Αποτελέσματα live αναζήτησης

34054/2019 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών φορέων, των σχετικών με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και του τρόπου απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηματικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώματα τρίτων, του τύπου των πιστοποιητικών, των σχετικών με την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, των απαιτούμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-6 του ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 260)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2019 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

34054/2019
Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών φορέων, των σχετικών με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και του τρόπου απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηματικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώματα τρίτων, του τύπου των πιστοποιητικών, των σχετικών με την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, των απαιτούμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-6 του ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 260)

Αριθμ. 34054 οικ./Φ.321

(ΦΕΚ Β' 2237/10-06-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
β) Tου ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
γ) Tων άρθρων 1-7 του ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 260), όπως ισχύει.
δ) Tου π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών». (Α΄ 73)
ε) Tου π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
ζ) Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
η) Tου π.δ. 88/2018 (Α΄ 160), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 73).
θ) Tης Υ29 (Β΄ 2168/2015) απόφασης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο  Χουλιαράκη.

2. Τη 26750/12.4.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων (Β΄ 1313/ 17.4.2018) «περί συστάσεως και συγκροτήσεως ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4312/2014 (Α΄ 260), κοινής υπουργικής απόφασης».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την με αριθμό 2/12652/ΔΕΦ/ 12.2.2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Η απόφαση, η διάταξη ή το βούλευμα για την παρακατάθεση των χρημάτων που διατάχθηκε από την αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014 εκδίδεται εντός δέκα ημερών, αφότου παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014 για υποβολή αίτησης άρσης ή ανάκλησης της απόφασης, της διάταξης ή του βουλεύματος κατάσχεσης, δέσμευσης ή απαγόρευσης κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών ή απαγόρευσης ανοίγματος θυρίδων ή σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, μετά την απόρριψή της. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον νόμο δικαίωμα υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου, η κατάσχεση, δέσμευση ή απαγόρευση κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών και η παρακατάθεση των χρημάτων μπορούν να διατάσσονται με την ίδια απόφαση, διάταξη ή βούλευμα.

2. Η απόφαση, η διάταξη ή το βούλευμα για παρακατάθεση των χρημάτων γνωστοποιείται στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο και στους τυχόν συνδικαιούχους των λογαριασμών, χωρίς να επιτρέπεται άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά.
 
Άρθρο 2

Το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός, εντός δέκα ημερών από την γνωστοποίηση της ανωτέρω διάταξης, απόφασης ή βουλεύματος για την παρακατάθεση προβαίνει, με εξουσιοδοτημένο υπάλληλό του, στη σύσταση παρακαταθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την ακόλουθη διαδικασία:
Α. Συμπληρώνει δελτίο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης σύμφωνα με το χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπόδειγμα και προσκομίζει:
α) Tην απόφαση, τη διάταξη ή το βούλευμα της αρμόδιας Αρχής ή του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου,
β) πιστοποιητικό περί αξιώσεων τρίτων επί του κατατεθειμένου ποσού και
γ) τα σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικά έγγραφα.
Β. Με βάση τα ανωτέρω εκδίδεται γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, το πρωτότυπο του οποίου παραλαμβάνεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα και μαζί με ακριβή αντίγραφα του πιστοποιητικού και των σχετικών με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικών εγγράφων παραδίδονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα στην Αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που διέταξε την παρακατάθεση.
Γ. Τα πρωτότυπα του πιστοποιητικού και των σχετικών με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικών εγγράφων καθώς και όλων των δικαιολογητικών σύστασης της παρακαταθήκης προσκομίζονται και φυλάσσονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δ. Η καταβολή των ποσών για τη σύσταση της ανωτέρω χρηματικής παρακαταθήκης δύναται να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικών εντολών και ειδικότερα με την καταβολή του εντελλόμενου χρηματικού ποσού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ηλεκτρονική είσπραξη των χρηματικών παρακαταθηκών του παρόντος άρθρου. Το σχετικό αποδεικτικό προσκομίζεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά των λοιπών ως άνω δικαιολογητικών σύστασης της παρακαταθήκης. Στην περίπτωση αυτή, στο κείμενο του γραμματίου παρακαταθήκης αναγράφεται ότι η κατάθεση έγινε με ηλεκτρονική είσπραξη και θα γίνεται αναφορά στον ένα και μοναδικό αριθμό κατάθεσης για κάθε σύσταση.

Άρθρο 3

1. Στις περιπτώσεις που η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο διατάξει, με απόφαση, διάταξη ή βούλευμα που εκδίδει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014, την απόδοση των μετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στο Ελληνικό Δημόσιο, η μεταφορά τους πραγματοποιείται, με μέριμνα του θεματοφύλακα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του εκάστοτε Πιστωτικού Ιδρύματος (εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν ακόμη παρακατατεθεί), προς το οποίο απευθύνεται η σχετική εντολή, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
2. Η ως άνω έγγραφη εντολή της Αρχής ή του δικαιοδοτικού οργάνου για την απόδοση των χρημάτων απευθύνεται στο θεματοφύλακα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός, και κοινοποιείται στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο και στους τυχόν συνδικαιούχους των λογαριασμών. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται υπηρεσιακά (με ειδικό αγγελιοφόρο ή με συστημένη επιστολή) στον αποδέκτη και με κάθε πρόσφορο τρόπο, που εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, στα πρόσωπα στα οποία κοινοποιείται.

3. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν, με ευθύνη τους για κάθε καθυστέρηση, να εκτελέσουν την έγγραφη εντολή, εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη λήψη της.

4. Μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σχετικής κατάθεσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει άμεσα τις Διευθύνσεις Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αναφορικά με τη γενόμενη κατάθεση.

Άρθρο 4

1. Στις περιπτώσεις που η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο διατάξει, με απόφαση, διάταξη ή βούλευμα που εκδίδει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014, την απόδοση των μετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στα λοιπά, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου νομικά πρόσωπα ή φορείς, η μεταφορά τους πραγματοποιείται, με μέριμνα του θεματοφύλακα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του εκάστοτε Πιστωτικού Ιδρύματος (εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν ακόμη παρακατατεθεί), προς το οποίο απευθύνεται η σχετική εντολή, σε τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του νομικού προσώπου ή φορέα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εάν πρόκειται για φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

2. Η ως άνω έγγραφη εντολή της Αρχής ή του δικαιοδοτικού οργάνου για την απόδοση των χρημάτων απευθύνεται στο θεματοφύλακα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός και κοινοποιείται στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο και στους τυχόν συνδικαιούχους των λογαριασμών. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται υπηρεσιακά (με ειδικό αγγελιοφόρο ή με συστημένη επιστολή) στον αποδέκτη και με κάθε πρόσφορο τρόπο, που εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, στα πρόσωπα στα οποία κοινοποιείται.

3. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν, με ευθύνη τους για κάθε καθυστέρηση, να εκτελέσουν την έγγραφη εντολή εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη λήψη της.
 
4. Μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σχετικής κατάθεσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει άμεσα το νομικό πρόσωπο ή φορέα Γενικής Κυβέρνησης, την εποπτεύουσα Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

5. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης, το πιστωτικό ίδρυμα υποδοχής της κατάθεσης ενημερώνει άμεσα το νομικό πρόσωπο ή φορέα, την τυχόν εποπτεύουσα Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Άρθρο 5

1. Στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014, η αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον απευθύνεται στην αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευμα. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, η σχετική απόφαση γνωστοποιείται, κατά περίπτωση, στο Ελληνικό Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο ή τον φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, που καλούνται να επιστρέψουν τα εισπραχθέντα ποσά και κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο και στους τυχόν συνδικαιούχους των λογαριασμών. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται υπηρεσιακά (με ειδικό αγγελιοφόρο ή με συστημένη επιστολή) στο Ελληνικό Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο ή τον φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, που εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, στα πρόσωπα στα οποία κοινοποιείται.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο ή ο φορέας της παρ. 1 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου προβαίνει, εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη λήψη της ως άνω απόφασης, με ευθύνη του για κάθε καθυστέρηση, με εξουσιοδοτημένο υπάλληλό του, στη σύσταση παρακαταθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την ακόλουθη διαδικασία:
Α. Συμπληρώνει δελτίο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης σύμφωνα με το χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπόδειγμα και προσκομίζει:
α) την απόφαση της αρμόδιας Αρχής ή του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, με την οποία διατάσσεται η παρακατάθεση των αποδοθέντων ποσών,
β) πιστοποιητικό περί αξιώσεων τρίτων επί του κατατεθειμένου ποσού,
γ) τα σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικά έγγραφα.
Β. Με βάση τα ανωτέρω εκδίδεται γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, το πρωτότυπο του οποίου παραλαμβάνεται από τον καταθέτη και μαζί με ακριβή αντίγραφα του πιστοποιητικού και των σχετικών με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικών εγγράφων παραδίδονται από τον καταθέτη στην Αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που διέταξε την παρακατάθεση.
Γ. Τα πρωτότυπα του πιστοποιητικού και των σχετικών με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικών εγγράφων καθώς και όλων των δικαιολογητικών σύστασης της παρακαταθήκης προσκομίζονται και φυλάσσονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δ. Η καταβολή των ποσών για τη σύσταση της ανωτέρω χρηματικής παρακαταθήκης δύναται να πραγματοποιείται και μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που περιγράφεται στην περίπτωση Δ του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 6

Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος για αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4312/2014, ο οποίος υποβάλλει, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε δια τρίτου προσώπου που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του, την έγγραφη και ανέκκλητη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, προβαίνει, με ευθύνη του για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε δια τρίτου προσώπου που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του, σε σύσταση ανέκκλητης παρακαταθήκης, με την ακόλουθη διαδικασία:
Α. Συμπληρώνει το δελτίο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης σύμφωνα με το χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανάλογο υπόδειγμα.
Β. Επισυνάπτει σε αυτό αντίγραφο της ως άνω έγγραφης και ανέκκλητης δήλωσής της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4312/2014.
Γ. Με βάση τα ανωτέρω εκδίδεται γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, με καταθέτη, σε κάθε περίπτωση, τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, το πρωτότυπο του οποίου παραδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο ή στον τρίτο που ενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προκειμένου να το υποβάλουν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η ως άνω έγγραφη και ανέκκλητη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4312/2014.

Άρθρο 7

Στις περιπτώσεις που η αρμόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η έγγραφη και ανέκκλητη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4312/2014, διατάξει, με απόφαση, διάταξη ή βούλευμα, την άρση της κατάσχεσης, της δέσμευσης ή της απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων και την καταβολή του ποσού της οριζόμενης στο κατηγορητήριο, το κλητήριο θέσπισμα ή το παραπεμπτικό βούλευμα ζημίας ή αξίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα ή φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014, η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) εάν έχει διαταχθεί η καταβολή του ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο, η μεταφορά του πραγματοποιείται με μέριμνα του θεματοφύλακα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος (εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν ακόμη παρακατατεθεί), προς το οποίο απευθύνεται η σχετική εντολή, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ως άνω έγγραφη εντολή της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής για την απόδοση των χρημάτων απευθύνεται στο θεματοφύλακα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός και κοινοποιείται στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο ή στον τρίτο που υπέβαλε τη δήλωση και στους τυχόν συνδικαιούχους των λογαριασμών. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως,
β) εάν έχει διαταχθεί η καταβολή του ποσού στα λοιπά, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014 νομικά πρόσωπα ή φορείς, η μεταφορά του πραγματοποιείται, με μέριμνα του θεματοφύλακα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος (εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν ακόμη παρακατατεθεί), προς το οποίο απευθύνεται η σχετική εντολή, σε τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του νομικού προσώπου ή φορέα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πρόκειται για φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Η ως άνω έγγραφη εντολή της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής για την απόδοση των χρημάτων απευθύνεται στο θεματοφύλακα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός και κοινοποιείται στον ύποπτο ή στον κατηγορούμενο ή στον τρίτο που υπέβαλε τη δήλωση και στους τυχόν συνδικαιούχους των λογαριασμών. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως.
 
Άρθρο 8

Η δικαστική απόφαση ή το βούλευμα με τα οποία διατάσσεται απόδοση χρημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4312/2014, εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τα διαβιβάζει υπηρεσιακώς, κατά περίπτωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο νομικό πρόσωπο ή φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014, και εντέλλεται την απόδοση των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους.

Άρθρο 9

1. Όπου η παρούσα αναφέρεται σε πιστωτικό ίδρυμα καταλαμβάνει και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όταν δεν ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως θεματοφύλακα, αλλά τηρούνται εξαρχής σε αυτό οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων διατάσσεται η κατάσχεση, δέσμευση, απαγόρευση κίνησης ή οι θυρίδες των οποίων απαγορεύεται το άνοιγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4312/2014.

2. Επισυνάπτονται στο παράρτημα και είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τρία ενδεικτικά υποδείγματα δελτίων σύστασης παρακαταθήκης, που ρυθμίζουν τις αντίστοιχες προβλεπόμενες περιπτώσεις δημόσιας κατάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 8 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4312/2014.

3. Η ειδική νομοθεσία για τη σύσταση και την απόδοση χρηματικών παρακαταθηκών και προεχόντως των δικαστικών παρακαταθηκών, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης