Αποτελέσματα live αναζήτησης

51775/1521/2019 Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α' βαθμού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

51775/1521/2019
Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α' βαθμού

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/ 51775/1521

(ΦΕΚ Β' 2218/08-06-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 (Α’179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του ν. 4496/2017 (Α’ 170).
2. Του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2A, παρ.1 «Κατηγορίες Δήμων», όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α’133).
3. Του ν. 4555/2018 (Α’133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Α’βαθμού [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα των άρθρων 225-247, και ειδικότερα το άρθρο 228 «Αρμοδιότητες των Δήμων επί Στερεών Αποβλήτων».
4. Του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
6.  Του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
7. Της με αριθ. Υ198/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄3722), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Υ72/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄4201).

Β. Την 135.3/10-01-2019 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. για την εισήγηση του σχεδίου ΚΥΑ.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο


1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της μεθόδου επιμέτρησης των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει.

2. Η επιμέτρηση του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται με βάση την κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, την κατηγορία του ΟΤΑ Α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), και τα ειδικά κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης


1. Οι παραβάσεις των ΟΤΑ Α’βαθμού κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους:
Ι : Χαμηλή
ΙΙ: Σημαντική
ΙΙΙ: Πολύ Σημαντική ΙV: Υψηλή
V: Πολύ Υψηλή

2. Η σχέση είδους παράβασης και σοβαρότητας παράβασης αποτυπώνεται στον Πίνακα:
 

 

Είδος παράβασης

 

Κατηγορία Σοβαρότητας

 

 

Εκπρόθεσμη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ., στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών αράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)

 

 

 

 

 

 

Ι

 

 

Ελλιπής υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Αβαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών αράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)

 

 

 

 

Ι-ΙΙ

Η σοβαρότητα της παράβασης θα κριθεί ανάλογα με τα πραγματικά στοιχεία

 

 

Μη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Αβαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών αράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ

 

 

 

Ο ΟΤΑ Αβαθμού δεν εφαρμόζει χωριστή συλλογή επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας αράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με την παρ. 2 και την παρ. 8 του άρθρου 8 και την παρ. 3 του άρθρου 7)

 

ΙΙΙ-V

Για τον καθορισμό της σοβαρότητας της παράβασης θα συνυπολογιστούν η εφαρμογή χωριστής συλλογής σε μικρότερο βαθμό από τον προβλεπόμενο στο Τοπικό Σχέδιο και στην σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ, ο βαθμός προόδου των δράσεων εφαρμογής της χωριστής συλλογής και η ύπαρξη σχεδιασμού χωριστής συλλογής

 

 

Ο ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν έχει οργανώσει την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ούτε αυτοτελώς ούτε σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8

 

 

 

 

VΆρθρο 3
Προσδιορισμός διοικητικού προστίμου


1. Το εύρος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται με βάση τον πίνακα που ακολουθεί. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού διακρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες (α έως και στ), κατ’ αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α’ 133):


 
2. Στο παραπάνω προσδιοριζόμενο πρόστιμο γίνεται αύξηση ή μείωση, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
α) Σε περίπτωση συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προς τη διαπιστωθείσα παράβαση το ως άνω υπολογισθέν πρόστιμο μπορεί να μειωθεί έως 50%.
β) Σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση από δύο φορές και άνω, η σοβαρότητα της παράβασης αυξάνει κατηγορία κατά τόσες φορές, όσες είναι οι υποτροπές του παραβάτη στην ίδια παράβαση. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να ανέβει περαιτέρω κατηγορία, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται ως το άνω όριο του εύρους που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα κατηγορίας V «Πολύ Υψηλή» για τη συγκεκριμένη κατηγορία ΟΤΑ Α’ βαθμού.
γ) Η διάρκεια της παράβασης, καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη συνυπολογίζονται, εφόσον αποδεικνύονται, επιβαρυντικά ή ελαφρυντικά, προσαυξάνοντας ή μειώνοντας το ύψος του προστίμου που έχει προσδιορισθεί.

3. Το τελικώς επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% των ετήσιων εσόδων του Δήμου που προέρχονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και αφορούν το προηγούμενο έτος από την βεβαίωση της παράβασης.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος


Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί     

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης