Αποτελέσματα live αναζήτησης

53724/85/2019 Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ' εφαρμογή του ν. 4423/2016

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

53724/85/2019
Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ' εφαρμογή του ν. 4423/2016

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-6-2019

(ΦΕΚ B' 2398/19-06-2019)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 23 παρ. 3.

2. Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 37221 Β΄),όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/ 21-9-2018 (ΦΕΚ Β’4201), απόφαση του Πρωθυπουργού.

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ 160 Α’).

6. Την 168592/1442/21-8-2018 υπουργική απόφαση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΑΔΑ ΩΓΚΑ4653Π8-Α3).

7. Την 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β΄) «Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε.», υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 178186/535/2019 (ΦΕΚ 907 Β’) υπουργική απόφαση.

8. Την 168597/1493/2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) «Ταυτότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.» υπουργική απόφαση.

9. Την 174579/2250/20-11-2018 (ΦΕΚ 5474 Β’) «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών», υπουργική απόφαση.

10. Την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Φ.Ε.Κ 1301/Β΄/12-04-2012) υπουργική απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

11. Την ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012 (Φ.Ε.Κ 1317/Β΄/2012) υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

12. Την ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/13.6.2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β΄/13.06.2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».

13. Την ΥΑΠ/Φ.40.4/163/7.2.2013 (ΦΕΚ 401/Β΄/2013) υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση Τ.Π.Ε. και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ..

14. Το 180296/928/15-4-2019 έγγραφο και τις σχετικές απαντήσεις των δασικών υπηρεσιών.

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

2. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ρυθμίζονται:
α. η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών,
β. οι σχέσεις μεταξύ κεντρικού και περιφερειακού μητρώου,
γ. οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών,
δ. οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής και συμπλήρωσης/επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο των ΔΑ.Σ.Ο. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016, της ΠΑ.Σ.Υ.ΔΑ.Σ.Ο. της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016 καθώς και των μελών αυτών,
ε. οι προϋποθέσεις παραμονής σε αυτό,
στ. οι λόγοι διαγραφής από αυτό,
ζ. τα αναγκαία στοιχεία καταχώρισης και
η. η πρόσβαση στο μητρώο και η δημοσιοποίηση στοιχείων.

Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου


1. Στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών τηρείται Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών με την ονομασία «ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.», στο εξής καλούμενο Μητρώο. Το Μητρώο είναι ηλεκτρονικό και οι διαδικασίες εκτελούνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο http://mds.ypen.gr σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Το παραπάνω Μητρώο αποτελείται από το Κεντρικό και το Περιφερειακό Μητρώο, τα οποία αλληλοσυνδέονται και ενημερώνονται ταυτόχρονα.

3. Στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών εγγράφονται οι ΔΑ.Σ.Ε, οι Ε.ΔΑ.Σ.Ε., οι Δασεργάτες και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.

4. Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την ενάσκηση της κρατικής αρμοδιότητας και εποπτείας επί των ανωτέρω και περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

5. Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο έχουν και οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί, του άρθρου 46 του ν. 4423/2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το ΠΑΡΑΤΗΜΑ II της παρούσας.

Άρθρο 3
Τήρηση του Μητρώου -Αρμοδιότητες υπηρεσιών


1. Η εγγραφή των Δασεργατών στο Μητρώο γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

2. Η εγγραφή και η συμπλήρωση/επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου των λοιπών υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας είναι υποχρεωτική και γίνεται με δική τους ευθύνη.

3. Η Διεύθυνση Δασών ελέγχει τις αιτήσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και χορηγεί στους υπόχρεους τους Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης. Ελέγχει τα στοιχεία σχετικά με την συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Μητρώου. Τηρεί το Μητρώο, παρέχει οδηγίες για όλα τα θέματα σχετικά με αυτό και εκδίδει πιστοποιητικά εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

4. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνεργάζεται για θέματα τήρησης του Μητρώου με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών προκειμένου περί Ε.ΔΑ.Σ.Ε. περιοχής αρμοδιότητάς της.

5. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Μητρώου, την διαμόρφωση των Κωδικών Αριθμών Καταχώρισης ανά κατηγορία υπόχρεου καθώς και για την χορήγηση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στο Μητρώο στην ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. Παρέχει οδηγίες στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες σχετικά με όλα τα θέματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου.

6. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ είναι αρμόδια για την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου, τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και των υπηρεσιών που παρέχει και ειδικότερα για την υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα, παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, προσαρμογές για την αποδοτικότητα και θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας.

Άρθρο 4
Διαδικασία και Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο


1. Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο.
1.1. Οι Δασεργάτες εγγράφονται στο Μητρώο από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, αμέσως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη, σύμφωνα με την 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β΄) «Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.», υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 178186/535/2019 (ΦΕΚ 907 Β’) υπουργική απόφαση.
1.2 Οι λοιποί υπόχρεοι της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, για την εγγραφή τους στο Μητρώο, υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο http://mds.ypen.gr, στην οποία δηλώνουν και τα μέλη τους. Οι παραπάνω υπόχρεοι στην αίτησή τους συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Οι ΔΑ.Σ.Ε. συμπληρώνουν και τα στοιχεία των Δασεργατών μελών τους.
1.3 Οι ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους στο Μητρώο προς την αρμόδια Διεύθυνση Δασών και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. προς την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων του Υ.Π.ΕΝ., εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση του καταστατικού τους από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους.
1.4 Με την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο, οι ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του καταστατικού τους και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016.
1.5 Στην αίτηση τους, οι ως άνω υπόχρεοι δηλώνουν ότι αποδέχονται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Προκειμένου περί Δασεργατών, η ως άνω δήλωση υποβάλλεται από τον ΔΑ.Σ.Ε. κατά την συμπλήρωση των στοιχείων τους, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης αυτών.
1.6 Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

2. Έκδοση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στο Μητρώο.
2.1 Με την υποβολή της αίτησης καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραπάνω παρ. 1 και 2, αυτή λαμβάνει αριθμό καταχώρισης αίτησης στο ηλεκτρονικό Μητρώο.
2.2 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ΔΑ.Σ.Ε. και Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, η Διεύθυνση Δασών χορηγεί τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. λαμβάνει Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Ν.
2.3 Η Διεύθυνση Δασών κατά το έλεγχο των στοιχείων και δικαιολογητικών δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Προκειμένου περί Ε.ΔΑ.Σ.Ε. συνεργάζεται με την Εποπτεύουσα Αρχή αυτών.
2.4 Οι Δασεργάτες λαμβάνουν Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης αμέσως μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη και την εγγραφή τους στο Μητρώο από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

3. Η εγγραφή στο Μητρώο επέρχεται με την χορήγηση του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης, ο οποίος είναι μοναδικός σε όλη την Επικράτεια για κάθε υπόχρεο και αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα των ΔΑ.Σ.Ο. Σε κάθε περίπτωση για να αναλάβουν εργασίες ή να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους, οι ως άνω υπόχρεοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Προκειμένου περί Δασεργατών, ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης συμπληρώνεται στην Ταυτότητα Δασεργάτη. Ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο θεωρείται η ημερομηνία αίτησης του υπόχρεου και προκειμένου περί Δασεργατών, η ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

4. Η Διεύθυνση Δασών ενημερώνει τις ΔΑ.Σ.Ο. και τους Δασεργάτες καθώς και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. για τη εγγραφή τους στο Μητρώο.

Άρθρο 5
Συμπλήρωση/Επικαιροποίηση του Μητρώου


1. Το Μητρώο συμπληρώνεται/επικαιροποιείται με τις μεταβολές που επέρχονται μετά την πρώτη εγγραφή στα κάτωθι στοιχεία, με υποχρέωση των εγγεγραμμένων σε αυτό:
α) Επωνυμία, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου),
β) νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως καταστατικό με τις τελευταίες τροποποιήσεις, πιστοποιητικό εγγραφής στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, πρακτικό κατανομής αξιωμάτων, πρακτικό αρχαιρεσιών,
γ) αριθμό και στοιχεία μελών (και αριθμό δοκίμων μελών, προκειμένου περί ΔΑ.Σ.Ε.) όπως προκύπτει από το βιβλίο Μητρώου Μελών. Στοιχεία Δασεργάτη μη μέλους ΔΑ.Σ.Ε.,
δ) ύψος συνεταιρικής μερίδας, βεβαίωση ότι τα μέλη αυτών έχουν καταβάλει την συνεταιριστική μερίδα ή την ετήσια εισφορά, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 38 και 39 του ν. 4423/2016. Η καταβολή θα βεβαιώνεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο ευθύνεται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως,
ε) απασχολούμενο προσωπικό,
στ) διατιθέμενα μηχανικά μέσα, οχήματα και ζώα,
ζ) τομείς δραστηριότητας.

2. Οι ΔΑ.Σ.Ε. οφείλουν να επικαιροποιούν το Μητρώο σχετικά με την εγγραφή/διαγραφή των μελών τους εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επελθούσα μεταβολή.

3. Οι ΔΑ.Σ.Ε. οφείλουν να επικαιροποιούν το Μητρώο, σχετικά με τα ένσημα των Δασεργατών μελών τους, ανά πενταετία, από την ημερομηνία κτήσης της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά.

4. Η αρμόδια Διεύθυνση Δασών (Εποπτεύουσα Αρχή) ενημερώνει το Μητρώο για θέματα ευθύνης της, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.

5. Η ενημέρωση/επικαιροποίηση του Μητρώου πραγματοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, και πάντως ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Άρθρο 6
Διαγραφή από το Μητρώο

1. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διαγράφονται οριστικά από το Μητρώο όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. αν λυθούν, επερχόμενης της διαγραφής μετά την περάτωση του σταδίου της εκκαθάρισης,
β. αν συγχωνευτούν με άλλον ΔΑ.Σ.Ε. και απορροφηθούν από αυτόν ή δημιουργηθεί από την συγχώνευση νέος ΔΑ.Σ.Ε.

2. Οι Δασεργάτες διαγράφονται οριστικά από το Μητρώο όταν για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την Ιδιότητα του Δασεργάτη.

3. Οι ΔΑ.Σ.Ο., διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο, όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. αν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους και δεν συμμορφωθούν, προς τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή της,
β. αν διαπιστωθεί παράλειψη συμπλήρωσης/επικαιροποίησης των στοιχείων του Μητρώου και δεν συμμορφωθούν, προβαίνοντας σε συμπλήρωση/επικαιροποίηση αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

4. Η προσωρινή διαγραφή των υπόχρεων συνεπάγεται τη μη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο καθώς και την μη συμμετοχή σε δασικές εργασίες ή σε οικονομικές ενισχύσεις.

5. Η διαγραφή, προσωρινή ή οριστική των ΔΑ.Σ.Ε. και οριστική των Δασεργατών, επέρχεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δασών, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία του ΔΑ.Σ.Ε. και του νόμιμου εκπροσώπου του ή του Δασεργάτη, β) η περιγραφή της παράβασης και γ) στις περιπτώσεις της παρ. 2 περ. α) και β) και της παρ. 3 του παρόντος τον τρόπο θεραπείας τους. Η διαγραφή, προσωρινή ή οριστική, των Ε.ΔΑ.Σ.Ε., επέρχεται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία αναγράφονται α) τα στοιχεία της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και του νόμιμου εκπροσώπου της, β) η περιγραφή της παράβασης και γ) στις περιπτώσεις της παρ. 2 περ. α) και β) τον τρόπο θεραπείας της.

6. Κατά της απόφασης προσωρινής ή οριστικής διαγραφής χωρεί αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α΄).

7. Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου προσωρινής διαγραφής, εντός εξαμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης η αρμόδια αρχή με νέα πράξη της ενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο. Αν δεν αρθεί ο λόγος διαγραφής εντός του ως άνω οριζόμενου διαστήματος, η αρμόδια αρχή εκδίδει οριστική πράξη διαγραφής της παρ. 4 και υποβάλλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. για τη λύση του και το διορισμό εκκαθαριστή.

8. Η Διεύθυνση Δασών ενημερώνει τις ΔΑ.Σ.Ο. και τους Δασεργάτες καθώς και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για τη οριστική ή προσωρινή διαγραφή τους.

9. Τα παραπάνω αναφερόμενα περί διαγραφής εφαρμόζονται ανάλογα και για την ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.

Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση στοιχείων - Εμπιστευτικότητα


Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΔΑ.Σ.Ο. και της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. Τα στοιχεία αφορούν στην επωνυμία, την έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου των εγγεγραμμένων.

Άρθρο 8
Πρόσβαση στο Μητρώο


Το Μητρώο υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο: Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του περιεχομένου της μερίδας του Μητρώου που τους αφορά και δυνατότητα υποβολής και επικαιροποίησης των στοιχείων τους.
2. Πιστοποιημένοι χρήστες των υπηρεσιών ελέγχου: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται:
α. Υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά προτίμηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών. Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του συνόλου του Μητρώου. Επιπρόσθετα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης με αυξημένα δικαιώματα ελέγχου-επικαιροποίησης στο σύνολο του περιεχομένου του Μητρώου.
β. Υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας: Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του συνόλου του Μητρώου. Επιπρόσθετα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του Μητρώου με αυξημένα δικαιώματα ελέγχου για τους υπόχρεους των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης τους.
γ. Υπάλληλοι των Διευθύνσεων Δασών: Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του συνόλου του Μητρώου. Επιπρόσθετα, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης του περιεχομένου του Μητρώου με αυξημένα δικαιώματα ελέγχου-επικαιροποίησης για τους υπόχρεους των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης τους.
δ. Υπάλληλοι των Δασαρχείων: Στους εν λόγω χρήστες παρέχεται δυνατότητα θέασης του συνόλου του Μητρώου. Επιπρόσθετα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του Μητρώου με αυξημένα δικαιώματα ελέγχου για τους υπόχρεους των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης τους.
3. Διαχειριστής του Μητρώου: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι αρμόδιοι για την τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων υπάλληλοι του ΥΠΕΝ, οι οποίοι έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στις υποδομές του Μητρώου και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 5 της παρούσας.

Άρθρο 9
Εγγραφή στο Μητρώο των Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών.


1. Οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 4423/2016 για την εγγραφή τους στο Μητρώο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 23 του προαναφερθέντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση προς στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην οποία υπάγεται η έδρα τους, προσκομίζοντας τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας.

2. Αρμόδια για την καταχώριση των στοιχείων στο Μητρώο είναι η εκάστοτε Διεύθυνση Δασών.

Άρθρο 10
Συντήρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου


Οι δαπάνες για την συντήρηση, αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του πληροφοριακού συστήματος βαρύνουν είτε τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠράσινουΤαμείου ή πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.Π.ΕΝ.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Δ.Α.Σ.Ε. υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο εντός της νομίμου προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 47, όπως αυτή παρατάθηκε με την 168592/1442/21-8-2018 υπουργική απόφαση, ήτοι έως 27-9-2019. Ομοίως και οι Ε.ΔΑ.Σ.Ε. εντός της νομίμου προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016. Για την εγγραφή τους υποβάλλουν αντίγραφο του προσαρμοσμένου καταστατικού τους στις διατάξεις του ως άνω νόμου και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016.

2. Για τις αιτήσεις εγγραφής ΔΑ.Σ.Ε. στο Μητρώο, με τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας, οι οποίες υποβλήθηκαν εντός της ως άνω προθεσμίας αλλά η εξέταση τους δεν κατέστη δυνατή από την αρμόδια υπηρεσία, ο έλεγχος και η χορήγηση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως 20 Νοεμβρίου 2019.

3. Η εγγραφή στο Μητρώο των Δασεργατών οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της παρούσας και τη λειτουργία του Μητρώου και εγκαίρως ώστε να είναι εφικτή η δήλωση από τους ΔΑ.Σ.Ε. των Δασεργατών μελών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.2 του άρθρου 4 της παρούσας και πάντως το αργότερο έως 20 Νοεμβρίου 2019.

4. Για το μεταβατικό διάστημα έως 27-9-2019 δεν ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Μητρώου ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στην παρούσα, το Μητρώο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 της 168596/1492/2018 (ΦΕΚ 3792 Β΄) υπουργικής απόφασης και τα στοιχεία καταχωρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, II και III, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως:
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταχωριζόμενα Στοιχεία στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών
Για ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε., ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. και Δασεργάτες
Α. Για τις ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.:
1. Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης
2. Εποπτεύουσα αρχή
3. Επωνυμία/Διακριτικός Τίτλος
4. Έδρα
5. Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας
6. Α.Φ.Μ.
7. Δ.Ο.Υ.
8. Περιοχή δραστηριότητας (περιφέρεια)
9. Αριθμός εγκριτικής διαταγής του Ειρηνοδικείου
10. Αριθμός εγγραφής στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου
11. Σύνολο εγγεγραμμένων μελών
12. Ονοματεπώνυμο μελών, Αριθμός Πρωτοκόλλου Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη και Αριθμός Ταυτότητας Δασεργάτη
13. Απασχολούμενο προσωπικό
14. Μηχανικά μέσα, οχήματα, ζώα
15. Τομείς δραστηριότητας
16. Πρακτικό αρχαιρεσιών
17. Πρακτικό και κατανομής αξιωμάτων
18. Στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου
19. Στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπρόσωπου, (τηλ., fax, email)
20. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ή εισφοράς/ έκτακτες εισφορές
21. Βεβαίωση καταβολής μερίδας/εισφοράς
22. Κωδικός Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης του Κανονισμού Ξυλείας
23. Αριθμός δόκιμων μελών (για ΔΑ.Σ.Ε.)
24. Κήρυξη ΔΑ. Σ. Ε. ως εκπτώτου
25. Κυρώσεις/ποινές
26. Διαγραφή από το Μητρώο
Τα παραπάνω στοιχεία 2 έως 23, πλην του 12 συμπληρώνονται από τον υπόχρεο. Τα λοιπά στοιχεία συμπληρώνονται από την υπηρεσία.
Β. Για τους Δασεργάτες:
1. Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης
2. Εποπτεύουσα Αρχή
3. Επώνυμο
4. Όνομα
5. Όνομα πατρός
6. Όνομα μητρός
7. Αριθμός Πρωτοκόλλου Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη
8. Αριθμός Ταυτότητας Δασεργάτη
9. Α.Δ.Τ./Διαβατήριο
10. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
11. Πόλη/Δήμος
12. Α.Φ.Μ/Δ.Ο.Υ.
13. ΔΑ. Σ. Ε. στον οποίο είναι μέλος
14. Ένσημα ανά πενταετία
15. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., fax, email)
Τα παραπάνω στοιχεία 2 έως 15, πλην των 3, 4, 7 και 8 που συμπληρώνονται από την υπηρεσία, συμπληρώνονται από τον ΔΑ.Σ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταχωριζόμενα Στοιχεία στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών
Για Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς
1. Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης
2. Εποπτεύουσα αρχή
3. Επωνυμία/Διακριτικός Τίτλος
4. Έδρα
5. Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας
6. Α.Φ.Μ.
7. Δ.Ο.Υ.
8. Περιοχή δραστηριότητας (περιφέρεια)
9. Αριθμός εγκριτικής διαταγής του Ειρηνοδικείου
10. Σύνολο εγγεγραμμένων μελών
11. Μηχανικά μέσα, οχήματα, ζώα
12. Τομείς δραστηριότητας
13. Στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου
14. Στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπρόσωπου, (τηλ., fax, email)
15. Κωδικός Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης του Κανονισμού Ξυλείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών
 

 

Άρθρο 12

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης