Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1059/15.3.1990 Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1059/15.3.1990
Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ


ΠΟΛ.1059/15.3.1990 Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ.  1059/15.3.90 Απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ εισαγομένων ειδών για έργα ΝΑΤΟ

1021871/1111/0014/ΠΟΛ. 1059/15.3.90

Έχοντας υπόψη κ.λ.π. αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις διατάξεις της Π 4056/3029/1987 απόφασής μας, ως εξής:

1. Η περίπτωση α της παραγρ. 1 του άρθρου 5 της Π. 4056/3029/87 Α.Υ.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Έγγραφη βεβαίωση εις τριπλούν, στον ανάδοχο του έργου, για το είδος και την ποσότητα των αγαθών που ενσωματώθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο έργο για την πιστοποίηση αυτή, καθώς και την αμοιβή που αναλογεί σ' αυτό.

Από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης, το πρωτότυπο ο ανάδοχος υποβάλλει στον οικονομικό του έφορο, για τη συσχέτισή του με τον οικείο φάκελο και την οριστικοποίηση της απαλλαγής, που γίνεται με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων, το δεύτερο θα επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδώσει προς την εποπτεύουσα το έργο αρχή, χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο.» Π. 4056/3029/1987 και το τρίτο, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος εκχώρησε ολικά το έργο σε εταιρία ή Κοινοπραξία στην οποία και ο ίδιος συμμετέχει ως μέλος, το προσκομίζει στην κατασκευάστρια εταιρία ή Κοινοπραξία προκειμένου αυτή να το επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο τιμολόγιο που θα του εκδώσει χωρίς φόρο, και με την ένδειξη: ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.4056/3029/1987.

2. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5 της Π. 4056/3029/87 Α.Υ.Ο προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση ολικής εκχώρησης του έργου από τον ανάδοχο σε εταιρία ή Κοινοπραξία, στην οποία και ο ίδιος συμμετέχει ως μέλος, στο τιμολόγιο που θα εκδώσει η κατασκευάστρια εταιρία ή Κοινοπραξία (υπεργολάβος) προς τον ανάδοχο-μέλος της δεν αναγράφεται ΦΠΑ, εφόσον: α) το σχετικό έγγραφο ανάθεσης του έργου (εταιρικό ή κοινοπρακτικό ή άλλο έγγραφο) έχει κατατεθεί στην αρμόδια για τη φορολογία της υπεργολάβου (Κοινοπραξίας ή εταιρίας) Δ.Ο.Υ. πριν από κάθε έναρξη των εργασιών του έργου και αναγραφεί σ' αυτό ο αύξων αριθμός (Πρωτοδικείου ή Δ.Ο.Υ.) και η ημερομηνία κατάρτισης και δημοσίευσης ή κατάθεσής του στην πιο πάνω αρχή (.Δ.Ο.Υ.) και

β) αναγραφεί σ' αυτό ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου του αναδόχου προς τον κύριο του έργου».

3. Στο άρθρο 5 της Π. 4056/3029/87 απόφασή μας προστίθεται νέα παράγραφος 5 έχουσα ως εξής:

«5. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση ολικής εκχώρησης του έργου από τον ανάδοχο σε Κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ως μέλος, οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2, 3 και 4 εφαρμόζονται ανάλογα και στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρία ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον υπόχρεο ανάδοχο, εκχωρητή του έργου».

4. Η διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται και για εκχωρήσεις που έγιναν από την εφαρμογή του ν. 1642/86 μέχρι την έκδοση της παρούσας, εφόσον μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοσή της ο ανάδοχος προσκομίζει στην κατασκευάστρια εταιρία ή κοινοπραξία κυρωμένα, από την εκδούσα αρχή αντίγραφα των σχετικών βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από την Αρχή αυτή, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Π. 4056/3029/87 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης