Αποτελέσματα live αναζήτησης

110/44485/4911/2019 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898/3378/2016 (Β΄1318) και 30063/4796/2013 (Β΄2643)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

110/44485/4911/2019
Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898/3378/2016 (Β΄1318) και 30063/4796/2013 (Β΄2643)

Αριθμ. Π110/44485/4911

(ΦΕΚ B’ 2143/07.06.2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του π.δ.74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006» και ιδίως των παραγράφων 13 και 9 των άρθρων 6 και 7 αντίστοιχα.

β. Του π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», όπως ισχύει.

γ. Του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7.

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ε. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

στ. Του π.δ.123/2017 (Α’151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ζ. Του π.δ.125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η. Της 20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

θ. Της 85171/2017 (Β΄4163) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».

ι. Του π.δ.23/2019 (Α΄28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

ια. Της ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ 459/2019 (Β΄1019) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη».

ιβ. Της 20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ιγ. Της 85171/2017 (Β΄4163) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».

ιδ. Της υπουργικής απόφασης 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» και ιδίως του άρθρου 6.

ιε. Την ανάγκη για προσαρμογή λόγω της συμπλήρωσης, τροποποίησης και επικαιροποίησης των διατάξεων που διέπουν τις διαδικασίες χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης.

ιστ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της υπουργικής απόφασης 29898/3378/2016 (Β΄ 1318)


Η υπουργικής απόφαση 29898/3378/2016 (Β΄ 1318) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 2:

α) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 ως εξής:

«1. Εφόσον ταυτόχρονα με την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης αιτείται την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε μία από τις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D, ή αιτείται την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα, ή εντός των ανωτέρω κατηγοριών:»

β) Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 προστίθεται μία επιπλέον υποπερίπτωση:

«Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης».

γ) Αντικαθίσταται η περίπτωση ε της παραγράφου 1, ως εξής:

«ε) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄ 101), όπως κάθε φορά ισχύει».

δ) Αντικαθίσταται η περίπτωση η της παραγράφου 1, ως εξής:

«η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της επέκτασης, μόνο από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III)».

ε) Αντικαθίσταται η περίπτωση θ της παραγράφου 1, ως εξής:

«θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται, και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III)».

στ) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, ως εξής:

«2. Εφόσον είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE ή D1, D1 Ε, D, DE και αιτείται μόνο τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης».

ζ) Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 ως εξής:

«Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών η και θ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι».

2. Στο άρθρο 3:

α) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, ως εξής:

«1. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή το Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για τη θεωρητική εξέταση για χορήγηση Π.Ε.Ι.».

β) Αντικαθίσταται η περίπτωση (α) της παραγράφου 5, ως εξής:

«α) Ο υποψήφιος προσκομίζει ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο.»

3. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ως εξής: «Ο προγραμματισμός γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.».

4. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, ως εξής:

«Η καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού επάνω στην άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία εκτύπωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της αριθμ. υπουργική απόφαση 50984/7947/2013 (Β΄ 3056), με την συμπλήρωση στη στήλη 12 του κοινοτικού κωδικού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι. δίπλα σε όσες εκ των κατηγοριών D1 ή D1E ή D ή DE είναι ήδη κάτοχος ή τίθενται πλέον σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν ο ενδιαφερόμενος αιτήθηκε και απέκτησε Π.Ε.Ι. για μία εκ των προαναφερόμενων κατηγοριών. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τις κατηγορίες C1 ή C1Ε ή C ή CE».

5. Μετά το άρθρο 5, προστίθεται νέο άρθρο 5Α, ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης

1. Οδηγός κάτοχος ισχύουσας Ελληνικής Άδειας Οδήγησης μίας τουλάχιστον εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1E, D, DE, ο οποίος κατέχει παράλληλα και σε ισχύ Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, για μεταφορά εμπορευμάτων ή/και για μεταφορά επιβατών κατά περίπτωση, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, έχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης του εν λόγω Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού στην Ελληνική Άδεια Οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν.

2. Για την ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.2690/1999, για την ενσωμάτωση ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, σε εν ισχύ Ελληνική Άδεια Οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν.
Στην εν λόγω Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την καταχώρηση του κωδικού 95.

• Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη Σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.

β) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης.

ε) Απλό φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της 18623/2372/2008 (Β΄197) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

ζ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).

3. Μετά την κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών, απαιτείται έλεγχος γνησιότητας του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού μέσω επίσημης ενημέρωσης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) από την κρατική αρχή που το εξέδωσε στην οποία περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Δελτίου και του κατόχου του.
Επίσης βεβαιώνεται ότι δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους-μέλους που το εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Σε περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης, αυτή περιέρχεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε με αλληλογραφία δια του εκεί ελληνικού προξενείου ή δια του Προξενείου στην Ελλάδα του κράτους που το εξέδωσε, με μέριμνα του ενδιαφερομένου, είτε απευθείας από τις υπηρεσίες των χωρών έκδοσης. Απαιτείται επίσης μετάφραση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητη.

4. Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προωθεί. άμεσα τη καταχώρηση στην άδεια οδήγησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του π.δ.74/2008 και στη παρούσα απόφαση.

5. Ο ενδιαφερόμενος κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης με καταχωρημένο τον κοινοτικό κωδικό αριθμό «95», παραδίδει υποχρεωτικά: α) την ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης που ακυρώνεται και φυλάσσεται στον φάκελο του και β) το ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης του, με σχετική ενημέρωση.

6. Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή/και D1, D1E, D, DE, ο οποίος κατέχει παράλληλα και σε ισχύ Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, για μεταφορά εμπορευμάτων ή/ και μεταφορά επιβατών κατά περίπτωση, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρχές οποιουδήποτε, πλην της Ελλάδος, κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τις αρχές της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ταυτόχρονη ανταλλαγή της προαναφερθείσας άδειας οδήγησης με ελληνική αντίστοιχων κατηγοριών και την ενσωμάτωση του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού στη νέα ελληνική άδεια οδήγησης μέσω της καταχώρησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» σε αυτήν.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 50984/7947/2013 (Β'3056), «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» σε συνδυασμό με αυτά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα κοινά δικαιολογητικά κατατίθενται μία φορά.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 50984/7947/2013».

7. Αντικαθίσταται η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 9, ως εξής: «α) Υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται και ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων της υπουργικής απόφασης 30063/4796/2013 (Β΄2643)


Η υπουργική απόφαση 30063/4796/8.10.2013 (Β΄2643) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 2:

α) Αντικαθίσταται η περίπτωση (α) της παραγράφου 2, ως εξής:

«α. Κάτοψη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι χώροι διευθετούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους του ίδιου κτηρίου ή σε όμορα κτήρια προκειμένου για ισόγεια κτίσματα. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό, θέρμανση και ηχομόνωση, γραφείο και τουαλέτα. Επίσης η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει ατομικά καθίσματα και θρανία ή ατομικά καθίσματα με ενσωματωμένο τραπέζι που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια παρακολούθησης των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των ατομικών καθισμάτων (που συνοδεύουν τα θρανία ή αυτών με ενσωματωμένο τραπέζι) ανά αίθουσα διδασκαλίας, είναι τουλάχιστον ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των θρανίων εκπαίδευσης, ανά αίθουσα, ικανοποιούν την απαίτηση εξυπηρέτησης του αριθμού χρηστών τους που επίσης λαμβάνεται ως ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτομο, από όπου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακεραία μονάδα». β) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2, ως εξής:

«ε. Δήλωση του ν.1599/1986 ότι η Σχολή/Κέντρο διαθέτει:

i) Αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ii) Κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (όπως, πίνακας, βιντεοπροβολέας/projec tor) και

iii) Μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως, πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο)».

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 5, ως εξής:

«3. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι. προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης για την απόκτηση ή την ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, ο Διευθυντής Σπουδών της καθώς και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 7, ως εξής:

«4. Μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η υπηρεσία προωθεί άμεσα τη καταχώρηση στην άδεια οδήγησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95», σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του π.δ. 74/2008 (Α΄112) και στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 29898/3378/2016 (Β΄1318)».

Άρθρο 3 Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 31 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης