότε το μέγεθος οινοπαραγωγής υπολογίζεται από τη «δήλωση παραγωγής» της τελευταίας αμπελουργικής περιόδου.

Άρθρο 10
Υποβολή αιτήσεων


1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 1η Ιουλίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν αυτή συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Μη ορθή επισύναψη των δικαιολογητικών επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης, εκτός από την περίπτωση των δύο υποχρεωτικών προσφορών όπου η απόρριψη αφορά στην περιγραφόμενη σε αυτές δράσεις ή ενέργειες.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. μόνο μία αίτηση στήριξης και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται η Περιφερειακή Ενότητα που υλοποιείται η επένδυση. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες δράσεις.

3. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) αριθμ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11
Έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και κατάταξη αυτών

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 10η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, είναι λεπτομερής και πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης. Περιλαμβάνει επίσης τον διασταυρωτικό έλεγχο σε σχέση με την ένταξη στα μέτρα και τις δράσεις που είναι κοινές με το Μέτρο 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.
 
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. εξετάζει την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία και την επάρκεια των οικονομικών πόρων των αιτούντων καθώς επίσης και την τυχόν προβληματικότητα της οικείας επιχείρησης και εισηγείται προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
 
3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων εξετάζει τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, προβαίνει στη βαθμολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων των άρθρων 8 και 9 της παρούσας. Επίσης, εισηγείται προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων (αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ και:
α) Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός των προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα.
β) Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς και αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης ένταξης ή πριν την πληρωμή ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης όπως προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου (Παράρτημα ΙΙΙ).
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του σημείου β), η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μετά από έγγραφη αμελλητί ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τον ν.
4235/2014, οφείλει να υπολογίσει το ποσό μείωσης της ενίσχυσης σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για ανάκτηση του εν λόγω ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η πληρωμή του δικαιούχου.
 
5. Οι εν δυνάμει επιλέξιμες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και οι εν δυνάμει δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ έως την 20η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
 
6. Το αρμόδιο αποφασίζον όργανο, αφού λάβει την εισηγήση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του ΥΠ.Α.Α.Τ. εκδίδει αποφάσεις απόρριψης εν όλω ή εν μέρει επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης έως την 20η Νοεμβρίου του έτους υποβολής των αιτήσεων. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης-ενδικοφανούς προσφυγής κατά τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης εκκινούν την επομένη της ως άνω κοινοποίησης.
 
7. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις/ στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ τα οποία όμως αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φακέλου και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.


Άρθρο 12
Ενστάσεις


1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εντός πέντε (5) ημερών ένσταση-ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε τις ως άνω αποφάσεις απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ, στρεφόμενοι κατά των εν λόγω αποφάσεων. Η εν λόγω ένσταση επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας έκαστης υπόθεσης και η άσκησή της αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο αποφασίζον όργανο, το οποίο αποφαίνεται επί έκαστης ένστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή αυτής, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ ή/και, αναλόγως των περιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Εκπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. Τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την τελική τους βαθμολογία και το ποσό έγκρισης της επένδυσης.
 
3. Σε περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, εκδίδεται σχετικώς από το αρμόδιο όργανο απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά.


Άρθρο 13
Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης

1. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις στήριξης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 4.2.1. ή άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) για τις ίδιες δαπάνες που αφορούν ενέργειες του αμπελοοινικού τομέα.

2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) του ΥΠ.Α.Α.Τ μεταξύ των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στην ηλεκτρονική βάση του Π.Α.Α. και αφορούν τους ενταγμένους παραγωγούς στο Μέτρο 4.2.1 ή άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) καθώς και του αρχείου των αιτούντων του προγράμματος των επενδύσεων, με βάση τον ΑΦΜ, που αποστέλλονται από την Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Άρθρο 14
Οριστική Ένταξη των δικαιούχων

 
1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν απορρίφθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας και τις ενστάσεις-ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της παρούσας, εισηγείται έγκριση στο αρμόδιο όργανο αναφορικά με την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής».
 
2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο έκαστος δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του.
 
3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδοση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης θεωρούνται επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
 
4. Όλες οι δαπάνες του επενδυτικού προγράμματος προκειμένου να είναι επιλέξιμες για πληρωμή θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν μόνο από τον τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα II της παρούσης, στην υποβληθείσα αίτηση για το εν λόγω πρόγραμμα.


Άρθρο 15
Τροποποίηση στο εγκεκριμένο πρόγραμμα των δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος δύνανται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση τροποποίησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ, το αργότερο έως την 20η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις είναι: (α) δεόντως αιτιολογημένες, (β) δεν υπονομεύουν τους στόχους της κάθε εγκεκριμένης δράσης π.χ ακυρώνοντας το σύνολο αυτής (γ) δεν αλλάζουν τη βαθμολογία της εγκεκριμένης αίτησης ένταξης και (δ) δεν αυξάνουν το συνολικό ποσό της εγκριθείσας στήριξης.

2. Μαζί με την αίτηση τροποποίησης υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ σημείο 2 και 3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. κατόπιν πραγματοποίησης ελέγχου της αίτησης τροποποίησης, εισηγείται την τροποποίηση της απόφασης ένταξης. Οι δαπάνες των ενεργειών που έχουν εγκριθεί για πρώτη φορά στο τροποποιημένο πρόγραμμα της επένδυσης δύναται να τιμολογηθούν ώστε να θεωρηθούν επιλέξιμες προς ενίσχυση μόνο μετά την έκδοση της απόφασης τροποποίησης του εν λόγω προγράμματος.

3. Η μεταβολή για δαπάνη ενέργειας εγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 20% του αρχικού εγκριθέντος ποσού για την εν λόγω ενέργεια, εφόσον αυτή έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με την ήδη εγκεκριμένη.

Άρθρο 16
Διαδικασία πληρωμής

1. Οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της επένδυσης και το αργότερο έως 10η Ιουλίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υποβάλουν αίτηση πληρωμής μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ συμπληρώνοντας και την αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων δαπανών, η οποία συνοδεύεται από τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς που δικαιολογούν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Σύμφωνα και με το άρθρο 25 του Καν. 1150/2016, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν μία και μόνο ενδιάμεση αίτηση πληρωμής υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην ολοκλήρωση τουλάχιστον του 30 % της αντίστοιχης δράσης με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα

β) το χρηματικό ποσό που αφορά την ενδιάμεση αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού του προγράμματος της επένδυσης.

2. Οι ενέργειες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής δεν δύναται να τροποποιηθούν.

3. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, μετά την υποβολή της αίτησης πληρωμής, πραγματοποιεί τους επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση του δικαιούχου, το αργότερο έως την 10η Αυγούστου εκάστου έτους. Ακολούθως οι Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με ταυτόχρονη επιβεβαίωση του αναλυτικού πίνακα πληρωμών του δικαιούχου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί ενδιάμεση αίτηση πληρωμής, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία και αποστέλλει τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωμή του δικαιούχου. Ακολούθως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ολοκληρώνει την πληρωμή του δικαιούχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των φακέλων πληρωμής.

5. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής.

Άρθρο 17
Ορισμός πρωτοβάθμιας επιτροπής επιτόπιου ελέγχου

1. Για την διεξαγωγή των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τουλάχιστον τριμελής επιτροπή με δυνατότητα διεύρυνσης σε τετραμελείς ή πενταμελείς κατά περίπτωση και αποτελείται από υπαλλήλους των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων από τις παρακάτω ειδικότητες:

α) έναν Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος ορίζεται και ως πρόεδρος της επιτροπής και είναι ο αρμόδιος για τον αμπελοοινικό τομέα υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικ ής Οικονομίας,

β) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο Μηχανικό ή έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως μέλος, ανάλογα με τη φύση των προς έλεγχο ενεργειών και τις ανάγκες του ελέγχου,

γ) και έναν εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει γνώση και εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων, ως μέλος.

Άρθρο 18
Πρωτοβάθμιος επιτόπιος έλεγχος

1. Ο πρωτοβάθμιος επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 17, για όλους τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση πληρωμής και κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Καν (ΕΕ) 1150/2016. Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου η επιτροπή ελέγχει και επαληθεύει την αγορά/απόκτηση/κατασκευή των αντίστοιχα αιτηθέντων ενεργειών των δράσεων βάσει των τιμολογίων και του εγκριθέντος προϋπολογισμού συμπληρώνοντας τα σχετικά πρακτικά ελέγχου (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2). Σημειώνεται ότι για ενέργειες που αφορούν σε αγορές μηχανημάτων/δεξαμενών/βαρελιών ελέγχεται ότι φέρουν την επισήμανση του σημείου στ) του άρθρου 20.

Επιπρόσθετα, η ΔΑΟΚ παραλαβής του έργου σφραγίζει τα πρωτότυπα τιμολόγια τα οποία γίνονται αποδεκτά κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου, με την ένδειξη: «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 50 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1308/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟ 20…..-20…», με συμπλήρωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

2. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής.

Άρθρο 19
Δευτεροβάθμιος έλεγχος

Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων έλεγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Οι εν λόγω έλεγχοι δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 5 έτη από την ημερομηνία πληρωμής του δικαιούχου.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τόσο κατά την υλοποίηση της επένδυσης όσο και για το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων αυτών, είναι:

α) Να υλοποιήσουν την επένδυση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Να μη μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενισχυόμενης επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) Να διατηρούν όλα τα επιδοτούμενα από το πρόγραμμα στοιχεία για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών όταν πρόκειται για μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.

ε) Να μη χρησιμοποιούν τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της αίτησης στήριξης.

στ) Να τοποθετούν ειδική μόνιμη επισήμανση στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα βαρέλια όπου θα αναγράφεται «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 50 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1308/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20…..20…», με συμπλήρωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

ζ) Να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3. Τα πάγια στοιχεία που αντικαταστάθηκαν μέσω της αίτησης στήριξης δεν επιτρέπεται να πωληθούν ως παραγωγικός εξοπλισμός αξίας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο του παρόντος δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο επίσπευσης πλειστηριασμού. η) Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση, που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν, παρέχοντας πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της ΕΕ.

Άρθρο 21
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις

1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται εξ’ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:

α) Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

β) Άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.

3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο.

4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μία συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, δεν υλοποιήθηκε πλήρως για λόγους άλλους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 και του άρθρου 64, παράγραφος 2 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 αντίστοιχα, τότε ακόμη και οι μεμονωμένες ενέργειες της συνολικής δράσης -οι οποίες υλοποιήθηκανδεν γίνονται αποδεκτές στην αίτηση πληρωμής.

6. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η κοινοτική ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για όλες τις μεμονωμένες ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν.

7. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 22
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

Σε περίπτωση που (i) κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δηλώσεων σύμφωνα το άρθρο 11 παράγραφος 4 σημείο (β) ή (ii) στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου του άρθρου 19 διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας, προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/ τ.Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 23
Παραρτήματα – Υποδείγματα

Στην παρούσα προσαρτώνται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και τα Υποδείγματα 1 και 2 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Δικαιολογητικά συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI:Πίνακας υπολογισμού μείωσης της
ενίσχυσης

Υπόδειγμα 1 : Πρακτικό Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης Επένδυσης

Υπόδειγμα 2: Πρακτικό Επιτόπιου Ελέγχου Πραγματοποιηθέντων Δαπανών Επένδυσης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις δράσεις του προγράμματος:

I. Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων
(από την επεξεργασία σταφυλιών μέχρι την εμφιάλωση και την επισήμανση του κρασιού στο κελάρι)

α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Μηχανήματα/εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (π.χ θραύση, συμπίεση κλπ.):
-κινητό τεχνικό εξοπλισμό μεταφοράς, παραλαβής, μεταποίησης σταφυλιών
-υλικό μέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών
-εκραγιστήρας
-μηχανήματα και εξοπλισμός διαλογής
-αντλία στεμφύλων σταφυλιών
-ταινία μεταφοράς
• Εξοπλισμός ζύμωσης/οινοποίησης:
-δεξαμενές για τη ζύμωση κρασιού
-υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών
-δεξαμενές ζύμωσης / βοηθητικές δεξαμενές για την οινοποίηση
-εξοπλισμός μικρο-οξειδώσεως
• Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης:
-σωληνώσεις (π.χ τοποθέτηση ψυκτικών μανδυών)
-τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του οίνου από τις οινολάσπες (π.χ. περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειμμάτων)
• Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, κλπ):
-φίλτρα (με διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερης του ενός έτους)
-εξοπλισμός για την καθίζηση και διαύγαση του γλεύκους και του οίνου
-εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας
-εξόρυξη των στεμφύλων σταφυλιών
-εξοπλισμός για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης
-εξοπλισμός εμφιάλωσης
-εξοπλισμός επισήμανσης
• Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και παλαίωσης του οίνου:
-βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής τεκμηρίωσης ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ήδη υπαρχουσών
-κινητό τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής οίνου
•Έλεγχος θερμοκρασίας:
-ψυγεία
-εξοπλισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στη ζύμωση/παραγωγή και αποθήκευση οίνου,
(π.χ. μονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες)
• Εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι:
-μηχανές/εξοπλισμός διακίνησης συμπεριλαμβανομένων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μεταφορών/υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών και προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης: π.χ αντλίες, αντλίες μεταφοράς, ανυψωτικά μηχανήματα)
- Λογισμικό και υπολογιστές για διαχείριση κελαριών
• Εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων κελαριού (επεξεργασία και καθαρισμός)
• Έλεγχος θερμοκρασίας κελαριών
• Υποδομή κελάρια:
-αγωγοί vintage (κανάλια a vendanges)
-σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.)
-εξοπλισμός συναρμολόγησης και βοηθητικό εξοπλισμό
-αυτόματα συστήματα
-ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις
β) αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

II. Ποιοτικός ελέγχος
-Κατασκευή/εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού προγράμματος
-αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

III. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων
α) ανακαίνιση εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για παράδειγμα:
• vinotheques
• αίθουσες εκθέσεων
• αίθουσες πώλησης
• αίθουσες γευσιγνωσίας
• αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων

β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

i) εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης (π.χ τεχνολογικές εγκαταστάσεις, λογισμικό, επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου)

ii) δημιουργία/ανάπτυξη/προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής αλυσίδας (βελτιστοποίηση και βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας μεταφορών στην εγχώρια και διεθνή αγορά)

• ανάπτυξη δικτύων
• βελτίωση/εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων και των καναλιών μάρκετινγκ
• μηχανές/τεχνολογικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διανομής εφοδιαστικής και της εμπορίας των προϊόντων

γ) αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών, μελετητών

IV. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει:

α) βελτίωση ακίνητης περιουσίας /ανακατασκευή κτιρίων

• τοιχοποιία, πλακόστρωτα, εσωτερικά (τοίχοι, πόρτες και παράθυρα, βαψίματα,, πλακάκια, κλπ.), υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρική ενέργεια, εσωτερική και εξωτερική επιβίβαση, στέγες, απομόνωση, κλιματισμός

• βασικές εργασίες υποδομής όπως: ηλεκτρικές, μηχανικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα προστασίας από πυρκαγιά, έξοδα κλιματισμού και αερισμού του χώρου παραγωγής οίνου και άλλου εξοπλισμού. ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, μείωση των εκπομπών

β) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υποδομή, εξοπλισμός:

• εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης: υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους

γ) εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης):

• μηχανές εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, της οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης.

• εξοπλισμός πληροφορικής και συναφή προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδο-επιχειρησιακής και δια-επιχειρησιακής)

δ) γενικά έξοδα όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και αμοιβές συμβούλων/μελετητών. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τις μελέτες των επενδυτικών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 2% επί του συνολικού ποσού της επένδυσης και του 2,5% στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και η υποστήριξη-παρακολούθηση της επένδυσης μέχρι και το στάδιο της πληρωμής αυτής.

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης είναι επιλέξιμα για στήριξη όταν συνδέονται άμεσα με τα μηχανήματα/εξοπλισμό που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του επενδυτικού μέτρου και περιλαμβάνονται και στις δύο (2) προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι επιλέξιμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου:
1. Μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και ανάλυση/τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της κάθε μία αιτούμενης ενέργειας (πχ αγορά εξοπλισμού, λογισμικού κ.τ.λ.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης ποσοτικών και ποιοτικών στόχων καθώς και μη ύπαρξης δεικτών ή μη σωστής τεκμηρίωσης αυτών, οι μελέτες δεν γίνονται αποδεκτές και η αίτηση απορρίπτεται, χωρίς δικαίωμα ένστασης.
2. Οι αιτήσεις στήριξης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικά σχέδια σε περίπτωση ανακαίνισης-εκσυγχρονισμού ή επέκτασης του κτιρίου, ανάλογα του είδους του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, όπως π.χ:
- τοπογραφικό διάγραμμα,
- διάγραμμα κάλυψης,
- κατόψεις,
- σχέδια διάταξης εξοπλισμού (π.χ μηχανολογικού εξοπλισμού, κατασκευές, κ.α) με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης. Σημειώνεται ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που αφορούν κατασκευή/ανακατασκευή αίθουσας γευσιγνωσίας, γραφείων κ.τ.λ., απαιτείται κάτοψη όπου θα φαίνεται αναλυτικά η τοποθέτηση του αιτούμενου εξοπλισμού (π.χ. έπιπλα, γραφεία, πάγκοι, ψυγεία, κ.τ.λ.).
3. Σε κάθε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού/εργασιών/ παροχής υπηρεσιών/μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτονται δύο (2) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προσφορές (με σφραγίδα του προμηθευτή) συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών στην περίπτωση που αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό, ή χαρακτηριστικά και διαστάσεις σε περίπτωση που αφορά λοιπό εξοπλισμό ή προσμετρήσεις σε περίπτωση που αφορά εργασίες.
4. Βεβαίωση της τράπεζας για το λογαριασμό πληρωμής της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω του οποίου θα πληρώνονται όλες οι δαπάνες της εν λόγω επένδυσης.
Εφαρμογή της παραγράφου 1γ του άρθρου 8 της παρούσας
5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:
- τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.
- μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
- περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος.
- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης κ.λπ.).
6. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/ και των κύριων μετόχων.
Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της με γνήσιο της υπογραφής.
Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης:
7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεση αίτησης για λύση κα μη λύσης του νομικού προσώπου.
8. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
9. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
10. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας να γίνεται αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.
11. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους σε μορφή εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του. Για επιτηδευματίες απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
12. Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.
13. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων.
14. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τις δύο (2) προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις της αίτησης, υπογεγραμμένοι αρμοδίως και κοινοποίηση αυτών στο Γ.Ε.Μ.Η. (για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες).
15. Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι).
Αδειοδοτήσεις:
16. Άδεια λειτουργίας οινοποιείου.
17. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία.
18. Δήλωση Μηχανικού του ν.
4495/2017 με σφραγίδα και υπογραφή του Μηχανικού η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. Απαιτούνται και τα δύο μέρη (Βεβαίωση και Ανάλυση). Ακόμη και σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ένταξη σε προηγούμενο νόμο, απαιτείται η έκδοση δήλωσης μηχανικού του ν. 4495/2017.
19. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να αποδοθεί μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού βιολογικής καλλιέργειας βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.
20. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η προσκόμιση του εγγράφου της αντίστοιχης Πιστοποίησης Οίνου από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Για την πληρωμή της επένδυσης:
21. Εξοφλημένα τιμολόγια ή εξοφλητική απόδειξη και αναλυτική κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού (του σημείου 4 του παρόντος Παραρτήματος) στο οποίο φαίνονται οι διατραπεζικές πληρωμές.
Επισημαίνεται ότι τιμολόγια αξίας έως 500 € δύναται να εξοφληθούν και χωρίς διατραπεζική πληρωμή υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφουν «Εξοφλήθη», έχουν υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης και συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη.
22. Βεβαίωση του προμηθευτή όπου θα αναγράφεται ότι τα μηχανήματα/εξοπλισμός είναι καινούργια, αμεταχείριστα καθώς και οι σειριακοί αριθμοί τους.
23. Βεβαίωση προμηθευτή/κατασκευαστή ότι τα υλικά είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.
24. Κατά τον έλεγχο είναι δυνατή η αναζήτηση μετάφρασης τιμολογίου εξωτερικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
25. Αριθμός Μητρώου εγγραφής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (απαραίτητος για την υποβολή αίτησης πληρωμής).
26. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής).
27. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πίνακας υπολογισμού μείωσης της επιδότησης

 

Ποσό προστίμου που υποβλήθηκε με βάση τον Ν. 4235/14 Ποσοστό μείωσης της καταβλητέας ενίσχυσης
από 5.000 € έως 10.000 € 2%
από 10.001 € έως 30.000 € 5%
από 30.001 € έως 50.000 € 10%


Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος έτους 2018-2019 στο πλαίσιο 3005/107013/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3250), οι ημερομηνίες διαδικασίας πληρωμής τροποποιούνται ως εξής: η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιτόπιων ελέγχων της επιτροπής του άρθρου 17 ορίζεται η 15η Αυγούστου 2019 και ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις Δ.Α.Ο.Κ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η 3005/107013/2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 3250).
 
2. Οι πράξεις που εκδόθηκαν έως και τον Ιανουάριο του 2020 επί των αιτήσεων στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, δυνάμει των οποίων απορρίφθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι ανωτέρω αιτήσεις, ανακαλούνται. Οι αιτήσεις στήριξης του προγράμματος έτους 20192020, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά τα διαλαμβανόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έως και τον Ιανουάριο του 2020, επανεξετάζονται από το αρμόδιο όργανο, κατόπιν εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την επανεξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση εισηγήσεων ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2020. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων, τις οποίες κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ορίζεται η 11.2.2020. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά περί της επανεξέτασης των απορριφθεισών εν όλω ή εν μέρει αιτήσεων τους και περί της δυνατότητάς τους να ασκήσουν ένσταση-ενδικοφανή προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής τους.
 
3. Ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν έως και τον Ιανουάριο του 2020 κατά πράξεων απόρριψης αιτήσεων στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα οιαδήποτε πράξη, δεν εξετάζονται. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 
4. Οι πράξεις, που εκδόθηκαν επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των εκδοθεισών έως και τον Ιανουάριο του 2020 πράξεων απόρριψης αιτήσεων στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, ανακαλούνται και οι σχετικώς κατατεθείσες ενστάσεις δεν εξετάζονται. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Διοικούμενοι, των οποίων οι αιτήσεις στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020 απορρίπτονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δύνανται να ασκήσουν ένστασηενδικοφανή προσφυγή κατά τους ορισμούς του άρθρου 12 της παρούσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των ως άνω απορριπτικών αποφάσεων. Η εν λόγω ένσταση επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας έκαστης υπόθεσης και η άσκησή της αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση επί έκαστης ένστασης, κατόπιν εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την χορήγηση των οικείων εισηγήσεων ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου 2020. Η απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά. Εκπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.
 
6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν απορρίφθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας, της αιτήσεις που έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τις ενστάσεις-ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εισηγούνται έγκριση στο αρμόδιο όργανο αναφορικά με την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» έτους 2019-2020. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις των περιόδων 2020-2023.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 1566/122649/29-05-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 2386). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης