ΠΟΛ.1013/19.1.1990

Απλούστευση της διαδικασίας των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίαςΣχόλια:19 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1013/19.1.90 Απλούστευση της διαδικασίας των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας

1006012/42/0008Α/ΠΟΛ. 1013/19.1.90

Καθιέρωση απλούστερης διαδικασίας, η οποία πρέπει ν' ακολουθείται για την ορθή εφαρμογή των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

Με την εγκύκλιό μας Ε. 7911/120/10.4.85 ΠΟΛ.79 καθιερώθηκε η διαδικασία της επιστροφής του φόρου (Refund System) για την εφαρμογή των προαναφερόμενων συμβάσεων. Η διαδικασία αυτή, όπως διευκρινίσθηκε με την εγκύκλιό μας Δ. 537/170/27.1.88 ΠΟΛ. 25 έχει εφαρμογή μόνο σε εισοδήματα από δικαιώματα και μερίσματα τα οποία κάτοικοι συμβατικής χώρας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αποκτούν στην Ελλάδα.

Κατά την εφαρμογή όμως της διαδικασίας αυτής από τις Δ.Ο.Υ. παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην μετ' έλεγχο επιστροφή προς τους αλλοδαπούς δικαιούχους του φόρου που είχε παρακρατηθεί πέρα των όσων ορίζονται με τις διατάξεις της σχετικής σύμβασης, με συνέπεια η διαδικασία αυτή να έχει αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την επίτευξη του στόχου των ως άνω διακρατικών συμβάσεων (προώθηση των οικονομικών σχέσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών) καθώς και την εισαγωγή κεφαλαίων και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Επιπλέον η ως άνω καθυστέρηση έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες τόσο των αλλοδαπών επιχειρήσεων, όσο και των αλλοδαπών Φορολογικών Αρχών (υπουργείων Οικονομικών των συμβαλλομένων χωρών), πράγμα που εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες οδηγίες και διευκρινήσεις που έχουν δοθεί, η καθυστέρηση αυτή παρατείνεται, κρίθηκε αναγκαία η κατάργηση της εν λόγω διαδικασίας «επιστροφής φόρου» και η αντικατάστασή της από μία διαδικασία απλούστερη, τη διαδικασία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας (Residence certification System).

Με τη νέα διαδικασία, η οποία θα ακολουθείται σε κάθε περίπτωση που αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος συμβατικής Χώρας, αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις της οικείας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται ταυτόχρονα πιστοποιητικό κατοικίας του αλλοδαπού δικαιούχου (φυσικού ή νομικού προσώπου). Το εν λόγω πιστοποιητικό θα εκδίδει η αρμόδια κατά τη σχετική σύμβαση Φορολογική Αρχή (συνήθως Οικονομική Εφορία) της Χώρας κατοικίας του αλλοδαπού προσώπου και από το οποίο πιστοποιητικό θα προκύπτει ότι το πρόσωπο αυτό είναι φορολογικός κάτοικος (Resident, Résident, Residente, ansässige Person) της αλλοδαπής χώρας κατά τις διατάξεις της οικείας σύμβασης. Το πιστοποιητικό αυτό θα έχει ισχύ ενός έτους.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος στη χώρα που εδρεύουν, δεν θεωρούνται κάτοικοι της Χώρας αυτής με την έννοια των διατάξεων των συμβάσεων και συνεπώς δεν δικαιούνται να επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις των συμβάσεων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες, partnerships (Ολλανδίας, Η.Β. Σουηδίας και ΗΠΑ), K.G., OHG (Δυτικής Γερμανίας - Αυστρίας), SAS, SNC, SIAPA, SRL, SARL (Ιταλίας), οι οποίες, δεν υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στη χώρα που εδρεύουν. Στις περιπτώσεις αυτές θα πιστοποιείται η φορολογική κατοικία των εταίρων της αλλοδαπής προσωπικής εταιρίας.

Εξαίρεση αποτελούν οι προσωπικές εταιρίες της Ελβετίας, οι οποίες με τις διατάξεις της ελληνοελβετικής σύμβασης (Ν. 1502/1984, άρθρο 4 παρ. 1) θεωρούνται κάτοικοι Ελβετίας, οπότε το σχετικό πιστοποιητικό θα εκδίδεται στο όνομα της προσωπικής εταιρίας της Ελβετίας. Όσον αφορά τις προσωπικές εταιρίες των λοιπών Συμβατικών Κρατών, αυτές φορολογούνται ως νομικά πρόσωπα στη χώρα που εδρεύουν και συνεπώς καλύπτονται από τις σχετικές συμβάσεις.

Εξυπακούεται ότι η άμεση εφαρμογή των συμβάσεων δεν συνεπάγεται απαλλαγή του Προϊσταμένου των Δ.Ο.Υ. από την υποχρέωση να ενεργήσει σε μεταγενέστερο στάδιο και κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της εσωτερικής μας νομοθεσίας έλεγχο για τυχόν περαιτέρω φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα του αλλοδαπού προσώπου, με βάση πάντα τις διατάξεις της οικείας σύμβασης (ύπαρξη ή όχι μόνιμης εγκατάστασης κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η διαδικασία «επιστροφής φόρου» (Refund System), θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τη σύμβαση Ελλάδος - Αυστρίας (Ν.Δ. 994/1971) και μόνο για εισόδημα από τόκους και δικαιώματα διότι αυτό ορίζεται ρητά στα άρθρα 11 παρ.4 (Φορολογία τόκων) και 12 παρ.3 (φορολογία δικαιωμάτων) της σύμβασης αυτής.

Οι Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται, να αποστέλλουν στην 8η Δ/νση Διεθνών Σχέσεων - Τμήμα Α', μέσα στον επόμενο μήνα, αντίγραφα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε αυτές κατά τον προηγούμενο μήνα, τόσο κατά την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της κατοικίας (για κατοίκους Συμβατικών Χωρών), όσο και κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του Π.Δ. 129/89, (για κατοίκους μη Συμβατικών Χωρών) προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων σχετικά με την εισαγωγή στην Ελλάδα κεφαλαίων και τεχνογνωσίας.

Τέλος, όσον αφορά τις αιτήσεις αλλοδαπών δικαιούχων που έχουν ήδη υποβληθεί κατ' εφαρμογή της διαδικασίας «επιστροφής φόρου» (Refund System) και δεν έχουν ελεγχθεί, παρακαλείσθε να φροντίσετε για την επίσπευση του ελέγχου και την επιστροφή του φόρου που έχει παρακρατηθεί πέραν των όσων ορίζονται με τις σχετικές διακρατικές συμβάσεις, το συντομότερο δυνατό.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής.

                                                                                                                                         Ο Υπουργός

                                                                                                                                       Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 


Taxheaven.gr