Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2019 Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2019 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2019
Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Αθήνα, 24 -6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 765206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αμερικής 12
Ταχ. Κώδικας: 10671 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Μπόρση
Τηλέφωνο : 210-3384344-345
Email:    : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34
 
ΘΕΜΑ «Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ».


Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του Οργανισμού του ΕΦΚΑ (Π.Δ. 8/2019-ΦΕΚ 8/τ.Α72019) που αφορούν θέματα σύστασης και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και των Τοπικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του ΕΦΚΑ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (άρθρο 62 & 67) συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών και ορίστηκε ο σκοπός λειτουργίας της και στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4445/2016 (προστέθηκε άρθρο 68Ε στο Ν. 4387/2016) έγινε διάρθρωση των υπηρεσιών και περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους, μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του ΕΦΚΑ.

Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας περιλαμβάνεται στην οργανωτική δομή του ΕΦΚΑ και στο άρθρο 30, ορίζεται ο στρατηγικός σκοπός της και γίνεται διάρθρωση των υπηρεσιών σε Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης και Τοπικές Υπηρεσίες.

Με τα άρθρα 31 έως 35 ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, συγκροτούνται τα Τμήματα ανά Διεύθυνση και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων οι αρμοδιότητες.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Στρατηγικός σκοπός

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας είναι:

•    Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σχεδίων ροής εργασιών και η υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών και των Τοπικών υπηρεσιακών μονάδων του ΕΦΚΑ

• Η προβολή και η προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΕΦΚΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και των ωφελειών που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές

• Η έγκυρη, έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών

2. Διάρθρωση υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας διαρθρώνεται ως εξής:
α. Κεντρική Υπηρεσία
• Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
• Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
γ. Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 31, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι:
• Η άμεση ενημέρωση των πολιτών και η απάντηση στα ερωτήματα που αφορούν στη νομοθεσία της ασφάλισης, των συντάξεων και των παροχών
• Η μαζική ενημέρωση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων μέσω της χρήσης των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας Τμήματα της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Τμήμα Εξυπηρέτησης τηλεφωνικά
• Τμήμα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και άλλων Μορφών Επικοινωνίας
• Τμήμα Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών είναι:
• Ο συντονισμός και η υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
• Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση
• Η προώθηση του έργου του ΕΦΚΑ Τμήματα της Δ/νσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
• Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών
• Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης, όπως αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

ΠΥΣΥ

Με τις διατάξεις του άρθρ. 33, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία δώδεκα (12) ΠΥΣΥ, καθορίζεται ο επιχειρησιακός τους στόχος και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων οι αρμοδιότητες.

Με τις διατάξεις του άρθρ. 87, καθορίζεται με Υπουργική απόφαση ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους, εντός τεσσάρων (04) μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ/τος.

Οι ΠΥΣΥ λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι κάτωθι (βλ. πίνακα 1).

Πίνακας 1

ΠΥΣΥ

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

Ανατολικής Μακεδονίας -

Εντός των ορίων της

 

Θράκης με έδρα την

Περιφέρειας Ανατολικής

26-3-2019

Κομοτηνή

Μακεδονίας-Θράκης

 


Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

18-3-2019

Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8-4-2019

Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

8-4-2019

Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

18-3-2019

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1-4-2019

Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

1-4-2019

Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

12-3-2019

Αττικής με έδρα την Αθήνα

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής

1-4-2019

Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

26-3-2019

Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο

Εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

26-3-2019

Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

Εντός των ορίων της Περιφέρειας

Κρήτης

8-4-2019


Επιχειρησιακός στόχος

Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Τμήματα ΠΥΣΥ
• Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης
• Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Τμήματα ΠΥΣΥ Αττικής
• Τμήμα Συντονισμού
• Τμήμα Υποστήριξης
• Τμήμα Α' Οικονομικής Διαχείρισης
• Τμήμα Β' Οικονομικής Διαχείρισης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των ΠΥΣΥ, όπως αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΥ) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρ.34, προβλέπεται η σύσταση, λειτουργία και η χωρική αρμοδιότητα 119 Τοπικών Υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και 27 αποκεντρωμένων Τμημάτων.

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί γίνεται αριθμητική απεικόνιση των Τ.Υ (Διευθύνσεων) σε σχέση με τις ΠΥΣΥ που υπάγονται .

Πίνακας 2

ΠΥΣΥ

ΤΟΠΙΚΕΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

6

2

Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

18

6

Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

5

0

Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

6

0


Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

6

2

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

9

3

Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα

11

0

Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

7

3

Αττικής με έδρα την Αθήνα

36

3

Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

3

2

Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο

6

4

Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

6

2

ΣΥΝΟΛΟ

119

27


Τμήματα ΤΥ
• Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών
• Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου
• Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών
• Τμήμα Συντάξεων
• Τμήμα Παροχών
• Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ΥΕ-ΚΕΠΑ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)
• Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης
• Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών «στην Τοπική Διεύθυνση Α' Πειραιά» (άρθρ. 43 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ. Α717-5-2019).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των Τοπικών Υπηρεσιών όπως αυτές κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 34 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρο 43 του Ν.4611/2019) αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρ.35, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Τοπικής Διεύθυνσης και έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.

Έναρξη Λειτουργίας Τοπικών Υπηρεσιών (ΤΥ)/Διευθύνσεων

Με τις διατάξεις του άρθρ. 87, καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών /Διευθύνσεων σταδιακά όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3. (βλ. πίνακα 3).

Πίνακας 3

Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ)/Διευθύνσεων

Έναρξη Λειτουργίας ΤΥ/Διευθύνσεων

Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής

Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας

Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας

Καρδίτσας, Τρικάλων

Ευρυτανίας, Φωκίδας

Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου

Αρκαδίας, Λακωνίας

Λέσβου, Σάμου, Χίου

Α','Β',Γ'Κυκλάδων, Α',Β',Γ' Δωδεκανήσου

Α',Β' Έβρου

Εντός 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

Α',Β' Ημαθίας, Α',Β' Πέλλας

Α', Β' Κοζάνης

Α',Β' Ιωαννίνων

Α', Β' Λάρισας, Α', Β' Μαγνησίας

Α', Β' Φθιώτιδας, Α', Β' Βοιωτίας, Α',Β',Γ' Εύβοιας

Α',Β',Γ' Αχαΐας,Α',Β',Γ 'Αιτωλοακαρνανίας, Α', Β' Ηλείας

Αργολίδας, Α', Β Κορινθίας, Α',Β' Μεσσηνίας

Α',Β',Γ'Ηρακλείου,Λασιθίου,Ρεθύμνου,Χανίων


Τοπικών Διευθύνσεων με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης

Εντός 10 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019

Τοπικών Διευθύνσεων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ 8/2019


ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την 17378/6133/16-4-2019 (ΦΕΚ 1364/τ. Β'/2019) Υπουργική Απόφαση συστάθηκε και λειτουργεί από 22-4-2019 η Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας και καταργήθηκαν από 21-4-2019 οι παρακάτω δομές των τ. Φορέων του ΕΦΚΑ:
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη Γ' Περιφερειακό
Τμήμα Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

Το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Πελοποννήσου καταργήθηκε την 24.05.2019 (ΦΕΚ 1807/τ.Β'./22.05.2019)

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 458671/10-04-2019 Απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, συστάθηκαν τρία (3) Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Άστρος (Μελιγού)

Υπάγονται στην Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας

Έναρξη λειτουργίας, την 22-4-2019 (ΦΕΚ 1461/τ. Β'/2-5-2019)

Λεωνίδιο

Τρόπαια


Τα Τμήματα της Τοπικής Δ/νσης Αρκαδίας είναι:
■ Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών
■ Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου
■ Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών
■ Τμήμα Συντάξεων
■ Τμήμα Παροχών
■ Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης

Επισημάνσεις

Η Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη, το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης καθώς και τα τρία Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και υπάγονται στην ΠΥΣΥ Πελοποννήσου.

Με την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας και την κατάργηση των δομών των τ. φορέων του ΕΦΚΑ της χωρικής αρμοδιότητάς της, όλοι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας θα εξυπηρετούνται πλέον για όλα τα αντικείμενα του Φορέα από την Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (αρθ.59 Ν.4387/2016)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Οργανισμού του ΕΦΚΑ συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου με την υπ' αριθ. 1374217/18-10-2017 Απόφαση του Διοικητή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ' αριθ.292869/3-3-2019 Απόφασή του, συγκροτήθηκαν υποομάδες με θέματα: τη σύσταση και λειτουργία των ΠΥΣΥ, των Τ.Υ/Διευθύνσεων, των ΠΕΚΑ και του ΚΕΑΟ, καθώς και την οργάνωση και μεταφορά των φυσικών αρχείων, προκειμένου να διατυπώνουν προτάσεις και εισηγήσεις για τη διευκόλυνση του έργου της Διοίκησης και των αρμόδιων Γενικών Δ/νσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΥΣΥ & Τ.Υ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)

• Για την υποστήριξη των νέων δομών που συστήνονται σταδιακά σύμφωνα με το αρθρ.87 του Π.Δ. 8/2019, κρίθηκε απαραίτητη από τη Διοίκηση, η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης στις Γενικές Δ/νσεις (help desk), προκειμένου να δίδονται απαντήσεις σε θέματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία τους και αφορούν λειτουργικά θέματα και θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους (εισφορές, συντάξεις κτλ).
Για το λόγο αυτό τα σχετικά ερωτήματα θα διαβιβάζονται από τον υπεύθυνο που θα οριστεί για κάθε δομή στο email [email protected] gov. gr της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό.
Στα ερωτήματα αυτά, είτε θα δίδονται απευθείας απαντήσεις, είτε θα διαβιβάζονται στην υπηρεσία υποστήριξης των αρμοδίων Γενικών Δ/νσεων. Οι απαντήσεις που θα δίδονται, θα κοινοποιούνται και στην υπηρεσία μας.

• Για την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία των δομών και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών οι Γενικοί Δ/ντες, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους θα προετοιμάσουν και θα αποστείλουν σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες θα αποσταλούν στη αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης για να προγραμματιστούν εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνδρομή των Γενικών Δ/νσεων.

• Στα πλαίσια της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, θα δημιουργηθεί σύνδεσμος στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet) του Φορέα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών (ΤΥ).

• Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. γ. του άρθρου 87 του Π.Δ.8/2019 «Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε ΠΥΣΥ υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα». Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιακών Μονάδων που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της κάθε ΠΥΣΥ θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτήν για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TOY ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ε. Κατσαριώτη
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης