Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1006/16.1.1990 Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών κ.λ.π.

Σχόλια:ΠΟΛ.1006/16.1.1990
Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών κ.λ.π.


ΠΟΛ.1006/16.1.1990 Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών κ.λ.π.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1006/16.1.90 Διαρρυθμίσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών κ.λ.π.

1003741/180/0014/ΠΟΛ. 1006/16.1.90

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5, 12 και 15 του Ν. 1870/1989 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/Α 28.12.89) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Α. ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ι. Άρθρο 2 παρ. 1 (Φόρος κατανάλωσης λιπαντικών ελαίων)

Με τη διάταξη αυτή αυξάνεται από 7 Δεκεμβρίου 1989 ο φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 12/1975 όπως ισχύουν, για τα λιπαντικά έλαια, για μεν τα παρθένα  από 16 σε 19 δραχμές κατά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, για δε τα αναγεννημένα από 12 σε 15 δραχμές (σχετική η τηλεγραφική διαταγή μας 1124540/5584/0014/7.12.1989).

ΙΙ. Άρθρο 5 (Ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών)

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται από 11 Δεκεμβρίου 1989 ειδικός φόρος κατανάλωσης με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και στα σύνθετα αλκοολούχα  παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της δασμολογικής κλάσης 22.08 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Ο ανωτέρω φόρος:

- εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

- εφαρμόζεται με τον αυτό συντελεστή είτε πρόκειται για εισαγόμενα είδη είτε πρόκειται για εγχωρίως παραγόμενα.

- είναι ανεξάρτητος από το φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στο οινόπνευμα.

- είναι φόρος επιρριπτόμενος.

- ισχύει ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια.

ΕΙΔΙΚΑ

Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στα εγχωρίως παραγόμενα είδη, διευκρινίζουμε ειδικότερα τα εξής:

1. Αντικείμενο του φόρου

Ο φόρος επιβάλλεται στα είδη που περιγράφονται ανωτέρω δηλαδή στα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και στα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών της δασμολογικής κλάσης 22.08 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Αναλυτική περιγραφή των ειδών αυτών γίνεται στο ισχύον τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής.

Άλλα ποτά τα οποία κατατάσσονται σε άλλες δασμολογικές διακρίσεις δεν υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του παρόντος άρθρου.

2. Συντελεστής του φόρου

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ανεξάρτητα από την περιοχή, στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου αυτού στο Δημόσιο.

3. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 5, σε συνδυασμό με τη διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1477/1984, στην οποία παραπέμπει και η οποία εφαρμόζεται ανάλογα και για το φόρο αυτό, υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου αυτού στο Δημόσιο, είναι οι παραγωγοί των ειδών που περιγράφονται ανωτέρω. Κατά ρητή δε διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου, ως εγχωρίως παραγόμενα είδη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, νοούνται και τα μεταποιούμενα ή εμφιαλούμενα.

Επομένως, εφόσον γίνεται παραγωγή, μεταποίηση ή εμφιάλωση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου προσώπου, εφόσον πρόκειται για είδη που περιγράφονται ανωτέρω, τα πρόσωπα που προβαίνουν στις πράξεις αυτές είναι υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο.

Διευκρινίζεται ότι, όταν η παραγωγή, η μεταποίηση ή η εμφιάλωση γίνεται μέσω τρίτου προσώπου (FACON), υπόχρεοι είναι μόνο τα πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων γίνεται η παραγωγή, η μεταποίηση ή η εμφιάλωση, χωρίς βέβαια να εκπίπτει η αμοιβή που κατέβαλαν στα τρίτα πρόσωπα για τις εργασίες αυτές.

Θα πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι η μεταποίηση ή η εμφιάλωση δημιουργεί υποχρέωση για απόδοση φόρου ανεξάρτητα από την προέλευση του μεταποιούμενου ή εμφιαλούμενου είδους από το εάν δηλαδή η πρώτη ύλη είχε εισαχθεί από το εσωτερικό ή είχε παραχθεί στο εσωτερικό της χώρας.

Εννοείται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα (παραγωγοί, μεταποιητές, εμφιαλωτές) είναι υπόχρεοι για την απόδοση φόρου, για τα έσοδα που αποκτούν από την πώληση των προαναφερόμενων ειδών είτε πρόκειται για χονδρική είτε για λιανική πώληση. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι, εφόσον μια επιχείρηση έχει παραγωγικό κλάδο και παράλληλα εμπορεύεται είδη τρίτων (και τα πωλεί δηλαδή αυτούσια), για τα είδη των τρίτων δεν είναι υποχρεωμένη να αποδίδει στο Δημόσιο ειδικό φόρο κατανάλωσης.

4. Φορολογητέα αξία

Κατά ρητή διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 3 του κοινοποιούμενου άρθρου 5 η φορολογητέα αξία για την επιβολή του ανωτέρω ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη διαμορφώνεται από την τιμή πώλησης από τον παραγωγό. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο πωλητής-παραγωγός χορηγεί έκπτωση στον αγοραστή, ο φόρος θα επιβάλλεται στην αξία που διαμορφώνεται μετά την έκπτωση. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 5, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1477/1984 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον ανωτέρω ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, βάσει της οποίας θα αποδίδεται ο φόρος στο Δημόσιο, θα αφαιρείται η αξία που υπήχθη στο φόρο κατά την εισαγωγή ή σε προηγούμενο στάδιο στο εσωτερικό, θα γίνεται δηλαδή, ως προς το σημείο αυτό, ότι γινόταν και με το φόρο κύκλου εργασιών βάσει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΑΝ 660/1937, στην οποία παραπέμπει η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1477/1984. Τονίζεται, όμως, ότι αφαιρείται η αξία που υπήχθη στον ειδικό αυτό φόρο κατανάλωσης και όχι και η αξία που υπήχθη μόνο στο φόρο οινοπνεύματος, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν αναγράφεται χωριστά στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, αλλά εμπεριέχεται στην αξία, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη ότι εμπεριέχεται για να εξευρίσκεται με τους κανόνες της.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 1642/86, ο ανωτέρω φόρος περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Δεν συμβαίνει όμως και το αντίστροφο, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν επιβάλλεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας.

5. Τρόπος και χρόνος απόδοσης του φόρου

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 5, οι διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 1477/1984 εφαρμόζονται ανάλογα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου αυτού. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος αποδίδεται στο Δημόσιο από τον υπόχρεο (παραγωγό, μεταποιητή, εμφιαλωτή) με δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κάθε μήνα, όπως και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 του Ν. 1477/1984, δηλαδή μέχρι τις 10 του μεθεπόμενου μήνα (η πρώτη δηλαδή δήλωση για τα έσοδα του Δεκεμβρίου 1989 θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 1990). Εξάλλου, για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και την επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και στην είσπραξη του φόρου, περιλαμβανομένων και των αφορώντων στις προσαυξήσεις, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην άσκηση προσφυγών και ενδίκων μέσων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, ισχύει ό,τι  και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 3 του Ν. 1477/1984. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υποβολή της δήλωσης θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα, με τα οποία αποδίδεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 του Ν. 1477/1984.

Το έσοδο από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ανωτέρω εγχωρίως παραγόμενα είδη θα βεβαιώνεται στον ΚΑΕ 1367 με την κατονομασία «ειδικός φόρος κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά που παράγονται εγχώρια».

Τέλος ρητά προβλέπεται αναφορικά με τον ανωτέρω φόρο και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.Δ. 4242/1962, που προβλέπουν τη δυνατότητα προσωρινής βεβαίωσης του οφειλόμενου φόρου.

6. Απαλλαγή από το φόρο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 5, οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1477/1984 εφαρμόζονται ανάλογα και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου αυτού. Έτσι, βάσει των συνδυασμένων αυτών διατάξεων, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα εγχώρια ανωτέρω είδη εφόσον εξάγονται στο εξωτερικό απευθείας από τους παραγωγούς (στους οποίους όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνονται και οι μεταποιητές ή εμφιαλωτές) ή από τρίτους, οι οποίοι τα αγόρασαν αποδεδειγμένα από αυτούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον η εξαγωγή γίνεται από πρόσωπα που αγόρασαν τα ανωτέρω είδη όχι απευθείας από τους παραγωγούς, μεταποιητές ή εμφιαλωτές, αλλά από ενδιάμεσα πρόσωπα, δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω απαλλακτικές διατάξεις. Στις απαλλακτικές αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις των ανωτέρω ειδών που γίνονται προς τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών. Εξάλλου, ως εξαγωγές θεωρούνται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 226/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 849/1971 και επομένως απαλλάσσονται από το φόρο αυτό και οι προμήθειες οινοπνευματωδών ποτών εγχώριας παραγωγής που διενεργούνται από πλοία και αεροσκάφη υπό ελληνική ή ξένη σημαία που εκτελούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, εφόσον η αξία αυτών καταβάλλεται σε συνάλλαγμα.

7. Έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 5

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η ισχύς του αρχίζει από 11 Δεκεμβρίου 1989. Επομένως τα είδη που πωλούνται από την ημερομηνία αυτή υπόκεινται στον ανωτέρω ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Β. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

                                                                     Άρθρο  12

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αυξάνονται από 1.1.1990 κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των περιπτώσεων α, β και γ της κατηγορίας Α της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2367/1953.

Τα αυτοκίνητα αυτά είναι:

- Τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα

- Τα Ι.Χ. φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα, μπετονιέρες

- Τα Ι.Χ. επιβατικά ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα).

Από την αύξηση αυτή όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 12 εξαιρούνται τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα νέας (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) όπως αυτά χαρακτηρίζονται με βάση την απόφαση 12141/22.5.1989 των Υπουργών Οικονομικών, Αναπληρωτή ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεξάρτητα αν έχουν ταξινομηθεί πριν ή μετά την 1.1.1990.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων, για τα οποία γίνεται αύξηση, αποτελούν τη βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας κάποιας άλλης κατηγορίας οχημάτων ή τη βάση υπολογισμού κάποιας άλλης επιβάρυνσης (π.χ. πρόσθετο ειδικό τέλος για τα ΙΧ φορτηγά αυτοκίνητα ή για τα εκποιούμενα από τον ΟΔΔΥ ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα), ως βάση υπολογισμού θα λαμβάνονται, από 1.1.1990, τα νέα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν τη μείωση μέχρι 35% των τελών κυκλοφορίας των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων λόγω παλαιότητας και η οποία θα υπολογίζεται πλέον στα νέα τέλη κυκλοφορίας.

                                                                                                                                 Με εντολή Υπουργού

                                                                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                                             Α. ΖΗΤΡΙΔΗΣ

 

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης