Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 1791/2019 Καταλογισμός παραβάσεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων για την χρήση 2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2019 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Α 1791/2019
Καταλογισμός παραβάσεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων για την χρήση 2012

Καλλιθέα, 28/05/19
Αριθμός απόφασης: 1791

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: A3

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604 521
Φαξ: 213 1604 567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύουν.

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 968/22.3.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.4.2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 28.1.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της , ΑΦΜ: , με έδρα τον δήμο , με κατάστημα επί της οδού Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, κατά της υπ’ αριθμ:/2018 (α/α elenxis /18) πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2012- 31.12.2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθ' /2018 (α/α elenxis /18) πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2012-31.12.2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6. Την από 1.2.2019 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της ως άνω φορολογικής αρχής

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος A3 , όπως αποτυπώνεται κατόπιν διορθώσεων στο σχέδιο της απόφασης

Επί της με αριθμό πρωτοκόλλου /28.01.2019 ενδικοφανούς προσφυγής της ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αρ /2018 (α/α elenxis /18) Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου επί Παραβάσεων Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων φορολογικού έτους 2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας ποσό των 2.700,00 €

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση άλλως την τροποποίηση όλων των παραπάνω Πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους

1) O έλεγχος είναι νομικά άκυρος διότι βασίσθηκε σε παράνομα αποδεικτικά μέσα , η Φορολογούσα Αρχή προέβη σε παράνομη κατάσχεση φορολογικών στοιχείων, την επικαλούμενη δε έκθεση κατασχέσεως ουδέποτε κοινοποίησε νόμιμα στην προσφεύγουσα.

2) Η έκθεση ελέγχου έχει αντιφάσεις κενά και αοριστίες ,που καθιστούν αδύνατο το δικαστικό της έλεγχο.

3) Η Φορολογούσα Αρχή κατά την διαδικασία του ελέγχου παραβίασε την αρχή της χρηστής διοίκησης χωρίς να προβεί σε ορθό και δίκαιο έλεγχο με σεβασμό στα δικαιώματα και την οικονομική ελευθερία της προσφεύγουσας εταιρείας

4) Τα τηρούμενα βιβλία της προσφεύγουσας εταιρείας είναι ειλικρινή , και ως εκ τούτου η φορολογούσα Αρχή μπορούσε να εξάγει λογιστικό αποτέλεσμα

5) Τα επιβληθέντα με την προσβαλλόμενη πράξη πρόστιμα για πλημμέλειες των βιβλίων, που έχουν ήδη απορριφθεί ως ανακριβή, αποτελεί στην πραγματικότητα διπλή ποινή κολάζουσα την ίδια φερόμενη έκνομη συμπεριφορά, δηλαδή τη μη ορθή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της προσφεύγουσας..

Ως προς τον πρώτο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) προβλέπονται τα εξής:

1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Ο οριζόμενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπο του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. [...]

3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών.

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπο του ή λογιστή του, ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης τους ή φορολογικό εκπρόσωπο τους. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούμενο ή στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται. Ο φορολογούμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων με δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) προβλέπονται τα εξής:

[...] 6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόμενος υπάλληλος δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και 3 στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεση του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.

Επειδή, σύμφωνα με πάγια νομολογία «σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλοι δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου σε ορισμένο τόπο και δη στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία, αφαιρούν από αυτήν βιβλία, έγγραφα και λοιπά εν γένει στοιχεία, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας και, συνεπώς, ως προϋπόθεση της νομιμότητας της επακολουθούσης τυχόν και στηριζομένης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξεως ή πράξεως περί επιβολής προστίμου της φορολογικής αρχής, η τήρηση της διαγραφομένης στις διατάξεις αυτές διαδικασίας κατασχέσεως, ήτοι απαιτείται να συντάσσεται επί τόπου από τους ελεγκτές σχετική έκθεση κατασχέσεως και να υπογράφεται αυτή από τους τελευταίους και από τον επιτηδευματία, στον οποίο πρέπει να επιδίδεται αντίγραφο της εν λόγω εκθέσεως.

Επειδή η Φορολογούσα Αρχή διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα έλαβε από τον προμηθευτή με ΑΦΜ , δύο (2) φορολογικά στοιχεία (Τ.Π.Υ.) συνολικής καθαρής αξίας 54.428,00 € τα οποία συνοδεύονταν με αντίστοιχα Δελτία Αποστολής πού δεν έφεραν τον ισχύοντα αριθμό διάτρησης- θεώρησης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Επειδή η Φορολογούσα Αρχή στα πλαίσια των ελεγκτικών της διαπιστώσεων κατάσχεσε αυτά σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις συντάσσοντας την υπ' αριθμ./2018 Έκθεση Κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της προσφεύγουσας εταιρίας, και φέρει υπογραφή της λογίστριας της εταιρίας κ , τηρώντας έτσι όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί άκυρου ελέγχου για νομικούς λόγους διότι βασίσθηκε σε παράνομα αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα σε παράνομη κατάσχεση φορολογικών στοιχείων, καθίσταται αβάσιμος.

Ως προς τον δεύτερο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του Π.Δ. 186/1992 για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 13 του Π.Δ. 186/1992 για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 § 1 του ν.2859/2000 στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιοδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 § 5 του ν.2859/2000 στην φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται: α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.

Επειδή η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του ν.2859/2000 γνωστοποίηση που αφορά το υπ. αριθ /2012 Πιστωτικό Τιμολόγιο που αυτή εξέδωσε στην επιχείρηση « » με Α.Φ.Μ , συνολικής καθαρής αξίας € 19.402,00, με την αιτιολογία «έκπτωση λόγω εκπτωτικής περιόδου»,

Επειδή η προσφεύγουσα κατά την ελεγχόμενη χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο πώλησης στον πελάτη της « », πού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι η χορηγούμενη έκπτωση αφορά πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί άκυρου ελέγχου για νομικούς λόγους διότι βασίσθηκε σε παράνομα αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα σε παράνομη κατάσχεση φορολογικών στοιχείων, είναι αβάσιμος.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 § 1 του Π.Δ. 186/1992 ορίζονται ότι τα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Εάν η τελευταία αυτή τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 § 2 του Π.Δ. 186/1992 ορίζονται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της τιμής κτήσης, της τρέχουσας τιμής αγοράς, του ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας που ορίζονται από τις περιπτώσεις 6, 8, 9 (εκτός του τρίτου εδαφίου) και 10 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980.

Ειδικότερα, η τιμή κτήσης και το ιστορικό κόστος παραγωγής υπολογίζονται με βάση οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται πάγια για τα αποθέματα όλων των εγκαταστάσεων. Επιπλέον η αποτίμηση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική και των αποθηκευτικών χώρων γίνεται με ενιαία τιμή με τα αποθέματα της έδρας.

Επειδή η προσφεύγουσα κατά την απογραφή της ελεγχόμενης χρήσης 2012 καταχώρησε στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών της αποθέματα ανακριβώς ως προς την ποσότητα και δεν διενήργησε ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων της συνολικής αξίας 94.892,67 €, ήτοι σε ποσοστό 22,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων της χρησιμοποιώντας τις παραδεκτές μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής (L.I.F.O. , F.I.F.O., μέσου σταθμικού κ.λπ.)

Επειδή η προσφεύγουσα κατά την ελεγχόμενη χρήση 2012 τηρεί αποκλειστικά έναν (1) μόνο εταιρικό λογαριασμό όψεως σε μία (1) Τράπεζα, του οποίου οι κινήσεις, χρεώσεις - πιστώσεις, δεν καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό, όπως προβλέπεται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμών, αλλά καταχωρούνται μαζί με τις κινήσεις του ταμείου στον λογαριασμό Κ.Α. 38.00.00.000.

Επειδή η με τον ως άνω τρόπο τήρηση του λογαριασμού «ταμείο » καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των κινήσεων του λογαριασμού όψεως με την κίνηση του ταμείου, καθότι η κίνηση του ταμείου δεν ενημερωνόταν με όλες τις κινήσεις του λογαριασμού όψεως.

Επειδή λόγω της μη προσκόμισης από την προσφεύγουσα των απαιτούμενων από τον έλεγχο διευκρινίσεων, διαπιστώθηκε αδυναμία διενέργειας της συγκεκριμένης ελεγκτικής επαλήθευσης της τυχόν εύρεσης πιστωτικών υπολοίπων στο ταμείο και κατ' επέκταση αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων των υπολοίπων των αντισυμβαλλόμενων λογαριασμών (επιταγών πληρωτέων και εισπρακτέων, πελατών, προμηθευτών κ.λπ.)

Επειδή ύστερα από τα ως άνω αναφερόμενα καθίσταται ανέφικτη η διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης στον Ισολογισμό της 31/12/2012.


Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας για έλλειψη πραγματικού στοιχείου το οποίο να έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση του ελέγχου από τις εγγραφές του τραπεζικού μας λογαριασμού στα λογιστικά της βιβλία είναι αβάσιμος.

Ως προς τον τρίτο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή από την Φορολογούσα Αρχή τηρήθηκαν νομότυπα όλες οι διαδικασίες σχετικά με τις εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης (Άρθρο 23 Ν.4174/2013) , επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο (Άρθρο 26 Ν.4174/2013), Άρθρο 28. Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (Άρθρο 28 Ν.4174/2013), Προσδιορισμός φόρου (Άρθρο 30 Ν.4174/2013), . Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου (Άρθρο 34 Ν.4174/2013) Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου (Άρθρο 37 Ν.4174/2013) ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας για μη πραγματοποίηση ορθού και δίκαιου ελέγχου με σεβασμό στα δικαιώματα και την οικονομική ελευθερία του ελεγχομένου καθίσταται αβάσιμος κατά νόμω, αόριστος και αναπόδεικτος.

Ως προς τον τέταρτο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 30 Π.Δ. 186/1992 (Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων) ορίζονται τα εξής:

4. Τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:

α)

β) δεν απογράφει περιουσιακά στοιχεία ή απογράφει αυτά ανακριβώς,

γ)

δ) δεν εμφανίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησής του, για τον επιτηδευματία της τρίτης κατηγορίας )
δ) ε) στ)

ζ) νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία

7. Δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις των παραγράφων 3, 4 και 6 για συνολικά οικονομικά μεγέθη μέχρι τα όρια των ποσοστών ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

α) Ποσοστό 3% και για αξία μικρότερη ή ίση των 3.500 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ.

β) Ποσοστό 2% και για αξία μικρότερη ή ίση των 18.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 150.001 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ.

γ) Ποσοστό 1% και για αξία μικρότερη ή ίση των 45.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 1.500.001 ευρώ έως και 9.000.000 ευρώ.

δ) Ποσοστό 0,5% και για αξία μικρότερη ή ίση των 90.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 9.000.001 ευρώ έως και 30.000.000 ευρώ.

ε) Ποσοστό 0,3% για αξία μικρότερη ή ίση των 180.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000 ευρώ.

Κατ' εξαίρεση τα οριζόμενα όρια στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις:

α)

β) Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για τρεις (3) συναλλαγές στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο.

Υ) δ)

ε) Χρήση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας άνω των 880 € για κάθε στοιχείο ή μικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση ξεπερνούν το όριο αυτό.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 Π.Δ. 186/1992 ορίζονται τα εξής:

2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

α) Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής:

α.α α.β α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας 900 €.

στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση.

8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1).

α)...β)...γ)...δ)...ε)...στ) Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση στοιχείου απογραφής.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγ.3 και 5 του Ν. 4335/2013 ορίζονται τα εξής:

3) Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α' 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α' 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:

ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας για τήρηση ειλικρινών βιβλίων καθίσταται αβάσιμος κατά νόμω και αναπόδεικτος.

Ως προς τον πέμπτο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή ο εξωλογιστικός προσδιορισμός σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (χρήση 2012) δεν αποτελεί ποινή έχουσα την μορφή κύρωσης, αλλά εγκεκριμένη μέθοδος προσδιορισμού των καθαρών φορολογητέων κερδών (άρθρο 32 του ν. 2238/1994)

Επειδή η Φορολογούσα Αρχή κατά την διενέργεια του ελέγχου διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα υπέπεσε σε παραβάσεις των διατάξεων των ν.2523/1997 & Ν.4337/2015 για τις οποίες εξέδωσε την υπ' αριθμ: /2018 (α/α elenxis /18) πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2012-31.12.2012 συνολικού ύψους 2.700,00 €

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί επιβληθείσας διπλής ποινής τόσο εξ αιτίας του χαρακτηρισμού των τηρούμενων βιβλίων ως ανακριβών όσο και του επιβληθέντος με την υπ' αριθμ: /2018 (α/α elenxis /18) πράξη επιβολής προστίμου κρίνεται νόμω αβάσιμος.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί .

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της από 28.1.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , ΑΦΜ: , και την επικύρωση της υπ' αριθμ: /2018 (α/α elenxis /18) πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2012-31.12.2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας -καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Διαχειριστικό έτος: 2012

Πράξη Επιβολής Προστίμου Αρθ. 7 § 3 περ. β' 4337/2015
Συνολικό Ποσό : 2.700,00 €Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/1999).


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης