Αποτελέσματα live αναζήτησης

65199/2019 Αντικατάσταση της 62788/ΕΥΘΥ613/ 13.06.2016 (ΦΕΚ Β’1885) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10. 2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/01.10.2009 (ΦΕΚ Β’ 2136), 44222/ Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β 13) και ΔΥ1α/ Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με την 57353/ΕΥΘΥ386/ 22.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1888) κοινή υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

65199/2019
Αντικατάσταση της 62788/ΕΥΘΥ613/ 13.06.2016 (ΦΕΚ Β’1885) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10. 2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/01.10.2009 (ΦΕΚ Β’ 2136), 44222/ Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β 13) και ΔΥ1α/ Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β 1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με την 57353/ΕΥΘΥ386/ 22.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1888) κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. 65199/20-6-2019

(ΦΕΚ Β' 2557/27-06-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύει και, ειδικότερα, τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

6. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 125/2016 περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 210).

8. Το π.δ. 121/ 2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».

9. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 88/2018 περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’160/29-8-2018).

11. Την 91589/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 3814/Β΄/04.09.2018) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

12. Την 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 (ΦΕΚ 1885/Β’/27.6.2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του ν. 4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502/26-5-2016), 130383/01.10.2009 (ΦΕΚ Β’ 2136/ 05-08-2014), 44222/ ΓΚΠΣ 304/ 29-12-2000 (ΦΕΚ Β’ 13/12-01-2001) και ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β’ 1500/06-09-2010) κοινών υπουργικών αποφάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια με 57353/ΕΥΘΥ 386/22.5.2017 (ΦΕΚ Β 1888).

13. Την Α1β/Γ.Π.οικ.: 25242/04.04.2016 (ΦΕΚ Β’1008/12.4.2016) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

14. Την αριθμ. 1647/28.09.2018 πρόταση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας για την τροποποίηση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016.

15. Την από 4-6-2019 εισήγηση-ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2015ΣΕ51910000), ύψους 3.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 32.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 (ΦΕΚ Β’1885) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β’2136), 44222/Γ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 13) και ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β’1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με την 57353/ΕΥΘΥ 386/22.5.2017 (ΦΕΚ Β’1888) κοινή υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση και σκοπός της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας»


1. Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 10 του ν. 4314/2014, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕτΥΚΑ), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΥΠΥ».

2. Σκοπός της ως άνω Υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο αρθρ. 16 και 17 του ν. 4314/2014, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της ΕΥΕτΥΚΑ ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2007-2013.

3. Η ΕΔΕΥΠΥ υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔΕΥΠΥ


1. Η ΕΔΕΥΠΥ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες: Μονάδα Α: Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Μονάδα Β.1: Συντονισμού, Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων Υπουργείου Υγείας, στους υποτομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), Δημόσιας Υγείας, Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και εποπτευόμενων φορέων. Μονάδα Β.2: Συντονισμού, Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων Υπουργείου Υγείας, στους υποτομείς Ψυχικής Υγείας (ΨΥ), Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και εποπτευόμενων φορέων. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του προϊσταμένου της ΕΔΕΥΠΥ η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας (χωρίς αμοιβή) από προσωπικό της ΕΔΕΥΠΥ για εξειδικευμένα οριζόντια θέματα και για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔΕΥΠΥ


Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥΠΥ κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ανά Προγραμματική Περίοδο, ως εξής:
Μονάδα Α: Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Για την Προγραμματική περίοδο 2014 2020 η Μονάδα Α αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Συμβάλλει, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες των ΕΠ και των λοιπών συντονιστικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, στο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και σε τυχόν υποστήριξη των διαφόρων εκ των υστέρων αξιολογήσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από σχετικές υπηρεσίες αξιολόγησης της Ε.Ε.
ii. Υποστηρίζει και συμμετέχει στη διαβούλευση/διαμόρφωση Στρατηγικής του τομέα Υγείας, ειδικά για το ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και συντάσσει το επιχειρησιακό σχέδιο για τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 17 παρ.1 εδ.α. του ν. 4314/2014.
iii. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων και παρεμβάσεων που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας.
iν. Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών στους τομείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών, παράγει έγκαιρα υλικό προετοιμασίας της συμμετοχής ή και παρουσιάσεις και σύνοψη αποτελεσμάτων για την ΕΔΕΥΠΥ. Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες.
v. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ, τις Υπηρεσίες της Κ.Υ. και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τομείς πολιτικών Υγείας, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ιδίως α) για την εξασφάλιση της συνάφειας των προτεινόμενων παρεμβάσεων για χρηματοδότηση με τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Υγείας, β) για την παρακολούθηση της στρατηγικής του Υπουργείου μέσω δεικτών.
vi. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
vii. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
viii. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης, στη διαμόρφωση του περιεχομένου για τυχόν ειδικότερα σχέδια εφαρμογής και διαχείρισης δράσεων, δεδομένης της ιδιαιτερότητας πρωτότυπων δράσεων μεταρρύθμισης του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και Υπηρεσίες της ΕΑΣ για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων. Παρέχει ενημέρωση και διευκρινίσεις στις Δ.Α. Συντάσσει σχετικές εκθέσεις προόδου.
ix. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου για τον τομέα Υγείας, συνεργαζόμενη με την Ε.Υ. ΟΠΣ και συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
x. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, κατά τον προγραμματισμό/σχεδιασμό Πράξεων/Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του για τον τομέα υγείας σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Παρακολουθεί τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Κ.Υ. του Υπουργείου.
xi. Στο πλαίσιο αυτό, εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στον τομέα Υγείας, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και προτείνει ενέργειες υποστήριξης της Κ.Υ. και των δικαιούχων.
xii. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/Δράσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα/ες της Επιτελικής Δομής.
xiii. Εισηγείται για την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων (μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις, δημοσιότητα κλπ) που αφορούν το έργο της μονάδας. Εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων.
xiv. Αναζητεί και προτείνει κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα εκτός των ΕΔΕΤ, είτε πρόκειται για άλλα διαθέσιμα μέσα/ προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που συνεισφέρουν σε αυτούς τους Θεματικούς Στόχους, είτε για χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλπ, με σκοπό την χρηματοδότηση δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Υγείας που δεν εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παρακολουθεί συνέργειες με χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ή και άλλους πόρους των δικαιούχων. Συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας και συνεδριάσεις οργάνων του ΕΣΠΑ και προετοιμάζει επαρκές κατάλληλο υλικό πληροφόρησης, κατάλληλες εισηγήσεις ή και παρουσιάσεις για την υποστήριξη της συμμετοχής της ΕΔ και υποστήριξη των θέσεων του Υπουργείου Υγείας για θέματα αρμοδιότητας της Μονάδας.
xv. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ’ διαπιστώνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των άλλων μονάδων της ΕΔ και εισηγείται προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού της ΕΔΕΥΠΥ και επιλεγμένων στελεχών δικαιούχων πράξεων. Συντάσσει αιτιολογημένες προτάσεις προς έγκριση για ανάλογο περιεχόμενο και δαπάνες των ετήσιων προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας όταν απαιτείται.
xvi. Συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού των επόμενων προγραμματικών περιόδων:
• παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με την εκάστοτε προγραμματική περίοδο, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
• συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς, για τη διαμόρφωση των θέσεων στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Υγείας,
• συντάσσει σχετικές εισηγήσεις, σχέδια δράσης, παρουσιάσεις κ.λπ. για την προώθηση, προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των θέσεων του Υπουργείου Υγείας στους τομείς πολιτικής του για την εν λόγω προγραμματική περίοδο,
• συνεργάζεται με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων για την Υγεία.
Μονάδα Β.1: Συντονισμού, Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων Υπουργείου Υγείας στους υποτομείς πολιτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), Δημόσιας Υγείας, Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και εποπτευόμενων φορέων
Β.1.1. Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Μονάδα Β.1 αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες στους υποτομείς πολιτικής σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), Δημόσια Υγεία και Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας:
i. Τηρεί πλήρη φάκελο των έργων της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013 κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αυτής, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που μεταφέρονται ή απορρέουν από τα έργα περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία υλοποιούσε ως δικαιούχος η Μονάδα Β1 της ΕΥΕΤΥΚΑ.
ii. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.
iii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
iν. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία σε κάθε εξωτερικό έλεγχο και μεριμνά για την υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.
v. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Καν. 1083/2006 και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
vi. Αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που μεταφέρονται ή απορρέουν από τα έργα περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία υλοποιούσε ως δικαιούχος η Μονάδα Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, ΕΥΕΤΥΚΑ.
Β.1.2. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Μονάδα Β.1 αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες στους υποτομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), Δημόσιας Υγείας και Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας:
i. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις που συνάδουν με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, σχεδιάζει και υλοποιεί, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις όπως ισχύουν. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
ii. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων του τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο των εκάστοτε σχετικών Προσκλήσεων και τις οποίες Πράξεις η ΕΔΕΥΠΥ θα αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.
iii. Συνεργάζεται με τις ΕΥ για παροχή πληροφοριών, συμμετέχει στις σχετικές τεχνικές συναντήσεις, συντάσσει αναφορές για το στάδιο υλοποίησης έργων, αναδεικνύει προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και ενδεχομένως προτείνει λύσεις. Εισηγείται δράσεις υποστήριξης της, από Ομάδες Εργασίας ή εξωτερική υποστήριξη συμβούλου ή μέσω της εισαγωγής-προμήθειας κατάλληλων εργαλείων ή εφαρμογών ΤΠΕ.
iν. Αποδέχεται και ανταποκρίνεται σε ελέγχους των ΕΥΔ και των ελεγκτικών αρχών, εθνικών και της ΕΕ.
v. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων του τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο των εκάστοτε σχετικών Προσκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση μιας Πράξης, σε συνεργασία με την εκάστοτε Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υγείας που θα την αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου. Για το σκοπό αυτό δύναται να συγκροτούνται ομάδες εργασίας με ειδικά καθήκοντα.
vi. Συμμετέχει σε συναντήσεις της ΕΔΕΥΠΥ με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Συλλογικά Όργανα και Συμβούλια ή με άλλες Ειδικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες της ΕΕ και προετοιμάζει υλικό ή παρουσιάσεις υποστήριξης της συμμετοχής της ΕΔ για θέματα που η Μονάδα διαχειρίζεται.
vii. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων σε ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/ χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ΕΔΕΥΠΥ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του εποπτεύοντος την Υπηρεσία κυβερνητικού οργάνου. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων και ενημερώνει σχετικά την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα.
viii. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας για Πράξεις του τομέα Υγείας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔΕΥΠΥ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να ανατίθεται στη Μονάδα, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου.
ix. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔΕΥΠΥ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του εποπτεύοντος κυβερνητικού οργάνου.
Μονάδα Β.2: Συντονισμού, Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων Υπουργείου Υγείας, στους υποτομείς Ψυχικής Υγείας (ΨΥ), Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, και εποπτευόμενων φορέων
Β.2.1. Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Μονάδα Β.2 έχει, στους υποτομείς πολιτικής Ψυχικής Υγείας (ΨΥ) και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, τις αρμοδιότητες (i) έως (ν) της ενότητας Β. 1.1 της Μονάδας Β.1.
Αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που μεταφέρονται ή
απορρέουν από τα έργα περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία υλοποιούσε ως δικαιούχος η Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, ΕΥΕΤΥΚΑ.
Β.2.2. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Β.2 έχει, στους υποτομείς πολιτικής Ψυχικής Υγείας (ΨΥ) και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, τις αρμοδιότητες (i) έως (ix) της ενότητας Β.1.2 της Μονάδας Β.1.
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Γ.1. Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Μονάδα Γ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας:
Τηρεί το συνολικό αρχείο και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνολικές υποχρεώσεις των αντίστοιχων Μονάδων Γ της ΕΥΕΤΥΚΑ και Δ της ΕΥΤΥΚΑ. Τηρεί πλήρη φάκελο των έργων της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013 κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αυτής, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που μεταφέρονται ή απορρέουν από τα έργα Τεχνικής Βοήθειας της περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, τα οποία υλοποιούσε ως δικαιούχος η Μονάδα Γ της ΕΥΕΤΥΚΑ και η Μονάδα Δ της ΕΥΤΥΚΑ.
Γ.2. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Γ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και τις υπόλοιπες μονάδες της ΕΔΕΥΠΥ.
ii. Εκτελεί έργα Τεχνικής Βοήθειας σε συνεργασία με την Μονάδα Β, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις. Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο για τα έργα αυτά, και τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αποδέχεται και ανταποκρίνεται σε σχετικούς ελέγχους.
iii. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών αυτών.
iν. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιότητας της ΕΔΕΥΠΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Μονάδων της ΕΔΕΥΠΥ.
v. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ. Μεριμνά επίσης σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες για την ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων διοίκησης έργου και αρμοδιοτήτων της ΕΔΕΥΠΥ.
vi. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔΕΥΠΥ.
vii. Μεριμνά για την οργάνωση και καλή λειτουργία της ΕΔΕΥΠΥ και παρέχει οριζόντια υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της για τα διοικητικά, οικονομικά καθώς και για τα θέματα οργάνωσης της ΕΔΕΥΠΥ και των μετακινήσεων των στελεχών της. Μεριμνά για την άρτια οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, επικοινωνίας με πρωτοβουλία της ΕΔ και έγκριση του εποπτεύοντος πολιτικού προϊσταμένου.
viii. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού της ΕΔΕΥΠΥ και τηρεί τους σχετικούς υπηρεσιακούς φακέλους. Συνεργάζεται με την ΜΟΔ ΑΕ και την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπ. Υγείας και των λοιπών υπηρεσιών προέλευσης του προσωπικού της ΕΔ.
ix. Συντάσσει ή συνεργάζεται στην σύνταξη σχεδίων αποφάσεων ομάδων εργασίας, συλλογικών οργάνων, επιτροπών που αφορούν τα αντικείμενα της ΕΔ ή στα οποία στελέχη της ΕΔ συμμετέχουν ή η ΕΔ εκπροσωπείται.
x. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα εισηγείται για τη σκοπιμότητα των προμηθειών, καθώς και την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔΕΥΠΥ.
xi. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
xii. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔΕΥΠΥ. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Α’ μεριμνά για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της ΕΔΕΥΠΥ και επιλεγμένων στελεχών δικαιούχων πράξεων. Οργανώνει διαδικασίες στοχευμένης εκπαίδευσης που άπτονται ή αφορούν τα αντικείμενα της υπηρεσίας. Διακινεί σχετικές προσκλήσεις και ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρονται στις ΕΥ ή στο δημόσιο τομέα γενικότερα. Τηρεί κατά στέλεχος αρχείο συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης.
xiii. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή της περιόδου 2014-2020 και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση των έργων αυτών στην τρέχουσα Π.Π.

Άρθρο 4
Στελέχωση της ΕΔΕΥΠΥ


1. Η στελέχωση της ΕΔΕΥΠΥ, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ του ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔΕΥΠΥ ανέρχεται σε είκοσι οκτώ (28) άτομα τα οποία είναι: α. Κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ: είκοσι πέντε (25) β. Κατηγορίας ΔΕ: τρία (3)

3. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της ΕΔΕΥΠΥ και των Προϊσταμένων Μονάδων της ΕΔΕΥΠΥ εφαρμόζεται το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔΕΥΠΥ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔΕΥΠΥ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής.
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 3 έτη.
1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων: α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής.
1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1. α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1. Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Για το προσωπικό κατηγορίας ΥΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτείται:
4.1. Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλλοδαπής.
4.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας και η εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ανάλογων καθηκόντων.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά την 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 (ΦΕΚ Β’ 1885) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης