Αποτελέσματα live αναζήτησης

11574/638/18/2019 Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85)

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α 35666/1841/24-06-2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

11574/638/18/2019
Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85)

Αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18

(ΦΕΚ Β' 2118/06-06-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 93, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α' 57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
β. των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α' 82) «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων»», όπως αυτά προστέθηκαν με την παρ. 1 της υποπαραγράφου Δ.4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
γ. του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
δ. τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθμ. 952/2013 (1269-10-10-2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
ε. τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Ά 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύουν και ιδίως της παραγράφου 6 του άρθρου 132 αυτού,
στ. της Α/33824/2683/2004 (Β' 1514) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 και 2003/127/Εκ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων»,
ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
η. του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
θ. του π.δ. 123/2017 (Α' 151), «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
ι. της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
ια. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ. της ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου»,
ιγ. της οικ. 20871/21-03-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, ως ακολούθως, τη διαδικασία της διαγραφής αυτοκινήτων, όπως ορίζονται με το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ. ν. 2696/1999 (Α' 57), πλην λεωφορείων και φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 3,5 τόνων, από το μητρώο οχημάτων σε περιπτώσεις επαναταξινόμησης σε άλλη χώρα:

1. Εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
 
i. Περίπτωση εξαγωγής/ αποστολής αυτοκίνητων οχημάτων σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας.
Στην περίπτωση όπου όχημα με άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα ταξινομείται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, χωρίς προηγουμένως να έχει κατατεθεί η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες, διαγράφεται από το μητρώο ύστερα από τη γνωστοποίηση της ταξινόμησης στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας είτε μέσω του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είτε απευθείας από την αντίστοιχη Υπηρεσία του άλλου κράτους. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αυτοπροσώπως και σε ευκρινές φωτοαντίγραφο τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την ταξινόμηση των οχημάτων τους σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., τότε απαιτείται επίσημη μετάφραση των εγγράφων αυτών συνοδευομένης από αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.
Η ημερομηνία διαγραφής που καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων λόγω επαναταξινόμησης σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας, όπως βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς αποστολή/εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας από το κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου ταξινομήθηκε το όχημα, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

ii. Περίπτωση εξαγωγής/ αποστολής αυτοκίνητων οχημάτων σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.
Στην περίπτωση εξαγωγής/αποστολής οχήματος σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής απαιτείται προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.
β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου και ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.
γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή/αποστολή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα.
Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή/αποστολή σε άλλο κράτος». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να εξάγει/ αποστείλει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων στις περιπτώσεις εξαγωγής σε χώρες ΕΟΧ, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. Δ. 567/21/18,4,1996 Α.Υ.Ο. (Β΄ 524), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή /αποστολή σε άλλο κράτος».
Η διαδικασία της διαγραφής, λόγω εξαγωγής/αποστολής από τη χώρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ολοκληρώνεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών: α) το υπογεγραμμένο από τον αποστολέα αντίγραφο δελτίου παράδοσης διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων [φορτωτική CMR] καθώς και το τιμολόγιο πώλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό (απλά ευανάγνωστα αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο) στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα αποστέλλεται ως φορτίο.
Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων είναι η ημερομηνία παραλαβής του προς μεταφορά εμπορεύματος της φορτωτικής CMR.
β) βεβαίωση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή περί χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα του Παρατήματος, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα δεν αποστέλλεται ως φορτίο.
Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή της χορήγησης των στοιχείων προσωρινής κυκλοφορίας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.


2. Εξαγωγή σε κράτος μη μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.

i. Περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια. Στην περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., χωρίς προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.
β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα.
γ) Σχετική βεβαίωση ταξινόμησης, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, από το κράτος που ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων, όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή μη τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
δ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα.
Η ημερομηνία διαγραφής που θα καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι αυτή της ταξινόμησης και της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας, όπως θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία του άλλου κράτους.

ii. Περίπτωση εξαγωγής αυτοκίνητων οχήματος σε κράτος εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην οικεία Περιφέρεια.
Στην περίπτωση εξαγωγής οχήματος σε χώρα εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., με προηγούμενη παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος στην οικεία Περιφέρεια, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και στοιχείων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόχου και ιδιοκτήτη του οχήματος.
β) Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος από τον ενδιαφερόμενο ή διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις που το όχημα ευρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται άρση της ακινησίας.
γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή όχημα βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, η οποία αναζητείται μέσω taxisnet από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών του και σε περίπτωση εμφάνισης εκκρεμοτήτων χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως το συνημμένο υπόδειγμα.
Στη συνέχεια η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή». Το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να εξάγει το όχημα είτε ως φορτίο, με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων, είτε με τη χρήση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου, που εκδίδονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Δ. 567/21/18,4,1996 Α.Υ.Ο. (Β’ 524), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδοντας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου τελωνειακή αρχή, την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία μόνο για εξαγωγή».
Η διαδικασία της διαγραφής λόγω εξαγωγής από τη χώρα σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. ολοκληρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής».
Η ημερομηνία της διαγραφής του οχήματος από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι η ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599.


3. Οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα, όπως παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης, απαγόρευση μεταβίβασης λόγω χορηγηθείσας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, καθώς και οχήματα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα ως κλεμμένα δεν θα διαγράφονται από το μητρώο μέχρι την άρση του σχετικού κωλύματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κύριοι και οι κάτοχοι των οχημάτων θα ενημερώνονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών σχετικά με τα κωλύματα αυτά.

4. Όσον αφορά στη διαδικασία της διαγραφής λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλο κράτος των φορτηγών με ΜΑΜΦΟ μεγαλύτερη των 3,5 τόνων και των λεωφορείων, εφαρμογή έχει η Α10852/754/27-02-2002 (ΦΕΚ 345/Β΄/21-03-2002) υπουργική απόφαση όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής λόγω εξαγωγής / αποστολής σε άλλο κράτος των φορτηγών και των λεωφορείων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα έτη που το προς εξαγωγή φορτηγό ή λεωφορείο βρίσκεται στην κατοχή του ενδιαφερομένου, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα, καθώς και του βιβλιαρίου μεταβολών του προς εξαγωγή φορτηγού ή λεωφορείου.

5. Η παρ. 2 της Α-10852/754/27.02.2002 (Β' 345) απόφασης καταργείται.

6. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το ακόλουθο Υπόδειγμα.


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών   
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης