Αποτελέσματα live αναζήτησης

272/2019 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-07-2019 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

272/2019
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019

Αριθμ. απόφ. 272/19-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2763/03-07-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3086/2002 (Α’ 324).
 
2. Τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019 (Α’ 65).
 
3. Τη διάταξη του άρθρου 143, περίπτωση γ’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
 
4. Την πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αριθμό πρωτ. 109716/19-06-2019.
 
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων, υποβάλλουν εφεξής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τις κάθε φύσης αιτήσεις για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεών τους ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής επίσκεψης στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους http://www.nsk.gov.gr και στην ηλεκτρονική πύλη e-Υπηρεσίες που τηρείται στην παραπάνω ιστοσελίδα.

2. Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή και την ταυτοποίηση του ιδιώτη αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι να είναι ο ίδιος, είτε ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, μέσω του μηχανισμού πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες TAXISnet, είτε πιστοποιημένος μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Ermis, με επίσης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην προαναφερόμενη Πύλη.

3. Το περιεχόμενο κάθε αίτησης, τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Κατά την υποβολή της αίτησης, τα βασικά στοιχεία αυτής, (ιδίως ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας) εμφανίζονται όπως τηρούνται, κατά περίπτωση, στο Μητρώο TAXISnet της Γ.Γ.Π.Σ. ή στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis, ενώ δηλώνεται υποχρεωτικά από τον ιδιώτη το είδος και η περιγραφή του αιτήματος, η ιδιότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, ο ιδιώτης μπορεί να επισυνάπτει στην αίτησή του κάθε έγγραφο το οποίο, κατά την κρίση του, υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του.
 
5. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και διόρθωσης-τροποποίησης αυτής, ως προς τα ήδη συμπληρωμένα πεδία, μέχρι την οριστική υποβολή της από τον αιτούντα. Αφού οριστικοποιηθεί η υποβολή της, η αίτηση δεν τροποποιείται, όμως μπορεί να υποβληθεί νέα, με ανάκληση της προηγούμενης.

6. Μετά την οριστική υποβολή, γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, ενώ αντίγραφό της μπορεί, οποτεδήποτε, να αναζητηθεί και να ανακτηθεί ηλεκτρονικά.

7. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων.

8. Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του ιδιώτη και του ελληνικού δημοσίου, διακόπτει την παραγραφή των συγκεκριμένων αξιώσεων κατά του τελευταίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3086/2002. Αντίθετα, τυχόν κατάθεση στο ΝΣΚ ηλεκτρονικής αίτησης ιδιώτη, για διαφορές του, όχι με το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά με ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ., δεν επιφέρει διακοπή της παραγραφής των συγκεκριμένων αξιώσεων, ακόμα και εάν τη νομική υποστήριξη του συγκεκριμένου νομικού προσώπου - καθού η αίτηση, διεξάγει το ΝΣΚ.

9. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να παραλάβει ηλεκτρονική αίτηση ιδιώτη, εκδίδεται και αναρτάται από το ΝΣΚ σχετική ψηφιακή βεβαίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019
 
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης