Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3409/2004 Βιβλίο αποθήκης και ποσοτικά ελλείμματα αυτού. Ως αξία των ελλειμμάτων αυτών που συνυπολογίζεται στα έσοδα, θεωρείται η αξία που αυτά θα είχαν σε περίπτωση πώλησής τους και όχι η αξία κτήσεως αυτών. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 5309/2001 ΔΕφΑθ).

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 3409/2004
Βιβλίο αποθήκης και ποσοτικά ελλείμματα αυτού. Ως αξία των ελλειμμάτων αυτών που συνυπολογίζεται στα έσοδα, θεωρείται η αξία που αυτά θα είχαν σε περίπτωση πώλησής τους και όχι η αξία κτήσεως αυτών. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 5309/2001 ΔΕφΑθ).


ΣτΕ 3409/2004 Βιβλίο αποθήκης και ποσοτικά ελλείμματα αυτού. Ως αξία των ελλειμμάτων αυτών που συνυπολογίζετα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Βιβλίο αποθήκης και ποσοτικά ελλείμματα αυτού.
Ως "αξία" των ελλειμμάτων αυτών που συνυπολογίζεται στα έσοδα, θεωρείται η αξία που αυτά θα είχαν σε περίπτωση πώλησής τους και όχι η αξία κτήσεως αυτών. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 5309/2001 ΔΕφΑθ).


Αριθμός 3409/2004
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Φεβρουαρίου 2004, με την εξής σύνθεση : Ηλ. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Σ. Καραλής, Α.-Γ. Βώρος, Σύμβουλοι, Ε. Αναγνωστοπούλου, Ι. Σύμπλης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Μερτζανάκη.


Για να δικάσει την από 11 Νοεμβρίου 2002 αίτηση :

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, ο οποίος παρέστη με τον Στέφανο Δέτση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της εταιρείας με την επωνυμία ......... η οποία παρέστη με το δικηγόρο Αλέξανδρο Μπαλάση (Α.Μ. 5978), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ` αριθμ. 5309/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Α.-Γ. Βώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊσταμένου, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο της αναιρεσίβλητης εταιρείας, ο οποίος δήλωσε ότι για την αναιρεσίβλητη εταιρεία παρίσταται η Α.Ε. .............., η οποία είναι η καθολική διάδοχος, κατόπιν συγχωνεύσεως δι` απορροφήσεως, της εταιρείας ..........., και στη συνέχεια ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία ασκείται κατά το νόμο χωρίς καταβολή παραβόλου, ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της 5309/2001 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 1271/1999 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή της αναιρεσίβλητης εταιρείας και είχαν ακυρωθεί το 1079/1996 φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος διαχειριστικής περιόδου από 1.7.1986 έως 30.6.1987, η
113/1986 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 820/1978 και το 1045/1996 σημείωμα εκκαθαρίσεως και υπολογισμού εκτάκτου εφ? άπαξ εισφοράς που είχαν εκδοθεί εις βάρος της από τον αναιρεσείοντα προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών.

2. Επειδή, νομίμως παρέστη κατά την επ` ακροατηρίου συζήτηση προς απόκρουση της κρινομένης αιτήσεως η ανώνυμη εταιρεία .......... η οποία είναι καθολική διάδοχος της αναιρεσίβλητης ανώνυμης εταιρείας ........... λόγω συγχωνεύσεως των δύο ως άνω εταιρειών δι` απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη (άρθρο 75 του κωδ. ν. 2190, προστεθέν δια του άρθρου 12 του π.δ. 498/1987-ΦΕΚ Α` 236).

3. Επειδή, στο κεφάλαιο Ζ`, άρθρα 43 έως 44, του π.δ/τος 99/1977 (Φ.Ε.Κ. Α` 34), περιέχονται διατάξεις για το κύρος, το απόρρητο και τη διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων. Ειδικότερα, στο άρθρο 43 ορίζονται τα εξής : "1. Ο Οικονομικός Έφορος υποχρεούται να αναγνωρίζη τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα, εφόσον τα βιβλία και τα στοιχεία ταύτα κρίνονται επαρκή και ακριβή. Οσάκις τα βιβλία και τα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, ο Οικονομικός Έφορος υποχρεούται να μην αναγνωρίζη τα εκ τούτων προκύπτοντα δεδομένα ή οικονομικά αποτελέσματα, να απορρίπτη τα βιβλία και στοιχεία ταύτα και να προσδιορίζη τα οικονομικά αποτελέσματα εξωλογιστικώς. 2 ..? Δεν θεωρείται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των
βιβλίων και στοιχείων : α) ??.. στ) Η εμφάνισις εις το βιβλίον αποθήκης ποσοτικών ελλειμμάτων τα οποία δεν δύναται να θεωρηθή ότι οφείλονται εις φυσικήν απομείωσιν ή εις οιανδήποτε καταστροφήν αλλά και δεν δύναται να αποδειχθή ότι προέρχονται εξ αποκρύψεως πωλήσεων και των οποίων η αξία συνυπολογίζεται εις τα έσοδα. ζ) ?.". Από την ως άνω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 99/1977 και ιδίως ενόψει του ότι σ? αυτήν ορίζεται ότι η αξία των ποσοτικών ελλειμμάτων του βιβλίου αποθήκης «συνυπολογίζεται εις τα έσοδα», αλλά και του σκοπού της όλης ρυθμίσεως, η οποία αποβλέπει στη διαφύλαξη του κύρους των βιβλίων και στοιχείων, έστω και εάν το εν λόγω βιβλίο εμφανίζει ποσοτικά ελλείμματα τα οποία δεν δύναται να θεωρηθεί ότι οφείλονται σε φυσική απομείωση ή σε οιανδήποτε καταστροφή, αλλά και δεν δύναται να αποδειχθεί ότι προέρχονται από αποκρυβείσες πωλήσεις, συνάγεται ότι ως "αξία" των ως άνω ποσοτικών ελλειμμάτων που συνυπολογίζεται στα έσοδα, θεωρείται η αξία που αυτά θα είχαν σε περίπτωση πώλησής τους και όχι η αξία κτήσεως (κόστους) αυτών, δοθέντος ότι η εν λόγω "αξία" προστίθεται, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, στα έσοδα, τα οποία αυξάνει και πρέπει να είναι ποσό ομοειδές, κατ` αρχήν, προς το ποσό αυτών, τα έσοδα δε αυτά δεν αποτελούνται μόνο από το κόστος (τιμή κτήσεως) των πωληθέντων εμπορευμάτων, αλλά από την τιμή πωλήσεως αυτών, δηλ. από το κόστος των, αυξημένο κατά το ποσό του κέρδους της επιχειρήσεως.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως δέχεται το Διοικητικό Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρεία κατά την κρινομένη περίοδο (1.7.1986 έως 30.6.1987) είχε την έδρα της στην Αθήνα (οδός Αιλιανού 12 ? Πατήσια) και αντικείμενο εργασιών : α) την εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων, β) την βιομηχανική παραγωγή καλλυντικών ειδών, γ) την αντιπροσώπευση αγαθών αλλοδαπών και ημεδαπών βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων και δ) την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας με άλλες ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του σκοπού της διατηρούσε καταστήματα στην Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και εργοστάσιο στο Κρυονέρι. Για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά την ως άνω περίοδο τηρούσε βιβλία και στοιχεία Δ` κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και βιβλίο αποθήκης εμπορευμάτων και προϊόντων. Ύστερα από προσωρινό έλεγχο, διενεργηθέντα κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 1562/1985, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την εν λόγω περίοδο προσδιορίστηκαν σε 244.103.676 δραχμές, ενώ το φορολογητέο εισόδημα σε 169.058.608 δραχμές, ήτοι καθαρά κέρδη 244.103.676 δραχμές μείον τα διανεμόμενα μερίσματα 75.045.068 δραχμές και εξεδόθη το υπ'
αρ. 952α/28.7.1993 προσωρινό φύλλο ελέγχου. Εν συνεχεία όμως, η φορολογική αρχή, μετά από έλεγχο διενεργηθέντα στα συμπληρωματικά στοιχεία της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, προσέθεσε στα προσδιορισθέντα από τον προσωρινό έλεγχο καθαρά κέρδη ως λογιστική διαφορά ποσό ύψους 59.697.000 δραχμών, το οποίο αφορά σε ελλείμματα εμπορευμάτων, τα οποία δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο προς έκπτωση, διότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι οφείλονταν σε φυσική απομείωση ή σε άλλον λόγο καταστροφής και τα οποία δεν αποτελούσαν ελλείμματα προερχόμενα από αποκρυβείσες πωλήσεις. Τα ελλείμματα αυτά προέκυψαν από τον ειδικό τρόπο τηρήσεως του βιβλίου αποθήκης από την εταιρεία. Συγκεκριμένα στο κεντρικό κατάστημά της τηρούσε βιβλίο κεντρικής αποθήκης στο οποίο κατεχωρίζοντο όλα τα εμπορεύματα και τα κατασκευαζόμενα είδη κατ' είδος, ποσότητα και αξία κτήσεως ή κόστους ως προς την εισαγωγή. Εις ό,τι αφορά την εξαγωγή, το ίδιο βιβλίο ετηρείτο ως προς τα αποστελλόμενα προς επεξεργασία, αλλά ως προς τα αποστελλόμενα προς πώληση είδη, πλην της αξίας κόστους, κατεχωρίζετο και η τιμή πωλήσεως. Παραλλήλως, στην κεντρική αποθήκη της, η αναιρεσίβλητη τηρούσε 42 μερίδες κατά τμήματα του κεντρικού καταστήματος και των υποκαταστημάτων, οι οποίες χρεώνονταν με την αξία κόστους και την τιμή πωλήσεως για το σύνολο των αποστελλομένων εμπορευμάτων προς πώληση και πιστώνονταν με τις πραγματικές πωλήσεις κατ? αξία. Σε κάθε κατάστημα και υποκατάστημα τηρούσε θεωρημένο βιβλίο στο οποίον κατεχώριζε σε μερίδες αντίστοιχες των τμημάτων όλα τα πωλούμενα είδη με την τιμή πωλήσεως αυτών. Ως αξία των ελλειμμάτων προσδιορίστηκε από τη φορολογική αρχή η διαφορά λογιστικού υπολοίπου μενόντων εμπορευμάτων σε τιμές πωλήσεως (που προέκυπτε από την χρέωση των τμημάτων του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων σε τιμές πωλήσεως μείον τις πραγματικές πωλήσεις) και της πραγματικής απογραφής σε τιμές πωλήσεως. Έτσι η φορολογική αρχή προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη της εταιρείας σε 303.800.675 δραχμές και το φορολογητέο
εισόδημά της (αφού αφαιρέθηκαν τα προαναφερθέντα μερίσματα) σε 228.755.608 δραχμές και με συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου καταλόγισε εις βάρος της επί πλέον φόρο εκ δραχμών 28.520.241 δραχμών καθώς και πρόσθετο φόρο λόγω ανακριβείας της δηλώσεώς της σε ποσοστό 75% επί του ποσού αυτού. Επίσης δια της υπ' αρ. 113/1986 πράξεώς της επέβαλε εις βάρος της αναιρεσίβλητης πρόστιμο του ν. 820/1978, λόγω ανακριβείας της δηλώσεώς της και δια του υπ' αρ. 1045/1996 σημειώματος εκκαθαρίσεως και υπολογισμού επέβαλε εισφορά βάσει της Ε 3789/1988 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών. Κατά των ανωτέρω πράξεων η εταιρεία άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο δια της πρωτοδίκου αποφάσεώς του ακύρωσε τις πράξεις αυτές. Έφεση του Δημοσίου κατά της εν λόγω αποφάσεως απερρίφθη δια της αναιρεσιβαλλομένης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο εδέχθη, ότι σε περίπτωση ύπαρξης ποσοτικών ελλειμμάτων η αξία που συνυπολογίζεται στα έσοδα της επιχείρησης, κατ'εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 (παρ. 2 περ. στ`) του π. δ/τος 99/1977, είναι η τιμή κόστους των ελλειπόντων εμπορευμάτων και όχι η τιμή πώλησής τους
ώστε να μην υποβληθούν σε φόρο πλασματικά κέρδη, αφού δεν είναι βέβαιο ότι η επιχείρηση πώλησε τα εμπορεύματα αυτά και εισέπραξε ανάλογο κέρδος. Με τη σκέψη αυτή, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι ορθώς με την πρωτόδικη απόφαση διαγράφηκε η ως άνω λογιστική διαφορά ποσού 59.697.000 δρχ. που είχε προστεθεί στα καθαρά κέρδη της αναιρεσίβλητης εταιρείας γιατί αφορά σε ποσοτικά ελλείμματα σε τιμές πώλησης και όχι (όπως, κατά το Δικαστήριο, θα έπρεπε) σε τιμές κόστους. Κρίνοντας όμως έτσι το Διοικητικό Εφετείο, εσφαλμένα ερμήνευσε και πλημμελώς εφήρμοσε το νόμο, γιατί, σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του π. δ/τος 99/1977 ως "αξία" των ποσοτικών ελλειμμάτων που προστίθεται στα έσοδα, θεωρείται η αξία που αυτά θα είχαν σε περίπτωση πώλησής τους και όχι η αξία κτήσεως (κόστους) αυτών, και συνεπώς ο σχετικός λόγος εφέσεως του Δημοσίου ήταν βάσιμος και παρά τον νόμο απερρίφθη, για το λόγο δε αυτό που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει ν` αναιρεθεί.

5. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον πιο πάνω λόγο, είναι περιττή η εξέταση των υπολοίπων λόγων αναιρέσεως, η δ` υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο, για νέα κρίση.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Αναιρεί την 5309/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, σύμφωνα με το σκεπτικό και

Επιβάλλει στην εταιρεία ......... τη δικαστική δαπάνη τού Ελληνικού Δημοσίου, ανερχόμενη σε επτακόσια εξήντα (760) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2004

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας και επειδή αυτός αποχώρησε από την υπηρεσία ο Αρχαιότερος Σύμβουλος


Σ. Καραλής Π. Μερτζανάκη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2004.
Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας του Β` Τμήματος


Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης