Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/52597/ΔΠΓΚ/2019 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2/52597/ΔΠΓΚ/2019
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αθήνα, 19 / 6 / 2019
Α.Π. 2/ 52597 /ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Τετώρου, Ι.Οικονομοπούλου, Χ.Κρόκου, Χ.Κώστας
Τηλέφωνο: 210 333 8511, 8230, 8655, 8606
Φαξ: 210 3338206, 8676
E-mail: [email protected], [email protected] [email protected]

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού»

Σχετικά: 1. Το Π.Δ.54/2018 (Α'103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
2. Η αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την ως άνω σχετική απόφαση και ειδικότερα με το Παράρτημα αυτής, καθορίστηκε η διοικητική ταξινόμηση και η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση των εσόδων και των εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική και ιεραρχική δομή των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα πληροφοριών. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση ακολουθεί τους ορισμούς και τις αρχές για τους λογαριασμούς, όπως καθορίζονται με τα παραρτήματα 5 και 6 του Π.Δ.54/2018. Για την καλύτερη παρακολούθηση των εξόδων, αλλά και για την πληροφόρηση που απαιτείται για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και λοιπών Αναφορών, η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση βασίζεται στη φύση κάθε συναλλαγής.

Με αφορμή ερωτήματα, αιτήματα και λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της οικονομικής και της διοικητικής ταξινόμησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Αναφορικά με τις δαπάνες αποζημίωσης σε ιδιώτες για τις υπηρεσίες τους:

1. Στην αναλυτική οικονομική ταξινόμηση, υπό την μείζονα κατηγορία 2.1 «Παροχές σε εργαζομένους» και υπό τον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό 2.1.2.02 «Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων», υφίσταται πεμπτοβάθμιος λογαριασμός 2.1.2.02.07 «Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» και σχετικοί Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων (Α.Λ.Ε.), στους οποίους έχει αντιστοιχηθεί ο παλαιός ΚΑ Εξόδου 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων». Οι Α.Λ.Ε. αυτοί ωστόσο αφορούν μόνο σε μονίμους υπαλλήλους και Ι.Δ.Α.Χ. και υπαλλήλους ειδικών μισθολογίων.

2. Στην αναλυτική οικονομική ταξινόμηση, υπό την μείζονα κατηγορία 2.4 «Αγορές αγαθών» και υπό τον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό 2.4.2.04 «Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού», υφίστανται σχετικοί Α.Λ.Ε. για έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού, έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού και λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού κ.λπ. στους οποίους έχουν αντιστοιχηθεί οι παλαιοί ΚΑ Εξόδου 0711 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)», 0713 «Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)», 0719 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης», 0721 «Ημερήσια αποζημίωση», 0722 «Έξοδα διανυκτέρευσης» και 0714 «Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό». Οι Α.Λ.Ε. αυτοί ωστόσο αφορούν και πάλι μόνο στο προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης.
Για λόγους ορθής απεικόνισης των δαπανών στο σκέλος των εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τυχόν δαπάνες αποζημίωσης σε ιδιώτες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, λόγω της συμμετοχής τους ως μέλη συλλογικών οργάνων, ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας στους παρακάτω Α.Λ.Ε. του τεταρτοβάθμιου λογαριασμού 2.4.2.09 «Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες»:
• 2.4.2.09.01.001 «Έξοδα για νομικές υπηρεσίες»,
• 2.4.2.09.02.001 «Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες»,
• 2.4.2.09.03.001 «Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες»,
• 2.4.2.09.04.001 «Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες».
Στις περιπτώσεις που η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν εμπίπτει στους παραπάνω Α.Λ.Ε. μπορεί να χρησιμοποιείται ο Α.Λ.Ε. 2.4.2.09.89.001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» ή να ζητείται εγγράφως και τεκμηριωμένα η δημιουργία νέου Α.Λ.Ε. υπό τον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό 2.4.2.09, εφόσον υφίσταται ανάγκη διακριτής παρακολούθησης των σχετικών υπηρεσιών.
Αντίστοιχα:
• Τυχόν δαπάνες μετακίνησης ιδιωτών που μετακινούνται για παροχή υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ9 του ν.4336/2015, δεδομένου ότι αυτές καλύπτονται στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας, αποτελούν μέρος των εξόδων για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ταξινομούνται υπό τους ίδιους λογαριασμούς με την αμοιβή ή την αποζημίωση ή τα τυχόν λοιπά έξοδα του ιδιώτη για την παροχή της υπηρεσίας. Συνεπώς, έξοδα μετακίνησης ιδιωτών για την παροχή νομικών ή τεχνικών ή λογιστικών, ελεγκτικών και μηχανογραφικών υπηρεσιών κ.λ.π. ως ανωτέρω, ταξινομούνται και αυτά στους ως άνω αντίστοιχους Α.Λ.Ε.
• Τυχόν δαπάνες αποζημιώσεων από δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών, λόγω της συμμετοχής τους ως μέλη συλλογικών οργάνων, ταξινομούνται στον Α.Λ.Ε. 2.3.9.05.89.001 «Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και όχι στον Α.Λ.Ε. 2.3.9.05.01.001 «Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

Β. Αναφορικά με την καταγραφή εξόδων στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) της μείζονας κατηγορίας εξόδων 2.9 «Πιστώσεις υπό κατανομή»:

1. Σύμφωνα με την παρ. Α4 και την παρ. Β5 της ως άνω σχετικής απόφασης:
α) Η μείζονα κατηγορία εξόδων 2.9 «Πιστώσεις υπό κατανομή» περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού εξειδικεύονται και κατανέμονται στις υπόλοιπες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης (κατ' είδος).
β) Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς (ελαχιστοβάθμιους) λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς.

2. Περαιτέρω, στην παρ. 7.1.5 της αριθ. 2/1901/ΔΠΓΚ/2019 εγκυκλίου «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6), επισημαίνεται ότι η πραγματοποίηση δαπανών (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων) δεν επιτρέπεται σε βάρος των πιστώσεων των Α.Λ.Ε. που περιλαμβάνονται στη μείζονα κατηγορία 2.9 «Πιστώσεις υπό κατανομή». Οι πιστώσεις των Α.Λ.Ε. της μείζονος κατηγορίας αυτής μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους σε Α.Λ.Ε. άλλων μειζόνων κατηγοριών, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω και δεδομένου ότι στη νέα οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν προβλέπεται διακριτή κατηγορία λογαριασμών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, διευκρινίζεται ότι για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, που αφορούν δαπάνες οι οποίες ως το 2018 καταγράφονταν στην κατηγορία ΚΑΕ 5000 «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες», οι απαραίτητες πιστώσεις εγγράφονται ή μεταφέρονται σε Α.Λ.Ε. άλλων μειζόνων κατηγοριών, πλην της μείζονας κατηγορίας 2.9 «Πιστώσεις υπό κατανομή», ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν.
Κατά συνέπεια, στους πίνακες του υποδείγματος 1 της αριθ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκυκλίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/14833/ΔΠΓΚ/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΠ6Η-ΛΘΝ) όμοια, οι απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού που αφορούν σε δαπάνες προηγούμενων οικονομικών ετών που καταγράφονταν στην κατηγορία ΚΑΕ 5000, θα εμφανίζονται στις μείζονες κατηγορίες εξόδων στις οποίες έχουν εγγραφεί ή μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Κατ' αντιστοιχία, για πολυετείς υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης σε βάρος των ΚΑΕ της κατηγορίας ΚΑΕ 5000 ή για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις έγκρισης σε βάρος της μείζονας κατηγορίας 2.9, κατά το μέρος που βαρύνουν το έτος του τρέχοντα κάθε φορά προϋπολογισμού, οι απαραίτητες πιστώσεις προβλέπονται και κατανέμονται ή μεταφέρονται σε Α.Λ.Ε. άλλων μειζόνων κατηγοριών, πλην της μείζονας κατηγορίας 2.9 «Πιστώσεις υπό κατανομή», ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν.

Γ. Αναφορικά με τη δημιουργία νέων Α.Λ.Ε. για την κατανομή και καταγραφή των εξόδων για τα οποία οι πιστώσεις έχουν εγγραφεί στη μείζονα κατηγορία εξόδων 2.9 «Πιστώσεις υπό κατανομή»:
Κριτήριο της οικονομικής ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτελεί η φύση της δαπάνης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, πιστώσεις οι οποίες έχουν αρχικά εγγραφεί στη μείζονα κατηγορία 2.9, εξειδικεύονται και κατανέμονται στις υπόλοιπες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης.
Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις οι οποίες είχαν αρχικά εγγραφεί σε έναν Α.Λ.Ε. της μείζονας κατηγορίας 29 θα πρέπει να ανακατανέμονται σε έναν ή περισσότερους Α.Λ.Ε. των λοιπών μειζόνων κατηγοριών ανάλογα με τη φύση των δαπανών που αυτές αφορούν, ενώ δεν είναι δυνατή η δημιουργία Α.Λ.Ε. για την κατανομή των πιστώσεων και καταγραφή των ανωτέρω δαπανών με κριτήριο την κάλυψη άλλων αναγκών, όπως π.χ. την παρακολούθηση κατά πρόγραμμα ή κατά δράση. Οι λοιπές ανάγκες πληροφόρησης καλύπτονται, ή προβλέπεται να καλυφθούν, από τις ταξινομήσεις των άρθρων 5 ως 7 του Π.Δ.54/2018. Οι προτάσεις τροποποίησης της οικονομικής ταξινόμησης θα πρέπει να ακολουθούν τη γενικότερη δομή που έχει εφαρμοστεί για την ταξινόμηση των εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο ταξινόμησης είναι η φύση της δαπάνης.
Στις περιπτώσεις που η φύση της δαπάνης δεν αντανακλάται στους υφιστάμενους Α.Λ.Ε., μπορεί να ζητείται εγγράφως και τεκμηριωμένα η δημιουργία νέου Α.Λ.Ε., υπό τις λοιπές μείζονες κατηγορίες δαπανών.

Δ. Αναφορικά με τη διοικητική ταξινόμηση:
Σύμφωνα με την παρ. Γ2 της ως άνω σχετικής απόφασης η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα πληροφοριών, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τον κάθε Ειδικό Φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ειδικότερα, αναπτύσσεται συνολικά σε δεκατέσσερα (14) ψηφία, με τη μορφή ΧΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναφορά σε ειδικούς φορείς, θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση και των τριών επιπέδων πληροφοριών της διοικητικής ταξινόμησης, σε πλήρη ανάλυση των ψηφίων, με τη μορφή ΧΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ.

Ε. Αναφορικά με την τροποποίηση της οικονομικής και της διοικητικής ταξινόμησης:
Προκειμένου για την τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης, τυχόν αιτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα. Ειδικότερα:

1. Τα αιτήματα τροποποίησης της διοικητικής ταξινόμησης πρέπει να ακολουθούν τη γενικότερη δομή και τους κανόνες που έχουν εφαρμοστεί για αυτή, αναφέροντας:
• τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών φορέων ή τροποποίησης των υφιστάμενων,
• τις σχετικές διατάξεις,
• τις προτεινόμενες περιγραφές,
• τυχόν λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία (κανονιστικές πράξεις, εγκυκλίους κ.λπ.)
Τα αιτήματα υποβάλλονται από την αρμόδια ΓΔΟΥ στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

2.    Τα αιτήματα τροποποίησης της οικονομικής ταξινόμησης πρέπει να ακολουθούν τη γενικότερη δομή που έχει εφαρμοστεί για την ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο ταξινόμησης είναι η φύση της συναλλαγής,
αναφέροντας:
• τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας νέων λογαριασμών ή της τροποποίησης υφιστάμενων,
• τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να ταξινομηθούν τα έσοδα ή οι δαπάνες, ανάλογα με τη φύση τους κάθε φορά, στους υφιστάμενους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων αντίστοιχα,
• τις σχετικές διατάξεις, λοιπές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους,
• τις προτεινόμενες περιγραφές,
• τυχόν λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία.
Τα αιτήματα αναφορικά με τις δαπάνες ή τα έσοδα υποβάλλονται από την αρμόδια ΓΔΟΥ ή την αρμόδια υπηρεσία, αντίστοιχα, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά την πραγματοποίηση τροποποιήσεων της οικονομικής ταξινόμησης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του π.δ/τος 142/2017 (Α'181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η παροχή γνώμης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, ενώ οι τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να ακολουθούν τους ορισμούς και τις αρχές για τους λογαριασμούς, όπως καθορίζονται στο Π.Δ.54/2018.

3. Για τη διευκόλυνση των φορέων στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου παρέχονται τα εξής Υποδείγματα:
• Υπόδειγμα 1: Αίτημα τροποποίησης της Διοικητικής Ταξινόμησης
• Υπόδειγμα 2: Αίτημα τροποποίησης της Οικονομικής Ταξινόμησης

4. Σε περιπτώσεις όπου η ΓΔΟΥ ή η αρμόδια υπηρεσία, και αφού έχει λάβει υπόψη της τόσο τους ορισμούς όσο και τις Γενικές αρχές των παραρτημάτων 5 και 6 του Π.Δ.54/2018, εξακολουθεί να έχει ερώτημα σχετικά με την ορθή ταξινόμηση συναλλαγών, σε υπάρχοντες αναλυτικούς λογαριασμούς, μπορεί να το απευθύνει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ενημερωμένα κάθε φορά παραρτήματα της ως άνω σχετικής απόφασης για τη Διοικητική Ταξινόμηση και την Οικονομική Ταξινόμηση εσόδων και δαπανών, αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Εκδόσεις / Αναφορές - Οικονομικά Στοιχεία - Προϋπολογισμός, υπό την ενότητα «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019».Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Χουλιαράκης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης