Αποτελέσματα live αναζήτησης

20606/468/2019 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2019 ]
Κατηγορία: Λοιπά

20606/468/2019
Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020.

Αριθμ. Δ13/οικ./ 20606/468

(ΦΕΚ Β' 2012/03.06.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4314/2014 (Α’265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’265).

2. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

7. Tις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’90), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’6), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).

11. Τις διατάξεις της 91589/4 9-2018 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β’ 3814).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

15. Την 25576/3251/5.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (Β’ 1114).

16. Την 604/24-4-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’770) όπως τροποποιήθηκε με την Δ23/ οικ./48512/3922/27-10-2016 (Β’3459).

17. Tην 16905/4347/10.05.2016 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1362).

18. Την Υ28/9.10.2015 (Β’2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις Υ70/13.11.2015 (Β’ 2441), Υ43/03.05.2017 (Β’1510) και Υ24/04.05.2018
(Β’1546) τροποποιήσεις αυτής.

19. Την 44528/Δ9.12187/8.10.2015 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΥΟΔΔ 724).

20. Την 3535/Δ9.1215/30.01.2017 (Β’212) «Τροποποίηση της οικ.49223/Δ9.13322/4.11.2015 (Β’2423/ 11.11.2015) υπουργικής απόφασης“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.”, όπως ισχύει».

21. Την 11664/Δ1/4275/5-6-2018 υπουργική απόφαση για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (ΥΟΔΔ 116).

22. Την 50506/Δ9.13595/11.11.2015 υπουργική απόφαση «Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» (ΥΟΔΔ 812).

23. Την 53423/Δ9.14356/27.11.2015 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της 42178/Δ9.8794/2014 απόφασης συγκρότησης του Δ.Σ. του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» (ΥΟΔΔ 865).

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς και τους εφαρμοστικούς αυτού.

25. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Σχετικά με τους Δημοσιονομικούς Κανόνες που εφαρμόζονται στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αρ. 1605/2002 του Συμβουλίου».

26. Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμοί


1) Ως «Παρατυπία» ορίζεται οποιαδήποτε παραβίαση της Eνωσιακής ή Εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή της, που είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης οικονομικού φορέα ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση του Ταμείου, που έχει ή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τη χρέωση αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

2) Ως «Συστημική Παρατυπία» ορίζεται οιαδήποτε παρατυπία που έχει ενδεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη πράξεων, η οποία προκύπτει από σοβαρές ελλείψεις στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3) Ως «Δημοσιονομική Διόρθωση» ορίζεται η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από την Ε.Ε για την περίοδο 20142020, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

4) Ως «Αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη» ορίζεται κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση δαπάνης.

5) Ως Ανάκτηση ορίζεται η επιστροφή από τον λαβόντα στον Κρατικό Προϋπολογισμό των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για μη νόμιμη αιτία. Ειδικά στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων ως λαβών θεωρείται ο δικαιούχος (λήπτης της ενίσχυσης).

6) Ως «δικαιούχος» ορίζεται ο επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης (Περιφέρεια, Δήμος ή Ν.Π.Δ.Δ) που φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση πράξεων.

7) Ως «Κανονισμός» ορίζεται ο 223/2014 κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

8) Ως «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (αναφερόμενο επίσης ως «ΕΠΙ») ορίζεται επιχειρησιακό πρόγραμμα που υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων ή/και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους, συνδυάζεται όπου χρειάζεται με Συνοδευτικά μέτρα, και έχει ως στόχο την ελάφρυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων.

9) Ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος ι ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται.

10) Ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί, έχουν αποδοθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους Δικαιούχους και τους έχει καταβληθεί η στήριξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

11) Ως «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» εφεξής ΟΠΣ ορίζεται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας, και Ανάπτυξης, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν και στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής της απόφασης


1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.

2. Οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης ή/ και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενο έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) εφαρμόζονται από:

α. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4314/2014 (εφεξής ΔΑ ΤΕΒΑ).

β. Την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η οποία εκτελεί καθήκοντα πιστοποίησης και για το ΤΕΒΑ και σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 223/2014 (εφεξής ΑΠ).

γ. Την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου η οποία εκτελεί καθήκοντα ελέγχου και για το ΤΕΒΑ σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού 223/2014 (εφεξής ΕΔΕΛ).

3) Οι διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων ή/και ανάκτησης εφαρμόζονται κατόπιν:

(α) διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούν οι αρχές/ φορείς της παρ. 2, οι οποίες αφορούν στην περίοδο για τη διαπίστωση της τήρησης των δεσμεύσεων, που προβλέπονται στην απόφαση χρηματοδότησης/ένταξης πράξης και οι οποίες αφορούν στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης και σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με την 604/24/4/2015 (B’770) 2015 κοινή υπουργική απόφαση,

(β) ανάκλησης της απόφασης χρηματοδότησης/ ένταξης μιας πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή.

4) Όταν ανακαλείται η απόφαση χρηματοδότησης/ ένταξης μιας πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της 604/24/4/2015 (B’770) κοινής υπουργικής απόφασης, το αρμόδιο όργανο του άρθρου 7 της παρούσης εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10 της παρούσας.

Άρθρο 3
Διορθώσεις στις δηλώσεις δαπανών μετά από διοικητική επαλήθευση


1. Η ΔΑ ΤΕΒΑ επαληθεύει διοικητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 604/24/4/2015 (B’770) κοινή υπουργική απόφαση, τις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται από τους Δικαιούχους και οριστικοποιεί τις επαληθευμένες δαπάνες στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών Δικαιούχου, διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη, η ΔΑ ΤΕΒΑ καταχωρίζει στο ΟΠΣ έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, στην οποία προσδιορίζονται τα μη επιλέξιμα ποσά που περικόπτονται με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και η οποία εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της και συντάσσεται έκθεση η οποία περιλαμβάνει και πρόταση για ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

2. Στην περίπτωση παρατυπιών που εντοπίζονται κατά τον έλεγχο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή τροποποιήσεών τους, αυτές αναφέρονται διακριτά στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης.

3. Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής, η αρμόδια ΔΑ ενημερώνει το Δικαιούχο, κοινοποιώντας σε αυτόν την έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, ώστε ο Δικαιούχος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας. Η κοινοποίηση της έκθεσης στο Δικαιούχο γίνεται μέσω συστημένης επιστολής ή / και με απόδειξη παραλαβής, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.

4. Στην περίπτωση που η διοικητική επαλήθευση διενεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά στους Δικαιούχους, η έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 4
Δημοσιονομική διόρθωση μετά από επιτόπια επαλήθευση/ επιθεώρηση


1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης από την ΔΑ ΤΕΒΑ ή επιθεώρησης από την ΑΠ και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων, η αρμόδια ΔΑ ή η ΑΠ συντάσσει σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συμπεράσματα και τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ ή της ΑΠ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγκρισή της και κοινοποιείται στο Δικαιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.

2. Στην περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση / επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία και αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, αυτή αναφέρεται στην έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης / επιθεώρησης με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26, παράγραφος 2 εδάφιο γ και ε του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014 και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης / επιθεώρησης στο Δικαιούχο γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο Δικαιούχος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά στους Δικαιούχους, η έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 5
Διαδικασία αντιρρήσεων – Οριστικοποίηση πορίσματος επαλήθευσης / επιθεώρησης Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή / και ανάκτησης


1. Ο Δικαιούχος μπορεί, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης διοικητικής / επιτόπιας επαλήθευσης ή της έκθεσης επιθεώρησης, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

2. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια αρχή που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επαλήθευση/ επιθεώρηση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση/ επιθεώρηση. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης/ επιθεώρησης.

3. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και μετά την εξέταση αυτών ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, η έκθεση οριστικοποιείται και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ.

4. Όταν η οριστική έκθεση δεν προτείνει δημοσιονομική διόρθωση ή/ και ανάκτηση, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδια αρχής που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση και κοινοποιείται στο Δικαιούχο.

5. Όταν η οριστική έκθεση προτείνει δημοσιονομική διόρθωση ή/ και ανάκτηση, εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή, από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 7 εκδίδεται και η σχετική απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και η οριστική έκθεση κοινοποιούνται στο Δικαιούχο με συστημένη επιστολή ή/ και με απόδειξη παραλαβής και στην Αρχή Ελέγχου. Επίσης, κοινοποιούνται στην Αρχή Πιστοποίησης, εφόσον προκύπτει από επαλήθευση της ΔΑ ή στην αρμόδια ΔΑ εφόσον προκύπτει από επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

6. Στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης, εφόσον έχουν κριθεί βάσιμες οι αντιρρήσεις του Δικαιούχου καταχωρίζονται οι σχετικές δαπάνες σε επόμενη δήλωση δαπανών.

7. Σε περίπτωση επιτόπιας επαλήθευσης η ΔΑ ΤΕΒΑ καταχωρίζει στο ΟΠΣ το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγκριση της οριστικής έκθεσης και μειώνει αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν ήδη καταχωρισθεί.

8. Σε περίπτωση επιθεώρησης από την Αρχή Πιστοποίησης, η ΔΑ ΤΕΒΑ καταχωρίζει στο ΟΠΣ το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η ΔΑ παραλαμβάνει την οριστική έκθεση επιθεώρησης, και μειώνει αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν ήδη καταχωρισθεί.

9. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται σε μία πράξη δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την εν λόγω πράξη.

10. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης συνιστά και απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην 604/24/4/2015 (B’ 770) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιηθείσα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10 της παρούσας.

Άρθρο 6
Όργανα έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης


Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είναι:

1. Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εποπτεύει τη Δ.Α ΕΙΕΑΔ, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται από αυτήν, μετά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης του άρθρου 3 της παρούσας, ή επιτόπιας επαλήθευσης του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια επιθεώρησης του άρθρου 4 από την Αρχή Πιστοποίησης.

Άρθρο 7
Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης και περιεχόμενο αυτής


1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας της πράξης, του/ων Δικαιούχου/ων και της παρατυπίας, όπως:

(α) ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης, το ΕΠ στο οποίο έχει ενταχθεί, το Ταμείο (ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ/ ΤΣ) και η ΣΑΕ, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

(β) ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες) στους οποίους επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση, και ανά φορέα:

• το ύψος των δημόσιων δαπανών που αυτή αφορά,

• η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρθωσης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβιάστηκαν καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους.

2. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανάκτηση, στην απόφαση παρατίθενται πέραν των ανωτέρω και τα εξής: (α) ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες υπηρεσίες), από τους οποίους αναζητείται το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, καθώς
και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα,

(β) η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να επιστραφεί το ποσό πριν εφαρμοστούν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας).

3. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Καθορισμός του ύψους της δημοσιονομικής διόρθωσης


1. Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις. Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα, υπολογίζεται, με βάση τις μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που ο Δικαιούχος δήλωσε στην αρμόδια αρχή διαχείρισης και ισούται προς το ποσό της προκληθείσας ζημίας από τους Δικαιούχους.

2. Κατ’ αποκοπή διορθώσεις. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσό της προκληθείσας ζημίας και η εξ ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, η αρμόδια ΔΑ ή η Αρχή Πιστοποίησης, επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, υπολογίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδήγησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία. Το ποσοστό της κατ’αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης που εφαρμόζεται στον επηρεαζόμενο πληθυσμό λόγω της εντοπιζόμενης μεμονωμένης ή συστημικής παρατυπίας καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 480/2014 και την C(2013) 9527/19-12-2013 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση και έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων.

3. Κατά παρεκβολή διορθώσεις. Στις περιπτώσεις που μετά από ελέγχους, εντοπίζονται παρατυπίες, οι οποίες δύνανται να ποσοτικοποιηθούν και επαναλαμβάνονται σε σημαντικό πλήθος ομοιογενών πράξεων ή σε πράξεις που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά, η επέκταση όμως των ελέγχων στο σύνολο των πράξεων που επηρεάζονται από αυτές προκαλούν δυσανάλογο κόστος αναφορικά με την προσδοκόμενη ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η δημοσιονομική διόρθωση είναι δυνατή σε βάση παρεκβολής. Στις περιπτώσεις αυτές, το αποτέλεσμα που προσδιορίζεται από την εξέταση του αντιπροσωπευτικού δείγματος προεκτείνεται σε όλες τις πράξεις που επηρεάζονται.

4. Εφόσον οι εντοπισθείσες παρατυπίες επηρεάζουν και μελλοντικές πληρωμές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί ή/και πραγματοποιηθεί και εμπίπτουν στην παράγραφο 1 διακόπτεται η περαιτέρω συγχρηματοδότηση του επηρεαζόμενου μέρους, με σχετική αναφορά στην απόφαση του άρθρου 8.

5. Στην περίπτωση που οι παρατυπίες εμπίπτουν στην παράγραφο 2 δύναται να συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση, αλλά η κατ’ αποκοπή διόρθωση εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές κατά την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ.

Άρθρο 9
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών


1. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης / ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους.

2. Μετά από την έγγραφη κοινοποίηση στο Δικαιούχο μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης / ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης / ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού καθώς και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία καταβάλλονται γνωστοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση, καθώς και στην Αρχή Πιστοποίησης. Την υπηρεσία ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

3. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3, από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου.

4. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό που βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την παρ. 4, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας και τυχόν λοιπές προσαυξήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την υπηρεσία που συνέταξε το χρηματικό κατάλογο, καθώς και την Αρχή Πιστοποίησης.

6. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10
Διαδικασία Δημοσιονομικών Διορθώσεων μετά από ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αρχής Ελέγχου ή άλλων εθνικών ελεγκτικών αρχών


1. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παρατυπία με βάση τα οριστικά πορίσματα από ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εθνικών ελεγκτικών αρχών εκτός της Αρχής Ελέγχου, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος καταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθωση στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η ΔΑ παραλαμβάνει τo οριστικό πόρισμα ελέγχου, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που είχαν καταχωρισθεί.

2. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26, παράγραφος 2 εδάφιο γ και ε του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014, η ΔΑ εισηγείται την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο αρμόδιο όργανο του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10 της παρούσας. Η απόφαση ανάκτησης κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση στο Δικαιούχο μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής. Επίσης, κοινοποιείται στον Ενδιάμεσο Φορέα, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία σε οριστική έκθεση ελέγχου της Αρχής Ελέγχου, εκδίδεται με εισήγησή της, απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική υπουργική απόφαση του άρθρου 12 παρ. 15 του ν. 4314/2014 και η αρμόδια ΔΑ καταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθωση στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η ΔΑ παραλαμβάνει την οριστική έκθεση ελέγχου της Αρχής Ελέγχου, μειώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που είχαν καταχωρισθεί.

4. Ειδικότερα, οι κατ’ αποκοπή διορθώσεις που αφορούν περισσότερες από μία πράξεις εφαρμόζονται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης, η οποία και ενημερώνει τις αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.

Άρθρο 11 Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης