Αποτελέσματα live αναζήτησης

26943/1073/2019 Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2019 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

26943/1073/2019
Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Αριθμ. Δ11/οικ.26943/1073

(ΦΕΚ Β' 2474/24-06-2019)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1589 έως 1654 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτά ισχύουν.

2. Τον ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192, τ.Α’) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού».

3. Τον ν. 2068/1992 (ΦΕΚ 118, τ.Α’) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα».

4. Τον ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278, τ.Α’) «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις».

5. Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50, τ.Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

6. Τον ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236, τ.Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ.Α’) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές ισχύουν.

8. Τον ν. 3961/2011 (ΦΕΚ 97, τ.Α’) «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις».

9. Τον ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7, τ.Α’) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό ισχύει

10. Τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ.Α’) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

11. Τον ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51, τ.Α’) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

12. Τον ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236, τ.Α’) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις.

13. Τον ν. 4538/2018 (ΦΕΚ 85, τ.Α’) «Μέτρα για την προώθηση της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις».

14. Τον ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91, τ.Α’) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».

15. Τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130, τ.Α’) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

17. Το π.δ. 22/2006 (ΦΕΚ 18, τ.Α’), «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Το π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ 143, τ.Α’) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Το άρθρο 19 παρ. 1 του π.δ. 220/2007 (ΦΕΚ 251, τ.Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη», όπως αυτό ισχύει.

20. Το π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195, τ.Α’) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Το π.δ. 113/2013 (ΦΕΚ 146, τ.Α’) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα»(L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Το π.δ. 141/2013 (ΦΕΚ 226, τ. Α’) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 3 37) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)».

23. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ.Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

24. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168, τ.Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

25. Την 49540/17.5.2011 (ΦΕΚ 877, τ.Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας».

26. Την Υ1.Γ.Π.οικ.92490/4.10.2013 (ΦΕΚ 2745, τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής».

27. Την 1982/15.2.2016 (ΦΕΚ 335, τ.Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας «Διαπίστωση ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία».

28. Την Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168, τ.Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70/11.11.2015, Υ43/28.4.2017 και Υ89/28.11.2017 και Υ24/2.5.2018 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2441,1510, 4195 και 1546, τ.Β’, αντίστοιχα).

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

30. Την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

31. Την με αρ. πρωτ. οικ.25964/2444/7-6-2019 «Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (Α’129)», σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

33. Την ανάγκη τήρησης αξιόπιστων στοιχείων για τη διασφάλιση της ακριβούς γνώσης του αριθμού, της χώρας προέλευσης και των στοιχείων ταυτότητας, κατά το μέρος που τούτο είναι εφικτό, των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στη χώρα ανά πάσα στιγμή, με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων της προστασίας τους,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Συνίσταται και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής Ε.Κ.Κ.Α.) Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σύμφωνα με τον άρθρο 24 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130, Α’), ως υποκατηγορία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3961/2011 (Α’ 97), στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιβάζονται σε αυτό από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο, με αναφορά στην πηγή καταχώρισης και διαβίβασης κάθε στοιχείου για το σκοπό της διαχείρισης και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στην Ελλάδα και με υπο χρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ανήλικος είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών.

β) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνεται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδο του στην Ελλάδα.

γ) Χωρισμένος από την οικογένειά του ανήλικος ή χωρισμένος ανήλικος είναι ο ανήλικος ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα ή επιμέλεια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύμφωνα με το νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του.

δ) Επαγγελματίας επίτροπος είναι ο επίτροπος του ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανηλίκου, τον οποίο διορίζει ο αρμόδιος εισαγγελέας, μετά από υπόδειξη του Ε.Κ.Κ.Α, αν δε βρίσκεται κατάλληλο φυσικό πρόσωπο για να διοριστεί επίτροπος, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1592 ΑΚ.

ε) Φορέας παραπομπής είναι κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, ιδιωτικός φορέας ή διεθνής οργανισμός, που εντοπίζει ανήλικο των περιπτώσεων β’ και γ’, όπως ιδίως η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η Υπηρεσία Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία,

στ) Κέντρο φιλοξενίας είναι κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για την ομαδική φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων και λειτουργεί σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια κατάλληλα διαμορφωμένα, υπό τη διαχείριση δημόσιων ή ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων ή διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων διαμερισμάτων κατά την έννοια του άρθρου 22 του ν. 4540/2018. Στον ορισμό του κέντρου φιλοξενίας κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας δεν περιλαμβάνονται χώροι προσωρινής τοποθέτησης όπως ενδεικτικά ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας.

ζ) Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

η) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2. Στον ορισμό του ασυνόδευτου ανηλίκου κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας νοείται ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδο του στην Ελλάδα και ο χωρισμένος από την οικογένεια του ανήλικος ή χωρισμένος ανήλικος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Στοιχεία μητρώου


1. Στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων τηρούνται τα εξής στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο ανηλίκου.

β) Φύλο.

γ) Ημερομηνία, χώρα και τόπος γέννησης.

δ) Ιθαγένεια, εθνοτική καταγωγή, μητρική γλώσσα και άλλες γλώσσες επικοινωνίας.

ε) Αριθμός διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, όπου αυτό υπάρχει

στ) Ονοματεπώνυμο γονέων ή ασκούντων τη γονική μέριμνα στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.

ζ) Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας συγγενή, που βρίσκεται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο συγγενής είναι ασυνόδευτος ανήλικος, ο αριθμός του στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

η) Στοιχεία επικοινωνίας ασυνόδευτου ανηλίκου, όπως τηλέφωνο, λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

θ) Ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

ι) Ημερομηνία ταυτοποίησης, αριθμός ατομικού φακέλου αλλοδαπού στο σύστημα καταγραφής αλλοδαπών (police on line) και φορέας ταυτοποίησης.

ια) Ημερομηνία παραπομπής στο μητρώο του Ε.Κ.Κ.Α και φορέας παραπομπής.

ιβ) Ημερομηνία και Πράξη Διορισμού Επιτρόπου.

ιγ) Είδος επιτροπείας (Επιτροπεία, Συνεπιτροπεία).

ιδ) Ιδιότητα διορισμένου επιτρόπου (Επαγγελματίας Επίτροπος, Συγγενής).

ιε) Ονοματεπώνυμο επιτρόπου, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή αυτού, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αριθμός άδειας διαμονής ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου στη χώρα, σε περίπτωση που δεν διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση διορισμού επαγγελματία επιτρόπου και αναπληρωτή αυτού, ο αριθμός μητρώου τους στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων.

ιστ) Στοιχεία επικοινωνίας επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου, όπως τηλέφωνο, λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ιζ) Κάθε μεταβολή του καθεστώτος επιτροπείας, όπως αναστολή, αντικατάσταση, αναπλήρωση, παύση, συνεπιτροπεία, ανάκληση, η ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή και η αιτία αυτής όπως ενηλικίωση, εξαφάνιση, αναχώρηση του ασυνόδευτου ανηλίκου απο την χώρα.

ιη) Ημερομηνία αναχώρησης από τη χώρα, εφόσον είναι γνωστή και ο λόγος αναχώρησης όπως μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση, μεταφορά βάσει Κανονισμού «Δουβλίνο», επαναπατρισμός, κλπ καθώς και η χώρα προορισμού.

ιθ) Άδεια διαμονής ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα.

κ) Υποβολή αιτήματος ασύλου, ημερομηνία υποβολής, αριθμός υπόθεσης ασύλου, αριθμός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας απόφασης επί του αιτήματος ασύλου, ημερομηνία συνέντευξης και κατάσταση αιτήματος ασύλου.

κα) Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες που αφορούν στον ανήλικο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τυχόν πληρεξούσιου δικηγόρου.

κβ) Τυχόν ατομικά διοικητικά μέτρα σε βάρος του αλλοδαπού, όπως απέλαση, επιστροφή, εγγραφή στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων.

κγ) Πράξη προσδιορισμού ηλικίας, κατά την κείμενη νομοθεσία, όπου αυτή υπάρχει.

κδ) Κέντρο φιλοξενίας ή χώρος προσωρινής τοποθέτησης ή στοιχεία αναδόχου γονέα και κάθε μεταβολή αυτών.

κε) Στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου φιλοξενίας ή χώρου προσωρινής τοποθέτησης ή του αναδόχου γονέα.

κστ) Ημερομηνία τοποθέτησης σε κέντρο φιλοξενίας ή χώρο προσωρινής τοποθέτησης, και ημερομηνία τυχόν ακύρωσης της τοποθέτησης και αιτία αυτής,

κζ) Έγκριση συναίνεση του επαγγελματία επιτρόπου για την τοποθέτηση και μετακίνηση του ασυνόδευτου ανηλίκου ή αντίστοιχη εισαγγελική διάταξη, όπου δεν έχει οριστεί επαγγελματίας επίτροπος.

κη) Ημερομηνία εισαγωγής σε κέντρο φιλοξενίας ή χώρο προσωρινής τοποθέτησης, όπως αυτή προκύπτει από σχετικό έντυπο δήλωσης άφιξης του κέντρου φιλοξενίας ή του χώρου προσωρινής τοποθέτησης.

κθ) Ημερομηνία οριστικής αποχώρησης από το κέντρο φιλοξενίας ή χώρο προσωρινής τοποθέτησης και αιτία αυτής, όπως οριστική αναχώρηση από τη χώρα, ενηλικίωση, υποβολή δήλωσης εξαφάνισης.

λ) Τόπος διαμονής ασυνόδευτου ανηλίκου εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο κδ και κάθε μεταβολή και αιτία αυτής.

λα) Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου κέντρου φιλοξενίας ή χώρου προσωρινής τοποθέτησης

λβ) Επίπεδο εκπαίδευσης στη χώρα καταγωγής καθώς και εγγραφή στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

λγ) Κατάσταση υγείας, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή χρόνια πάθηση, θεραπεία ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

λδ) Λοιπά στοιχεία κοινωνικού ιστορικού και πρόσθετη ευαλωτότητα.

λε) Φωτογραφία ανηλίκου.

λστ) Κάθε διενέργεια αξιολόγησης αναγκών του ασυνόδευτου ανηλίκου, την ημερομηνία διενέργειας αυτής, τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης και τον φορέα διενέργειας.

λζ) Αιτιολογημένη πρόταση του επαγγελματία επιτρόπου για αξιολόγηση ή καθορισμό βέλτιστου συμφέροντος προς το Εποπτικό Συμβούλιο.

λη) Αναφορές (τακτικές και έκτακτες) του επαγγελματία επιτρόπου που αφορούν τον ασυνόδευτο ανήλικο προς τη Δ/νση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α.

μ) Ο προσωπικός φάκελος του ασυνόδευτου ανηλίκου που περιλαμβάνει τα ατομικά σχέδια και κάθε συνοδευτικό σε αυτά έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και του καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος. μα) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του ασυνόδευτου ανηλίκου, όπου αυτός υπάρχει.

2. Η καταχώρηση των στοιχείων ταυτότητας του ασυνόδευτου ανηλίκου γίνεται αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτά προκύπτουν από επίσημα έγγραφα των ελληνικών αρχών, ιδίως της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου, ή της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επίσημο έγγραφο των ελληνικών αρχών, τα στοιχεία ταυτότητας καταγράφονται, όπως προκύπτουν από το έγγραφο παραπομπής που υποβάλλεται στο Ε.Κ.Κ.Α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α. μπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων. Τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων, που τηρούνται στο Μητρώο είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτή προκύπτει από επίσημα έγγραφα των ελληνικών αρχών, ιδίως της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 4
Ενημέρωση μητρώου


1. Η ενημέρωση για τα στοιχεία των ασυνόδευτων ανηλίκων προέρχεται από κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, ιδιωτικό φορέα ή διεθνή οργανισμό που εντοπίζει ασυνόδευτο ανήλικο, όπως η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η Υπηρεσία Ασύλου, η Ελληνική Αστυνομία.

2. Όλοι οι ανωτέρω φορείς, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματία επιτρόπου, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Ε.Κ.Κ.Α. για τα στοιχεία του άρθρου 3 της παρούσας κατά λόγο αρμοδιότητας τους, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Ειδικά όσον αφορά την ημερομηνία εισαγωγής και οριστικής αποχώρησης από το κέντρο φιλοξενίας ή τον χώρο προσωρινής τοποθέτησης, καθώς και την αιτία αυτών, η ενημέρωση του Ε.Κ.Κ.Α. θα πρέπει να παραγματοποιείται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αφότου αυτές λάβουν χώρα. Η αναγραφή στο Μητρώο της ημερομηνίας τοποθέτησης, εισαγωγής, ακύρωσης της τοποθέτησης ή οριστικής αποχώρησης και η αιτία αυτών, πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ ωρών (48).

3. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που συλλέγει ο φορέας παραπομπής για τον ασυνόδευτο ανήλικο, καθώς και σχετικά εφόσον είναι διαθέσιμα. Η ενημέρωση δύναται να διενεργείται και μέσω τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών που εκπονούνται από το Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 5
Υπεύθυνος επεξεργασίας μητρώου


Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται. Για τις ανάγκες του μητρώου το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί φυσικό ή και ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6
Πρόσβαση στο μητρώο


1. Πρόσβαση στα τηρούμενα αρχεία του μητρώου ασυνόδευτων ανηλίκων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν: (α) ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, αναφορικά με ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται εντός της πρωτοδικειακής του περιφέρειας, (β) ο επαγγελματίας επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου αναφορικά με ασυνόδευτους ανηλίκους για τους οποίους έχει διοριστεί επίτροπος, (γ) το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 19 του ν. 4554/2018, αναφορικά με ασυνόδευτους οι οποίοι τελούν υπό επιτροπεία, σύμφωνα με το νόμο αυτό.

2. Στο μητρώο έχει επίσης πρόσβαση εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ε.Κ.Κ.Α., που ορίζεται ως υπεύθυνο για τη διαχείριση και εποπτεία του μητρώου ή τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών κατά λόγο αρμοδιότητας του Ε.Κ.Κ.Α.

3. Η πρόσβαση των ανωτέρω προσώπων στο μητρώο γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

4.. Τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο ασυνόδευτων ανήλικων δεν κοινολογούνται σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή άλλο φορέα, εκτός αν η κοινολόγηση αυτή επιβάλλεται απο το νόμο ή είναι απολύτως αναγκαία για την διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων του ασυνόδευτου ανηλίκου.

5. Οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες πρόσβασης στο μητρώο και κοινολόγησης δεδομένων προς τρίτους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 7
Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων μητρώου


1. Τα δεδομένα του μητρώου ασυνόδευτων ανηλίκων υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από το Ε.Κ.Κ.Α. σε ασφαλές περιβάλλον, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε πρόσβαση, επεξεργασία και μεταβολή στα δεδομένα του μητρώου τηρείται σχετικό αρχείο καταγραφής.

2. Τα δεδομένα διαγράφονται από το μητρώο ασυνόδευτων ανηλίκων με την ενηλικίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου ή την οριστική διακοπή του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών παιδικής προστασίας.

3. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η διατήρηση των δεδομένων όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέχισης παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης και προστασίας στο υποκείμενο των δεδομένων, την επαλήθευση και την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών παιδικής προστασίας ή την τήρηση υποχρεώσεων του Ε.Κ.Κ.Α. που επιβάλει ο νόμος. Η αναγκαιότητα διατήρησης των δεδομένων θα πρέπει να επανεξετάζεται και να τεκμηριώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κατ’έτος.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να διατηρηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον κατά την κείμενη νομοθεσία, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) της Ε.Ε. και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, όπως τεχνικές ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων, μετακίνηση των επιλεγμένων δεδομένων σε άλλο σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας, ή την αφαίρεση της προσβασιμότητας των επιλεγμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες του μητρώου ασυνόδευτων ανηλίκων.

Άρθρο 8
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα


To E.K.K.A., λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την σοβαρότητα και την πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ασυνόδευτων ανηλίκων, εφαρμόζει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό διενεργείται εκτίμηση αντίκτυπου ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γ.Κ.Π.Δ., και με βάση τα αποτελέσματα της λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 9
Διασύνδεση μητρώου


1. Για την πληρέστερη ενημέρωση και καθολική εικόνα της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και προστασίας τους, το Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων διασυνδέεται με το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας και το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων, που τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α, βάσει του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’). Το Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων δύναται να διασυνδέεται με τα λοιπά μητρώα μητρώα παιδικής προστασίας, που τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α., κατά την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων του ν. 4538/2018 (ΦΕΚ 85 Α’), για τους ειδικότερους σκοπούς που έχει συσταθεί έκαστο εξ’αυτών. Το Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων δύναται να διασυνδέεται με τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων εμπορίας Ανθρώπων (ΦΕΚ 3003 Β’) για το σκοπό της παροχής προστασίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς παιδιά θύματα ή πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.

2. Η διασύνδεση δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επεξεργασία των δεδομένων εκάστου των μητρώων κατά τρόπο ασύμβατο προς το σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα δεδομένα αυτού και θα περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η διασύνδεση θα πρέπει να εγγυάται την ενδεδεγμένη ασφάλεια των δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 10
Ενημέρωση ασυνόδευτου ανηλίκου


1. Ο ασυνόδευτος ανήλικος ενημερώνεται, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς του και την ηλικία του, σε γλώσσα την οποία κατανοεί, σχετικά με την τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τις κατηγορίες των δεδομένων του που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα του ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα, καθώς και τα δικαιώματα του ως υποκείμενο των δεδομένων κατά την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, την οποία μπορεί να κατανοεί εύκολα ο ασυνόδευτος ανήλικος και διενεργείται είτε κατά τη στιγμή της συλλογής, όταν αυτή γίνεται απευθείας από τον ασυνόδευτο ανήλικο είτε σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη συλλογή των δεδομένων που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, όταν αυτή γίνεται από άλλες πηγές. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται γραπτώς μέσω τυποποιημένου εντύπου ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς.

3. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να παραλείπεται όταν ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει ήδη τις πληροφορίες ή η παροχή των πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη στην πράξη ιδίως λόγω μη ανεύρεσης του ασυνόδευτου ανηλίκου ή με οποιονδήποτε τρόπο αναχώρησής του από τη χώρα ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια για το Ε.Κ.Κ.Α. ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις


Επιμέρους τεχνικά, λεπτομερειακά ή λειτουργικά ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις και εγκυκλίους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης