Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1027/10.1.1990 Τέλη Χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων που καταρτίζονται στην αλλοδαπή


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-1990 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1027/10.1.1990
Τέλη Χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων που καταρτίζονται στην αλλοδαπή


 ΠΟΛ. 1027/90 Τέλη Χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων που καταρτίζονται στην αλλοδαπή

1111241/5035 Π.Ε./0014/ΠΟΛ. 1027/90

Τέλη χαρτοσήμου σε δανειακές και άλλες συμβάσεις, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή όχι ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου ορίζεται, ότι έγγραφα έχοντα αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία κειμένη στην Ελλάδα ή υποχρεώσεις εκτελεστέες σ' αυτή, συνταχθέντα στην αλλοδαπή όχι όμως ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, υπόκεινται στα οικεία τέλη χαρτοσήμου, κατά τις διακρίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής.

2. Η Συνέλευση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη, με την γνωμοδότησή της 676/1989, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, και την οποία κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωσή σας, γνωμοδότησε ότι:

α. Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου αναφέρεται σε έγγραφα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, εάν συντάσσονταν ενώπιον ελληνικής αρχής στην αλλοδαπή θα υποβάλλονταν οπωσδήποτε σε ορισμένο τέλος χαρτοσήμου (αναλογικό ή πάγιο). Επομένως, η διάταξη αυτή δεν αναφέρεται σε έγγραφα, τα οποία δεν θα υποβάλλονταν κατά νόμο σε τέλος χαρτοσήμου (αναλογικό ή πάγιο) εάν συντάσσονταν ή εκδίδονταν στην ημεδαπή.

β. Το έγγραφο (σύμβαση), που περιέχει ή συνιστά τίτλο εγγραφής εμπράγματου βάρους επί κινητού (ενεχύρου) ή ακινήτου (υποθήκης), που βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει αναμφιβόλως αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία κειμένη στην Ελλάδα και ειδικότερα το κινητό ή το ακίνητο επί του οποίου συνιστάται ή θα συσταθεί το βάρος αυτό, και επομένως το έγγραφο αυτό εμπίπτει στη ρύθμιση της ως άνω διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

γ. Ως «εκτελεστέα υποχρέωση» στην Ελλάδα, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, νοείται η πράξη ή η ενέργεια ή η συμπεριφορά εν γένει του οφειλέτη (υπόχρεου) με την οποία αποσβέννυται υποχρέωσή του (ή οφειλή του). Επομένως, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία η πράξη, με την οποία εκδηλούται ή πραγματούται η «εκτέλεση» υποχρέωσης, γίνεται στην Ελλάδα, συντρέχει, ειδικά από άποψη τόπου εκτέλεσης της υποχρέωσης, η προϋπόθεση εφαρμογής της ως άνω διάταξης. Αυτά βεβαίως ισχύουν για τις πράξεις και των δύο συμβαλλόμενων, αρκεί οι πράξεις αυτές να συνιστούν «εκτέλεση» υποχρέωσης, δηλαδή εκπλήρωση βαρύνουσας αυτούς παροχής.

δ. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου:

(αα) Οι συμβάσεις χρηματικών δανείων σε ξένο νόμισμα, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή αλλοδαπών εγκαταστημένων στην Ελλάδα και αλλοδαπών οίκων ή αλλοδαπών Τραπεζών ή υποκαταστημάτων ημεδαπών τραπεζών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή, και το ποσό των οποίων καταβάλλεται επίσης στην αλλοδαπή σε ξένο νόμισμα, δεν έχουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα και συνεπώς δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και αν ακόμη αποδεικνύονται από σχετικές εγγραφές στα βιβλία των ημεδαπών οφειλετριών επιχειρήσεων κατ' άρθρο 12 του Ν.Δ. 3717/1957. Στερείται δε παντελώς σημασίας, και συνεπώς δεν ασκεί καμιά επιρροή στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός, ότι τα χρήματα εκ του δανείου (προϊόν του δανείου), τα οποία ελήφθησαν στην αλλοδαπή, στην οποία εκτελέστηκε η σχετική δανειακή σύμβαση, εισάγονται στη συνέχεια στην Ελλάδα από τον λαβόντα αυτά οφειλέτη, στην οποία και δραχμοποιούνται, ή ότι το δάνειο, το οποίο καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, στην οποία θα εκπληρωθούν οι εξ αυτού υποχρεώσεις, θα ωφελήσει τελικά, άμεσα ή έμμεσα, επιχείρηση αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα με κάλυψη των αναγκών της, ή ότι οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές παρέχουν άδεια εξαγωγής συναλλάγματος για την εκπλήρωση των εκ του δανείου υποχρεώσεων στην αλλοδαπή.

(ββ) Οι δανειακές ή άλλες συμβάσεις, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή, όχι ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, και για ασφάλεια αυτών ο οφειλέτης με το ίδιο έγγραφο της σύμβασης ή με χωριστό έγγραφο, που συντάσσεται στην αλλοδαπή, παρέχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης σε ακίνητο κείμενο στην Ελλάδα, έχουν, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης, αντικείμενο ακίνητη περιουσία κειμένη στην Ελλάδα, εφόσον βέβαια βάσει αυτού θα έχουν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εγκύρως, και συνεπώς υπόκεινται στα οικεία τέλη χαρτοσήμου.

Αντίθετα, στην περίπτωση, που ο οφειλέτης, για ασφάλεια των παραπάνω συμβάσεων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει την ίδια ως άνω εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη) σε ακίνητο, που κείται στην Ελλάδα (γιατί τίτλος εγγραφής προσημείωσης κατά το Ελληνικό δίκαιο είναι μόνο η δικαστική απόφαση), οι συμβάσεις αυτές έχουν μεν αντικείμενο ακίνητο, που κείται στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται όμως σε τέλος χαρτοσήμου (αναλογικό), καθόσον οι εν λόγω συμβάσεις επέχουν θέση «προσυμφώνου παροχής τίτλου εμπράγματου βάρους», το οποίο και αν ακόμη καταρτιζόταν στην Ελλάδα, δεν θα υπόκειταν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, αλλά σε πάγιο τέλος (άρθρου 13 παρ. 1ζ΄ ΚΤΧ), δεδομένου, ότι η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου δεν έχει την έννοια της δημιουργίας νέας περίπτωσης χαρτοσημαινόμενων εγγράφων.

                                                                                                                                    Με Εντολή Υπουργού

                                                                                                                          Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                                                                            Γ.  ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γνωμοδ. 676/89

Περίληψις: Διερεύνησις προϋποθέσεων εφαρμογής άρθρου 8 παρ. 1 του Κ.Ν.Τ.Χ.

Ι. Δια του υπ' αριθ. 1033043/1194/0014/1989 εγγράφου του Υπ. Οικ. Δ/νσεως 14 (Φ.Π.Α. και Ειδ. Φορ.) / Τμ. Δ' τίθεται το ερώτημα: «αν κατά την έννοια της διατάξεως αυτής (ενν. του άρθρου 8 παρ. 1 του Κωδ. Τελ. Χαρτ.) έχουν αντικείμενο κείμενο στην Ελλάδα ή υποχρεώσεις εκτελεστές σ' αυτή:

α) οι συμβάσεις (δάνεια κ.λ.π.) που καταρτίζονται στην αλλοδαπή, όχι ενώπιον Ελληνικής αρχής και για ασφάλεια αυτών παρέχεται είτε με το ίδιο έγγραφο της σύμβασης, είτε με χωριστό έγγραφο, που επίσης συντάσσεται στην αλλοδαπή, δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης σε ακίνητο κείμενο στην Ελλάδα και

β) οι συμβάσεις χρηματικών δανείων σε ξένο νόμισμα, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή αλλοδαπών εγκατεστημένων στην Ελλάδα και αλλοδαπών οίκων ή αλλοδαπών Τραπεζών ή υποκαταστημάτων ημεδαπών τραπεζών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή και η καταβολή του ποσού των δανείων αυτών γίνεται επίσης στην αλλοδαπή σε ξένο νόμισμα, αλλά στη συνέχεια τα ποσά αυτά είτε αποστέλλονται στην ημεδαπή όπου δραχμοποιούνται, είτε παραμένουν στην αλλοδαπή και στις δύο όμως περιπτώσεις τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για ανάγκες επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα. Βάσει αποφάσεων των νομισματικών αρχών για την εξόφληση των ανωτέρω δανείων και των τόκων τους, αναλαμβάνεται υποχρέωση εξαγωγής του αντίστοιχου συναλλάγματος. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συμβάσεις δανείων αποδεικνύονται συνήθως από σχετικές εγγραφές στα βιβλία των ημεδαπών επιχειρήσεων ή των αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκαταστημένων στην Ελλάδα». Κατά προφορικήν δε διευκρίνισιν το ερώτημα αναφέρεται και εις περιπτώσεις κατά τας οποίας δια του ιδιωτ. εγγράφου αναλαμβάνεται υποχρέωσις να παράσχει ο οφειλέτης προς τον δανειστήν εμπράγματον ασφάλειαν επί ακινήτου κειμένου εν Ελλάδι.

ΙΙ. Δια του άρθρου 8 του Κώδικος Τελών Χαρτοσήμου ορίζεται:

«1. Έγγραφα έχοντα αντικείμενον κινητήν ή ακίνητον περιουσίαν κειμένη εν Ελλάδι ή υποχρεώσεις εκτελεστέας εν αυτή, συνταχθέντα δε εν τη αλλοδαπή, αλλ' ουχί ενώπιον Ελληνικής Αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα κατά τον παρόντα νόμον τέλη υπό τας κατωτέρω διακρίσεις.

α)..................

2. Παν άλλο έγγραφον, έχον αντικείμενον διάφορον του των εγγράφων της παρ.1 του παρόντος άρθρου, συντασσόμενον εν τη αλλοδαπή, υπόκειται εις το κατά το άρθρον 24 παρ. 6 (νυν άρθρ. 1 παρ. 1β) του παρόντος νόμου τέλος, μόνον αν προσαχθή ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων ή πάσης άλλης Κρατικής Αρχής.

3....................».

ΙΙΙ. 1. Κατ' αρχήν, πρέπει να γίνει η διευκρίνισις, ότι, η ως άνω διάταξις του άρθρου 8 παρ. 1 του Κ.Ν.Τ.Χ. έχει σαφή την έννοια ότι αναφέρεται εις «έγγραφα» τα οποία κατά τας διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ., εάν συνετάσσοντο ενώπιον ελληνικής αρχής εν τη αλλοδαπή θα υπεβάλλοντο οπωσδήποτε εις ορισμένον τέλος (αναλογικόν πάγιον) χαρτοσήμου. Αυτήν την έννοιαν προσδιορίζει η φράσις εν τη διατάξει «... αλλ' ουχί ενώπιον Ελληνικής αρχής επί πληρωμή του ΟΙΚΕΙΟΥ τέλους ...».

Η διάταξις επομένως αύτη δεν αφορά εις έγγραφα μη υποβαλλόμενα κατά νόμον εις τέλος χαρτοσήμου συντασσόμενα ή εκδιδόμενα τυχόν εν τη ημεδαπή. Υπ' αυτήν την έννοιαν η διάταξις αύτη δεν έχει έτερον γενικότερον περιεχόμενον, ειμή να καθορίσει τας προϋποθέσεις υπό τας οποίας η προσήκουσα κατά νόμον χαρτοσήμανσις θα γίνει άνευ των, δια την μη αρχήθεν χαρτοσήμανσιν των εγγράφων, κυρώσεων εκ του ως άνω Κώδικος (βλ. την συνέχειαν της διατάξεως υπό στοιχεία α' και β' ).

Του νόμου δε μη διακρίνοντος, εν τη εννοία των εγγράφων περιλαμβάνονται και τα παρουσιάζοντα εκ διαφόρων λόγων ελάττωμα νομικόν, επηρεάζον το κύρος  των ενδεχομένως, πλην όμως ταύτα ανήκουν εις την κατηγορίαν των εγγράφων περί των οποίων ο Κ. Ν. προβλέπων τέλος χαρτοσήμου, ουδεμίαν διάκρισιν ποιείται περί του κύρους ή της ακυρότητας αυτών.

Ούτω, εάν δια τινός συμβάσεως τα μέρη ανέλαβον την υποχρέωσιν καταρτίσεως εν τω μέλλοντι οριστικής συμβάσεως ορισμένου περιεχομένου, δηλαδή επί προσυμφώνου οφείλεται το οικείο τέλος κατ' άρθρον 13 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ του Κ.Ν.Τ.Χ., είτε το προσύμφωνον τούτο συντάσσεται εν Ελλάδι, είτε εν τη αλλοδαπή και πάντοτε υπό τας αυτάς αδιαστίκτως προϋποθέσεις περί την υπαγωγήν του εις χαρτοσήμανσιν και μόνη ειδική ρύθμισις ως προς το εν τη αλλοδαπή συντασσόμενον προσύμφωνον είναι η εκ της ως άνω διατάξεως του άρθρου 8 παρ.1 ρύθμισις περί την χαρτοσήμανσιν αυτού άνευ κυρώσεων.

2. Σύμβασις ή γενικότερον έγγραφον ή γραπτόν κείμενον, περιέχουσα ή περιέχον ή συνιστών τίτλον εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί ακινήτου (υποθήκης ή ενεχύρου) κυρίως (διότι τίτλος εγγραφής προσημειώσεως κατά το Ελληνικόν δίκαιον είναι μόνον η δικαστική απόφασις βλ. άρθρον Α4), αναμφιβόλως έχει αντικείμενον το κινητόν ή ακίνητον επί του οποίου συνιστάται ή θα συσταθεί το βάρος τούτο. Εάν επομένως, το κινητόν ή ακίνητον ευρίσκεται εν Ελλάδι το «έγγραφον» τούτο εμπίπτει εις την εκ της ως άνω διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 1 του ΚΝΤΧ ρύθμισιν.

3. Ως «εκτελεστέα υποχρέωσις» κατά την έννοιαν της ως άνω διατάξεως νοείται η πράξις ή ενέργεια ή συμπεριφορά εν γένει του οφειλέτου (υποχρέου) δια της οποίας αποσβέννυται υποχρέωσίς του (ή οφειλή του).

Επομένως, εις πάσαν περίπτωσιν κατά την οποίαν η πράξις δια της οποίας εκδηλούται ή πραγματούται η «εκτέλεσις» υποχρεώσεως, λαμβάνει χώραν εις την Ελλάδα, συντρέχει ειδικώς από της απόψεως τόπου εκτελέσεως της υποχρεώσεως, η προϋπόθεσις εφαρμογής της ως άνω διατάξεως. Ταύτα βεβαίως αδιακρίτως ισχύουν τόσον δια τας πράξεις του ενός, όσον και δι' εκείνας του ετέρου μέρους μιας συμβάσεως, αρκεί αι πράξεις αύται να συνιστούν «εκτέλεσιν» υποχρεώσεως, δηλαδή εκπλήρωσιν βαρυνούσης αυτόν παροχής.

Επί δανείου π.χ., ο τόπος της εκπληρώσεως οιασδήποτε υποχρεώσεως του δανειστού ή οιασδήποτε υποχρεώσεως του οφειλέτου, κυρίως περί την επιστροφήν του δανείου, προσδιορίζει τον τόπον «εκτελέσεως» υποχρεώσεως εκ τοιαύτης συμβάσεως καταρτισθείσης εις την αλλοδαπήν και αναλόγως την εφαρμογήν ή μη της ως άνω διατάξεως.

4. Στερείται παντελώς σημασίας δια την εφαρμογήν της ως άνω διατάξεως το στοιχείον, είτε ότι τα χρήματα εκ δανείου, τα οποία ελήφθησαν εις την αλλοδαπήν (τόπος εκτελέσεως η αλλοδαπή), εισάγονται εν συνεχεία υπό του λαβόντος οφειλέτου εις την Ελλάδα και δραχμοποιούνται, είτε ότι το δάνειο, το οποίον κατηρτίσθη εις την αλλοδαπήν, εις την οποίαν είναι και εκπληρωτέαι αι εξ αυτού υποχρεώσεις, τελικώς θα ωφελήσει, αμέσως ή εμμέσως, επιχείρησιν αναπτυσσομένην εν Ελλάδι, δια καλύψεως των αναγκών αυτής, είτε, ότι, οιαιδήποτε Ελληνικαί Αρχαί, παρέχουν την άδειαν εξαγωγής συναλλάγματος προς εκπλήρωσιν υποχρεώσεων εις την αλλοδαπήν, είτε ότι η εις την αλλοδαπήν καταρτισθείσα σύμβασις δανείου αποδεικνύεται ενδεχομένως και δι' εγγραφών εις τα βιβλία της δανειστρίας ή οφειλέτιδος επιχειρήσεως, διότι το τελευταίον τούτο ίσως να αποτελεί συμπέρασμα ή αξίωσιν της φορολογούσης αρχής, κινουμένης εις τα πλαίσια ορισμένων φορολογικών διατάξεων, τούτο όμως και πάντα τα προηγούμενα στοιχεία δεν έχουν ουδεμίαν σημασίαν δια την εφαρμογήν της συγκεκριμένης ως άνω διατάξεως του Κ.Ν.Τ.Χ., εχούσης ως σαφή τυπικήν προϋπόθεσιν τον αποδεικνυόμενον τόπον εκτελέσεως υποχρεώσεως εκ συμβάσεως καταρτισθείσης εις την αλλοδαπήν.

IV.α) Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το έγγραφον γενικώς το οποίον περιέχει τίτλον εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί ακινήτου κειμένου εις την Ελλάδα, έχει αντικείμενον, κατά την ως άνω διάταξιν του Κ.Ν.Τ.Χ., ακίνητον περιουσίαν κειμένην εις την Ελλάδα.

β) Ωσαύτως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι επί των συμβάσεων δανείων εις τας οποίας αναφέρεται το ως άνω ερώτημα υπό τα διδόμενα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής η παρ.1 της ως άνω διατάξεως, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η επ' αυτών εφαρμογή της παρ. 2 της ως άνω διατάξεως, αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών υπό τας οποίας θα εμφανισθεί και θα χρησιμοποιηθεί το σχετικόν έγγραφον.

γ) Καθ' όσον αφορά ειδικότερον το προσύμφωνον παροχής τίτλου εμπραγμάτου βάρους επί πράγματος κειμένου εις Ελλάδα, η απάντησις διατυπούται ανωτέρω εν παρ. ΙΙΙ. 1.

                                                                                                                  Ο Νομικός Σύμβουλος Δ/σεως

                                                                                                                          Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης