Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1007/8.1.1990 Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1007/8.1.1990
Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες


ΠΟΛ.1007/8.1.1990 Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1007/8.1.1990 Η θεώρηση στοιχείων σε νέους επιτηδευματίες

1001642/18/0015/ΠΟΛ. 1007/8.1.1990

«Με αφορμή το γεγονός ότι στην αγορά εξακολουθούν να κυκλοφορούν εικονικά τιμολόγια, με συνέπεια την απώλεια φορολογικών εσόδων από ορισμένες κατηγορίες επιδευματιών, όπως είναι π.χ. οι ζωέμποροι, οι έμποροι ελαιόλαδου, παλαιών σιδήρων, μηχανουργικών εργαλείων, μηχανημάτων και άλλοι, σας υπενθυμίζουμε την Σ. 1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 εγκύκλιό μας, με την οποία σας δόθηκαν σχετικές οδηγίες, συμπληρώνοντας τις οδηγίες μας αυτές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών, ως ακολούθως:

1. Έχει διαπιστωθεί ότι νέοι επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα κυρίως, από τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες κατηγορίες, στη δήλωση έναρξης δραστηριότητάς τους δηλώνουν ανακριβείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις ή εμφανίζονται με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων, προσκομίζοντας πλαστά ή ψεύτικα αποδεικτικά στοιχεία, ή είναι υπερήλικες, με σκοπό τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τους ίδιους ή από άλλα πρόσωπα, στα χέρια των οποίων περιέρχονται με διάφορους τρόπους, για παράνομες συναλλαγές μεγάλης συνήθως αξίας με άλλους επιτηδευματίες, υπαρκτούς ή για ανύπαρκτους πολλές φορές, με αντικειμενικό στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος του Δημοσίου, όπως είναι η λήψη επιδοτήσεων, δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων για ανύπαρκτες δραστηριότητες, ή ακόμη και τη διάπραξη φοροδιαφυγής.

2. Για να περιοριστούν τέτοιου είδους καταστρατηγήσεις από νέους επιτηδευματίες, που δηλώνουν αντικείμενο εργασιών που τους παρέχει αυτή την ευχέρεια, θα ελέγχετε και θα επαληθεύετε με σχολαστικότητα τα ατομικά και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσής τους και θα τους θεωρείτε πολύ περιορισμένο αριθμό φορολογικών στοιχείων, κυρίως τιμολογίων και δελτίων αποστολής ή τιμολογίων πώλησης δελτίων αποστολής, δηλαδή όχι περισσότερα από ένα στέλεχος (50 φύλλα) από κάθε είδος στοιχείου. Αν όμως σας δημιουργούνται και οι ελάχιστες αμφιβολίες για την πραγματική άσκηση του δηλουμένου επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο ή για το ενδεχόμενο της παράνομης χρήσης απ' αυτόν των φορολογικών στοιχείων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει ή να μη θεωρείτε καθόλου ή να θεωρείτε κατά την έναρξη ορισμένα μόνο φύλλα από τα προσκομιζόμενα για θεώρηση στοιχεία, κατά την κρίση σας. Σε κάθε νέα, μετά την πρώτη, θεώρηση θα ζητάτε την προσκόμιση των στελεχών των στοιχείων της προηγούμενης θεώρησης για να διαπιστώνεται η κανονική χρησιμοποίησή του, οπότε μπορείτε να θεωρείτε μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων, ανάλογα με τη δραστηριότητα και την εν γένει συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου.

3. Επισημαίνεται ότι η παράδοση των για πρώτη φορά προσκομιζομένων για θεώρηση στοιχείων θα γίνεται μόνο στον ίδιο τον επιτηδευματία, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για προσωπική εταιρία ή κοινοπραξία. Σε καμιά περίπτωση δεν θα παραδίδονται τα στοιχεία αυτά σε εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο ακόμη και όταν η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα από δημόσια αρχή.

4. Στις περιπτώσεις που μεταξύ των προσκομιζομένων στοιχείων από το νέο επιτηδευματία, για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σ' αυτόν, περιλαμβάνεται και το συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί και να λειτουργήσει η νέα επιχείρηση, θα ζητάτε την προηγούμενη κατάθεσή του από τον ιδιοκτήτη του μισθούμενου ακινήτου στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο ΔΟΥ, η οποία θα προκύπτει από σχετική θεώρηση που πρέπει να φέρει το προσκομιζόμενο σε σας από το μισθωτή αντίγραφο.

5. Οι οδηγίες που σας δόθηκαν με την εγκύκλιό μας Σ. 1956/1168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 και οι πιο πάνω συμπληρωματικές οδηγίες θα ακολουθούνται και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε αλλοδαπά πρόσωπα υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αν όμως ο ενδιαφερόμενος για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων για άσκηση επαγγέλματος στη χώρα μας είναι αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός ΕΟΚ), θα πρέπει να σας προσκομίζει απαραιτήτως και σχετική άδεια παραμονής με δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα, από την Υπηρεσία Αλλοδαπών ή άλλη αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας αυτής, δεν θα θεωρείτε βιβλία και στοιχεία στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό.

6. Τα πιο πάνω περιοριστικά μέτρα είναι φανερό ότι δεν αφορούν όλους τους νέους επιτηδευματίες, αλλά μόνο τις περιπτώσεις εκείνες που κατά την κρίση σας υπάρχει το ενδεχόμενο καταστρατηγήσεων από παράνομη χρήση των φορολογικών στοιχείων, σε δραστηριότητες σαν αυτές που ενδεικτικά απαριθμούνται στην αρχή της παρούσας.

Τέλος αν κατά τον έλεγχο των ατομικών και λοιπών στοιχείων της δήλωσης του νέου επιτηδευματία αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή ελλείψεις δεν θα θεωρούνται ούτε στοιχεία ούτε βιβλία.

Οι επιθεωρητές ΔΟΥ στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των πιο πάνω συμπληρωματικών οδηγιών».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης