Αποτελέσματα live αναζήτησης

49313 ΕΞ 2019 Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2019 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

49313 ΕΞ 2019
Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2019

Αριθμ. 49313 ΕΞ2019

(ΦΕΚ Β' 1989/31-05-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ε) του ν. 4584/2018 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Α΄213)
στ) τις διατάξεις του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» σύμφωνα με τις οποίες τίθεται σε εφαρμογή η Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι  εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2019, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ, όπως αυτοί προκύπτουν από τον πίνακα 3.2 της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2019 με τίτλο «ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EUROPEAN SYSTEM OF ACCOUNTS (ESA)» (σελ. 39) και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%), λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 της παρούσας.
 
Πίνακας 1. Στόχοι Είσπραξης Εσόδων Προϋπολογισμού (σε εκατ. ευρώ)

Στόχος Προϋπολογισμού 2019

Α/α Κατηγορία ΑΑΔΕ Υπόλογος Σύνολο
  Καθαρά Συνολικά Έσοδα 45.636 3.311 48.948
  Συν ολικά Έσοδα 50.455 3.311 53.766
I Φόροι (Α+ Β+ Γ+ Δ+ Ε+ ΣΤ+ Ζ) 48.916 2.211 51.128
Α Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (A1+ A2+ A3+ A4 + A5) 27.459 100 27.559
Α1 ΦΠΑ (Α1.α + Α1.β + A1.γ) 17.210 0 17.210
Α1.α ΦΠΑ επί των καυσίμων 2.089 0 2.089
Α1.β ΦΠΑ επί του καπνού 691 0 691
Α1.γ ΦΠΑ για άλλα αγαθά και υπηρεσίες 114.430 0 14.430
Α2 2. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (A2.α + A2.β + A2.γ) 7.381 0 7.381
Α2.α Ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των καυσίμων 4.345 0 4.345
Α2.β Ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καπνό 2.389 0 2.389
Α2.γ Ειδικός φόρος κατανάλωσης επί άλλων αγαθών 647 0 647
Α3 Τέλη χαρτοσήμου και φόροι επί των κεφαλαιακών συναλλαγών (A3.α+ A3.β) 833 6 838
Α3.α Τέλη χαρτοσήμου 373 6 379
Α3.β Φόροι επί χρηματοοικονομικούς και κεφαλαίακών συναλλαγών 460 0 460
Α4 Φόροι ταξινόμησης αυτοκινήτων 292 0 292
Α5 Άλλοι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (A5.α+ A5.β) 1.744 94 1.838
Α5.α Φόροι ασφαλίσεων 423 0 423
Α5.β Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 1.321 94 1.415
Β Φόροι και δασμοί στις εισαγωγές 237 0 237
Γ Φόροι ιδιοκτησίας 2.801 0 2.801
Γ1 ΕΝΦΙΑ 2.748 0 2.748
Γ2 Λοιποί Φόροι Ιδιοκτησίας 53 0 53
Δ Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 564 380 944
Ε Φόρος εισοδήματος (E1 + E2 + E3) 15.065 1.731 16.796
Ε1 Φ όρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 9.431 1.638 11.070
Ε2 Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 4.420 0 4.420
Ε3 Λοιποί Φόροι εισοδήματος 1.214 93 1.306
ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 159 0 159
Ζ Άλλοι τρέχοντες φόροι 2.631 0 2.631
Ζ1 Φόροι επί οχημάτων (Τέλη Κυκλοφορίας) 1.182 0 1.182
Ζ2 Λοιποί τρέχοντες φόροι 1.449 0 1.449
II Κοινωνικές Συνεισφορές 5 53 58
III Μεταβιβάσεις 86 373 459
III.Α Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (AN FA) 0 271 271
III.Β Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SM P) 0 20 20
III.Γ Λοιπές Μεταβιβάσεις 0 82 82
IV Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 478 294 772
V Άλλα τρέχοντα έσοδα 969 380 1.349
VI Πάγια περιουσιακά στοιχεία και τιμαλφή 0 0 0


2. Καθορίζεται ο ποσοτικός στόχος επιστροφών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2019, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στον πίνακα 3.2 της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2019, με τίτλο «ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ EUROPEAN SYSTEM OF ACCOUNTS (ESA)» (σελ. 39), και ο οποίος είναι:
 
Πίνακας 2. Ποσοτικός Στόχος Επιστροφών (σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία Ποσό
Επιστροφές Φόρων 4.818


Ο παραπάνω στόχος επιστροφών θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

3. Ως βάση υπολογισμού επί της οποίας θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είναι το ποσό που προκύπτει με βάση τον παρακάτω τύπο:

Πίνακας 3. Βάση υπολογισμού επίτευξης στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (σε εκατ. ευρώ)

Συνολικά Έσοδα Από Α.Α.Δ.Ε. 50.455

Πλέον (+)
Μείον (-)

Φόροι Από Υπόλογο
Άλλοι Φόροι Παραγωγής Από Υπόλογο

2.211
-380

Συνολικός Στόχος Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.

52.286


4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τυχόν παράγοντες που θα επηρεάσουν την εν γένει υλοποίηση. Ειδικότερα, η λήψη μέτρων ή η διαφοροποίηση φορολογικής ή δημοσιονομικής πολιτικής μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς και τυχόν εξωγενείς παράγοντες, θα ποσοτικοποιηθούν και θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Ποσά εσόδων από μέτρα, παρεμβάσεις που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω πίνακα αφαιρούνται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση μείωσης των εσόδων), κατόπιν ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα: (α) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων, από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ, (β) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων ή παραγόντων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των μέτρων, παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

5. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

7. Η επίτευξη των επί μέρους και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) ποσοτικών στόχων είσπραξης φορολογικών εσόδων που περιγράφονται στον πίνακα 4, λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον η έκδοσή αυτής κριθεί σκόπιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, για τον καθορισμό του ποσοστού, του μέρους των εσόδων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισμένων στόχων, το οποίο θα ενισχύσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αρχής, πέραν των ανωτάτων ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 του ν. 4389/2016.

Πίνακας 4. Επί μέρους ποσοτικοί στόχοι είσπραξης Φορολογικών Εσόδων (σε εκατ. ευρώ)
 

α/α Κατηγορία Εσόδου 2019
Ποσό Στόχου
Α Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 27.559
Β Φόροι και δασμοί στις εισαγωγές 237
Γ Φόροι ιδιοκτησίας 2.801
Δ Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 564
Ε Φόρος εισοδήματος 16.796
ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 159
Ζ Άλλοι τρέχοντες φόροι 2.631


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης