Ε.2118/2019

Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1152/12-4-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β' ) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»

24 Ιούν 2019

Taxheaven.gr

Αθήνα, 24/6/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2118/24-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Βιδάλης
Τηλέφωνο: 210 6987462
Fax: 210 6987408
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1152/12-4-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β' ) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρ. Α.1152/12-04-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/6.7.2007 (ΦΕΚ 1237 Β') Α.Υ.Ο.Ο «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. ΦΕΚ 1934 Β'/29- 05-2019 και έλαβε ΑΔΑ: ΩΛΩΖ46ΜΠ3Ζ-ΛΑΒ.

Με την εν λόγω τροποποίηση, για λόγους ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διασκευές οχημάτων των Δ.Κ. 87.02, 87.04 και 87.05 μετά την παραλαβή φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων της Δ.Κ. 87.04, αντικαταστάθηκε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 της Φ.906/440/6.7.2007 (ΦΕΚ 1237 Β' ) Α.Υ.Ο.Ο. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να επιμηκυνθεί ο χρόνος διασκευής των βάσεων φορτηγών αυτοκινήτων της Δ.Κ. 87.04, σε οχήματα της ίδιας δασμολογικής κλάσης 87.04, από τρεις (3) σε οκτώ (8) μήνες, με διατήρηση της υπάρχουσας επί πλέον δυνατότητας παράτασης για δύο ακόμα μήνες, ως εξής:

«Το χρονικό διάστημα διασκευής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί, για τις περιπτώσεις διασκευής σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 τους οκτώ (8) μήνες από την παραλαβή. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.»

Συνεπώς με τις εν λόγω διατάξεις το χρονικό διάστημα όλων των διασκευών, όπως καθορίζονται στην εν λόγω Απόφαση και αφορούν διασκευές σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05, μετά την παραλαβή φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων της Δ.Κ. 87.04 ορίζεται σε 8 μήνες από την παραλαβή, με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμα μήνες, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr