Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1055/5.3.1990 Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1055/5.3.1990
Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών


ΠΟΛ.1055/5.3.1990 Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1055/5.3.90  Φ.Π.Α. επί εκπροθέσμου διακανονισμού αξίας εισαγομένων αγαθών

Εγκ. 1008292/448/0014/ΠΟΛ. 1055/5.3.90

Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκε στις τελωνειακές αρχές η ακόλουθη γνωμοδότηση της Συνελεύσεως των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων.

Αριθ. Γνωμοδοτήσεως 44/1990

Ι. Τέλη εκπροθέσμου διακανονισμού είναι αι εις τους παραβάτας επιβαλλόμεναι κυρώσεις (πρόστιμα - ποιναί) υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, επιφορτισμένης δια τον έλεγχον της κανονικής εφαρμογής των συναλλαγματικών διατάξεων περί την εισαγωγήν εμπορευμάτων, βάσει των οποίων ο διακανονισμός (δηλονότι τακτοποίησις) πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τεταγμένης προθεσμίας.

ΙΙ. Επειδή τέλη ενταύθα νοούνται τα μετέχοντα κυρίως, του υποχρεωτικού οικονομικού εν ευρεία εννοία βάρους, αντικειμενικώς προσδιοριζομένου, δια το εισαγόμενον αγαθόν, έστω και αν τούτο χαρακτηρίζεται «ανταποδοτικόν» ή άλλως πώς.

ΙΙΙ. «Παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής» νοούνται δια του άρθρου 16 Ν. 1642/86 προδήλως οικονομικαί μεν επιβαρύνσεις και ενταύθα του εισαγομένου αγαθού, αλλά πάντοτε προσδιοριζόμεναι βάσει στοιχείων αντικειμενικής αξίας ή εκ των εμπορικών και γενικότερων πραγματικών συνθηκών, δια των οποίων καθίσταται δυνατή ή ενδεδειγμένη ή ασφαλής, κατά τας γενικάς ή ειδικάς αρχάς δράσεως μιας επιχειρήσεως εισαγωγών ή έστω και ενός προσώπου συμπτωματικώς ενεργούντος εισαγωγήν αγαθών.

Εκ των ενδεικτικώς αναφερομένων υπό του νομοθέτου ως τοιούτων εξόδων, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι ως τοιαύτα νοούνται τα έχοντα το γενικότερο ως άνω χαρακτήρα και ότι οπωσδήποτε δεν νοούνται ως τοιαύτα οικονομικαί επιβαρύνσεις ουδεμίαν έχουσαι σημασίαν δια τον κατ' αντικειμενικήν εκτίμησιν, προσδιορισμόν του τελικού κόστους ενός αγαθού εισαχθέντος εκ της αλλοδαπής.

Αι κυρώσεις κατά του παραβάτου των κατά νόμον υποχρεώσεών του γενικώς κατά την εισαγωγήν ενός αγαθού ή ειδικώς καθ' όσον αφορά την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων περί του τρόπου και χρόνου διακανονισμού της εισαγωγής ενός αγαθού, οφειλόμεναι εις συμπεριφοράν του εισαγωγέως κατά νόμον αποσυνδεδεμένη εκ της όλης λειτουργίας της εισαγωγής, δεν δύνανται λογικώς να θεωρηθούν στοιχεία προσδιορίζοντα αντικειμενικώς το κόστος του εισαγομένου αγαθού, ώστε να αποτελέσουν εντεύθεν προσδιοριστικόν στοιχείον και της φορολογητέας δια Φ.Π.Α. αξίας αυτού. Αι κυρώσεις αύται δεν συνάπτονται αμέσως ή εμμέσως ούτε προς την ποιότητα ή την προέλευσιν ή την αξίαν ή το βάρος ή την εν γένει κατάστασιν του εισαγομένου αγαθού, ούτε όμως και προς τας συνθήκας ή τους οικονομικούς ή άλλους όρους μεταφοράς, ασφαλείας, συντηρήσεως κ.λ.π. αυτού, αλλά αποτελούν εκδήλωσιν της εννόμου τάξεως, έστω και δια της διοικητικής οδού πραγματουμένην, αποδοκιμασίας του προσώπου του εισαγωγέως, μη επιδείξαντος υπακοήν εις τας κειμένας διατάξεις και μη τηρήσαντος τας νομίμους υποχρεώσεις του.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης