Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α'/2019 Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2019 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α'/2019
Καθορισμός κλάσεων ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/139-α'/14-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2553/27-06-2019)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Άρθρο 38 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2018/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α' 33).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
γ) Τα άρθρα 94, 95 και 98 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης κα λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α' 58), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4142/2013 (Α' 83).
δ) Την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106Α/6.6.2016) «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) αριθ. Α-1424 [MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου...».
ε) Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'-106) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των  ελεγκτικών  υπηρεσιών και  άλλες  διατάξεις αρμοδιότητας  Υπουργείου  Οικονομικών».
στ) Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α' 156).
ζ) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

2. Την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ Β'-1675) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης -επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».

3. Το υπ' αριθ. 18.8/16-05-2019 πρακτικό-απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

4. Την υπ' αριθ. 8000/1/2019/46-α' από 01-6-2019 Εισήγηση ΓΔΟΕΣ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις κλάσεις και το χρώμα του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

 

 

Κλάση

Τιμή κλάσης πριν τη ισχύ του ν.4393/2016 σε ευρώ

Τιμή κλάσης μετά τη ισχύ του ν.4393/2016 σε ευρώ

 

Περιγραφή ενσήμου

 

α. κλάση

 

0,15

 

0,10

Χρώμα μπλε σκούρο

β. κλάση

0,23

0,16

Χρώμα κόκκινο

γ. κλάση

0,35

0,24

Χρώμα κίτρινο

δ. κλάση

0,44

0,30

Χρώμα καφέ

 

ε. κλάση

 

3

 

2,04

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

στ. κλάση

 

15

 

10,20

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

ζ. κλάση

 

30

 

20,40

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

η. κλάση

 

45

 

30,60

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

θ. κλάση

 

90

 

61,20

Ηλεκτρονικό παράβολο

 

ι. κλάση

 

145

 

98,60

Ηλεκτρονικό παράβολο


2. Το μέγεθος των υπό στοιχ. α, β, γ και δ κλάσεων καθορίζεται ως εξής: Ύψος 27,5 χιλιοστά, πλάτος 21 χιλιοστά.

3. Οι υπό στοιχ. ε, στ , ζ, η, θ και ι κλάσεις διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά.

4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας, καταργείται.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης