Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινή απόφαση ΤτΕ και Επ. Κεφαλαιαγοράς Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2019 ]
Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Κοινή απόφαση ΤτΕ και Επ. Κεφαλαιαγοράς
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013

(ΦΕΚ Β' 2136/07-06-2019)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συνεδρίαση 157/6/02.04.2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Συνεδρίαση. 3/842/18.04.2019)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107),
γ) του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 6 αυτού,
δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/27.6.2013), και ειδικότερα του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου II του Τρίτου Μέρους αυτού,
ε) της απόφασης αριθ. 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες Συμπεριφοράς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)» (ΦΕΚ Β΄ 2136),
στ) της απόφασης αριθ. 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1220), η οποία τροποποιήθηκε από την αριθ. 723/1/28.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Συμπλήρωση της απόφασης 6/675/27.2.2014 (Β΄1220/2014) «Παροχή Πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1780),
ζ) της απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 90/1/1.10.2013,
η) της απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 144/1/28.7.2015,
θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς και
ι) το αριθ. 363/25.1.2019 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΑΠ ΔΕΠΣ 522/8.2.2019), σε απάντηση των από 17.10.2017 και 18.12.2018 εγγράφων της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΠ ΔΕΠΣ 1081/2017 και 1170/2018, αντίστοιχα), με θέμα «Σχέδιο κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών επί τη βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013»,
ια) το αριθ. 1482/18.04.2019 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΑΠ ΔΕΠΣ 1506/22.04.2019), σε απάντηση του από 11.04.2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΠ ΔΕΠΣ 364/2019), με θέμα «Τελικό σχέδιο κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών επί τη βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013»,
ιβ) τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παροχής πίστωσης από πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ στην Ελλάδα,
ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Η παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα,
β) υποκαταστήματα με έδρα σε κράτη-μέλη του Ε.Ο.Χ. που λειτουργούν στην Ελλάδα, και
γ) υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ. που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Σύνθεση χαρτοφυλακίου ασφαλείας


1. Το πιστωτικό ίδρυμα διασφαλίζει επαρκή βαθμό διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας με γνώμονα τη διασπορά κινδύνου μεταξύ των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πρόσφορο κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση, το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον τριών (3) εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται σε αυτό δεν υπερβαίνει σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της τρέχουσας αξίας αυτού.
 
2. Η παρούσα υποχρέωση δεν ισχύει όταν:
α) στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε μηδενικό συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο βάσει της Τυποποιημένης Μεθόδου (Κεφ. 2, Τίτλος II, Τρίτο Μέρος αυτού) που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% του συνόλου του,
β) στη σύμβαση πίστωσης έχει συνομολογηθεί μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και πελάτη του, ότι η εξόφληση της πίστωσης γίνεται εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών.

3. Δεν μπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας κινητές αξίες που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.

4. Σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης κινητών αξιών οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να αξιολογεί τους λόγους της αναστολής, προκειμένου να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2.

5. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας είναι της αποκλειστικής κυριότητας του πελάτη, ελεύθερα από κάθε βάρος και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

6. Η δέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας προϋποθέτει εντολή του πελάτη, εκτός από την περίπτωση των κινητών αξιών οι οποίες αγοράζονται με πίστωση.

7. Αποδέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, επιτρέπεται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου ή δεν αυξάνεται τυχόν υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου.

Άρθρο 3
Αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας


1. Οι κινητές αξίες και τα μερίδια ΑΚΕΣ που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτιμούνται στη λήξη κάθε εργάσιμης ημέρας, με βάση την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος της οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης όπου αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ αποτιμώνται στην καθαρή τιμή της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

2. Η σύμβαση πίστωσης μπορεί να προβλέπει ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την αποτίμηση κινητών αξιών ως στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας στην περίπτωση:
α) που αποφασίζεται από την εκδότρια εταιρία συνένωση κινητών αξιών ή έκδοση δωρεάν νέων κινητών αξιών για οποιοδήποτε λόγο,
β) εταιρικού μετασχηματισμού ή δημόσιας πρότασης απόκτησης ή ανταλλαγής κινητών αξιών.
 
Άρθρο 4
Σύμβαση Πίστωσης


1. Η έγγραφη σύμβαση που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013, πρέπει να καθορίζει κατ' ελάχιστο τα εξής:
α) τη διάρκεια της σύμβασης και τον τρόπο λύσης της,
β) αναλυτικά τις επιβαρύνσεις του πελάτη για την παροχή πίστωσης με ειδική αναφορά στο επιτόκιο, στην περίοδο εκτοκισμού και σε τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ της εταιρίας ή τρίτων,
γ) τη βασική λειτουργία του μηχανισμού παροχής πιστώσεων, κατά τρόπο κατανοητό,
δ) τα στοιχεία που δύνανται να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας,
ε) τα οριζόμενα από το πιστωτικό ίδρυμα ποσοστά αρχικού περιθωρίου και διατηρητέου περιθωρίου,
στ) τη διαδικασία τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διενεργείται εγγράφως,
ζ) τη σειρά εκποίησης των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας στην οποία θα προβαίνει το πιστωτικό ίδρυμα σε περίπτωση μη προσήκουσας κάλυψης περιθωρίων,
η) τη διαδικασία και τους όρους δέσμευσης και αποδέσμευσης στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας,
θ) δήλωση του πελάτη ότι είναι ενημερωμένος για τους κινδύνους που ενέχουν η διενέργεια συναλλαγών με πίστωση, η υποχρέωση κάλυψης των περιθωρίων και οι συνέπειες από τη μείωση του περιθωρίου κάτω από το απαιτούμενο διατηρητέο περιθώριο και ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, του χρόνου και των διαδικασιών εκποίησης στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας.

2. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την παροχή πιστώσεων υπό όρους αυστηρότερους από τους όρους που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση ή τον ν. 4141/2013.

Άρθρο 5
Πίστωση εντός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών


Δεν συνιστά εμπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών, η πληρωμή του τιμήματος με το προϊόν της πώλησης των κινητών αξιών που αγοράστηκαν ή με το προϊόν της πώλησης άλλων κινητών αξιών αν δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 4141/2013, εάν η εκκαθάριση της χρηματιστηριακής συναλλαγής πώλησης γίνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς.

Άρθρο 6
Αρχικό και Διατηρητέο Περιθώριο


1. Το ποσοστό του αρχικού περιθωρίου ορίζεται σε τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.

2. Το ποσοστό του διατηρητέου περιθωρίου ορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.
 
3. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4141/2013 αναφέρεται στην έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. Μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης κάλυψης του διατηρητέου περιθωρίου, το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του πελάτη σε καμία άλλη αγορά κινητών αξιών με πίστωση.

Άρθρο 7
Πληροφόρηση Πελατών


Το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι οι πελάτες στους οποίους παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της πίστωσης λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Άρθρο 8
Ενημέρωση Πελατών


Επιπλέον των επιβαλλόμενων από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων ενημέρωσης, το πιστωτικό ίδρυμα μέσω σταθερού μέσου (όπως ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 2 της απόφασης 1/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) τουλάχιστον μία φορά το μήνα ενημερώνει τον πελάτη:
α) αναλυτικά για τις συναλλαγές του και την κίνηση του λογαριασμού του σε χρήματα και σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας κατά τον προηγούμενο μήνα, και β) για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφαλείας και το ύψος της πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση.

Άρθρο 9
Τήρηση Αρχείων


1. Το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί σε καθημερινή βάση τα εξής στοιχεία:
α) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις οποίες δεν παρέχεται πίστωση (χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα) με ιδιαίτερη αναφορά τυχόν εκπρόθεσμων χρεωστικών υπολοίπων,
β) Συνολικά υπόλοιπα ως προς τις συναλλαγές για τις οποίες παρέχεται πίστωση (χρεωστικά υπόλοιπα και συνολική τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας των πελατών αυτών) με ιδιαίτερη αναφορά τυχόν εκπρόθεσμων χρεωστικών υπολοίπων,
γ) Τον συνολικό αριθμό των ενεργών συμβάσεων πίστωσης.

2. Το πιστωτικό ίδρυμα τηρεί  ιδιαίτερο  λογαριασμό στα βιβλία του για κάθε πελάτη, στον οποίο καταχωρεί τις χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την παροχή πιστώσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 10
Περιορισμός της προθεσμίας εκκαθάρισης των συναλλαγών


1. Σε περίπτωση έκτακτων εξελίξεων, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών ή τη σταθερότητα ολόκληρου ή μέρους του χρηματοοικονομικού συστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να αναστέλλει ολικά ή εν μέρει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 και της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

2. Επιτρέπεται η παράταση της παραπάνω αναστολής εφόσον ο παραπάνω κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

3. Η απόφαση της παραγράφου 1 πρέπει να γνωστοποιείται στην ημερήσιο τύπο και να αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις


1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, η ισχύς του οποίου αρχίζει τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001 «Παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών», όπως ισχύει, και οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε αυτή νοείται στο εξής αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στους ιστότοπους της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΓΚΟΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης