Αποτελέσματα live αναζήτησης

264/683479/2019 Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2019 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

264/683479/2019
Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Αθήνα 4/6/2019
Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληρ.: Βαρουχάκης Γ.
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5285686
e-mail: [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
e-mail: [email protected]
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Πληρ.: Π. Καρρά
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5285684
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληρ.: Ε. Σκαρτσάρη
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5285615
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Τ. Κ. 104 32 Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών»

Σχετικά: Α) Η υπ' αριθμ. 17/2017 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Β) Το υπ. Αριθ. Φ10042/50610/160/26-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γενικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3566/2007 όπως ισχύουν, οι μεταφραστές που απασχολούνται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής γραπτής δοκιμασίας ελέγχου επάρκειας της γλώσσας και είναι ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό σημαίνει ότι ήδη ασκούν μια επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγονται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις στην ασφάλιση ως αυτοτελώς απασχολούμενοι των πρώην φορέων που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους, και από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, δύναται ωστόσο η αμοιβή από την απασχόληση τους στη Μεταφραστική Υπηρεσία, να αποτελεί και το μοναδικό εισόδημά τους.

Για την αμοιβή τους από τις μεταφράσεις που τους ανατίθενται, εκδίδουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Μεταφράζουν - εντός προθεσμιών που θέτει κάθε φορά η μεταφραστική υπηρεσία - έγγραφα, προσκομιζόμενα:

• από ιδιώτες, οι οποίοι καταβάλουν το αντίτιμο στην Υπηρεσία, η οποία πληρώνει τους μεταφραστές και εκείνοι εκδίδουν Δ.Π.Υ. με παρακράτηση που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της Υπηρεσίας

• από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, που επίσης μεταφράζουν υπηρεσιακά έγγραφα που αποστέλλονται, η χρέωση των οποίων γίνεται βάσει τιμών, όπως έχουν οριστεί ανά σελίδα και κατηγορία με Υπουργική Απόφαση. Οι μεταφραστές εκδίδουν Δ. Π. Υ. προς τη συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία, με δικαιολογητικό πληρωμής, πάντα το έγγραφο χρέωσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.

Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης

Όπως είναι γνωστό, τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα, για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ, ή τ. ΕΤΑΑ, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Για τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δυο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), όπως ορίζεται με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου.

Με την πιο πάνω εγκύκλιο (σχετ. Α), δόθηκαν οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής και για την απεικόνιση των εισφορών των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθ. 39 ν.4387/2016, μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Πεδίο εφαρμογής

Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, εμπίπτουν οι ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι μεταφραστές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με έγγραφο (σχετικό Β) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον μοναδικό αντισυμβαλλόμενο (ή έναν από τους δύο όπως ορίζει ο νόμος) και για τους οποίους προκύπτει ότι δεν έχουν άλλο εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση.

Έναρξη εφαρμογής

Κατόπιν των ανωτέρω το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτουν οι ανωτέρω έχει εφαρμογή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, κατά συνέπεια η παρούσα οδηγία έχει ισχύ από 1/1/2017.

Εφαρμογή - Διαδικασίες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αποτελεί την διαδικασία καταχώρησης στοιχείων αντισυμβαλλόμενων και ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δεν συντρέχει λόγος να τηρείται για τα εν λόγω πρόσωπα καθώς, η Μεταφραστική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες του Δημοσίου για λογαριασμό των οποίων γίνονται οι μεταφράσεις αποτελούν μοναδικό εργοδότη, ο ορισμός των μεταφραστών γίνεται βάσει αποφάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών χωρίς διάρκεια και το τίμημα (αντίτιμο) είναι προκαθορισμένο ανά σελίδα και κατηγορία από την Υπουργική Απόφαση.

Υπόχρεοι Εργοδότες

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μεταφραστών, υπόχρεοι εργοδότες είναι, κατά περίπτωση:

1. Η Μεταφραστική Υπηρεσία, όταν πρόκειται για έγγραφα που προσκομίζονται από ιδιώτες, για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείται η μετάφραση.

2. Οι εκάστοτε Δημόσιες Υπηρεσίες, όταν πρόκειται για έγγραφα που έχουν προσκομιστεί και μεταφραστεί, για λογαριασμό τους.

Όσον αφορά την απογραφή των υπόχρεων εργοδοτών ισχύουν τα αναφερόμενα στη 17/2017 εγκύκλιο ΕΦΚΑ.

Ποσοστά Ασφάλισης - Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών

Για τα ανωτέρω πρόσωπα που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του ίδιου νόμου με επιμερισμό των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου ως εξής:

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 

ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
6,67% 13,33% 20,00%Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, αναφορικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ισχύει, έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Γενικού Εγγράφου κατά τα γνωστά.

Απεικόνιση της ασφάλισης των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των ανωτέρω, θα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου μεταφραστή με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων, θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής:

- Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0800» με λεκτική περιγραφή: «ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡ. 39 ΤΟΥ Ν.4387/16»

Κωδικοί Ειδικότητας κατά περίπτωση:

- «000822» με λεκτική περιγραφή: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ Ν.4387/16 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ)»

- «000823» με λεκτική περιγραφή: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ Ν.4387/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΥΥ»

ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
 

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0800 000822 083 9,22% 17,88% 27,10 %
000823 0832 6,67% 13,33% 20,00%


Εκτός των ανωτέρω στοιχείων η απεικόνιση της ασφάλισης ως προς το τύπο αποδοχών και τις ημέρες ασφάλισης θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 17/2017 εγκύκλιο ΕΦΚΑ.

Υποβολή Α.Π.Δ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Για τις μισθολογικές περιόδους, από 1/2017 έως 5/2019, εφόσον οι Α.Π.Δ., Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/09/2019, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/09/2019.

Οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψουν, θα πρέπει να ακυρωθούν ή μειωθούν οίκοθεν.

Για τις μισθολογικές περιόδους από 6/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.


O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης