Αποτελέσματα live αναζήτησης

1091257 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και των οργανικών της μονάδων, ως προς τη σύσταση Υποδιευθύνσεων στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά στις ΕΛ.Υ.Τ. των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, τα οποία μετατρέπονται σε Τμήματα, τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ. και ορισμένων Τελωνείων, καθώς και ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.


1091257 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και των οργανικών της μονάδων, ως προς τη σύσταση Υποδιευθύνσεων στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά στις ΕΛ.Υ.Τ. των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, τα οποία μετατρέπονται σε Τμήματα, τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ. και ορισμένων Τελωνείων, καθώς και ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

1091257 ΕΞ 2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και των οργανικών της μονάδων, ως προς τη σύσταση Υποδιευθύνσεων στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά στις ΕΛ.Υ.Τ. των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, τα οποία μετατρέπονται σε Τμήματα, τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ. και ορισμένων Τελωνείων, καθώς και ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.


Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1091257 ΕΞ2019

(ΦΕΚ B' 2650/01-07-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κων. Μέξα
Παν. Καλαντζής
Άννα Πανταζή
Τηλέφωνο: 213-2112904 213-2112905
Fax: 210-3230829
E-mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Eιδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ), με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και των οργανικών της μονάδων, ως προς τη σύσταση Υποδιευθύνσεων στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά στις ΕΛ.Υ.Τ. των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, τα οποία μετατρέπονται σε Τμήματα, τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ. και ορισμένων Τελωνείων, καθώς και ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα΄ έως και εε΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4, της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 2 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 3 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ΄ και α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 22, 24, 26, 27 και 37, καθώς και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) της Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 40, 43, 47, 49, 67, 68 και 69 αυτής,

γ) του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 231/2007 (Α΄ 265) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

ε) το ν. 48/1975 (Α΄ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων»,

στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. α) Την Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017 (Β΄ 4373) υπουργική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ».

β) Την Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016 (Β΄ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α. 1147691ΕΞ2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β΄4762) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, από 24-02-2019, 18-03-2019, 28-02-2019, 01-03-2019, 10-04-2019, 10, 20, 27 και 28-05-2019 (δύο μηνύματα).

5. Το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 132272 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/ 31-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και την Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1188440 ΕΞ 2018/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΒΥ46ΜΠ3Ζ-53Ε) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ανάληψης υποχρέωσης.

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) αριθμ. 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και β) αριθμ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507)«Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την από 6-6-2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 40/ 07-06-2019 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης).

8. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/8.12.2016 έγγραφο (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής».

10. Το αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1189288 ΕΞ 2016/29-12-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις προμετωπίδες των εγγράφων που θα εκδίδουν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017, καθώς και για την χρήση των εντύπων που φέρουν τον τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

11. Την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των ελεγκτικών Υπηρεσιών, με κριτήριο την τυπολογία της ελεγκτικής δραστηριότητας, καθώς και της ενίσχυσης και αναβάθμισης αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινή στόχευση και ο καλύτερος συντονισμός, με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητά τους, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019, με ποσόν ύψους, περίπου 33.219,30 € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους 66.438,60 €, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 102-3801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Α.-Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1.- Από 15/10/2019, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

α) Συνιστούμε:

αα) στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) μία Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)» και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές της,

ββ) τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, μία (1) στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, με τίτλο «Υποδιεύθυνση Β΄ - Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.)» και δύο (2) στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, με τίτλους «Υποδιεύθυνση Α΄ - Εκ των Υστέρων Λογιστικών Ελέγχων» και «Υποδιεύθυνση Β΄ - Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)»,

γγ) δύο (2) Τμήματα στην «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)», με τίτλους: «Τμήμα Α΄- Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης» και «Τμήμα Β΄-Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης».

β) Διαμορφώνουμε τους τίτλους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης σε «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)» και «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης)», αντίστοιχα και ανακαθορίζουμε τη δομή και τις αρμοδιότητες αυτών.

γ) Μετονομάζουμε:

αα) την υφιστάμενη Υποδιεύθυνση της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής σε «Υποδιεύθυνση Α΄-Εκ των Υστέρων Λογιστικών Ελέγχων», στην οποία υπαγάγουμε τα κατωτέρω υφιστάμενα Τμήματα:

i) «Γ΄, Δ΄ και Ε΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου», τα οποία μετονομάζουμε σε Τμήματα «Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου», αντίστοιχα και

ii) «Ζ΄-Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής», το οποίο μετονομάζουμε σε Τμήμα «Ε΄ – Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής»,

ββ) τα υφιστάμενα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής «ΣΤ΄-Ανάλυσης Κινδύνου» σε «Αυτοτελές Τμήμα Β΄-Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου» και «Β΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» σε «Αυτοτελές Τμήμα Γ΄-Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» και τα υπαγάγουμε, καθώς και τα Γραφεία του δεύτερου εξ αυτών «Α΄-Αξιολόγησης Διαδικασιών» και «Β΄-Ελέγχου Ενέργειας» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής, στον οποίο παραμένει και το υφιστάμενο «Αυτοτελές Τμήμα Α΄-Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» με τα δύο (2) υφιστάμενα Γραφεία αυτού, γγ) το υφιστάμενο «Αυτοτελές Τμήμα Η΄-Θαλασσίων Ελέγχων» της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής σε «Τμήμα Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχων (Θ.Ο.Ε.)», συνιστούμε σε αυτό και τρίτο Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Γ΄-Δίωξης Α/Λ Πλοίου "Δήλιος Γιαννιώτης"» και το υπαγάγουμε με τα τρία (3) Γραφεία του στην Υποδιεύθυνση Β΄-Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.) αυτής, δδ) τα υφιστάμενα Τμήματα της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης «ΣΤ΄-Ανάλυσης Κινδύνου» σε «Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου», «Α΄-Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» σε «Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» και «Β΄-Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» σε «Αυτοτελές Τμήμα Γ΄-Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων» και τα υπαγάγουμε με το ένα (1) υφιστάμενο Γραφείο του δεύτερου ως άνω Τμήματος και τα δύο (2) υφιστάμενα Γραφεία του τρίτου Τμήματος στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής.

εε) τα υφιστάμενα Τμήματα της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης «Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Εκ των Υστέρων Ελέγχου» σε Τμήματα «Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄-Εκ των Υστέρων Ελέγχου», αντίστοιχα, τα οποία υπαγάγουμε στην Υποδιεύθυνση Α΄-Εκ των Υστέρων Λογιστικών Ελέγχων αυτής.

δ) Μεταφέρουμε:

αα) τα τέσσερα (4) υφιστάμενα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων Β΄ Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, Ηγουμενίτσας, Πατρών και Ηρακλείου στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και τις αρμοδιότητες αυτών, τα μετατρέπουμε σε Τμήματα, με τίτλους «1ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πειραιά», με έδρα τον Πειραιά, «2ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Ηγουμενίτσας», με έδρα την Ηγουμενίτσα, «3ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πατρών», με έδρα την Πάτρα και «4ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Ηρακλείου», με έδρα το Ηράκλειο, αντίστοιχα, τα υπαγάγουμε στην Υποδιεύθυνση Β΄-Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.) της ίδιας ΕΛ.Υ.Τ. και μετονομάζουμε τα Τμήματα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)» των ως άνω Τελωνείων σε Τμήματα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων».

ββ) i) τα πέντε (5) υφιστάμενα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων Λάρισας, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης και Κομοτηνής στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, καθώς και τις αρμοδιότητες αυτών, τα μετατρέπουμε σε Τμήματα, με τίτλους «6ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Λάρισας», με έδρα τη Λάρισα, «7ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Σερρών», με έδρα τον Προμαχώνα, «8ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Δράμας», με έδρα τη Δράμα, «9ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Ξάνθης», με έδρα την Ξάνθη και «10ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Κομοτηνής», με έδρα την Κομοτηνή, αντίστοιχα, τα υπαγάγουμε στην Υποδιεύθυνση Β΄-Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) της ίδιας ΕΛ.Υ.Τ. και μετονομάζουμε τα Τμήματα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)» των Τελωνείων Λάρισας και Σερρών σε Τμήματα
«Εκ των Υστέρων Ελέγχων»,

ii) το υφιστάμενο Γραφείο Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, καθώς και τις αρμοδιότητες αυτού, το μετατρέπουμε σε Τμήμα, με τίτλο «5ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το υπαγάγουμε στην Υποδιεύθυνση Β΄ της ίδιας ΕΛ.Υ.Τ. και μετονομάζουμε το «Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)» του ως άνω Τελωνείου σε «Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου».

γγ) τις αρμοδιότητες:

i) των Τμημάτων «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» των Τελωνείων Αθηνών, Α΄ Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά και Δ΄ Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά, κατά το μέρος που αφορούν στη δίωξη λαθρεμπορίου, στο «1ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πειραιά» της Υποδιεύθυνσης Β΄ της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και μετονομάζουμε τα ως άνω Τμήματα των Τελωνείων αυτών σε Τμήματα
«Εκ των Υστέρων Ελέγχων»,

ii) του Τμήματος «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, στο «5ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης» της Υποδιεύθυνσης Β΄ της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης και μετονομάζουμε το ως άνω Τμήμα του Τελωνείου σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων».

ε) Παύουμε τη λειτουργία του Τμήματος «Δίωξης Λαθρεμπορίου» του Τελωνείου Ελευσίνας και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο «1ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πειραιά» της Υποδιεύθυνσης Β΄ της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

2.- Ύστερα από τα ανωτέρω τροποποιούμε τα άρθρα 40, 43, 47, 49, 67, 68 και 69 της ως άνω απόφασης, ως εξής:

Άρθρο πρώτο

Διαμορφώνουμε την παράγραφο 2 του άρθρου 40 «V. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)» και την υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 43 «Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)», ως κατωτέρω:

«Άρθρο 40

V. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)»

«2.- Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

(α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, οι οποίες είναι επιτελικές Υπηρεσίες:
(αα) Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
(ββ) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) (γγ) Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)
(δδ) Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(εε) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

(β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
(αα) Τελωνειακές Περιφέρειες, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Τελωνείων για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, την ανάλυση και τον προσδιορισμό των αναγκών των Τελωνείων σε υποδομές, σε μέσα ελέγχου και σε ανθρώπινους πόρους, καθώς και την παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων αυτών:
(i) Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής,
(ii) Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και
(iii) Tελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας.
(ββ) Επιτελική Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), με αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, σχετικά με θέματα εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων δίωξης, την ανάλυση και τον προσδιορισμό των αναγκών τους σε υποδομές, σε μέσα ελέγχου και σε ανθρώπινους πόρους, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων αυτών και τη διασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας των τοπικών και εθνικών επιχειρήσεων ελέγχου, κατά το μέρος που αφορά στη συνεργασία και στη συμβολή των ΕΛ.Υ.Τ..
(γγ) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (EΛ.Υ.Τ.), με αρμοδιότητά τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους και τους ελέγχους δίωξης, τον εσωτερικό έλεγχο των Τελωνείων, καθώς και τη συνδρομή στον επιχειρησιακό συντονισμό των διενεργούμενων από τα Τελωνεία εκ των υστέρων ελέγχων:
(i) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) και
(ii) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης)
(δδ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.).

(γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, οι οποίες ασκούν επιχειρησιακές αρμοδιότητες:
(αα) Τελωνεία Α΄ τάξεως,
(ββ) κύρια Τελωνεία Α΄ τάξεως και
(γγ) Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξεως, εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξεως, για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και θέματα δίωξης.».

«Άρθρο 43
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)».

«2.- (γ) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων, ανά τομέα (επιχειρησιακά σχέδια, ανά κλάδο)»

Άρθρο δεύτερο

Αντικαθιστούμε το άρθρο 47, ως εξής:

«Άρθρο 47
Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)

1.– Η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εποπτεύει τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.).

2.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) είναι οι παρακάτω:

(α) Η επιτυχής και αποτελεσματική εποπτεία, ο έλεγ- χος, ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) και Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης) για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

(β) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των ΕΛ.Υ.Τ. και η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την αναπροσαρμογή των ποσοτικών στόχων, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών.

(γ) Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, διαδικασιών, που εφαρμόζονται από τις ΕΛ.Υ.Τ..

(δ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων δίωξης που διενεργούνται από τις ΕΛ.Υ.Τ..

(ε) Η διασφάλιση της συνεργασίας των ΕΛ.Υ.Τ. με ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. για την αποτελεσματική διεξαγωγή τοπικών και εθνικών επιχειρήσεων ελέγχου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής.

3.- Η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), η οποία έχει έδρα τον νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Α΄- Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης

β) Τμήμα Β΄- Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης.

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄-Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης

(α) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) και Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), ως προς τους ελέγχους δίωξης των Τμημάτων Κ.Ο.Ε. και του Τμήματος Θ.Ο.Ε. και ως προς τους λογιστικούς ελέγχους, καθώς και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων αυτών, σε περιπτώσεις απόκλισης από τους ως άνω στόχους.

(β) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των τεθέντων στόχων, ανά ΕΛ.Υ.Τ. και η υποβολή προτάσεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων, βάσει της εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας και των τάσεων λαθρεμπορίου, απάτης και δασμοφοροδιαφυγής που εντοπίζεται.

(γ) Ο απολογισμός των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων των ΕΛ.Υ.Τ. και η υποβολή απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων αυτών και σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.).

(δ) Η συνολική αξιολόγηση των ΕΛ.Υ.Τ., ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για:

(αα) τη λήψη πρόσθετων μέτρων προς ενίσχυση αυτών, τόσο σε θέματα στελέχωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού τους, όσο και σε θέματα οργάνωσης,

(ββ) την προμήθεια εξοπλισμού, βοηθητικού υλικού και λοιπών αναγκαίων εφοδίων για τα μέσα δίωξης των Τμημάτων Κ.Ο.Ε. και του Τμήματος Θ.Ο.Ε. των ΕΛ.Υ.Τ. και τα λοιπά μέσα ελέγχου και πληροφόρησης, για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους, για την κατανομή, την αντικατάσταση και την αναβάθμιση των χερσαίων και θαλάσσιων μέσων δίωξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

(ε) Η μέριμνα για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί γενικών θεμάτων, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των ΕΛ.Υ.Τ., σε συνεργασία με τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η επιμέλεια για την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της Διεύθυνσης και των ΕΛ.Υ.Τ. σε εξειδικευμένα αντικείμενα και θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν εισήγησης και του Τμήματος Β΄-Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης της ίδιας Διεύθυνσης.

(στ) Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των ΕΛ.Υ.Τ. και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (ζ) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Διεύθυνση.

(η) Η τήρηση αρχείου των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Διεύθυνση και στις ΕΛ.Υ.Τ., με στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος ελεγκτικής εμπειρίας, η συνολική εμπειρία αυτών και λοιπά σχετικά στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίησή τους ή για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

(θ) Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Διεύθυνσης και των ΕΛ.Υ.Τ., η διαβίβασή του προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες των Υπηρεσιών, καθώς και η επιμέλεια για την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών προς κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών τους.

(ι) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) της Διεύθυνσης και η διεκπεραίωση της κοινής και της εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτής, πλην του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Τμήματος Β΄ Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης αυτής. (ια) Η τήρηση γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

(ιβ) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των ΕΛ.Υ.Τ. για την ετήσια εκκαθάριση των αρχείων τους και η συνολική ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

ΙΙ. Τμήμα Β΄-Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης

(α) Η μέριμνα πρόσβασης στα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., άλλων Υπηρεσιών και Διεθνών Οργανισμών και η ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω των εθνικών, ενωσιακών ή διεθνών τελωνειακών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(β) Η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πάσης φύσεως πληροφοριών και η υποβολή προτάσεων στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) και Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων.

(γ) Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της δράσης των Υποδιευθύνσεων των ΕΛ.Υ.Τ., που αφορά σε εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους επιχειρήσεων και ελέγχους δίωξης, στη βάση πληροφορίας άμεσης επέμβασης, καθώς και ο σχεδιασμός και ο συντονισμός τοπικών και εθνικών επιχειρήσεων ελέγχου (ασκήσεων).

(δ) Η συνεργασία με τα αρμόδια για τη διαχείριση των πληροφοριών και την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων Τμήματα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), ώστε να διασφαλίζεται ο κατάλληλος προσανατολισμός των ελέγχων.

5.- Η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), για την επίτευξη της αποστολής της, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδος με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση, κατά τόπον αρμοδιότητα και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.Υ.Τ., Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)

1.- Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), επιπέδου Διεύθυνσης, είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και εποπτεύεται από την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.). 2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής, (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) είναι οι κατωτέρω: (α) Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, διαδικασιών, που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία.

(β) Ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και η τιμωρία της αποφυγής/διαφυγής δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, μέσω των εκ των υστέρων λογιστικών έλεγχων στις επιχειρήσεις για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών, των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία.

(γ) Η πρόληψη και η καταστολή του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της παρατυπίας και, γενικά, των τελωνειακών παραβάσεων, με σκοπό την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και την προστασία των πολιτών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος.

(δ) Η επιχειρησιακή συνδρομή, κατά τη διενέργεια των εκ υστέρων ελέγχων των Τελωνείων, η οποία επιτυγχάνεται με την παροχή πληροφόρησης, μέσω αξιολόγησης και ανάλυσης κινδύνου των πάσης φύσεως πληροφοριών.

(ε) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων και ελέγχων δίωξης που διενεργούνται από τα Τελωνεία που υπάγονται στη χωρική της αρμοδιότητα.

3.- Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία τα τρία (3) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:

Α΄-ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης.

-Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Γραφεία, ως κατωτέρω:

(αα) Γραφείο Α΄ - Νομικής Υποστήριξης

(ββ) Γραφείο Β΄ - Αρχείου Παραστατικών Τελωνείων

β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου.

γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:

(αα) Γραφείο Α΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών (ββ) Γραφείο Β΄ - Ελέγχου Ενέργειας

Β΄- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄- ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

α) Τμήματα Δ1΄ έως Δ3΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

β) Τμήμα Ε΄- Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.

Γ΄- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄-ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ Θ.Ο.Ε.)

α) 1ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά

β) 2ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Ηγουμενίτσας, με έδρα την Ηγουμενίτσα

γ) 3ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πατρών, με έδρα την Πάτρα

δ) 4ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο ε) Τμήμα Θ.Ο.Ε., με έδρα τον Πειραιά, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:

(αα) Γραφείο Α΄ - Δίωξης Α/Λ Πλοίου «Ερμής»,

(ββ) Γραφείο Β΄ - Δίωξης Α/Λ Πλοίου «Ποσειδών» και

(γγ) Γραφείο Γ΄- Δίωξης Α/Λ Πλοίου «Δήλιος Γιαννιώτης».

4.- Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) και των υπηρεσιών αυτής εκτείνεται:

α) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.) και των Τμημάτων της, σε όλη την Επικράτεια και

β) στα πλαίσια των λοιπών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, στους νομούς Αττικής, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5.- Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων αυτής, ως κατωτέρω:

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι. Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης.

(α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της ΕΛ.Υ.Τ..

(β) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων της ΕΛ.Υ.Τ..

(γ) Η εισήγηση προς την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) για τη στελέχωση της Υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό και για τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτού.

(δ) Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Διεύθυνσης, η διαβίβασή του στο Τμήμα Α΄-Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), για την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες των υπηρεσιών της ΕΛ.Υ.Τ., καθώς και η εκτέλεση αυτού. (ε) Η παρακολούθηση της κίνησης και η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων και των χερσαίων και πλωτών μέσων δίωξης, καθώς και των λοιπών μέσων ελέγχου και πληροφόρησης και η ενημέρωση της Ε.Υ.Τ.Ε. για την έγκαιρη αντικατάσταση αυτών ή για την προμήθεια νέων.

(στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Λ.Υ.Τ. και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.

(ζ) Η τήρηση και η διαχείριση των παγίων της Διεύθυνσης, η συνεχής πληροφόρηση του Τμήματος Β΄Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. με στοιχεία σχετικά με τα πάγια, καθώς και η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Α.Α.Δ.Ε.. (η) Η μέριμνα για την υγιεινή και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

(θ) Η συνδρομή στα Τελωνεία για τον χειρισμό υποθέσεων που εκτείνονται πέραν της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.

(ι) Η μέριμνα για τη φύλαξη των δεσμευθέντων και των κατασχεθέντων σε κατάλληλους χώρους της ΕΛ.Υ.Τ. ή η ανάθεση της φύλαξης αυτών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ή σε κατάλληλο χώρο Τελωνείου χωρικής αρμοδιότητας της ΕΛ.Υ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας).

(ια) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) της Διεύθυνσης και η διεκπεραίωση της κοινής και της εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτής.

(ιβ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, σχετικού με τη διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξη και εν γένει τη λειτουργία της ΕΛ.Υ.Τ., που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.

(α) Γραφείο Α΄ -Νομικής Υποστήριξης

(αα) Η υποστήριξη επί νομικών θεμάτων που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, καθώς και  στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(ββ) Η παροχή οδηγιών και η εν γένει συνδρομή στα Τμήματα και στα Γραφεία της ΕΛ.Υ.Τ., όπως, σχετικά με τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων, τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου, τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου επιχείρησης ή ελέγχου δίωξης, αντίστοιχα.

(γγ) Η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί υποθέσεων της ΕΛ.Υ.Τ., καθώς και η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η μελέτη της συναφούς νομολογίας.

(δδ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, υπαλλήλων που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(εε) Η διαπίστωση της απώλειας αποδεικτικών είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής στα Τελωνεία αρμοδιότητας της ΕΛ.Υ.Τ. και η έγκριση για την έκδοση από τα Τελωνεία αντιγράφων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

(β) Γραφείο Β΄ - Αρχείου Παραστατικών Τελωνείων

(αα) Η συγκέντρωση όλων των τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, των βιβλίων τελωνειακών εισπράξεων, των ενιαύσιων λογαριασμών και των άλλων στοιχείων που αποστέλλονται από τα Τελωνεία της επικράτειας.

(ββ) Η ταξινόμηση, η αρχειοθέτηση και η φύλαξη των παραστατικών, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται.

(γγ) Η χορήγηση, από τα τηρούμενα παραστατικά, επικυρωμένων αντιγράφων στις Τελωνειακές Αρχές, στις αιτούσες δικαστικές και λοιπές Αρχές, καθώς και στους αιτούντες ιδιώτες.

(δδ) Η μέριμνα για την καταστροφή των παραστατικών εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου

(α) Η άντληση και η συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα τήρησης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε, του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλου Υπουργείου ή Φορέα, καθώς και η επεξεργασία αυτών με τη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου.

(β) Η ανταλλαγή πληροφοριών με το Τμήμα Β΄- Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

(γ) Η υποβολή εισηγήσεων, αρμοδίως, για τη σύναψη και την εφαρμογή μνημονίων συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς για θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, με σκοπό τη διευκόλυνση των τελωνειακών λογιστικών ελέγχων και ελέγχων δίωξης για την προστασία και την ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου.

(δ) Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ελέγχων που διενεργήθηκαν από τις ΕΛ.Υ.Τ. και η γνωστοποίησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, με τη συμπλήρωση εξαμήνου.

(ε) Η αμφίδρομη ροή πληροφόρησης με τα Τελωνεία, για την καλύτερη συνεργασία και την επιχειρησιακή συνδρομή, αναφορικά με τη διενέργεια στοχευμένων εκ των υστέρων ελέγχων, μέσω ανάλυσης κινδύνου και αξιολόγησης των πάσης φύσεως πληροφοριών.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:

(α) Γραφείο Α΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών

i.- (αα) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των προβλεπόμενων διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα οικεία Τελωνεία, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών, η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων αρμοδίως και η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση αυτών.

(ββ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του τρόπου της διεξαγωγής και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων από τα Τελωνεία ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ελέγχων και των ελέγχων υποκατάστασης, για τα επιδοτούμενα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

(γγ) Η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των Τελωνείων της Επικράτειας, με ευθύνη των Τελωνείων Α΄ τάξεως και των κύριων Τελωνείων Α΄ τάξεως, ο λογιστικός και ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών, η κατάρτιση και η αποστολή αντίστοιχων συγκεντρωτικών καταστάσεων όλης της Επικράτειας στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors).

(δδ) Η διενέργεια τακτικού και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και ο καταλογισμός των ευθυνομένων στα Τελωνεία αρμοδιότητάς της.

(εε) Ο έλεγχος των αποσπασμάτων των Βιβλίων Τελωνειακών Εισπράξεων που αποστέλλονται από τα Τελωνεία, η θεώρησή τους και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Τελωνείο Αποστολής.

(στστ) Η μέριμνα για την εκτύπωση, την παραλαβή, τη φύλαξη και τον εφοδιασμό όλων των Τελωνείων της επικράτειας με στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων είσπραξης «Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών».

(β) Γραφείο Β΄ - Ελέγχου Ενέργειας

i.- (αα) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών Εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και για την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

(ββ) Ο ετήσιος τακτικός και έκτακτος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των διατυπώσεων που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ii.- Στις αρμοδιότητες όλων των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων υπάγεται, κατά λόγο αρμοδιότητας, η σύνταξη σχετικών μηνυτήριωνπορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές (όπως, ενδεικτικά, Εισαγγελέα, Τελωνείο)

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄- ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ι. Τμήματα Δ1΄ έως Δ3΄- Εκ των Υστέρων Ελέγχου

(α) Η διενέργεια εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, τελωνειακούς χώρους, εγκαταστάσεις, που αφορούν:

(αα) στην ακρίβεια των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών και των υποστηρικτών αυτών εγγράφων για εμπορεύματα οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος, στα οποία εφαρμόσθηκαν απλουστευμένες ή μη διαδικασίες,

(ββ) στην ορθή εφαρμογή των διαδικασιών, των διατυπώσεων, των απαγορεύσεων και των περιορισμών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία,

(γγ) στην υποστήριξη του υποσυστήματος ανάλυσης κινδύνου (υποσύστημα D.S.S.) σε εμπορεύματα, μετά από την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, που αφορούν σε παραστατικά χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας.

(δδ) στη διακρίβωση της διάπραξης ή μη παραβάσεων, στα πλαίσια διμερών συμφωνιών της χώρας με τρίτες χώρες ή πρωτοκόλλων αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών – μελών με τρίτες χώρες και

(εε) στη διακρίβωση αποφυγής της καταβολής των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. (στστ) στις εταιρείες, στα πλαίσια της εφαρμογής των άρθρων 4 έως 9 και 18 του Καν. (ΕΕ) 515/1997 και η συμμετοχή σε αποστολές ελέγχων σε τρίτες χώρες, στα πλαίσια του άρθρου 20 του ανωτέρω Κανονισμού,

(β) Η σύνταξη έκθεσης για τη διερεύνηση των σχετικών αντιλαθρεμπορικών φακέλων που περιέρχονται για έρευνα στην Υπηρεσία, στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής (φάκελοι A.M.) και η διαβίβασή της στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

(γ) Η σύνταξη σχετικών μηνυτήριων - πορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές (όπως, Εισαγγελέα, Τελωνείο).

ΙΙ. Τμήμα Ε΄ - Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής

(α) Η μελέτη και η διεκπεραίωση αιτημάτων έρευνας από και προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες για επαλήθευση των προτιμησιακών πιστοποιητικών καταγωγής, των φορολογικών, των τελωνειακών και των εμπορικών στοιχείων, στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και του ισχύοντος, κατά περίπτωση, νομικού πλαισίου, επί τελωνειακών θεμάτων.

(β) Η παρακολούθηση, η συγκέντρωση, η ομαδοποίηση και η αποστολή στην Ευρωπαϊκής Ένωσης (monitoring), ετησίως, στοιχείων που αφορούν στους πραγματοποιηθέντες ελέγχους.

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄- ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε. ΚΑΙ Θ.Ο.Ε.)

Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο έως 4ο Κ.Ο.Ε.

(α) Η διενέργεια προληπτικών τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης για την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και απαγορευμένων ειδών, καθώς και για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή νομοθεσίας και στα πλαίσια αυτά:

(αα) διενεργούν:

i) σχετικούς ελέγχους σε τελωνειακά υποκείμενους χώρους, ελεύθερες ζώνες, ελεύθερες αποθήκες, φορολογικές αποθήκες και Κ.Α.Ε., είτε σε συνεργασία με τα Τελωνεία, είτε και ανεξάρτητα από αυτά,

ii) ελέγχους διακίνησης ταξιδιωτών και μεταφορικών μέσων, καθώς και ελέγχους διακίνησης και παράδοσης των υπό επιτήρηση εμπορευμάτων.

(ββ) δύνανται, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ελέγχων, να χρησιμοποιούν τα μέσα δίωξης που διαχειρίζονται τα Τελωνεία, όπως συστήματα X-Rays, σκύλους ανιχνευτές, ύστερα από συνεννόηση με αυτά.

(β) Η συνδρομή στις άλλες ελεγκτικές ή διωκτικές Υπηρεσίες (εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών), η συνεργασία με αυτές, για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απάτης, καθώς και με τις Διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών (όπως, Αστυνομία, Λιμενικό) για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ενημέρωση αυτών, αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου υποπέσει στην αντίληψή τους άλλη έκνομη πράξη.

(γ) Η σύνταξη σχετικών μηνυτήριων-πορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές (όπως, Εισαγγελέα, Τελωνείο, Υποδιεύθυνση Α΄- Εκ των Υστέρων Λογιστικών Ελέγχων, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια λογιστικού ελέγχου επιχείρησης).

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ Θ.Ο.Ε.

α) Γραφείο Α΄ - Δίωξης Α/Λ πλοίου «Ερμής»,

β) Γραφείο Β΄ - Δίωξης Α/Λ πλοίου «Ποσειδών» και

γ) Γραφείο Γ΄- Δίωξης Α/Λ πλοίου «Δήλιος Γιαννιώτης» Οι αρμοδιότητες του Τμήματος που ασκούνται από τα ως άνω Γραφεία του, κατά λόγο αρμοδιότητας, είναι οι εξής:

(α) Η διενέργεια προληπτικών τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε όλες τις περιοχές των λιμένων, για την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και απαγορευμένων ειδών, καθώς και για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή νομοθεσίας.

(β) Η συνδρομή στις άλλες ελεγκτικές ή διωκτικές Υπηρεσίες (εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών), η συνεργασία με αυτές, για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απάτης που διαπράττονται στον θαλάσσιο χώρο, καθώς και με τις Διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών (όπως, Λιμενικό, Αστυνομία) για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ενημέρωση αυτών, αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου υποπέσει στην αντίληψή τους άλλη έκνομη πράξη.

(γ) Η σύνταξη σχετικών μηνυτήριων-πορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Τελωνειακές ή άλλες Αρχές (όπως, Εισαγγελέα, Τελωνείο, Υποδιεύθυνση Α΄- Εκ των Υστέρων Λογιστικών Ελέγχων, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια λογιστικού ελέγχου επιχείρησης).

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης)

1.- Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), επιπέδου Διεύθυνσης, είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και εποπτεύεται από την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής).

3.- Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), η οποία έχει έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης, διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σε εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία τα πέντε (5) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:

Α.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Αυτοτελές Τμήμα Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης.

-Στο Τμήμα λειτουργεί το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

β) Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου.

γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:

(αα) Γραφείο Α΄ - Αξιολόγησης Διαδικασιών

(ββ) Γραφείο Β΄ - Ελέγχου Ενέργειας

Β.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄- ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τμήματα Δ1΄ έως Δ3΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου

Γ΄- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄- ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε.)

α) 5ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

β) 6ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα,

γ) 7ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Σερρών, με έδρα τον Προμαχώνα,

δ) 8ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Δράμας, με έδρα τη Δράμα,

ε) 9ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη,

στ) 10ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Κομοτηνής, με έδρα την Κομοτηνή.

4.- Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης) και των υπηρεσιών αυτής εκτείνεται:

α) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Β΄Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) και των Τμημάτων της, σε όλη την Επικράτεια και

β) στα πλαίσια των λοιπών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Αγίου Όρους, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Κέρκυρας, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5.- Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης) κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων αυτής, ως κατωτέρω:

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

I. Αυτοτελές Τμήμα Α΄ - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Α΄- Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και του Γραφείου Α΄ - Νομικής Υποστήριξης αυτής.

ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Β΄- Πληροφοριών και Ανάλυσης Κινδύνου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

ΙΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Γ΄- Αξιολόγησης Διαδικασιών και Λοιπών Ειδικών Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και των Γραφείων αυτού, πλην των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων γγ΄ και στστ΄ του Γραφείου Α΄-Αξιολόγησης Διαδικασιών.

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄- ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τμήματα Δ1΄ έως Δ3΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Δ1΄ έως Δ3΄ - Εκ των Υστέρων Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Α΄- Εκ των Υστέρων Λογιστικών Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄- ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Ο.Ε.)

Τμήματα 5ο έως 10ο Κ.Ο.Ε.

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων 1ο έως 4ο Κ.Ο.Ε. της Υποδιεύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.) της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

6.- Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 10ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Κομοτηνής της Υποδιεύθυνσης Β΄- Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) της Διεύθυν- σης θα οριστεί με νεότερη απόφαση.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

1.- Οι ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης:

α) ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί ή ανατίθεται σε αυτές με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ή με άλλες ειδικές διατάξεις.

β) για την επίτευξη της αποστολής τους, λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδος με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

2.- Οι εκκρεμείς υποθέσεις και τα δελτία πληροφοριών: α) των υφιστάμενων Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, τα οποία με την παρούσα απόφαση μεταφέρονται με τις αρμοδιότητές τους στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και μετατρέπονται σε Τμήματα, τακτοποιούνται και ολοκληρώνονται από τα Τμήματα Κ.Ο.Ε. των Υποδιευθύνσεων Β΄- «Ελέγχων Δίωξης Κινητών και Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε. και Θ.Ο.Ε.) της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και «Ελέγχων Δίωξης Κινητών Ομάδων Ελέγχου Κ.Ο.Ε.» της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, στα οποία μεταφέρονται, επίσης, τα φυσικά,
ηλεκτρονικά και μαγνητικά αρχεία αυτών.

β) των υφιστάμενων Τμημάτων «"Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου" των Τελωνείων Αθηνών, Α΄ Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, Δ΄ Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, από τα οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα της δίωξης λαθρεμπορίου και περιέρχεται στο «1ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πειραιά» της Υποδιεύθυνσης Β΄ της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και στο «5ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Θεσσαλονίκης» της Υποδιεύθυνσης Β΄ της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, καθώς και του Τμήματος «Δίωξης Λαθρεμπορίου» του Τελωνείου Ελευσίνας, το οποίο παύει να λειτουργεί και του οποίου οι αρμοδιότητες περιέρχονται στο "1ο Τμήμα Κ.Ο.Ε. Πειραιά"» της Υποδιεύθυνσης Β΄ της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, τακτοποιούνται και ολοκληρώνονται, αντίστοιχα, κατά λόγο αρμοδιότητας, από τα Τμήματα
«Εκ των Υστέρων Ελέγχων» των ίδιων Τελωνείων, όπως, αυτά μετονομάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, στα οποία παραμένουν και τα αντίστοιχα φυσικά, ηλεκτρονικά και μαγνητικά αρχεία αυτών.

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα υφιστάμενα Γραφεία Κ.Ο.Ε. των Τελωνείων και τα Τμήματα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» των Τελωνείων Αθηνών, Α΄ Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, Δ΄ Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους που αφορούσαν στη δίωξη λαθρεμπορίου και το Τμήμα «Δίωξης Λαθρεμπορίου» του Τελωνείου Ελευσίνας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, νοούνται οι υπηρεσίες στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν.

Άρθρο τρίτο

Τροποποιούμε το άρθρο 49 «Τελωνεία», ως εξής:

α) προσθέτουμε υποπερίπτωση 3 στην περίπτωση ΧΙΙ

«Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου» της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 5 αυτού, ως εξής:

«5.A.XII.-3. Για τα Τελωνεία, τα οποία δεν έχουν αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα δίωξης λαθρεμπορίου, οι αρμοδιότητες αυτών ασκούνται από τις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας».

β) διαγράφουμε:

αα) τις περιπτώσεις «ΧΙΙΙ. Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κινητών Ομάδων Ελέγχου-Κ.Ο.Ε.)» και «ΧV. Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου (με Γραφείο Κ.Ο.Ε.)» της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 5 και αναριθμούμε τις περιπτώσεις XIV σε «XIIΙ.Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» και τις περιπτώσεις, από XVI έως και XXIII σε XIV έως και XXI, ως εξής:

«ΧIV.- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου», «ΧV.- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου», «ΧVI.- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λα- θρεμπορίου», «XVII.-Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Ταξιδιωτών», «XVIII.- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών»,

«XIX.- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ελέγχου Διελεύσεων», «XX.- Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» και «XXI.- Αυτοτελές Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.), ββ) την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 8 αυτού και την αρίθμηση (β) από την επόμενη υποπαράγραφο, η οποία στο εξής αριθμείται ως παράγραφος

8. γ) Αντικαθιστούμε:

αα) την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 4 αυτού, ως εξής:

«4.ΙΙ.(α) (ββ) Ο συντονισμός δράσεων του προληπτικού ελέγχου και της δίωξης των εξαρτημένων τους Τελωνείων Β΄ και Γ΄ τάξεως και

ββ) την υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 5, ως εξής:

«5.-Β.-2.(α) Ο συντονισμός δράσεων ελέγχων και δίωξης των εξαρτημένων σε αυτά Τελωνείων, με τις πληροφορίες που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή.».

γγ) τα υπό στοιχεία 5, 7, 8, 10, 14, 20, 27, 36, 42, 54, 58, 59, 61, 63 και 90 του Πίνακα της παραγράφου 7 αυτού, ως εξής:


 

«α/α

-1-

ΝΟΜΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

-2-

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

-3-

(ΤΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ/ ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Η ΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ)

-4-

ΥΠΟΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

-5-

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

-6-

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΕΩΣ

7-»

«5.

ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

(με έδρα την Κομο- τηνή)

Τελωνείο Β΄ τάξεως, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Αλεξανδρού-

πολης

 

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης»

 

«7.

ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

(με έδρα τη Δράμα)

Τελωνείο Β΄ τάξεως, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καβάλας

 

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

8.

ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

(με έδρα την Ξάν- θη)

Τελωνείο Β΄ τάξεως, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καβάλας

 

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Aυτοτελές Τ.Τ.Γ. Πόρτο Λάγος (με έδρα το Πόρτο Λάγος)»

 

«10.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

κύριο Τελωνείο Α΄ τάξεως

Υποδιεύθυνση,

η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:
β) Δικαστικού
ζ) Εκ των Υστέρων Ελέγχων

η) Δίωξης Λαθρεμπορίου

θ) Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης, Επίσκεψης Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών

 

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) 1ο Τμήμα Διαδικασιών

δ) 2ο Τμήμα Διαδικασιών

ε) 3ο Τμήμα Διαδικασιών

στ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

ζ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

η) Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου

 

θ) Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

 

 

»

 

«14.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) Τμήμα Διαδικασιών

δ) 1ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. και

Λοιπών Φορολογιών

ε) 2ο Τμήμα Ε.Φ.Κ. και

Λοιπών Φορολογιών

στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

«20.

ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

(με έδρα τις Σέρρες)

κύριο Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητι- κής Υποστήριξης και Δικαστικού

 

β) Τμήμα Διαδι- κασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

 

γ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

»

 

«27.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

(με έδρα την Ηγουμενίτσα)

Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

 

β) Τμήμα Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

γ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

»

 

«36.

ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

(με έδρα τη Λάρισα)

κύριο Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

 

β) Τμήμα Διαδικασιών

γ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

δ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

ε) Τμήμα Διαχείρισης

Δημοσίου Υλικού

 

 

»

 

«42.

ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ

(με έδρα την Πάτρα)

κύριο Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης και Ελέγχου Διελεύσεων

 

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) Τμήμα Διαδικασιών

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

ε) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

στ) Τμήμα Διαχείρισης

Δημοσίου Υλικού

 

 

»

 

«54.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

(με έδρα τη Μετα- μόρφωση)

Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης

 

β) Τμήμα Δικαστικού

 

γ) Τμήμα Διαδικασιών

Αυτοτελές Τ.Τ.Γ. Ταχυδρομικών Δεμάτων των ΕΛ.ΤΑ.

(με έδρα το Σύνταγμα)

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

 

ε) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

»

 

«58.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

(με έδρα την Ελευσίνα)

Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) Τμήμα Διαδικασιών

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

ε) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

«59.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

(με έδρα τον Πει- ραιά)

κύριο Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης

 

β) Τμήμα Δικαστικού

 

γ) Τμήμα Διαδικασιών

 

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

 

ε) Τμήμα Επίσκεψης

Πλοίων και Ελέγχου Ταξιδιωτών

 

στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

 

ζ) Aυτοτελές Τ.Τ.Γ. Αίγινας (με έδρα την Αίγινα)

 

η) Αυτοτελές Τ.Τ.Γ.

Κυθήρων (με έδρα τα Κύθηρα)»

 

«61.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ

(με έδρα το Κερα- τσίνι)

Τελωνείο Α΄ τάξεως

Υποδιεύθυνση,

η οποία αποτελείται από τα Τμήματα:
β) Δικαστικού και

στ) Εκ των Υστέρων Ελέγχων

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης

 

β) Τμήμα Δικαστικού

 

γ) 1ο Τμήμα Διαδικασιών

 

δ) 2ο Τμήμα Διαδικασιών

 

ε) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

 

στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

»

 

«63.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΙΑ

(με έδρα το Κερατσίνι)

Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης

 

β) Τμήμα Δικαστικού

γ) Τμήμα Διαδικασιών

δ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

ε) Τμήμα Διαδικασιών,

Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

(με έδρα στα διυλιστήρια Ασπροπύργου)

Γραφείο Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών (με έδρα στα διυλιστήρια Ελευσίνας)

στ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

»

 

«90.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(με έδρα το Ηρά- κλειο)

κύριο Τελωνείο Α΄ τάξεως

 

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

 

β) Τμήμα  Διαδικασιών

 

γ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών  Φορολογιών

 

δ) Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων

 

 

ε) Aυτοτελές Τ.Τ.Γ.

Τυμπακίου (με έδρα το Τυμπάκι)»

 

 

Άρθρο τέταρτο

1.- Αντικαθιστούμε την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου Α΄ στο άρθρο 67 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών», ως εξής:

«Άρθρο 67
Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών»

«Α.-5.α) στη Διεύθυνση της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.), στις Διευθύνσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στις Διευθύνσεις των Τελωνειακών Περιφερειών και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης.». 2.- Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις Ι, ΙΙ και III της υποπαραγράφου 10 της παραγράφου Α΄ στο άρθρο 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως εξής:

«Άρθρο 68
Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»

«Α.-10.Ι. στα Τμήματα των Διευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και των Τελωνείων Α΄ τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας και μόνο όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.

ΙΙ. στα Τμήματα και Αυτοτελή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.:

α) Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης των ΕΛ.Υ.Τ., Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Διοικητικής – Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας,

β) Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και

γ) των Τελωνείων Α΄ τάξεως: αα) Δικαστικού,

ββ) Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού,

γγ) Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού και Δίωξης Λαθρεμπορίου και

δδ) Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης.

ΙΙΙ. στα Τμήματα της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τελωνειακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.».

3.- Αντικαθιστούμε τους τίτλους των υπηρεσιών στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 69 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.», ως εξής:

«Άρθρο 69
Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.»

«Α.ΙΙ.2. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. α) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

αα) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής)

ββ) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης)»

Άρθρο πέμπτο

α) Από την ημερομηνία που ορίζεται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ της παρούσας απόφασης, καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οποίες είναι οι εξής:*Στις οργανικές θέσεις του κλάδου Τελωνειακών που καθορίζονται στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) περιλαμβάνονται στην κατηγορία ΤΕ και οι τριάντα (30) θέσεις των ειδικοτήτων Πλοιάρχων (14), Μηχανικών (14) και Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών (2) και στην κατηγορία ΔΕ οι τέσσερις (4) θέσεις της ειδικότητας Ναυκλήρων, για τη στελέχωση των Πλοίων Δίωξης.

β) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Πίνακα Α΄, ανά υπηρεσία, ως κατωτέρω:

 Β.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις:

α) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

αα) Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. ββ) i) Δ.ΟΡΓ.Α. 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β΄ 4762) «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ii) Δ.ΟΡΓ.Α. 1048863 ΕΞ 2019/01-04-2019 (Β΄ 1195) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Αρχής.».

iii) Δ.ΟΡΓ.Α. 1061722 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄ 1460) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ. ΟΡΓ. Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών και της διάρθρωσης αυτής, της δομής και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, τη μετονομασία της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης αυτής, τη μεταφορά σε αυτές ορισμέ- νων οργανικών μονάδων και αρμοδιοτήτων από άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και ρύθμιση κάθε άλλουσχετικού θέματος που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες» και

β) Δ.ΟΡΓ.Α. 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β΄ 4009), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α. 1147691 ΕΞ 2014/06-11- 2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης