Ε.2094/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α'92/2014) όπως ισχύει σήμερα

4 Ιούν 2019

Taxheaven.gr

Αθήνα, 3.6.2019
Ε.2094/3-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνο: 2132122400
2106987448
Fax: 2103645613
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α'92/2014) όπως ισχύει σήμερα.

Σχετ.: α) Η αριθμ. ΠΟΛ.1209/2018 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».

β) Η αριθμ. ΠΟΛ.1197/2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α'/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014».

Με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 θεσμοθετήθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (εφεξής e-Μητρώο Πλοίων), το οποίο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με την ΠΟΛ.1209/2018 από τις 15.11.18, αποτελώντας ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων που εγγράφονται σε αυτό.

Το περιβάλλον στο οποίο καταχωρίζονται τα πλοία αναψυχής είναι πλήρως ηλεκτρονικό και το e- Μητρώο Πλοίων διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς. Η δημιουργία του e- Μητρώου Πλοίων έχει στόχο την καταχώριση όλων των πλοίων σε μια βάση δεδομένων η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους συναλλασσόμενους αλλά και από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου οι διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, όπως η εκμετάλλευση αυτών να πραγματοποιείται σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το e-Μητρώο Πλοίων διατηρεί τα καταχωρισμένα στοιχεία. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του σκάφους τα στοιχεία παραμένουν στην εφαρμογή και διατηρούνται για λόγους ιστορικότητας και προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι για την εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων, δεν εκδίδεται σχετική άδεια αλλά απαιτείται η καταχώρισή τους σε αυτό σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2 του ν.4256/2014.

Με την παρούσα εγκύκλιο και στο πρώτο (Α) μέρος αυτής παρέχονται διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/11.10.18) οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1197/2018. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν σε τροποποιήσεις των άρθρων 2,7,11-15 του ν.4256/2014 και σχετίζονται κυρίως με το e-Μητρώο Πλοίων. Στη δεύτερη (Β) ενότητα της παρούσας εγκυκλίου γίνεται αναφορά στην ΠΟΛ.1141/2015 (ΑΔΑ: 6ΔΔΚΗ-1ΨΙ) με την οποία δόθηκαν, αρχικά, διευκρινίσεις για τις διατάξεις του ν.4256/2014, καθώς και σε λοιπές τροποποιήσεις των διατάξεων του ν.4256/2014 έως σήμερα που κρίνονται ως σημαντικές (πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη ενότητα). Στην τρίτη (Γ) ενότητα της παρούσας εγκυκλίου παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1209/2018 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ενότητες επικεντρώνονται στην εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) τόσο για τη Φορολογική όσο και την Τελωνειακή Διοίκηση. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Τροποποιήσεις των διατάξεων του ν.4256/2014 με το άρθρο 51 του ν.4569/2018 - Έναρξη λειτουργίας του e-Μητρώου Πλοίων.

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4569/2018 αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του ν.4256/2014. Πιο αναλυτικά:

α) Με τις νέες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4256/2014 καθιερώνεται το e-Μητρώο Πλοίων. Στο e-Μητρώο Πλοίων καταχωρίζονται:
i) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,
ii) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 3,
iii) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Εκ των ανωτέρω και των ορισμών που περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν.4256/2014 γίνεται σαφές ότι δεν καταχωρούνται στο e-Μητρώο Πλοίων, τα ιδιωτικά μικρά τουριστικά σκάφη έως και επτά μέτρων ανεξαρτήτως σημαίας, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα πλοία ανεξαρτήτως μήκους ιδιωτικά ή επαγγελματικά τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως τουριστικά και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4256/14 (π.χ. αλιευτικά).

Σημειώνεται ότι τα μικρά ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής στα οποία γίνεται αναφορά στο ν.4256/2014 καθώς και στην ΠΟΛ.1209/2018 και τα οποία υπέχουν υποχρέωση εγγραφής στο e-Μητρώο Πλοίων, αφορούν στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής άνω των 7 μέτρων τα οποία έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα εγγραφής στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (αντί των αντίστοιχων νηολογίων). Ωστόσο δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με το μικρό σκάφος, όπως ορίζεται στην περ. στ. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4256/2014, ήτοι το σκάφος ολικού μήκους έως και επτά μέτρων, τα οποία όπως έχει αναφερθεί ήδη δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο e-Μητρώο Πλοίων.

Τα πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256) και την ΠΟΛ.1210/2018, καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που εγκαθίσταται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το σκοπό αυτό.

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4256/2014 ορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο e- Μητρώο Πλοίων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
αα) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του και περιλαμβάνονται στις ενότητες ένα έως εννέα (1-9) της ηλεκτρονικής εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).
ββ) τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για την απόδειξη είτε της καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είτε για τη μη επιβάρυνση με Φ.Π.Α., κατά την απόκτηση του τουριστικού πλοίου ή μικρού σκάφους καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, τα οποία καταχωρίζονται στην ενότητα δέκα (10) της ηλεκτρονικής εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων. Η ενότητα δέκα (10) χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες, «10Α. Οικονομικά στοιχεία Πλοίου-Κεφάλαιο», «10Β. Οικονομικά στοιχεία Πλοίου- Φ.Π.Α./Χαρτόσημο», «10Γ. Οικονομικά Στοιχεία Πλοίου-Τελωνείο» και «10Δ. Οικονομικά Στοιχεία Πλοίου-Εισόδημα» οι οποίες συμπληρώνονται από τον χρήστη κατά λόγο αρμοδιότητας ΔΟΥ ή Τελωνείου.

γ) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4256/2014 ορίζεται ότι τα πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη εγγράφονται στο e-Μητρώο Πλοίων, κατόπιν σχετικής αίτησης με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη. Ειδικότερα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1209/2018 ορίζεται ότι ως αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων θεωρείται η συμπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση στην εφαρμογή του e-Μητρώο Πλοίων, των αντίστοιχων πεδίων που ορίζονται σε αυτή ως υποχρεωτικά, από το υπόχρεο για την εγγραφή του μικρού σκάφους ή τουριστικού πλοίου πρόσωπο.

Επίσης στο ίδιο άρθρο πέραν της ανωτέρω αίτησης προβλέπεται, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την καταχώριση του πλοίου / σκάφους στο e-Mητρώο Πλοίων, η υποβολή εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) στην περίπτωση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου. Ειδικά δε για τα υπό ξένη σημαία επαγγελματικά πλοία αναψυχής ή επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια απαιτείται η υποβολή εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών τόσο στο Υ.ΝΑ.Ν.Π., όσο και στην ΑΑΔΕ.

δ) Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.4256/2014, ορίζονται οι προθεσμίες για την εγγραφή ή μεταβολή στο e-Μητρώο Πλοίων καθώς και τα ποσά των ηλεκτρονικών παραβόλων που καταβάλλονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της εγγραφής ή μεταβολής στο e- Μητρώο Πλοίων. Αντίστοιχα στα άρθρο 5 και 6 της ΠΟΛ. 1209/2018 ορίζεται η διαδικασία εγγραφής και μεταβολής των πλοίων/σκαφών στο e-Μητρώο Πλοίων καθώς και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών. Ειδικότερα όσον αφορά τις προθεσμίες και τα ηλεκτρονικά παράβολα προβλέπονται τα κατωτέρω:

i. το ύψος του ηλεκτρονικού παραβόλου ανά κατηγορία πλοίου/σκάφους ορίζεται ως εξής: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά ημερόπλοια μήκους επτά (7) μέτρων και άνω, καθώς και διακόσια (200) ευρώ για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μήκους κάτω των επτά (7) μέτρων (τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται και στην περίπτωση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου/σκάφους αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο αντίστοιχα).

ii. Οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων ορίζονται ως εξής:

αα) Εξήντα (60) ημέρες για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα η προθεσμία, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4613/2019 (Α' 78), που τροποποίησαν τις διατάξεις του ν. 4256/2014, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες (από έξι που ήταν αρχικώς) από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι μέχρι τις 15-9-2019. Με την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΚΥΑ ΠΟΛ 1209/2018 ημερομηνία ολοκλήρωσης και μερικής λειτουργίας του e-Μητρώου Πλοίων ορίστηκε η 15.11.2018.

ββ) Δεκαπέντε (15) ημέρες για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, από τη νηολόγησή τους για τα υπό ελληνική σημαία πλοία, ή από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους βάσει των ισχυουσών διατάξεων στην περίπτωση των υπό ξένη σημαία πλοίων. Για τα ήδη νηολογημένα πλοία αναψυχής που διαθέτουν επαγγελματικό χαρακτήρα, βάσει προσωρινής άδειας του ν.4256/2014 ή άδειας του ν.2743/1999 σε ισχύ η προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι μέχρι τις 15-9-2019 (η εν λόγω προθεσμία ορίζεται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4256/2014 και ειδικότερα στην περ. β' της παρ. 1 και στην περ. γ' της παρ. 8, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 20 του ν. 4613/2019).

γγ) Δεκαπέντε (15) ημέρες για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών για τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη, ή από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους βάσει των ισχυουσών διατάξεων στην περίπτωση των υπό ξένη σημαία πλοίων/σκαφών. Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα πλοία/σκάφη που δραστηριοποιούνται ήδη ως ημερόπλοια η προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων (άρθρο 20 ν. 4613/2019), ήτοι ως 15-9-2019.

δδ) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μεταβολής στοιχείων στο e-Μητρώο Πλοίων ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής, με την επιφύλαξη ύπαρξης μικρότερης προθεσμίας από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά στην περίπτωση καταχώρισης μεταβολής της πλοιοκτησίας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για το οποίο ο νέος πλοιοκτήτης αιτείται απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000) πρέπει να τηρείται η προθεσμία που ορίζεται στην αριθμ. Π.8271/4879/18.12.1987 Α.Υ.Ο.

iii. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 (περιπτώσεις ε' , στ' και ζ') σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 και των παρ. 1.α',β',ε'και 8.γ' του άρθρου 15 του ν.4256/2014 ορίζεται ότι μετά το πέρας των κατά τα ως άνω δέκα (10) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, εάν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση καταχώρισης του υπόχρεου σε εγγραφή πλοίου/σκάφους (επαγγελματικού τουριστικού σκάφους αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου) ουδεμία απαλλαγή χορηγείται από τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης από επαχθή αιτία, ή οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη απαλλαγή που σχετίζεται με επαγγελματική χρήση του πλοίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Στις απαλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι χορηγούμενες απαλλαγές για σκοπούς Φ.Π.Α. για τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΠΟΛ. 1177/2018 και ΠΟΛ. 1187/2018, όπως ισχύουν.

2. Με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν.4569/2018 τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.4256/2014 προκειμένου να οριστεί ότι οι μεταβατικές διατάξεις για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, περί συνέχισης της δραστηριοποίησής τους, που ήταν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, παρατείνονται μέχρι τις 15.9.2019, ημερομηνία που συμπληρώνονται δέκα μήνες από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ή μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης σε αυτό εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη και η σχετική αίτηση εμπρόθεσμη. Με τη διάταξη αυτή τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια διατηρούν την δυνατότητα εκμετάλλευσης - δραστηριοποίησή τους από την ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης και έως την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων.

3. Με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν.4569/2018 αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν.4256/2014, έτσι ώστε να αναπροσαρμοστούν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις σε σχέση με τις διατάξεις του ν.4256/2014. Ειδικότερα σύμφωνα με τις νέες διατάξεις αυξάνεται το εύρος του προστίμου για την εκναύλωση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής που δεν επιτρέπεται, ενώ έχουν προστεθεί κυρώσεις για την εκπρόθεσμη εγγραφή ή την υποβολή αίτησης για μεταβολή στο e-Μητρώο Πλοίων καθώς και την μη εγγραφή των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

Σημειώνεται ότι η επιβολή κυρώσεων του άρθρου 13 αφορά τις παραβάσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με την μη τήρηση των διατάξεων του ν. 4256/2014 συνεπώς δεν επηρεάζει τις κυρώσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από τη φορολογική ή τελωνειακή νομοθεσία. Για παράδειγμα στην περίπτωση που διαπιστώνεται εκναύλωση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, η Λιμενική αρχή θα επιβάλει τις κυρώσεις της παρ.1 περ. β' του άρθρου 13 και θα ενημερώνει την Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για τις δικές τους ενέργειες κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.4569/2018 αντικαταστάθηκε η φράση πριν την υποπερίπτωση (i) της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014 και διατυπώθηκε ρητώς στο κείμενο του νόμου ότι η φορολογητέα αξία της περ. α' εφαρμόζεται τόσο στην εκούσια όσο και στην αυτοδίκαιη παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου αντικαταστάθηκε η περ. β' της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014 και προστέθηκε στην υφιστάμενη διάταξη ότι η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ, εάν η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είναι μικρότερη. Συνεπώς η φορολογητέα αξία στην παράδοση πλοίου/σκάφους ορίζεται εφεξής με ειδικό τρόπο σε σχέση με το άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ, με εξαίρεση την περίπτωση πώλησης που το αντάλλαγμα («αντιπαροχή») είναι μεγαλύτερο από την αξία αυτή οπότε και θα εφαρμόζεται η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η εκούσια ή αυτοδίκαιη παύση του επαγγελματικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ν.4256/2014, δεν συνιστά σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίηση του αγαθού σε αφορολόγητη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικά στην περίπτωση πώλησης πλοίου πριν την παύση εργασιών που ο αγοραστής είναι ιδιώτης, η εκούσια παύση του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου/σκάφους δεν αποτελεί χρήση σε αφορολόγητη δραστηριότητα και αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την παράδοση του πλοίου/σκάφους (έκδοση του φορολογικού στοιχείου με ΦΠΑ), ενώ για την φορολογητέα αξία θα εφαρμόζονται τα όσα ήδη έχουν αναφερθεί ανωτέρω.

5. Με την παρ. 8 του άρθρου 51 του ν.4569/2018 αντικαταστάθηκε η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4256/2014 προκειμένου να οριστεί ότι η παράταση της ισχύος των αδειών του ν.2743/1999 που ήταν σε ισχύ με την υφιστάμενη διάταξη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e-Μητρώο Πλοίων, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη και η σχετική αίτηση εμπρόθεσμη. Δηλαδή το υπόχρεο για την εγγραφή του πλοίου πρόσωπο αρκεί να υποβάλει την αίτηση εμπρόθεσμα για την καταχώριση του πλοίου/σκάφους στο e- Μητρώο Πλοίων έως 15.9.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1209/2018, ενώ η άδεια του παραμένει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή του στο e-Μητρώο Πλοίων, μετά την ολοκλήρωση της οποίας καταργείται η ισχύουσα άδεια που διαθέτει.

Β. Τροποποιήσεις του ν.4256/14 έως το ν.4597/2019 - Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1141/2015

1. Όσον αφορά το άρθρο 3 του ν.4256/2014 (Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής), οι περ. β' και γ' της παρ. 2 που όριζαν τη διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης καταργήθηκαν από 1.11.18 σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14.6.18 ). Στο πλαίσιο αυτό δεν υφίσταται πλέον ελάχιστη διάρκεια για τη σύμβαση ολικής ναύλωσης η οποία απαιτείται για την εκμετάλλευση των πλοίων αναψυχής.

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4532/2018, της παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 4504/2017 και της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.4504/2017 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των περ. α', β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.4256/14, αντιστοίχως. Επισημαίνονται ειδικά οι διατάξεις των περ. α', β' που ισχύουν ως εξής:

α) Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής: α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και
β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό.

β) Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαίας εκτός της Ε.Ε. επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίου Κίνησης (Transit Log).

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά βάσει του δικαίου της αλλοδαπής και εκτελούν πλόες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Επισημαίνεται λοιπόν, ότι τα πλοία αυτά διατηρούν τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα και επιτρέπεται να εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης στην Ελλάδα, μόνο εφόσον ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Στις περιπτώσεις όπου τα ως άνω πλοία δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής, αλλά ως ιδιωτικά, τότε προκειμένου τα πλοία αυτά να κινούνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο θα πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης (Transit Log) πάντοτε ελέγχοντας την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων (σχετική η αρ.ΔΔΘΕΚΑ Δ 1181621 ΕΞ 2018/3-12-2018 εγκύκλιος).

2. Όσον αφορά το άρθρο 4 του ν.4256/14 (Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης) σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ. 5, με την οποία προβλεπόταν ότι τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία είχε καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ή την απόκτησή τους, χωρίς να έχει εκπέσει ή επιστραφεί, δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καταργήθηκε από 1.1.2017 με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν.4504/2017. Στο πλαίσιο αυτό και τα πλοία αυτά έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι για πλοίο που αποκτήθηκε ως ιδιωτικό με καταβολή του ΦΠΑ, εν συνεχεία μετατρέπεται σε επαγγελματικό και εν συνεχεία μετατρέπεται εκ νέου σε ιδιωτικό λόγω εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής άδειας χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις ή προσθήκες επί αυτού, συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ . 1141/2015, δηλαδή ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αυτοπαράδοσης και συνεπώς δεν οφείλεται ΦΠΑ (απόφαση ΔΕΕ C- 415/98) για το ίδιο το σκάφος, παρότι υφίσταται υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και ανεξαρτήτως τήρησης της υποχρέωσης αυτής. Επισημαίνεται ότι η μη οφειλή ΦΠΑ αφορά μόνο την περίπτωση αυτοπαράδοσης και δεν καταλαμβάνει την παράδοση του ως άνω σκάφους το οποίο επιβαρύνεται με ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως εάν ο αγοραστής είναι ιδιώτης ή υποκείμενος στο φόρο, με την επιφύλαξη φυσικά της χορήγησης απαλλαγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Όσον αφορά το άρθρο 10 του ν.4256/2014 (Ιδιωτικά πλοία αναψυχής) επισημαίνεται ότι από 1.12.2017 έχει καταργηθεί, με τις διατάξεις των παρ. 11 και 14 του άρθρου 94 του ν. 4504/2017, η παρ. 4 του άρθρου 10 και η δυνατότητα των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής να συνάπτουν σύμβαση ολικής ναύλωσης.

4. Όσον αφορά το άρθρο 12 του ν.4256/2014 και τις απαλλαγές των τουριστικών ημερόπλοιων που γίνεται αναφορά στην ΠΟΛ. 1141/2015 επισημαίνεται ότι σχετικά με αυτές έχουν εκδοθεί η ΠΟΛ. 1177/2018 και η ΠΟΛ. 1187/2018. Με τις αποφάσεις αυτές τα ημερόπλοια που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα είναι δυνατό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. διενέργεια πλόων μεταξύ δύο διαφορετικών νησιών που η απόσταση μεταξύ αυτών είναι άνω των 12 ναυτικών μιλίων), να δικαιούνται απαλλαγές.

5. Όσον αφορά την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014, σε συνδυασμό και με τα αναφερόμενα στο Α' μέρος της παρούσας εγκυκλίου διευκρινίζονται τα εξής:

α) Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 αναφορικά με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την καταβολή ΦΠΑ, έχουν εφαρμογή τόσο στην παρ. 9 του ίδιου άρθρου, όσο και στην εφαρμογή λοιπών διατάξεων του ν.4256/2014 που αναφέρονται σε εκούσια ή αυτοδίκαιη παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 5 παρ. 3. περ. β', άρθρο 15 παρ. 3, άρθρο 15 παρ.8 περ.στ').

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης (ii) της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.4256/2014 περί ασφάλισης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία ασφάλισης του σκάφους, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αφορούν π.χ. επιμέρους τμήματα του πλοίου.

6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 προβλέπεται η δυνατότητα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε περιόδους που δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης με την προϋπόθεση καταχώρισης της ιδιοχρησιμοποίησης στο e-Μητρώο Πλοίων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1209/2018 η ιδιοχρησιμοποίηση θεωρείται μεταβολή των στοιχείων του e- Μητρώου Πλοίων.

Γ. Διευκρινίσεις για την απόφαση με αριθμ. ΠΟΛ 1209/2018 «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».

1. Όσον αφορά το άρθρο 5 (Καθορισμός της διαδικασίας καταχώρισης των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στο e-Μητρώο Πλοίων) της ΠΟΛ.1209/2018, διευκρινίζονται τα εξής:

i) Ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή ιδιοκτήτης πλοίου αναψυχής/ μικρού σκάφους μπορεί να προβεί σε διορθώσεις κατά τη διαδικασία εγγραφής αυτού έως ότου ο πρώτος υπηρεσιακός χρήστης προβεί σε αποθήκευση των στοιχείων της αίτησης στην εφαρμογή. Για την αποθήκευση των στοιχείων της αίτησης οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τις «Συνήθεις Ερωτήσεις - Απαντήσεις» καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ «www.aade.gr».

ii) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή των επαγγελματικών πλοίων ή των τουριστικών ημερόπλοιων πραγματοποιείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του, ενώ επίσης καταχωρίζονται τα στοιχεία εκμετάλλευσης από το διαχειριστή αυτής. Ως εγγραφή νοείται η αποθήκευση των στοιχείων στην εφαρμογή για κάθε πλοιοκτήτη ξεχωριστά. Ωστόσο από τον πρώτο χρήστη είναι απαραίτητο να καταχωριστούν τα ΑΦΜ όλων των πλοιοκτητών και το ποσοστό συμμετοχής αυτών στην συμπλοιοκτησία, προκειμένου να είναι δυνατή η αποθήκευση των στοιχείων της αίτησης στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων. Επίσης για την επιτυχή αποθήκευση των στοιχείων της αίτησης όλοι οι πλοιοκτήτες πρέπει να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στοιχείων.

iii) Για την εγγραφή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων με ξένη σημαία απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης (Παράρτημα ΙΙ) στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Το ανωτέρω έντυπο (Παράρτημα ΙΙ) αφορά μόνο τα πλοία/σκάφη με ξένη σημαία που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4256/2014. Για τα πλοία/σκάφη υπό ελληνική σημαία δεν απαιτείται καθώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών προσκομίζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να βεβαιώσουν την καταβολή ή τη νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ ή να χορηγήσουν απαλλαγή ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου/σκάφους.

iv) Αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ για την υποβολή του εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών, την επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων στην περίπτωση καταχώρισης ή μεταβολής στοιχείων στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων (ενότητα 10), καθώς και για την παρακολούθηση ή παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης στις υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι:

α) Το Τελωνείο στην περίπτωση καινούργιου πλοίου/σκάφους το οποίο μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος, ή σε κάθε περίπτωση (καινούργιο ή μεταχειρισμένο) εφόσον μεταφέρεται από Τρίτη Χώρα, στο οποίο διενεργούνται οι διαδικασίες τελωνισμού.

β) Η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής ή σε περίπτωση που ο πωλητής είναι εγκατεστημένος εκτός Ελλάδος, σε περιπτώσεις πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση (α).

γ) Η Δ.Ο.Υ. του πωλητή στις λοιπές περιπτώσεις. Κατ' εξαίρεση η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή μπορεί να προβαίνει σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες, κατόπιν επικοινωνίας με τη Δ.Ο.Υ. του πωλητή. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω μηνυμάτων της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων.

v) Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο πρόκειται να εκμεταλλευτεί υπό ξένη σημαία πλοίο στην Ελλάδα και δεν αιτείται ή δεν δικαιούται τη χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ για την απόκτηση του σκάφους ή τον εφοπλισμό του [λόγω του ότι για παράδειγμα αφορά σκάφος κάτω των δώδεκα (12) μέτρων], η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων διενεργείται πριν την εκμετάλλευση του πλοίου.

Εάν το πλοίο δεν εγγραφεί στο e-Μητρώο Πλοίων παραμένει ιδιωτικό. Σημειώνεται ότι τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ξένη σημαία δεν εγγράφονται στο e- Μητρώο Πλοίων, ωστόσο είναι σε κάθε περίπτωση υπόχρεα σε καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.ΠΑ.Η.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1210/2018, όπως ισχύει.

vi) Στην περ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 5 αναφέρεται ότι για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τα στοιχεία αρμοδιότητας των φορολογικών και τελωνειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., συμπληρώνονται στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων από τον ιδιοκτήτη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή και δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης αυτών από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. με εξαίρεση τα υπό ξένη σημαία πλοία.

Ο υπηρεσιακός χρήστης προκειμένου να καταχωριστεί το πλοίο/σκάφος στο e-Μητρώο Πλοίων χωρίς καθυστέρηση εγκρίνει με σκοπό να ακολουθήσει ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των καταχωρισμένων στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο καθώς υφίσταται υποχρέωση επαλήθευσης και επιβεβαίωσης των καταχωρισμένων στοιχείων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων. τα οποία υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση έως και 15.9.2019, το αργότερο έως και την 15.5.2023.

vii) Στην παρ. 5 του άρθρου 5 επισημαίνεται ότι η «καταχώριση» των πλοίων/σκαφών στο e- Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται κατά απόλυτη προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν μεταβίβαση της πλοιοκτησίας ή μεταβολή του εφοπλισμού του πλοίου/σκάφους για τα οποία θα ακολουθείται ξεχωριστή προτεραιότητα. Γίνεται κατανοητό ότι η προτεραιότητα θα τηρείται κατά αρμόδια Υπηρεσία ή/και Τμήμα αυτής. Ως μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού νοείται και η αγορά καινούργιου πλοίου/σκάφους από τον πλοιοκτήτη, ή η ναύλωση νέου πλοίου από τον εφοπλιστή.

viii) H αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία.

Όσον αφορά το πεδίο XIN ή HULL number διευκρινίζεται ότι είναι στοιχείο, μοναδικό για κάθε πλοίο, που καταχωρίζεται στην ενότητα 10 (οικονομικά στοιχεία πλοίου) και η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική εφόσον υφίσταται το στοιχείο αυτό. Στο πεδίο αυτό θα καταχωρείται οποιοσδήποτε αναγνωριστικός αριθμός του σκάφους σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία που ήταν σε ισχύ κατά το έτος κατασκευής του σκάφους (το στοιχείο αυτό μπορεί να εμφανίζεται με το πρόθεμα HULL number, ή ΧΙΝ, ή CIN, ή WIN επί των εγγράφων του πλοίου).

Η λανθασμένη καταχώριση του αριθμού αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα το πλοίο/σκάφος να καταχωριστεί με ανακριβή στοιχεία στο «e-Μητρώο Πλοίων». Στην περίπτωση αυτή για τη διόρθωση της καταχώρισης θα πρέπει να υποβληθεί από το υπόχρεο για την εγγραφή του πλοίου πρόσωπο έντυπη αίτηση μεταβολής των καταχωρισμένων στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

2. Στην περίπτωση καταχώρισης σκάφους που είτε δεν έχει HULL number είτε δεν είναι ευανάγνωστο ή διακριτό τότε στην αντίστοιχη θέση θα καταγράφεται «Δεν υφίσταται/ΑΦΜ υποκειμένου». Στις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιείται έλεγχος από την Τελωνειακή ή Φορολογική αρχή. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις λοιπών πεδίων της ενότητας 10 εφόσον δεν δύναται να προσκομιστούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ( λόγω π.χ. απώλειας).

3. Όσον αφορά το άρθρο 6 (Διαδικασία μεταβολής στοιχείων) της ΠΟΛ 1209/18, διευκρινίζεται ότι οι οριστικοποιημένες από τις αρμόδιες αρχές εγγραφές μεταβάλλονται μόνο μετά από επέμβαση της αρμόδιας αρχής στην εφαρμογή, είτε κατόπιν αίτησης του συναλλασσομένου, είτε αυτοδίκαια. Τα πεδία δεν μπορούν να τροποποιούνται από τον συναλλασσόμενο χωρίς να θεωρούνται μεταβολή σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1209/2018, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση απόκτησης βιβλίου ατέλειας το οποίο δεν είχε χορηγηθεί κατά την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά αποκτήθηκε σε δεύτερο χρόνο.

4. Όσον αφορά το άρθρο 8 (Λοιπά θέματα) της ΠΟΛ. 1209/2018, διευκρινίζονται τα εξής:

i) Στην παρ. 4 αναφέρεται ότι για την εκμετάλλευση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e- Μητρώο Πλοίων απαιτείται η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης για την έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ή επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Η επιβεβαίωση της έναρξης εργασιών και των κωδικών δραστηριότητας μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων και των υφιστάμενων πληροφοριακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι η επιβεβαίωση δεν πραγματοποιείται αυτόματα και ο υπηρεσιακός χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι κωδικοί δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί από τον υποκείμενο αντιστοιχούν σε κωδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.

ii) Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι σε περίπτωση καταχώρισης των στοιχείων του πλοίου στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων από τον εφοπλιστή, απαιτείται να καταχωρηθούν και στοιχεία του πλοιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση των στοιχείων στην εφαρμογή πραγματοποιείται και για τα δύο πρόσωπα.

Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ έως ότου υλοποιηθεί τεχνικά η δυνατότητα να καταχωρίζονται στην καρτέλα καταχώρισης των στοιχείων του εφοπλιστή και στοιχεία ιδιοκτήτη ο οποίος δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, τα στοιχεία του εφοπλιστή θα καταχωρούνται και στα στοιχεία του πλοιοκτήτη. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγχουν εάν η απόκτηση του πλοίου προς εφοπλισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει νόμιμα φορολογηθεί ή απαλλαγεί από το ΦΠΑ.

iii) Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η πρώτη αποθήκευση για υπηρεσιακή χρήση προκειμένου για την εγγραφή, ή μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα υπό ελληνική σημαία πλοία (ιδιωτικά και επαγγελματικά) και από την ΑΑΔΕ για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια υπό ξένη σημαία. Η επικοινωνία των υπηρεσιακών χρηστών προκειμένου για την οριστική εγγραφή των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται με μηνύματα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω της εφαρμογής.

Μηνύματα αποστέλλονται αυτόματα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. στην ΑΑΔΕ κατά την διαδικασία εγγραφής του πλοίου/σκάφους καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής της πλοιοκτησίας (όχι του εφοπλισμού).

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση αποθήκευσης από τον υπηρεσιακό χρήστη της ΑΑΔΕ του πλοίου υπό ξένη σημαία δεν αποστέλλεται μήνυμα αυτόματα από την εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ο υπηρεσιακός χρήστης της ΑΑΔΕ μετά την επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να αποστείλει σχετικό μήνυμα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μέσω της εφαρμογής.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr