Live Search Results

324/751165/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2019 ]
324/751165/2019
Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα 20/6/2019
Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.324/751165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες: Ν. Κατσιμπούρης
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Τηλ: 2105285582
E-mail: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει».


ΣΧΕΤ : 1.Οι υπ. αριθμ. 109/1982, 80/1987, 138/1989, 42/2001, 67/2001 και 31/2006 εγκύκλιοι του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τα Α30/472α/29-5-2008 και Α30/472α/ 7/3-4-2012 Γενικά Έγγραφα του τ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.
2.Το με αριθμ. Φ10141/37823/1545(2017)/9-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.11 του ν.1276/1982 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2217/1994 και με την Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και δεν είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο ασθένειας, να μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8,5% του ποσού της σύνταξής τους.

Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4387/2016, και ειδικότερα των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 αυτού, διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν, και να εφαρμόζονται όπως πριν την ψήφιση αυτού, καθόσον αποτελούν ειδική διάταξη νόμου.

Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α., παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:

Για την άσκηση του δικαιώματος θα πρέπει ο αιτών να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Να είναι Έλληνας υπήκοος ή ομογενής.

- Να συνταξιοδοτείται από οποιοδήποτε φορέα της αλλοδαπής.
Περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα από την αιτία συνταξιοδότησης , τον χρόνο συνταξιοδότησης και την ορολογία που χρησιμοποιείται από τον συνταξιοδοτικό φορέα για τον χαρακτηρισμό της παροχής (περιοδικής ή όχι).

- Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, και

- Να μην είναι ασφαλισμένος για τον κίνδυνο της ασθένειας σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής.

Εισφορές

Με την σχετική απόφαση του Υπουργού ορίσθηκε ότι «Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας σε είδος που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι του άρθρου 11 του ν. 1276/1982, ορίζεται σε 8,5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 520 € αναπροσαρμοζόμενο κατ΄ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

Λήξη – Αναστολή


Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται στις περιπτώσεις που:

- Ο ασφαλισμένος δηλώσει έγγραφα, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ασφάλισή του.
Στην περίπτωση αυτή χάνεται οριστικά το δικαίωμα.

- Ο ασφαλισμένος καθυστερήσει να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές πέρα από 24 μήνες.
Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια.

- Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.

- Ο ασφαλισμένος πάψει να είναι συνταξιούχος φορέα της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που η σύνταξη επαναχορηγηθεί, μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή εφόσον έχει τις προϋποθέσεις θα γίνει νέα υπαγωγή

- Ο ασφαλισμένος φύγει από την Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό.

Για να θεωρηθεί μόνιμη η εγκατάσταση στο εξωτερικό πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 24 μήνες.

Αν ο ασφ/νος επανέλθει στην Ελλάδα για εκ νέου μόνιμη εγκατάσταση πριν παρέλθουν 24 μήνες από τον τελευταίο μήνα που κατέβαλε τις εισφορές, τότε αναβιώνει το προηγούμενο δικαίωμά του για την προαιρετική του ασφάλιση αλλά ανακύπτει και η υποχρέωσή του για καταβολή των εισφορών όλης της περιόδου διακοπής, προσαυξημένων πλέον και με τα πρόσθετα τέλη των εισφορών. Μόνο στην περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό πέραν του 24μήνου γίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για νέα ένταξη στην ασφάλιση.

Η ανωτέρω διαδικασία παρακολουθείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ/τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν τούτου, η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σε είδος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17.

Συνεπώς παρακαλούνται οι Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες δεν είχαν διεκπεραιώσει αντίστοιχα αιτήματα, αναμένοντας οδηγίες από την Διεύθυνσή μας, να προβούν στην διεκπεραίωση αυτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab