Αποτελέσματα live αναζήτησης

2549/134944/2019 Ρύθμιση αλιευτικών προσφυγών σε εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α’ 35)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2549/134944/2019
Ρύθμιση αλιευτικών προσφυγών σε εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α’ 35)

Αριθμ. 2549/134944/07-06-2019

(ΦΕΚ Β' 2451/21-06-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
2. του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
4. του ν.δ.420/1970(Α’27)«Αλιευτικός Κώδικας»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...»,
6. του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
7. του π.δ. 88/2018 (Α’160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. της 2429/19958/2018 (Β’3901) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο-Σκοπός


Με την παρούσα καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διοικητική διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης προσφυγών οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4597/2019 (ήτοι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019) κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας, επιβληθείσες βάση του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27).

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής-Προϋποθέσεις


1. Δικαίωμα αιτήματος για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019, έχουν μόνο οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και οι κυβερνήτες αυτών, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και έχουν καταθέσει προσφυγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι το επιβληθέν, με τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, χρηματικό πρόστιμο να έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη, ή να έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία αποδεδειγμένα τηρείται.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, που έχουν επιβληθεί για διενέργεια αλιείας με χρήση δυναμίτιδας, άλλων εκρηκτικών, τοξικών και άλλων ουσιών.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων


1. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής και τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, καταθέτουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Κάθε αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4597/2019, ήτοι μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, προς τη Γραμματεία της Ειδικής Επιτροπής Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών (ΕΕΕΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Η Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με ατομική ειδοποίηση που συμπεριλαμβάνει αναλυτικό πίνακα των δυνατοτήτων που παρέχει η ρύθμιση, για το σύνολο των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, οι οποίες δύναται να υπαχθούν σε αυτή.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε μια από τις αποφάσεις που επιθυμούν να υπαχθούν σε ρύθμιση, θα πρέπει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία λήψης της ατομικής ειδοποίησης:
α) να καταβάλουν το ποσό που αναλογεί στο σύνολο του ποσού ή της αντίστοιχης δόσης, στο λογαριασμό 26670/0 της Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, IBAN GR 2201000240000000000266700 και
β) να διαβιβάζουν στην Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ, αντίγραφο του πίνακα της ατομικής ειδοποίησης, στον οποίο θα έχουν επιλέξει τις αποφάσεις που επιθυμούν να εντάξουν στη ρύθμιση, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλών που αντιστοιχούν σε αυτές.

5. Σε περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν την τμηματική καταβολή (μέχρι και σε είκοσι τέσσερις μηνιαίες ισόποσες δόσεις) των οφειλών που θα προκύψουν από τη ρύθμιση, θα πρέπει να προβαίνουν στη πληρωμή αυτών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα τους κοινοποιηθεί. Η μη καταβολή μίας δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται την παύση των συνεπειών της ρύθμισης και την άμεση εκτέλεση των κυρώσεων που προβλέπονται στις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων.

6. Η Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ, μετά τη λήψη των ανωτέρω στοιχείων, ελέγχει ως προς την ορθότητα των δεδομένων, και κατόπιν ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές που εξέδωσαν τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για τις, κατά περίπτωση, ενέργειές τους.

Άρθρο 4
Διαχείριση προσφυγών που δεν υπάγονται σε ρύθμιση


Οι προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος (28.02.2019) του ν. 4597/2019, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση για ρύθμιση, θεωρούνται ότι απερρίφθησαν σιωπηρά.

Οι προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος (28.02.2019) του ν. 4597/2019 και δεν δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, θεωρούνται ότι απερρίφθησαν σιωπηρά.

Οι φάκελοι των απορριφθεισών, κατά τα ανωτέρω προσφυγών επιστρέφονται από την Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής κυρώσεων.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός   
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης