Αποτελέσματα live αναζήτησης

1922/2019 Τροποποίηση της 4796/2018 (Β’ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2019 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

1922/2019
Τροποποίηση της 4796/2018 (Β’ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»

Αριθμ. 1922

(ΦΕΚ B’ 2241/10.06.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α 112).

β) Του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

γ) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

δ) Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (ΜΙ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116).

στ) Της παρ. 3β του άρθρου 14 του ν. 4606/2019 «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57/11-4-2019).

ζ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 50/2010 (Α΄ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 89).

η) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

θ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

ι) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

ια) Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ιβ) Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

ιγ) Του Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

ιδ) Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ιε) Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

ιστ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β΄ 2573).

ιζ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

ιη) Της Υ64/13-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β΄ 3986).

ιθ) Της με αριθμ. 91589/3-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σ. Γιαννακίδη» (τ.Β’/ 3814/4-9-2018)

κ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β΄ 4610).

κα) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 4111.08/4503 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019» (Β΄ 5700).

κβ) Της κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2475/24-07-2018 (Β΄ 2986).

κγ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 4796/31.122018 (Β΄ 6124).

2. Την κατάργηση του υπολόγου φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

3. Το με αριθμ. 28127/29455/19-04-2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για το έργο «ΜETPA ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕ03300006 βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), με συνολικό προϋπολογισμό 570000000 ευρώ,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της με αριθμ 4796/21-12-2018 (Β 6124) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Μεταφορικό Ισοδύναμο

«1. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ) συνιστά θετικό μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας και αεροπορικής μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

2. Ο δικαιούχος λαμβάνει το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις».


Άρθρο 2

Στο τέλος του άρθρου 2 της με αριθμ. 4796/2018 (Β΄ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται στοιχεία ως εξής:

στ) με τις Διευθύνσεις Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε νησί,

ζ) με την ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώμα για την πιστοποίηση των στελεχών τους που υπηρετούν σε νησί,

η) με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πιστοποίηση των στρατιωτικών που υπηρετούν σε νησί,

θ) με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), για την πιστοποίηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.
 

Άρθρο 3

Η παρ. 2 του άρθρου 5 της με αριθμ. 4796/2018 (Β΄ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματεπώνυμο του επιβάτη. Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμένας ή αερολιμένας αναχώρησης, λιμένας ή αερολιμένας προορισμού, ώρα αναχώρησης, θέση, πλοίο διαδρομής, ναυτιλιακή εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, κωδικός πτήσης, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, κόστος αεροπορικού εισιτηρίου, ακύρωση ή μη του εισιτηρίου. Κωδικό Απόδειξης Μεταφοράς Επιβάτη, καθαρός ναύλος εισιτηρίου, ποσοστό έκπτωσης του εισιτηρίου. Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία».
 

Άρθρο 4

Οι παρ 1 και 2 του άρθρου 7 της με αριθμ. 4796/2018 (Β΄ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«1. α) Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου Ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται η ισχύουσα κατά την δημοσίευση της παρούσας τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων. Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λαμβάνεται η τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη, εφόσον ο επιβάτης ταξιδέψει με κλίνη οποιασδήποτε αξίας.

β) Για τις αεροπορικές μεταφορές το Α.ΝΗ.ΚΟ. δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για τις αντίστοιχες ακτοπλοϊκές διαδρομές που αναλύονται στο παράρτημα II ανάλογα με το αν υπερβαίνουν ή όχι τα 80 ναυτικά μίλια Σε περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο είναι μικρότερο από το K.M.Ι. η διαδρομή δεν είναι επιλέξιμη Σε περίπτωση που το αεροπορικό εισιτήριο είναι μικρότερο του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στον αεροπορικό ναύλο μείον το Κ.Μ.Ι.

2. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες και αερολιμένες της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το νησί της μόνιμης κατοικίας της Σε περίπτωση που στο νησί κατοικίας του δικαιούχου δεν υπάρχει αερολιμένας, το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται για μετακινήσεις από και προς τον κοντινότερο νησιωτικό αερολιμένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα Ο αριθμός τον εισιτηρίων υπολογίζεται με βάση τον Συντελεστή Ζήτησης ταξιδιών (Σ.Ζ.) από τους κατοίκους του νησιού, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο Παράρτημα που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο Σ.Ζ. εκφράζει συνιστά την εκτιμώμενη ανάγκη μετακίνησης των κατοίκων ενός νησιού στην ηπειρωτική Ελλάδα και διαμορφώνεται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και την ανάπτυξη βασικών υποδομών στο νησί.».
 

Άρθρο 5

Η παρ. 1 του άρθρου 8 της με αριθμ. 4796/2018 (Β΄ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης-δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτήριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του Μ.A.N. Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ. ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τμήμα Β' Η.ΣΚ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodvnamogr/ Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης Για τις αεροπορικές μεταφορές ο παραπάνω κατάλογος αποστέλλεται κατευθείαν ηλεκτρονικά στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με ευθύνη της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας».


Άρθρο 6

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μετονομάζεται σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σε συνέχεια του παραρτήματος Ι προστίθεται το παρακάτω:
 

Παράρτημα ΙΙ

 Νησιωτικός Αερολιμένας

 

Αερολιμένας Αφετηρίας

Αερολιμένας Προορισμού

Αντίστοιχη Ακτοπλοϊκή Σύνδεση Λιμένων

 Λήμνου

Λήμνου

Αθηνών

Μύρινα - Λαύριο

Αθηνών

Λήμνου

Λαύριο - Μύρινα

 

 

 

Λήμνου

Θεσσαλονίκης

Μύρινα - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Λήμνου

Καβάλα - Μύρινα

 

 

 

Λήμνου

Μυτιλήνης

Μύρινα - Μυτιλήνη

Μυτιλήνης

Λήμνου

Μυτιλήνη - Μύρινα

 

 

 

Λήμνου

Ικαρίας

Μύρινα - Εύδηλος

Ικαρίας

Λήμνου

Εύδηλος - Μύρινα

 Μυτιλήνης

Μυτιλήνης

Αθηνών

Μυτιλήνη - Πειραιάς

 

 

 

Αθηνών

Μυτιλήνης

Πειραιάς - Μυτιλήνη

 

 

 

Μυτιλήνης

Θεσσαλονίκης

Μυτιλήνη - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Μυτιλήνης

Καβάλα - Μυτιλήνη

 

 

 

Μυτιλήνης

Λήμνου

Μυτιλήνη - Μύρινα

Λήμνου

Μυτιλήνης

Μύρινα - Μυτιλήνη

 

 

 

Μυτιλήνης

Χίου

Μυτιλήνη - Χίος

Χίου

Μυτιλήνης

Χίος - Μυτιλήνη

 Χίου

Χίου

Αθηνών

Χίος - Πειραιάς

Αθηνών

Χίου

Πειραιάς - Χίος

 

 

 

Χίου

Θεσσαλονίκης

Χίος - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Χίου

Καβάλα - Χίος

 

 

 

Χίου

Σάμου

Χίος - Καρλόβασι

Σάμου

Χίου

Καρλόβασι - Χίος

 

 

 

Χίου

Μυτιλήνης

Χίος - Μυτιλήνη

Μυτιλήνης

Χίου

Μυτιλήνη - Χίος

 Σάμου

Σάμου

Αθηνών

Καρλόβασι - Πειραιάς

Αθηνών

Σάμου

Πειραιάς - Καρλόβασι

 

 

 

Σάμου

Θεσσαλονίκης

Καρλόβασι - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Σάμου

Καβάλα - Καρλόβασι

 

 

 

Σάμου

Χίου

Καρλόβασι - Χίος

Χίου

Σάμου

Χίος - Καρλόβασι

 

 

 

Σάμου

Ρόδου

Βαθύ - Ρόδος

Ρόδου

Σάμου

Ρόδος - Βαθύ

 Ικαρίας

Ικαρίας

Αθηνών

Εύδηλος - Πειραιάς

Αθηνών

Ικαρίας

Πειραιάς - Εύδηλος

 

 

 

Ικαρίας

Θεσσαλονίκης

Εύδηλος - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Ικαρίας

Καβάλα - Εύδηλος

 

 

 

Ικαρίας

Λήμνου

Εύδηλος - Μύρινα

Λήμνου

Ικαρίας

Μύρινα - Εύδηλος

 Λέρου

Λέρου

Αθηνών

Λακκί Λέρου - Πειραιάς

Αθηνών

Λέρου

Πειραιάς - Λακκί Λέρου

 

 

 

Λέρου

Καλύμνου

Λακκί Λέρου - Κάλυμνος

Καλύμνου

Λέρου

Κάλυμνος - Λακκί Λέρου

 

 

 

Λέρου

Αστυπάλαιας

Λακκί Λέρου - Κάλυμνος - Αστυπάλαια

Αστυπάλαιας

Λέρου

Αστυπάλαια - Κάλυμνος - Λακκί Λέρου

 Καλύμνου

Καλύμνου

Αθηνών

Κάλυμνος - Πειραιάς

Αθηνών

Καλύμνου

Πειραιάς - Κάλυμνος

 

 

 

Καλύμνου

Λέρου

Κάλυμνος - Λακκί Λέρου

Λέρου

Καλύμνου

Λακκί Λέρου - Κάλυμνος

 

 

 

Καλύμνου

Κω

Κάλυμνος - Κως

Κω

Καλύμνου

Κως - Κάλυμνος

 Αστυπάλαιας

Αστυπάλαιας

Αθηνών

Αστυπάλαια - Πειραιάς

Αθηνών

Αστυπάλαιας

Πειραιάς - Αστυπάλαια

 

 

 

Αστυπάλαιας

Λέρου

Αστυπάλαια - Κάλυμνο - Λακκί Λέρου

Λέρου

Αστυπάλαιας

Λακκί Λέρου - Κάλυμνο - Αστυπάλαια

 Κω

Κω

Αθηνών

Κως - Πειραιάς

Αθηνών

Κω

Πειραιάς - Κως

 

 

 

Κω

Θεσσαλονίκης

Κως- Σάμος - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Κω

Καβάλα - Σάμος - Κως

 

 

 

Κω

Ηρακλείου

Κως - Ρόδος - Ηράκλειο

Ηρακλείου

Κω

Ηράκλειο - Ρόδος - Κως

 

 

 

Κω

Ρόδου

Κως - Ρόδος

Ρόδου

Κω

Ρόδος - Κως

 

 

 

Κω

Καλύμνου

Κως - Κάλυμνος

Καλύμνου

Κω

Κάλυμνος - Κως

 Ρόδου

Ρόδου

Αθηνών

Ρόδος - Πειραιάς

Αθηνών

Ρόδου

Πειραιάς - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Θεσσαλονίκης

Ρόδος - Σάμος - Καβάλα

Θεσσαλονίκης

Ρόδου

Καβάλα - Σάμος - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Ηρακλείου

Ρόδος - Ηράκλειο

Ηρακλείου

Ρόδου

Ηράκλειο - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Κω

Ρόδος - Κως

Κω

Ρόδου

Κως - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Καστελλορίζου

Ρόδος - Μεγίστη

Καστελλορίζου

Ρόδου

Μεγίστη - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Καρπάθου

Ρόδος - Κάρπαθος

Καρπάθου

Ρόδου

Κάρπαθος - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Κάσου

Ρόδος - Κάσος

Κάσου

Ρόδου

Κάσος - Ρόδος

 

 

 

Ρόδου

Σάμου

Ρόδος - Βαθύ

Σάμου

Ρόδου

Βαθύ - Ρόδος

Καστελλορίζου

Καστελλορίζου

Ρόδου

Μεγίστη - Ρόδος

Ρόδου

Καστελλορίζου

Ρόδος - Μεγίστη

Καρπάθου

Καρπάθου

Αθηνών

Κάρπαθος - Πειραιάς

Αθηνών

Καρπάθου

Πειραιάς - Κάρπαθος

 

 

 

Καρπάθου

Ρόδου

Κάρπαθος - Ρόδος

Ρόδου

Καρπάθου

Ρόδος - Κάρπαθος

 

 

 

Καρπάθου

Κάσου

Κάρπαθος - Κάσος

Κάσου

Καρπάθου

Κάσος - Κάρπαθος

 Κάσου

Κάσου

Ρόδου

Κάσος - Ρόδος

Ρόδου

Κάσου

Ρόδος - Κάσος

 

 

 

Κάσου

Καρπάθου

Κάσος - Κάρπαθος

Καρπάθου

Κάσου

Κάρπαθος - Κάσος

Σύρου

Σύρου

Αθηνών

Σύρος - Πειραιάς

Αθηνών

Σύρου

Πειραιάς - Σύρος

 Μυκόνου

Μυκόνου

Αθηνών

Μύκονος - Πειραιάς

Αθηνών

Μυκόνου

Πειραιάς - Μύκονος

 

 

 

Μυκόνου

Θεσσαλονίκης

Μύκονος - Πειραιάς

Θεσσαλονίκης

Μυκόνου

Πειραιάς - Μύκονος

 Πάρου

Πάρου

Αθηνών

Πάρος - Πειραιάς

Αθηνών

Πάρου

Πειραιάς - Πάρος

 

 

 

Πάρου

Θεσσαλονίκης

Πάρος - Πειραιάς

Θεσσαλονίκης

Πάρου

Πειραιάς - Πάρος

Νάξου

Νάξου

Αθηνών

Νάξος - Πειραιάς

Αθηνών

Νάξου

Πειραιάς - Νάξος

Μήλου

Μήλου

Αθηνών

Μήλος - Πειραιάς

Αθηνών

Μήλου

Πειραιάς - Μήλος

 Σαντορίνης

Σαντορίνης

Αθηνών

Θήρα - Πειραιάς

Αθηνών

Σαντορίνης

Πειραιάς - Θήρα

 

 

 

Σαντορίνης

Θεσσαλονίκης

Θήρα - Πειραιάς

Θεσσαλονίκης

Σαντορίνης

Πειραιάς - Θήρα

 Σκιάθου

Σκιάθου

Αθηνών

Σκιάθος - Βόλος

Αθηνών

Σκιάθου

Βόλος - Σκιάθος

 

 

 

Σκιάθου

Θεσσαλονίκης

Σκιάθος - Βόλος

Θεσσαλονίκης

Σκιάθου

Βόλος - Σκιάθος

 Σκύρου

Σκύρου

Αθηνών

Σκύρος - Κύμη

Αθηνών

Σκύρου

Κύμη - Σκύρος

Σκύρου

Θεσσαλονίκης

Σκύρος - Κύμη

Θεσσαλονίκης

Σκύρου

Κύμη - Σκύρος

Κυθήρων

Κυθήρων

Αθηνών

Κύθηρα - Πειραιάς

Αθηνών

Κυθήρων

Πειραιάς - Κύθηρα

Ζακύνθου

Ζακύνθου

Αθηνών

Ζάκυνθος - Κυλλήνη

Αθηνών

Ζακύνθου

Κυλλήνη - Ζάκυνθος

 

 

 

Ζακύνθου

Κεφαλλονιάς

Ζάκυνθος - Κεφαλλονιά

Κεφαλλονιάς

Ζακύνθου

Κεφαλλονιά - Ζάκυνθος

 Κεφαλλονιάς

Κεφαλλονιάς

Αθηνών

Κεφαλλονιά - Πάτρα

Αθηνών

Κεφαλλονιάς

Πάτρα - Κεφαλλονιά

 

 

 

Κεφαλλονιάς

Θεσσαλονίκης

Κεφαλλονιά - Πάτρα

Θεσσαλονίκης

Κεφαλλονιάς

Πάτρα - Κεφαλλονιά

 

 

 

Κεφαλλονιάς

Ακτίου

Κεφαλλονιά - Αστακός

Ακτίου

Κεφαλλονιάς

Αστακός - Κεφαλλονιά

 

 

 

Κεφαλλονιάς

Ζακύνθου

Κεφαλλονιά - Ζάκυνθος

Ζακύνθου

Κεφαλλονιάς

Ζάκυνθος - Κεφαλλονιά

 Κέρκυρας

Κέρκυρας

Αθηνών

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα

Αθηνών

Κέρκυρας

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα

 

 

 

Κέρκυρας

Θεσσαλονίκης

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα

Θεσσαλονίκης

Κέρκυρας

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα

 

 

 

Κέρκυρας

Ακτίου

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα

Ακτίου

Κέρκυρας

Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα

 

 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης