Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1022/30.1.1990 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ αργού πετρελαίου κ.λ.π., που βρίσκεται υπό τελωνειακή επίβλεψη


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-1990 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1022/30.1.1990
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ αργού πετρελαίου κ.λ.π., που βρίσκεται υπό τελωνειακή επίβλεψη


ΠΟΛ. 1022/30.1.1990 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ αργού πετρελαίου κ.λ.π., που βρίσκεται υπό τελωνειακή επίβλεψη

1009365/438/0014/ΠΟΛ. 1022/30.1.1990

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης αργού πετρελαίου που προορίζεται για διύλιση, των υπηρεσιών διύλισης καθώς και των υπηρεσιών σε προϊόντα διύλισης, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/86 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125 Α') όπως ισχύουν:

α. Την παράγρ.1, περίπτ. δ' και ε' και 2 του άρθρου 21,

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 37,

γ. της παραγρ. 2 του άρθρου 54 και

δ. της παραγρ. 3 του άρθρου 58

2. Τις διατάξεις του ν. 1165/1918 «περί τελωνειακού Κώδικα», (ΦΕΚ 73/1918), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 1038/1980 «περί του τελωνειακού και φορολογικού καθεστώτος των διυλιστηρίων πετρελαίων και των βιομηχανικών συμπλεγμάτων εκ διυλιστηρίων πετρελαίου και χημικών βιομηχανιών», (ΦΕΚ 27 Α' ), όπως ισχύουν.

4. Του ν. 1571/1985 «περί ρυθμίσεως θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 192 Α'), όπως ισχύουν.

5. Την ανάγκη της μη περαιτέρω επιβάρυνσης των εκάστοτε ανωτάτων τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων δια της επιβολής Φ.Π.Α. στις παραδόσεις αργού πετρελαίου, προ του τελωνισμού του που θα είχε σαν συνέπεια τη διατάραξη της ανώτερης τιμής τελικού καταναλωτή.

Αποφασίζουμε

ΆΑρθρο 1

1. Δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. η παράδοση και οι εξομοιούμενες με παράδοση πράξεις (ανταλλαγή), του εξορυσσόμενου στην ελληνική επικράτεια αργού πετρελαίου, που ενεργούνται από οποιονδήποτε τρίτο απ' ευθείας προς το ελληνικό δημόσιο ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, εφόσον προορίζεται για διύλιση σε διυλιστήρια που λειτουργούν ως ελεύθεροι τελωνειακώς χώροι. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τις παραδόσεις ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων διύλισης, που ενεργούνται προτού αυτά τεθούν σε ανάλωση.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες διύλισης καθώς και για τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται για αγαθά του άρθρου αυτού, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη.

ΆΑρθρο 2

1. Για την απαλλαγή της παράδοσης αργού πετρελαίου, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, ο αγοραστής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της έκδοσης του σχετικού δελτίου αποστολής ή άλλου νόμιμου συνοδευτικού στοιχείου, να προσκομίσει στον πωλητή των αγαθών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Κυρωμένα από την αρμόδια κατά περίπτωση τελωνειακή αρχή, φωτοαντίγραφα του πρακτικού φόρτωσης και της σχετικής άδειας μεταφοράς.

β. Αντίγραφο ή κυρωμένο φωτοαντίγραφο, από την ίδια αρχή της σχετικής φορτωτικής του ενεργήσαντος τη μεταφορά μεταφορικού μέσου.

γ. Κυρωμένα, από την επιβλέπουσα τον τελωνειακό χώρο του Διυλιστηρίου τελωνειακή αρχή, φωτοαντίγραφα 1) της σχετικής άδειας εκφόρτωσης και παραδόσεως και 2) του πρωτοκόλλου καταμέτρησης δεξαμενών αργού πετρελαίου.

2. Ο πωλητής του αργού πετρελαίου, εφόσον ο αγοραστής του προσκομίσει τα ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., ΩΣ Α.Υ.Ο..............», αναγράφει σ' αυτά τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου που αφορούν και τα διαφυλάσσει σε ειδικό φάκελο ή τα επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου που αφορούν. Σε αντίθετη περίπτωση το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με το Φ.Π.Α. που αναλογεί.

3. Προκειμένου για παραδόσεις ημικατεργασμένων ή έτοιμων προϊόντων διυλίσεως αργού πετρελαίου, εφόσον και μετά την παράδοση εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη καθώς και για υπηρεσίες που παρέχονται στα προϊόντα αυτά, κατά το χρόνο που βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη, το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α. εφόσον η εποπτεύουσα το καθεστώς τελωνειακή αρχή, ενεργήσει σχετική βεβαίωση στο στέλεχος του σχετικού φορολογικού στοιχείου, ότι τα συγκεκριμένα αγαθά βρίσκονταν υπό τελωνειακή επίβλεψη, κατά το χρόνο της παράδοσής τους ή ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε αγαθά της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

ΆΑρθρο 3

Για πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 1 της παρούσας, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς φόρο, από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η απαλλαγή αυτή οριστικοποιείται, εφόσον μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευσή της, ο εκδότης του σχετικού φορολογικού στοιχείου λάβει τα οριζόμενα από το προηγούμενο άρθρο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, σε αντίθετη περίπτωση ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου εκδίδει κατά διαχειριστική περίοδο, συμπληρωματικό ειδικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών και υπηρεσιών που δεν καλύφθηκε με τα ως άνω δικαιολογητικά και με συντελεστή εκείνον του χρόνου που ανάγεται.

Ο φόρος του προηγουμένου εδαφίου αποδίδεται στο δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, αφού αναγραφεί στον Κ.Α. 37 της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του ΦΠΑ.

ΆΑρθρο 4

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Οικονομικών

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης