Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.80000/οικ.28609/897/2019 Παροχή οδηγιών σχετικά με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4611/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2019 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Φ.80000/οικ.28609/897/2019
Παροχή οδηγιών σχετικά με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4611/2019

Αθήνα, 2/7/2019
Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ Λ'

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Βρέκου, Κ.Κλαδισίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791, 2131516789
E-MAIL: [email protected]
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4611/2019»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α' 73/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 33 του νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε όσους συνταξιοδοτούνται με διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ενώ με το άρθρο 36 προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το διάστημα από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2016. Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Άρθρο 33:

Όπως είναι γνωστό, με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4093/2012 και ισχύει, καθορίστηκαν οι ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μέχρι 31.12.1992 ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι πραγματοποιούν χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όσον αφορά τις χρονικές προϋποθέσεις, απαιτείται η πραγματοποίηση χρόνου ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εφόσον 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στα επαγγέλματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας.

Επίσης, με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ν.3232/2004 θεσπίστηκε η αύξηση του χρονικού διαστήματος από δέκα (10) σε δεκατρία (13) έτη εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις,

Με το άρθρο 33 του ν.4611/2019, το οποίο αντικατέστησε τις ανωτέρω διατάξεις, επιμηκύνεται σε δεκαεπτά (17) έτη το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναζητούνται οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, με το ανωτέρω άρθρο δεν επέρχονται αλλαγές ως προς τις ισχύουσες ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις, παρά μόνο αυξάνεται από δέκα (10) ή δεκατρία (13) έτη, που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε δεκαεπτά (17) έτη το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας.

2. Άρθρο 36:

Με το άρθρο 36 του ν.4611/2019 (73, Α') προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002¬2016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει του ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Όπως είναι γνωστό, από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ Αθηνών) και Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης), για το διάστημα από το 2002 έως και το 2014 οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, κ.λ.π., ενώ από το 2014 έως και το 2016 με υπουργικές αποφάσεις είχαν οριστεί κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.

Ομοίως, από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες), που ίσχυσαν μέχρι και το έτος 2016, οι εισφορές καθορίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής των πωλούμενων φύλλων χωρίς κατώτατο μηνιαίο ποσό εισφοράς που θα ήταν δυνατό να αναχθεί σε μηνιαίο εισόδημα, με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.

Έτσι, με το άρθρο 36 επιλύεται το θέμα του προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών για τις εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων. Ειδικότερα:

α. Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Δ' Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών) που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (Β', 4569), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933 ΥΑ (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο 51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με την Φ. 10055/10947/791/7.8.2014 (Β' 2268) ΥΑ.

β. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης) που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (Β', 4569), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από την παρ.1 του άρθρου 17 της ΥΑ 31720/Σ.503/1012-1962 (Β', 503) όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ Φ56/1077/2002 ΥΑ (Β', 768).

γ. Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Α' Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης) που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993 (Α', 184).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης