Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 181/2005 Τα όργανα που διενεργούν φορολογικό έλεγχο και προβαίνουν σε κατάσχεση φορολογικών στοιχείων πρέπει να συντάξουν και να επιδόσουν στν επιτηδευματία σχετική έκθεση κατάσχεσης, διαφορετικά παραβιάζεται ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας. Οταν ο επιτηδευματίας, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της ΔΟΥ, προσκομίζει βιβλία και στοιχεία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας για έλεγχο, δεν απαιτείται η τήρηση του ανωτέρω τύπου, αφού δεν λαμβάνει χώρα κατάσχεση. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 397/2002 ΔΕφΠειρ).

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣτΕ 181/2005
Τα όργανα που διενεργούν φορολογικό έλεγχο και προβαίνουν σε κατάσχεση φορολογικών στοιχείων πρέπει να συντάξουν και να επιδόσουν στν επιτηδευματία σχετική έκθεση κατάσχεσης, διαφορετικά παραβιάζεται ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας. Οταν ο επιτηδευματίας, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της ΔΟΥ, προσκομίζει βιβλία και στοιχεία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας για έλεγχο, δεν απαιτείται η τήρηση του ανωτέρω τύπου, αφού δεν λαμβάνει χώρα κατάσχεση. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 397/2002 ΔΕφΠειρ).


ΣτΕ 181/2005 Τα όργανα που διενεργούν φορολογικό έλεγχο και προβαίνουν σε κατάσχεση φορολογικών στοιχείων πρέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τα όργανα που διενεργούν φορολογικό έλεγχο και προβαίνουν σε κατάσχεση φορολογικών στοιχείων πρέπει να συντάξουν και να επιδόσουν στν επιτηδευματία σχετική έκθεση κατάσχεσης, διαφορετικά παραβιάζεται ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας. Οταν ο επιτηδευματίας, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της ΔΟΥ, προσκομίζει βιβλία και στοιχεία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας για έλεγχο, δεν απαιτείται η τήρηση του ανωτέρω τύπου, αφού δεν
λαμβάνει χώρα κατάσχεση. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 397/2002 ΔΕφΠειρ).Αριθμός 181/2005

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Οκτωβρίου 2003, με την εξής σύνθεση: Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β` Τμήματος, Ν. Σκλίας, Α. Συγγούνα, Σύμβουλοι, Σ. Βιτάλη, Ι. Σύμπλης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Μπερδεμπέ, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 6 Ιουνίου 2002 αίτηση:

του Προϊσταμένου της............... , ο οποίος παρέστη με τον Αθαν. Τσιοκάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του .................... , κατοίκου Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής (........ .........), ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Χρήστο Μητρομάρα (Α.Μ. 7612), που τον διόρισε στο ακροατήριο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ΄ αριθμ. 397/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Σ. Βιτάλη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος ........ , ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο του αναιρεσίβλητου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της υπ΄ αριθμ.397/2002 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία, κατ΄ αποδοχή εφέσεως του αναιρεσιβλήτου, εξαφανίσθηκε η υπ΄ αριθμ. 218/1998 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και περαιτέρω, δικάζοντας επί της προσφυγής, έγινε δεκτή αυτή και ακυρώθηκε η υπ΄ αριθμ. 361/1996 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου ........... περί επιβολής εις βάρος του προστίμου ύψους 6.727.770 δραχμών, για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Με την πρωτόδικη απόφαση είχε γίνει εν μέρει δεκτή προσφυγή του αναιρεσιβλήτου, είχε μεταρρυθμισθεί η ανωτέρω πράξη και είχε περιορισθεί το ποσό του προστίμου σε 2.242.590 δραχμές.

3. Επειδή, στο άρθρο 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, Α΄ 84) ορίζονται τα εξής: "1. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην
επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στα γραφεία της Δ.Ο.Υ., προκειμένου για βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής. 2. (...) 3. Αν κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με τον έλεγχο, από τα οποία είναι ενδεχόμενο, να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί το φορολογικό έλεγχο και παραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον με βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα
διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για τις κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της επόμενης παραγράφου. 4. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αρμόδιος Επιθεωρητής, στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται βιβλία, έγγραφα, εμπορεύματα ή άλλα στοιχεία, τα οποία ασκούν επιρροή στον ακριβή προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, μπορεί, με έγγραφό
του να ζητήσει από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και αν δεν υπάρχει αυτός από τον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας, που υπάγεται η επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή το κατάστημα άλλου υπόχρεου, τη συνδρομή ανακριτικού υπαλλήλου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων ή εγγράφων ή εμπορευμάτων
ή άλλων στοιχείων, με τη σύμπραξη φοροτεχνικών υπαλλήλων, που ορίζονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον αρμόδιο Επιθεωρητή. Η έρευνα ενεργείται σε οποιαδήποτε για τον υπόχρεο εργάσιμη ώρα. Τα βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που βρίσκονται, κατάσχονται και παραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον με βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα φυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για την έρευνα και την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που διενεργούν την κατάσχεση και τον επιτηδευματία. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων με δαπάνες του. 5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού επιτρέπεται η κατάσχεση και των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα αυτού... 10. Τα δικαιώματα του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 6 και 7 του άρθρου αυτού, ενασκούνται παράλληλα και από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας και Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους Προϊσταμένους της ΥΠ.Ε.Δ.Α.".

4. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ως άνω διατάξεις, στην περίπτωση κατά την οποία τα όργανα που διενεργούν φορολογικό έλεγχο προβαίνουν στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές - και, ειδικότερα, στην κατά την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 36 - "κατάσχεση", δηλαδή στην αναγκαστική αφαίρεση από την επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία βιβλίων, εγγράφων ή άλλων εν γένει στοιχείων, από όπου "είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης", απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας η σύνταξη, κατά τους όρους του νόμου, σχετικής εκθέσεως κατασχέσεως και η επίδοσή της στον επιτηδευματία. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία πρόκειται για βιβλία και στοιχεία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και προσκομίζονται από τον επιτηδευματία για έλεγχο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (ή στον Προϊστάμενο της
ΥΠ.Ε.Δ.Α.) κατά την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου 36, ήτοι μετά από έγγραφη πρόσκληση του τελευταίου, δεν απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου η σύνταξη και κοινοποίηση εκθέσεως κατάσχεσης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνει χώρα κατάσχεση των ως άνω βιβλίων και στοιχείων.

5. Επειδή, στη προκειμένη περίπτωση, όπως δέχεται η προσβαλλομένη απόφαση "από τα έγγραφα της δικογραφίας μεταξύ των οποίων και η από 2-10-96 έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Δ.Α. ................................ και
..........., προκύπτει ότι στις 2-10-1996 διενεργήθηκε έλεγχος από τους παραπάνω υπαλλήλους στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης (εμπορία παλαιών μετάλλων) του εκκαλούντος (και ήδη αναιρεσιβλήτου) παρελήφθησαν δε με την 1099/2-10-96 απόδειξη παραλαβής, μεταξύ άλλων και τα 23/31-3-94 και 11/22-12-94 τιμολόγια πωλήσεως - δελτία αποστολής εκδόσεως των ......... και .............. , αντίστοιχα, για περαιτέρω έλεγχο στα γραφεία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου αναφέρονται επί λέξει τα εξής: "Τα φορολογικά αυτά στοιχεία παρελήφθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 36 του π.δ. /86/92 του Κ.Β.Σ. γιατί υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες και ενδείξεις για τον τρόπο και τα μέσα διάτρησής τους και τη νόμιμη φορολογική ή μη ύπαρξη των προμηθευτριών εταιρειών". Στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μοσχάτου η υπ΄ αριθμ. 361/1996
πράξη με την οποία αποδόθηκαν στον εκκαλούντα οι παρακάτω παραβάσεις των άρθρων 33 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. και 31 του ν. 1591/1986, ότι δηλαδή τη χρήση 1994, σε δύο περιπτώσεις ζήτησε, έλαβε και καταχώρησε στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρούσε τα ανωτέρω δύο τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής, τα οποία ήταν πλαστά και εικονικά, αφού οι παραπάνω φερόμενοι ως εκδότες τους ήταν πρόσωπα ανύπαρκτα, δεν ανευρέθησαν δηλαδή στις αναγραφόμενες σ΄ αυτά επαγγελματικές εγκαταστάσεις". Με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση εκρίθη ότι "η κατά τ΄ ανωτέρω ... παραλαβή των προαναφερομένων φορολογικών στοιχείων από όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Α. προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992, συνιστούσε κατάσχεση των εν λόγω στοιχείων, για τα οποία δεν συντάχθηκε η απαιτούμενη από τις διατάξεις αυτές έκθεση κατασχέσεως", ενώ εξ άλλου κατά το εφετείο "ούτε η ανωτέρω απόδειξη παραλαβής μπορεί να υποκαταστήσει την ελλείπουσα έκθεση κατασχέσεως καθ΄ όσον ούτε αυτή
υπογράφεται από τον ελεγχόμενο επιτηδευματία ούτε προκύπτει ότι αντίγραφό της επιδόθηκε στον υπόχρεο φορολογούμενο, όπως ορίζει το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992". Με τις σκέψεις αυτές, η προσβαλλομένη απόφαση, κατ΄ αποδοχή της εφέσεως του αναιρεσιβλήτου, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, η οποία είχε αντιθέτως δεχθεί ότι επί προσκομιδής από τον ίδιο τον επιτηδευματία των βιβλίων και στοιχείων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για έλεγχο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (ή της ΥΠ.Ε.Δ.Α.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., ήτοι κατόπιν σχετικής έγγραφης προσκλήσεως του επιτηδευματία, όπως στην επίδικη περίπτωση, κατά την οποία αυτά παραδόθηκαν από τον λογιστή της ατομικής επιχειρήσεως του αναιρεσιβλήτου Π. ................ , στον Προϊστάμενο της ΥΠ.Ε.Δ.Α. .......... κατόπιν της 1270/11.9.1996 έγγραφης πρόσκλησης του τελευταίου, δεν απαιτείται σύνταξη εκθέσεως κατασχέσεως. Ακολούθως το εφετείο έκανε δεκτή την προσφυγή του αναιρεσιβλήτου και ακύρωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, ως εκδοθείσα κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Η κρίση όμως αυτή του δικαστηρίου της ουσίας δεν είναι νόμιμη. Διότι, υπό τα γενόμενα ως άνω δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας, αν ο αναιρεσίβλητος τηρούσε βιβλία και στοιχεία (πρώτης ή) δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ο έλεγχος αυτών έγινε στα γραφεία της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Αθηνών, όπου προσκομίσθηκαν κατά τα ανωτέρω μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής από το λογιστή της επιχείρησης, δεν απαιτείτο, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη 4 της παρούσας αποφάσεως, ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας (και συνεπώς, ούτε ως προϋπόθεση της νομιμότητας της στηριζομένης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξεως της φορολογικής αρχής) σύνταξη εκθέσεως κατασχέσεως. Για το λόγο, συνεπώς, αυτόν, ο οποίος βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί.

6. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως για τον ως άνω λόγο, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνηση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 397/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Επιβάλλει στον αναιρεσίβλητο τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στα επτακόσια εξήντα (760) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2003

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Β΄ Τμήματος

Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2005.

Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας

Φ. Στεργιόπουλος Π. Μερτζανάκη


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης