Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2019 προς δικαιούχους και παρόχους θεατρικών επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2019
προς δικαιούχους και παρόχους θεατρικών επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020

ΑΠ.: 54235/03.07.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2019 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020


Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την υπ' αριθμ. 17071/594/19-06-2019 (ΦΕΚ 2527/Β'/26.06.2019) ΚΥΑ: «Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2019-2020 να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ως εξής:
• οι δικαιούχοι από τις 05.07.2019 έως τις 31.07.2019
• οι πάροχοι θεατρικών επιχειρήσεων από τις 02.09.2019 έως τις 20.09.2019

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων - Ωφελουμένων και Παροχών κατά τη διαδικασία που ακολουθεί.

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Θεάματος.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2019-2020. Ημερομηνία λήξης του προγράμματος ορίζεται η 31.05.2020.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.000.000,00 €.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα εκδοθούν έως 200.000 επιταγές δικαιούχων και ωφελουμένων. Ο ακριβής αριθμός των Επιταγών που θα εκδοθούν εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων από τους παρόχους.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1. Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α. ασφαλισμένοι/ ες που το έτος 2018 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,
β. ασφαλισμένες που το έτος 2018 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,
γ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2018 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,
δ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2018 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α' έως γ', δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,
ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

2. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:
α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ηλικίας τριών ετών και άνω, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,
β. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

3. Ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019 - 2020 όσοι είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4. Έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής δικαιούχων - ωφελουμένων
α. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ, με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου (ΑΜΚΑ) και τον ΑΜΑ (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου) που θα συμπληρώσει στην αίτησή του.
Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από τον ΕΦΚΑ (όπως: φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.
β. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και της επιδοτούμενης ανεργίας καθώς και της εγγεγραμμένης ανεργίας θα γίνει από το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.
γ. Ο έλεγχος της συγγενικής σχέσης και των στοιχείων των ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στην αίτησή τους οι δικαιούχοι. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. πολίτες τρίτων χωρών κ.ο.κ.) για τις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος.
δ. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ ή από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Η ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να είναι ενεργός κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


1. Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετογής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 05.07.2019 έως τις 31.07.2019 και ώρα 23:59.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ,
• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους.
Υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή.
Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

2. Πώς γίνεται η πιστοποίηση χρηστών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).
Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες για την
πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής διαδικασία κατά περίπτωση:
α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ:
i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να λάβουν κωδικούς πρόσβασης
ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet (εφόσον διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet οι ίδιοι και όχι οι σύζυγοι αυτών) προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που προβλέπεται προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, αυτή θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, σε χρόνο που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.
Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών πρόσβασης δίδονται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

3. Πώς συμπληρώνεται η αίτηση - Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
• Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους (βλ. σχετικά την παράγραφο 2).
• Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα.
• Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
β. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και να δηλώνεται και ως ωφελούμενο μέλος άλλου δικαιούχου. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποκλείεται.
γ. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων.
Με την επιλογή του πεδίου «ΑΚΥΡΩΣΗ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους για οποιονδήποτε λόγο. Αν επιθυμούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση, επαναλαμβάνουν την αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης, επισυνάπτοντας εκ νέου δικαιολογητικά, όταν απαιτείται. Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα.
ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
στ. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον δικαιούχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

1. Δικαιολογητικά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων των περιπτώσεων α.ί και β της παραγράφου 2 της Ενότητας Β' του παρόντος είναι τα ακόλουθα:
• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)
• Επίσημα έγγραφα από το οποία θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ
• Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου περί πολιτών τρίτων χωρών
• Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα

2.1. Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α' και Β' του παρόντος).

Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία οι δικαιούχοι είτε σαρώνουν και επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους είτε προσκομίζουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου μέχρι την 01.08.2019 και ώρα 13:00.
Συγκεκριμένα, δικαιολογητικά απαιτούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Όταν οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχοντας ημέρες εργασίας που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:
• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
• Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2018 ή
• Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2018.
β. 'Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ωφελούμενα παιδιά τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στον ΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ή σε περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και αυτοτελής άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης για έκδοση άδειας διαμονής ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς).
• Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
γ. 'Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 20171, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.
δ. Όταν οι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017 με τους/τις συζύγους τους, οπότε απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών, αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιτροπεία αυτών, οπότε απαιτείται: επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας/επιτροπείας και βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν την προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών οφείλουν νια την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους να προσέλθουν σε αυτές άμεσα μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.
2. Μη επισύναψη των ως άνω δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική αίτηση ή μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα προσκομισθέντα/αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το πρόγραμμα.

2.2. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 2 της Ενότητας Γ' του παρόντος απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών (01.08.2019, βλ. σχετικά Ενότητα 2.1 του παρόντος).

3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, δ. δεν έχουν επισυνάψει ή προσκομίσει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος.
ε. έχουν υποβάλει αίτηση ως δικαιούχοι και έχουν δηλωθεί και ως ωφελούμενοι σε άλλη αίτηση.

4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

5. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τους συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση ως εξής:Μετά τη μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Προηγούνται, δηλαδή, οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.
Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του - εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος - και την έκδοση Επιταγών Θεάματος, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

2. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τα δικαιολογητικά της Ενότητας Γ' στην περίπτωση μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017.

3. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου για το έτος χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2018. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2018.

4. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία και προηγούνται στην κατάταξη, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων από τους παρόχους και έως 200.000 κατ' ανώτατο όριο.

5. Ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών ηλικίας 3-10 ετών για τα οποία θα εκδοθεί επιταγή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις προσφερόμενες από τους παρόχους θέσεις για τις παιδικές σκηνές.

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης και κατάταξης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:
• Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• τα μόρια των δικαιούχων, η ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεών τους και η σειρά κατάταξής τους,
• τα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• η ένδειξη για την έκδοση Επιταγής θεάματος για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

3. Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής θεάματος δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του Προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων αποτελεί η κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Παρόχων, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελουμένων που θα λάβουν επιταγές εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων από τους παρόχους θέσεων.

5. Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς, μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα που προηγείται στην κατάταξη.

6. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων -Ωφελουμένων.

7. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοση τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (μέχρι τις 23:59 της τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων). Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:
• να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,
• να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και
• να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά
αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης_(Βλ. σχετικά Ενότητα 2.Γ.2 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Πρόγραμμα»).

Παραδείγματα:
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί του, του οποίου τα στοιχεία είχε δηλώσει σωστά στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο, πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος φορολογικού έτους 2017. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και ώρα 13:00. Τα ΚΠΑ2 αυθημερόν επισυνάπτουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στην ένσταση με ηλεκτρονική σάρωση.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ


1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο
προσωρινό Πίνακα και Μητρώο καθώς και τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό αριθμό Επιταγής για τους επιλεγόμενους δικαιούχους και ωφελουμένους.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων αποτελεί η κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελουμένων που θα λάβουν επιταγές εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων από τους παρόχους θέσεων.

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

5. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΠΑΡΟΧΟΙ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι θεατρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από την 02.09.2019 έως την 20.09.2019 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκει το θέατρο2 (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός θεάτρων, τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη θέατρο και υποβάλλει ισάριθμες με τα θέατρα αιτήσεις.

3. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

4. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά:
• τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης
• ο διακριτικός τίτλος του θεάτρου
• ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης
• ο αριθμός αιθουσών του θεάτρου
• ο αριθμός θέσεων πλατείας που έχει το θέατρο (ανά αίθουσα) και ο αριθμός των λοιπών θέσεων
• οι παραστάσεις που θα ανέβουν στο θέατρο στην κεντρική και στην παιδική σκηνή και ανά αίθουσα (εφόσον υπάρχουν περισσότερες αίθουσες), για τις οποίες θα προσφερθούν θέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
• η χρονική διάρκεια κάθε παράστασης, ημέρες και ώρες παράστασης
• η κανονική τιμή εισιτηρίου για θέσεις πλατείας ανά παράσταση και σκηνή (κανονική, απογευματινή, λαϊκή)
• η μειωμένη τιμή εισιτηρίου για θέσεις πλατείας ανά παράσταση και σκηνή
• ειδικές προσφορές εισιτηρίων
• ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανά παράσταση, οι οποίες είναι υποχρεωτικά θέσεις πλατείας

5. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των παραστάσεων, οι πάροχοι συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία για τον προγραμματισμό των παραστάσεων, προσφέροντας, ωστόσο, συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τον ΟΑΕΔ για την ενημέρωση της αίτησής τους και του Μητρώου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2.

6. Στην περίπτωση χώρου που διατίθεται για παραστάσεις στο πλαίσιο περιοδείας, συμπληρώνεται σχετικό πεδίο στην αίτηση.

7. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, κατόπιν ακύρωσής τους.

8. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

9. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των παροχών στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:
Α Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ν. 4229/2014
Β. Ιδιωτικό Συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ο εκμεταλλευτής του χώρου, για τον οποίο έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Γ. Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 16228/2017 (1723/Β) ΚΥΑ και γνωστοποίηση μεταβολών (αν υφίστανται)
Δ. Βεβαίωση Δωρεάν Παραχώρησης Αίθουσας (για περιπτώσεις περιοδείας)
Ε. Αποδεικτικό Ενοικίασης χώρου (για περιπτώσεις περιοδείας)
Στ. Στην περίπτωση συμπαραγωγής, ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ των θεατρικών επιχειρηματιών, με τα πλήρη στοιχεία της συμπαραγωγής και ειδική μνεία για την παραχώρηση στον αιτούντα επιχειρηματία της δυνατότητας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ζ. Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης:
α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού,
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ.
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.
2. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, όπως αυτή
περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος του θεάτρου, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.

4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.
Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο ΑΦΜ της, οι διακριτικοί τίτλοι των θεάτρων με τα οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι παραστάσεις και οι προσφερόμενες ανά παράσταση θέσεις το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κάθε παράστασης καθώς και στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα.

5. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων και το προσωρινό Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφαση της.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΓ1Α2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ και μέχρι την ώρα 23:59 της τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με το προσωρινό Μητρώο και Πίνακα της ενότητας Δ' του παρόντος.

2. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για τον ΟΑΕΔ.

6. Μετά την ένταξη των παρόχων στο οριστικό Μητρώο, η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης με τον Οργανισμό, η οποία διέπεται από το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

7. Με την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Παροχών και με βάση το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων από αυτούς, οριστικοποιείται και ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελουμένων που θα λάβουν επιταγή θεάματος.

8. Το Μητρώο Παρόχων μετά την κατάρτιση και ανάρτησή του στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού είναι δυνατόν να επικαιροποιείται ως προς την παρεχόμενη πληροφόρηση με βάση τις μεταβολές της ενότητας Ζ' του παρόντος.

Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που επέλθει κατά τη διάρκεια του προγράμματος οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της επιχείρησης (νομική μορφή, επωνυμία κ.ο.κ.), αποστέλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά της Ενότητας 3.Γ. στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων σε διάστημα που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, αυτές δεν θα εξοφλούνται από τον Οργανισμό.

2. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας, θα αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ενότητας Γ' του παρόντος, συνυποβάλλοντας Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης..

3. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία ΚΓ1Α 2 για οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόγραμμα των παραστάσεων των θεάτρων τους.

4. Αιτήματα παρόχων για διαγραφή από το Μητρώο κρίνονται από το ΔΣ του Οργανισμού μετά από τη διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΓ1.

5. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 7° Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα εξοφλούνται από τον Οργανισμό.

6. Στην περίπτωση που ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για τον ΟΑΕΔ.

7. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους Παρόχους του Μητρώου οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για την εξακρίβωση της εφαρμογής των όρων της Πρόσκλησης.

8. Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις κατά τις ως άνω παραγράφους θα αποτυπώνεται στο Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ 4° : ΕΠΙΤΑΓΗ ΘΕΑΜΑΤΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Έννοια - Μορφή της Επιταγής
α. Η «Επιταγή θεάματος» που έχουν στην κατογή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.
β. Η «Επιταγή θεάματος» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Ισχύς της Επιταγής
Η «Επιταγή θεάματος» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού. Μετά την 31.05.2020 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη λήξη του προγράμματος δεν θα γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος του Οργανισμού.

3. Οικονομική Αξία της Επιταγής
α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στα 15,00€ για τις κεντρικές σκηνές και στα 12,00€ για
τις παιδικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ.
β. Το ποσό της επιδότησης δεν θα υπερβαίνει την τιμή του εισιτηρίου της συγκεκριμένης παράστασης που θα παρακολουθήσει ο δικαιούχος. Μετά την ανταλλαγή της επιταγής για την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης, ο δικαιούχος/ωφελούμενος δεν θα επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον ποσό στην περίπτωση που η τιμή του εισιτηρίου υπερβαίνει την τιμή της επιδότησης.
δ. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο/ ωφελούμενο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.
ε. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον Οργανισμό.

4. θέσεις θεάτρου για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Επιταγή
α. Στους δικαιούχους / ωφελούμενους της παροχής θα προσφέρονται αποκλειστικά θέσεις πλατείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει διατεθεί άλλη θέση, η επιταγή δεν θα εξοφλείται.
β. Ο πάροχος δεσμεύεται να διαθέτει το 40% των θέσεων πλατείας που διαθέτει το θέατρο (ανά αίθουσα/ανά παράσταση) σε δικαιούχους του προγράμματος. Σε περίπτωση μη διάθεσης του ποσοστού αυτού, οι λόγοι πρέπει να ανάγονται στο πρόσωπο των δικαιούχων.

5. Επιλογή Θεάτρου - Εκτύπωση Επιταγής
α. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Θεάματος δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού μας. Συγκεκριμένα:
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των οριστικών Μητρώων, οι δικαιούχοι επιλέγουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ το θέατρο και την παράσταση της επιλογής τους και εκτυπώνουν τη δική τους Επιταγή Θεάματος και κάθε ωφελούμενου μέλους τους, μέχρις εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων ανά θέατρο. Με την επιλογή θεάτρου και την εκτύπωση της επιταγής αφαιρείται η θέση από το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων για τη συγκεκριμένη παράσταση του Μητρώου Παρόχων. Είναι δυνατόν να επιλέγονται διαφορετικά θέατρα για τους δικαιούχους και τους ωφελουμένους αυτών.
β. Για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή. Οι δικαιούχοι μπορεί να επιλέγουν παιδικές σκηνές για τον εαυτό τους.
γ. Η διαδικασία επιλογής θεάτρου ολοκληρώνεται με την εκτύπωση της επιταγής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ο δικαιούχος δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή του.
δ. Με την επιταγή θεάματος που έχει εκτυπώσει ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχει επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Ο Οργανισμός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους.
ε. Η κράτηση της θέσης θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους (βλ. παρακάτω, παρ. 6). Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στα ταμεία % ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο. Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
στ. Οι δικαιούχοι/ ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν στα ταμεία των θεάτρων υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη επιταγή τους. Η υπογραφή είναι σε κάθε περίπτωση του δικαιούχου ακόμα και αν πρόκειται για επιταγή ωφελούμενου. Οι πάροχοι συμπληρώνουν την ημερομηνία και ώρα της παράστασης στην εκτυπωμένη επιταγή.
ζ. Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν στο θέατρο αρχείο με τις εκτυπωμένες επιταγές. Οι επιταγές αυτές αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της επιδότησης.

6. Σύστημα Κρατήσεων - Ενεργοποίησης Επιταγών
α. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού για τη χρήση των επιταγών. Μετά την ηλεκτρονική ενεργοποίηση της επιταγής αυτή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. β. Η είσοδος στο σύστημα του ΟΑΕΔ γίνεται με τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου. Καταχωρίζονται πληροφορίες για τα εξής:
• Παράσταση - Ημέρα και Ώρα - Θέση - Τιμή Εισιτηρίου. Η ενημέρωση του Συστήματος θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της παράστασης.

γ. Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης της επιταγής για τεχνικούς λόγους, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail κ.λπ.),
γνωστοποιώντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε. Με την αποκατάσταση του προβλήματος οφείλει να προβεί στην ενεργοποίηση της Επιταγής σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχ/σης. δ. Η ενεργοποίηση της επιταγής αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή της επιδότησης. Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του παρόχου συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

7. Παραστατικά
α. Μετά την ενεργοποίηση των επιταγών οι πάροχοι εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο παραστατικό αναγράφονται:
• Τα στοιχεία των δικαιούχων και όσων ωφελουμένων αυτών ενεργοποιήθηκαν οι επιταγές
• Οι αριθμοί επιταγών
• Το ποσό της επιδότησης (άτομα χ αξία επιταγών)
β. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί στο κατάστημα έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για τον ΟΑΕΔ (το έντυπο είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ) με τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία παράστασης. Οι ονομαστικές καταστάσεις συνυποβάλλονται στον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή, άλλως οι Επιταγές δεν θα εξοφλούνται,
γ. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές τους για την παρακολούθηση διαφορετικών παραστάσεων. Το νόμιμο παραστατικό, ωστόσο, θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για την επιταγή ωφελουμένου που παρακολουθεί παράσταση χωρίς τον δικαιούχο.

8. Λοιποί όροι εφαρμογής του προγράμματος
α. Οι επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους είναι αυστηρά προσωπικές. Ο πάροχος οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας πριν από την ενεργοποίηση της επιταγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου η χρήση της επιταγής από τρίτο άτομο, θα επιβάλλονται τόσο στον πάροχο όσο και στον δικαιούχο οι κυρώσεις του 7ου Μέρους της παρούσας.
β. Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν στο θέατρο φάκελο με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά τους και όλα τα στοιχεία του προγράμματος (εκτυπώσεις επιταγών, ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων,) και να τα θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, για να διευκολύνουν τη διαδικασία των ελέγχων που περιγράφεται στο 6° Μέρος της Πρόσκλησης.
γ. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των παραστάσεών τους, προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο του Οργανισμού,
δ. Οι πάροχοι αυτονόητα τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
ε. Σε περίπτωση που δικαιούχος έχει εκτυπώσει επιταγή για συγκεκριμένο θέατρο/παράσταση, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτής για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
• επήλθε αλλαγή εκμεταλλευτή και ο νέος εκμεταλλευτής δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό
• ο πάροχος διεγράφη από το Μητρώο κατόπιν επιβολής κύρωσης του 7ου Μέρους της παρούσας
• διεκόπησαν σι παραστάσεις για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 για οποιονδήποτε λόγο
είναι δυνατόν να γίνει νέα επιλογή θεάτρου/παράστασης και να επανεκδοθεί επιταγή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο ΔΣ του Οργανισμού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΜΕΡΟΣ 5ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ


1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και φάκελο με δικαιολογητικά αποπληρωμής στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής.

2. Οι αιτήσεις αποπληρωμής μπορούν να υποβάλλονται από την επομένη της ημερομηνίας που λήγει η παράσταση στην οποία αφορούν οι επιταγές και σε κάθε περίπτωση από 02.01.2020 έως και την 30.06.2020.

3. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται λόγω παραγραφής.

4. Αποπληρωμή πριν από την 02.01.2020 δεν είναι εφικτή, ακόμα και αν έχει προηγηθεί υποβολή της σχετικής αίτησης κατόπιν λήξης της παράστασης.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το έντυπο αιτήσεως αποπληρωμής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που πάροχος συμμετέχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός θέατρα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών ανά θέατρο.

2. Μαζί με την αίτηση αποπληρωμής συνυποβάλλεται φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Το πρωτότυπο παραστατικό για την επιδότηση του ΟΑΕΔ (Τιμολόγιο ή Απόδειξη) που έχει εκδοθεί από τον πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος / ωφελούμενοι) επί τον αριθμό των επιταγών.
β. Την εκτυπωμένη και ενεργοποιημένη Επιταγή θεάματος που θα φέρει την υπογραφή του δικαιούχου,
γ. Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων που έκαναν χρήση της Επιταγής
Επισημαίνεται ότι η κατάσταση θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό των Δικαιούχων - Ωφελουμένων με τα Τιμολόγια / Αποδείξεις.
δ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας ριρλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στο οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός ΙΒΑΝ στον οποίο ο πάροχος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία στην Αίτηση Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή.
Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω προϋπόθεση.

3. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

4. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο της ενεργοποίησης των Επιταγών και των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος.
Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης ποσών επιδότησης είναι οι εξής:
α. Μη ηλεκτρονική ενεργοποίηση της Επιταγής
β. Μη προσκόμιση της εκτύπωσης της ενεργοποιηθεί σας Επιταγής
γ. Εκτύπωση ενεργοποιηθεί σας Επιταγής που δεν φέρει την υπογραφή του δικαιούχου
δ. Παραστατικό με ποσό επιδότησης που υπερβαίνει την τιμή της παράστασης.

ΜΕΡΟΣ 6ο: ΕΛΕΓΧΟΙ

Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στα θέατρα των παρόχων μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (έλεγχοι ορθής υλοποίησης του προγράμματος).
Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών - υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, να επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο της παραγράφου 8. β. του 4ου μέρους της παρούσας και να συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί, από το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των όρων του προγράμματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ 7ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ3, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης ή τον αποκλεισμό του δικαιούχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια.

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης ή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από πάροχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης του δικαιούχου και τη μη καταβολή της στον πάροχο ή τον αποκλεισμό του παρόχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια.

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ ΟΑΕΔ - επιλεγέντων δικαιούχων - παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

1 Όταν η ΥΔ προσκομίζεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα στην Υπηρεσία, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
2 Ως θέατρο νοείται ο χώρος παράστασης στις περιπτώσεις περιοδείας.
3 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης