Αποτελέσματα live αναζήτησης

178186/535/2019 Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη μέλους Δ.Α.Σ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

178186/535/2019
Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη μέλους Δ.Α.Σ.Ε.

Αριθμ. 178186/535/25-2-2019

(ΦΕΚ Β' 907/15-03-2019)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α’), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 126/1986 (ΦΕΚ 44 Α’), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
5. Τις διατάξεις των περ. (στ) και (ζ), της παρ. 1, του αρθρ. 2, του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει.

6. Την Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21-09-2018 (ΦΕΚ 4201 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Την. 43810/1218/5-6-1967 (ΦΕΚ 399 Β’) απόφαση Υπουργού Εργασίας.

8. Την αριθμ. 115 Α22/403/17-6-87 εγκύκλιο του τ. ΙΚΑ.

9. Την αριθμ. 120 Α22/403/18-10-89 εγκύκλιο του τ. ΙΚΑ.

10. Την Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.

11. Την εγκύκλιο 27/12 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ. Α32/1150/ 20-3-2012 (ΑΔΑ:Β4454691ΩΓ-ΠΙΗ) «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.».

12. Την αριθμ. ΓΕΝ Γ99/1/112/5.6.2012 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ:Β4ΛΨ4691ΩΓ9ΩΧ).

13. Το 147971/3141/28-11-2016 έγγραφο και οι σχετικές απαντήσεις των υπηρεσιών.

14. Το αριθμ. 367/8-2-2019 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο τέλος της περίπτωσης 1.1. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση 1.2., η δε υπάρχουσα περίπτωση 1.2. αναριθμείται σε 1.3.:
«1.2. Ο αριθμός και το είδος των καταβληθέντων ενσήμων προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
α. Από τα πενήντα (50) ένσημα του εδαφίου α. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα τριάντα (30) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) -Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
β. Από τα εκατό πενήντα (150) ένσημα του εδαφίου β. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα ενενήντα (90) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
γ. Από τα διακόσια πενήντα (250) ένσημα του εδαφίου γ. της περίπτωσης 1.1. τουλάχιστον τα εκατό πενήντα (150) θα αφορούν σε ένσημα της ειδικότητας «24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες» του Κεφαλαίου Β’ της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ 2778 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης